ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Природоохоронне законодавство

1.Законодавче та нормативно-правове регулювання в сфері охорони природи, природокористування та екологічної безпеки.

2.Основні законодавчі акти в галузі охорони довкілля.

3.Підзаконодавчі нормативно-правові акти в галузі охорони довкілля.

4.Природноресурсове право. Стан нормативної бази охорони природи.

5.Еколого-правовий режим раціонального використання й охорони земель.

6.Правовий режим використання, відтворення і охорона надр.

7.Правовий режим використання, відтворення і охорона вод.

8. Правовий режим використання, відтворення і охорона лісів.

9.Правовий режим використання, відтворення і охорона тваринного світу.

10. Правовий режим використання і охорони атмосферного повітря.

Організація та управління в природоохоронній діяльності

1.Теоретико-методологічні основи системного екологічного управління.

2.Екологічна політика. Передумови формування екологічної політики держави.

3.Державна система екологічного управління. загальні положення. Функції та ієрархія державної системи екологічного управління.

4.Система корпоративного екологічного управління. Сутність та особ­ливості корпоративного екологічного управління. Вимоги Європейського регламенту з екологічного управління і аудиту, міжнародні та національні стандарти серії ІSО 14001 та ІSО 14004.

5.Система місцевого екологічного управління. Адміністративні системи місцевого екологічного управління. Місцева екологічна політика, програми.

6.Системи громадського екологічного управління. Форми участі гро­мадськості в екологічному управлінні. Посилення ролі неурядових організацій. Роль громадських організацій у формування нового ставлення суспільства до природи.

7.Системи спеціального екологічного управління. Система басейного управління. Система управління формуванням національної екологічної мережі. Система управління екологічною безпекою.

8.Інформаційні системи екологічного управління. Кадастрова інфор­маційна система, екологічний моніторинг, екологічне картографування, географічні інформаційні системи, регіональні інформацій системи.

9.Всесвітня програма дій на XXI століття. Міжнародні організації і пра­вові механізми співпраці щодо охорони довкілля і відновлення навколишнього середовища.

10. Міжнародна екологічна діяльність України.

Економіка природокористування

1.Економічні аспекти використання природних ресурсів та проблеми забруднення навколишнього природного середовища.

2.Основні концепції природокористування й охорони навколишнього середовища. Розвиток продуктивних сил та антропогенний вплив на навколишнє середовище.

3.Проблеми загального та спеціального використання природних ресурсів. Підходи до економічної оцінки природних ресурсів.

4.Економічна ефективність природоохоронної діяльності.

5.Економічний збиток від забруднення навколишнього середовища.

6.Економічний та соціальний ефект природоохоронних заходів.

7.Фінансово-економічний механізм охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання природних ресурсів.

8.Міжнародна діяльність у вирішення проблем природокористування та охорони довкілля.

9.Фінансово-економічні інструменти охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання природних ресурсів.

10. Становлення концепції сталого розвитку України. Міжнародне співробітництво в області охорони довкілля.

Заповідна справа

1.Етапи історичного розвитку заповідної справи. Еволюція концептуальних засад природоохорони: заповідники, Червона книга, Зелена книга, поліфункційні об’єкти (парки, біосферні резервати). Діяльність МСОП та ООН. Процес Ріо та Цілі Тисячоліття.

2.Відображення питань створення, розширення та охорони ПЗФ в екологічній політиці України. Поняття природних територій та об’єктів особливої охорони згідно законодавства України.

3.Конвенція про збереження біорізноманіття, інші пов’язані міжнародні правові документи.

4.Наукове забезпечення ведення Червоної та Зеленої книг в Україні.

5.Класифікація територій та об’єктів ПЗФ: природні території та об’єкти, штучно створені об’єкти. Завдання, науковий профіль, особливості природоохоронного режиму та характеру функціювання природних заповідників, біосферних заповідників, національних природних парків, регіональних ландшафтних парків, заказників, ботанічних садів, дендрологічних парків та зоологічних парків.

6.Правове забезпечення заповідної справи в Україні.

7.Землі ПЗФ. Форми власності на землю на територіях ПЗФ, обмеження (обтяження) у землекористуванні на територіях ПЗФ.

8.Сучасний стан природно-заповідного фонду України та регіону. Перспективи розвитку мережі ПЗФ.

9.Управління в галузі організації, охорони та використання ПЗФ. Галузеве підпорядкування об’єктів та територій ПЗФ. Державний контроль за дотриманням встановленого режиму територій та об’єктів ПЗФ.

10. Структурні елементи та складові екомережі та їх характеристика.

Безпека життєдіяльності

1. Фізичні чинники навколишнього середовища і їх вплив на життєдіяльність.

2. Хімічні чинники виробничого середовища. Класифікація шкідливих речовин.

3. Умови життєдіяльності людини, класифікація.

4. Спосіб життя і його вплив на здоров'я людини.

5. Основні принципи державної політики в області охорони праці.

6. Роль, права, функціональні обов’язки кожного працівника у системі управління охороною праці підприємства.

7. Порядок проведення атестації робочих міст.

8. Визначення небезпеки шуму та вібрації.

9. Фактори виробничого середовища, які визначають класи умов праці при дії електромагнітних випромінювань.

10. Основні пільги за роботу у шкідливих та небезпечних умовах праці.

Основи охорони праці

1. Основні законодавчі акти про охорону праці.

2. Державне управління охороною праці.

3. Органи державного управління охороною праці, їх компетенція і повноваження.

4. Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві.

5. Методи аналізу виробничого травматизму і профзахворюваності.

6. Знаки безпеки та сигнальні кольори.

7. Вентиляція виробничих приміщень.

8. Освітлення виробничих приміщень.

9. Електротравматизм та дія електричного струму на організм людини.

10. Загальні вимоги пожежної безпеки до територій, будівель і споруд.

Біологія

1. Клітина як структурна та функціональна одиниця живих організмів. Організація і будова прокаріотичних та еукаріотичних клітин. Неклітинні форми життя.

2. Основи спадковості та мінливості організмів. Мутації та мутагенез. Генотип і довкілля. Закони класичної (менделівської) генетики. Хромосомна теорія спадковості. Генетика та еволюція. Закономірності розмноження та розвитку організмів. Статеве і нестатеве розмноження.

3. Використання енергії живими системами. Поняття гомеостазу. Обмін речовин та перетворення енергії у клітинах автотрофів, гетеротрофів та хемотрофів.

4. Основи еволюційної теорії. Фактори еволюції та форми природного добору біологічних видів. Механізм адаптивних реакцій організмів та біологічних систем до умов навколишнього середовища.

5. Віруси. Будова, функціонування та класифікація вірусів за типами, формою та розмірами. Вірусна інфекція, її наслідки та імунітет. Профілактика вірусних інфекцій.

6. Бактерії. Водорості. Гриби. Лишайники. Систематика. Особливості будови та розмноження. Екологічна роль та господарське значення.

7. Вищі рослини. Систематика. Екологічна роль та господарське значення. Еволюція і різноманіття рослинного світу та його збереженні.

8. Безхребетні та хребетні. Систематика. Екологічне, медичне та господарське значення.

9. Екологія тварин. Особливості адаптації тварин до дії екологічних факторів. Різноманіття тваринного світу та його збереження.

10. Анатомія та фізіологія людини. Вплив екологічних факторів на­вколишнього середовища на людину та адаптація до них

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти