ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Залежність погодинної заробітної плати робітників від робочого стану і проходження технічного навчання.

Таблиця 1.1.5.

Групи робітників за проходженням технічного навчання Підгрупи робітників за станом років Чисельність робітників чол. Загальна сума погодинної зарплати, грн. Середня погодинна зарплата одного робітника, грн.
І – робітники, що пройшли навчання І – до 10 років 4,0
ІІ – вище 10 років 6,0
Всього за групою 5,14
ІІ – робітники, що не пройшли навчання І – до 10 років 2,5
ІІ – вище 10 років 3,5
Всього за групою 3,1

 

Статистичні таблиці та графіки.

Для комбінації більш раціонального та наукового викладення результатів зведення і групування використовують статистичні таблиці. У практиці статистичних досліджень використовують таблиці різної складності, що залежить від мети та особливості об’єкту наявної інформації. За логічним змістом статистична таблиця розглядається як “статистичне речення” підметом якого є об’єкт дослідження, а присудком – система показників що характеризує об’єкт. Залежно від структури підмета статистичні таблиці поділяють на прості, групові та комбінаційні. Підметом простої таблиці є перелік одиниць сукупності. У груповій таблиці підметом є групування одиниць за однією ознакою, у комбінації за двома і більше ознаками.

При оформлені таблиць необхідно утримуватись певних правил. Таблиця повинна мати заголовок, при цьому останній не повинен повторювати все, що розкривається у таблиці; заголовок має стисло характеризувати зміст її; графи і рядки теж повинні мати заголовок. У таблиці слід показувати одиниці виміру; якщо вони спільні для всіх граф і рядків, їх пишуть у заголовку таблиці, якщо ж ні – їх розміщують у заголовку граф чи рядків. Спільні слова для кількох граф чи рядків виносять у загальний заголовок для цих граф чи рядків, усі дані однієї графи наводяться за однією точністю. Якщо цифри надто малі записують 0.0 або 0.00. Якщо інформація відсутня, проставляються крапки “…”, якщо відсутнє явище позначають знаком тире – “–”. Позначка Х вказує, що клітинка не підлягає заповненню.

Під таблицею можуть бути примітки до окремих граф чи рядків. Об’єкти підмета та ознаки присудка треба розміщувати в логічній послідовності.

Графи присудка нумерують, якщо таблиця займає кілька строк. У найменуваннях граф іноді наводиться спосіб обчислення показника.

Статистичний графік – умови зображення числових величин та їх співвідношень за допомогою геометричних фігур, ліній та інших графічних засобів.

Графіки класифікуються за такими ознаками :

Ø За функціональним призначенням виділяють: графіки групувань, рядів розподілу, рядів динаміки, взаємозв’язку і порівняння ;

Ø За видом поля виділяють: діаграми, картограми, картодіаграми;

Ø За формою графічного об’єкту: лінійні, площинні, об'ємні, фігурні;

Ø За типом системи координат: графіки у прямокутній та у полярній системі координат.

При побудові графіків слід дотримуватись таких основних правил:

1) графік повинен мати заголовок, який розміщується над графіком або під ним і відповідає на запитання: що показано на графіку;

2) необхідно пояснювати умовні позначення;

3) масштаб слід обирати в такий спосіб, щоб чітко було видно закономірності розвитку показників у динаміці. Зазначимо що часові дати вказують на осі абсцис, а значення показника – на осі ординат. При цьому не варто перший рік розміщати у центрі осей координат.

Останнім часом дуже ефективними є комп’ютерні методи графічних зображень.

 

Питання для самоконтролю.

1. Назвіть послідовність етапів статистичного дослідження.

2. Які види статистичного спостереження виділяють залежно від охоплення одиниць сукупності ?

3. Які ви знаєте організаційні форми проведення спостереження?

4. В яких випадках застосовують умовно-натуральні одиниці виміру абсолютних величин?

5. Які бувають типи статистичних групувань?

6. Наведіть приклади аналітичного групування.

7. Які інтервали називаються закритими, відкритими?

8. Як обчислити середину відкритого інтервалу?

9. Побудуйте макет таблиці, яка характеризує залежність успішності навчання студентів від віку та сімейного становища. Крім аналізу загальної успішності, виділіть успішність з математичних дисциплін. Визначте підмет, присудок, вид таблиці.

10. На іспиті із статистики студенти одержали такі оцінки:

3 4 4 4 3 4

3 4 3 5 4 4

5 5 2 3 2 3

3 4 4 5 3 3

5 4 5 4 4 4

Побудувати дискретний варіаційний ряд розподілу студентів за балами. Зобразити його графічно. Визначити елементи ряду розподілу і зробити висновки.

11. Статистичні дані по 30 заводами галузі представлено в табл. 1.

 

Дані по кількість робітників та виробництво продукції.

Таблиці 1

№ заводу Кількість робітників, люд. Виробництво продукції, млн. грн. № заводу Кількість робітників, люд. Виробництво продукції, млн. грн.
2,4 3,9
2,2 3,9
3,6 8,2
3,7 3,6
2,8 4,6
5,1 2,5
2,2 9,1
1,9 3,4
4,2 1,3
2,3 6,4
5,5 4,3
2,2 3,2
1,9 1,5
6,1 8,6
4,5 3,2

 

а) З метою вивчення залежності виробництва продукції від чисельності працюючих проведіть групування заводів за чисельністю працюючих, утворивши три групи заводів з рівними інтервалами.

б) Вказати, який вид групування отримано та які його особливості.

в) Визначити за кожною групою загальну кількість робітників, виробництво продукції всього і в середньому на один завод, продуктивність праці одного робітника.

 


Тема 1.2. Ряди розподілу. Показники варіації.

План

Ряди розподілу, їх види.

Поняття і види середніх величин. Методи розрахунку середніх. Середня арифметична проста і зважена.

Середня арифметична і умови її застосування.

Мода і медіана.

Характеристика варіаційної ознаки. Показники варіації. Дисперсія альтернативної ознаки.

Види дисперсій. Правило складання дисперсій.

Ряди розподілу їх види.

У процесі групування отримують ряди розподілу, які характеризують склад, структуру сукупності за певною ознакою.

Рядами розподілу називають упорядкований розподіл ознак на групи по будь-якій змінній ознаці.

Залежно від групувальної ознаки ряди бувають:

а) атрибутивні – одиниці сукупності розподілені по ознаці, яка не має кількісного вираження (територіальна ознака), наприклад: поділ, населення на міське і сільське, роздрібна торгівля на продовольчі і промислові товари;

б) варіаційні це ряди розподілу в яких зміна ознака, що покладена в основу групування має кількісне вираження. Наприклад: розподіл робітників за рівнем зарплати, розподіл підприємств-постачальників за рівним ліквідності.

Елементами ряду розподілу є:

варіанта– окреме значення групувальної ознаки – Хі;

– частота – число, яке показує, як число зустрічається та чи інша варіанта fi;

По способу побудови варіації ряди бувають:

дискретні – це ряд, де значення варіанти подані у вигляді цілих чисел;

інтервальні– значення варіанти подано у вигляді інтервалів.

Графічно дискретний ряд зображають у вигляді полігону або кумуляти, а інтервальний у вигляді гістограми.

 

Приклад 1.2.1.

За даними таблиці зобразити графічно дискретний варіаційний ряд у вигляді полігону та кумуляти.

 

Термін обертання акцій, міс. Х Кількість проданих акцій, тис.шт. f Кумулятивна частоти, тис. шт..
5+3=8
5+3+10=18
5+3+10+8=26
5+3+10+8+4=30
Разом Х

 

 

 

 

 


© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти