ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Зведення та групування статистичних даних.

Статистичне зведення – друга стадія статистичного дослідження, яке полягає в тому, щоб привести первинні матеріали в певний порядок систематизувати їх і на цій основі дати зведену характеристику всієї сукупності фактів за допомогою узагальнених статистичних показників.

Зведення – групування сукупності на групи, підпорядковані одному і тому ж закону розвитку з точки зору завдань дослідження.

Зведення проводять за заздалегідь складеним бланком в якому називають послідовність і строки виконання робіт. За організацією робіт розрізняють централізоване і децентралізоване зведення. При централізованому зведенні матеріали спостереження обробляють і систематизують у центральному органі державної статистики. При децентралізованому зведенні всю роботу щодо узагальнення даних спостереження виконують на місцях, а у централізованій статистичній орган надсилають лише зведені матеріали. Істотною перевагою централізованого зведення є можливість його автоматизації і використання єдиної методології обробки даних. Але не централізоване зведення порівняне з централізованим дешевше і оперативніше.

В основі будь-якого групування лежить ознака, яка називається групувальною. Якщо ознака має кількісне вираження, то вона називається кількісною (наприклад; вік, ріст, вартість, продукції, вартість основних засобів, чисельність робітників). А якщо ознака не має кількісного вираження називається атрибутивною (наприклад; рід, освіта, галузь, виробництва).

Розрізняють наступні види групування:

1) Типологічне – розподіл якісно неоднорідної сукупності на класи, соціально-економічні типи, однорідні групи. Наприклад: людей можна групувати за суспільним станом: робітники, службовці і т.д.; заводи за напрямом спеціалізації металургійні, хімічні, машинобудівельні і т.д.; поділ працівників за рівнем освіти.

2) Структурне – поділ однорідної сукупності на певні групи за іншими ознаками (наприклад: групування підприємств машинобудівельної галузі за чисельністю працюючих, розподіл працівників підприємства на вікові групи).

3) Аналітичне – застосовують для встановлення зв’язку між показниками. Аналітичні групування можуть бути з рівними і нерівними інтервалами. При групуванні з рівними інтервалами розмір інтервалу знаходять за формулою:

;

де хmin, xmax – відповідно максимальне й мінімальне значення ознаки,

n – кількість запланованих груп.

Взаємопов’язані ознаки поділяються на факторні та результативні.

Факторною називають ознаку, від зміни якої залежить величина іншої ознаки. Остання ознака називається результативною. Наприклад; стаж роботи є факторним показником щодо рівня кваліфікації робітників, а рівень кваліфікації – результативним щодо стажу роботи.

Приклад 1.1.6.

На основі даних встановити, чи існує залежність між випуском продукції та вартістю основних фондів, для чого потрібно згрупувати заводи в три групи з однаковими інтервалами.

 

Номер заводу Вартість фондів, млн. грн. Випуск продукції, млн. грн.
15,4 12,3
18,0 19,4
6,8 6,2
10,5 8,7
14,6 15,2
12,8 12,0
8,0 7,8
3,0 2,5
4,2 3,5
9,8 8,5
Всього 103,1 96,0

 


Розв’язок

 

1. В якості фактичної ознаки візьмемо розмір основних фондів і побудуємо по ньому ряд розподілу з трьома рівними інтервалами закритого типу.

Для цього шукаємо величину інтервалу:

 

2. Утворюємо групи з рівними інтервалами.

І група 3 – 8 ;

ІІ група 8 – 13;

ІІІ група 13 – 18.

 

3. Будуємо робочу таблицю 1.2

 

 

Робоча таблиця Таблиця 1.2.

Номери заводів Вартість фондів, млн. грн. Випуск продукції, млн. грн.
Перша група 3 – 8
3,0 2,5
4,2 3,5
6,8 6,2
8,0 7,2
Друга група 8 – 13
9,8 8,4
10,5 8,7
12,8 12,0
Третя група 13 – 18
14,6 15,2
15,4 12,3
18,0 19,4

 

4) Результат групування заводів за вартістю основних фондів оформлено у таблиці 1.3.

Залежність випуску продукції від оснащеності заводів фондами Таблиця 1.3.

Група заводів за вартістю основних фондів млн. грн. Кількість заводів З розрахунку на один завод, млн. грн.
Вартість фондів Випуск продукції
І 3 – 8
ІІ 8 – 13
ІІІ 13 – 18
У середньому 10,31 9,6

 

Висновок: дані таблиці 1.3 свідчать, що із збільшенням вартості основних фондів обсяг випуску продукції теж зростає.

Досить часто застосовують групування з неоднаковими інтервалами. У такому разі розмір інтервалів здебільшого встановлюють такий, щоб у кожну групу потрапило приблизно однакове число одиниць сукупності.

Вторинне групування – перегрупування раніше згрупованих даних з метою порівнянь структур двох групувань, виділення типів. Перегрупування здійснюється шляхом об’єднання або розчеплення інтервалів первинного групування. Якщо межі інтервалів первинного і вторинного групувань збігаються, то частоти інтервалів які об’єднаються просто підсумовуються.

У випадку розчеплення інтервалу первинного групування частоти розподіляються у такій же пропорційності, як і ширина розщепленого інтервалу.

Приклад 1.1.7

На основі первинного групування підприємств регіону необхідно здійснити перегрупування даних, утворивши 5 груп з неоднаковими інтервалами. Методика групування показана в таблиці 1.4.

Перегрупування підприємств за кількістю зайнятості Таблиця 1.4

Первинне групування Вторинне групування
Кількість зайнятих тис. чол. Кількість підприємств Кількість занятих тис. чол. Кількість підприємств
1. 100 і менш 200- і менше 6+1/2*14=13
2. 101 – 300 201-500 1/2*14+2/7*26=14
3. 301 – 1000 501 – 1000 5/7*26=19
4. 1001 – 2000 1001 – 3000 37+1/3*15=42
5. 2001 – 5000 3001 і більше 2/3*15+2=12
6. 5001 – більш    
7. разом разом

 

Комбінаційні групування – групування, в яких розчленування сукупності одиниць на групи здійснене за двома чи більше ознаками. При цьому групи, створені за однією ознакою, розбиваючи на підгрупи за іншою ознакою. Якщо групування здійснюється за однією ознакою, то воно просте (наприклад за стажем роботи працівників), а якщо за двома і більше – комбінаційне (наприклад, за станом роботи робітників та за проходженням технічного навчання працівників). Приклад комбінаційного групування наведено в таблиці 1.5.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти