ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Види дисперсій. Правило складання дисперсій.

Варіація ознаки визначається рушійними факторами.

Деякі з цих факторів можна виявити за допомогою групування. Дисперсія результативної ознаки може бути розкладена: на дисперсію у кожній групі (внутрішньогрупову) та дисперсію між групами (міжгрупову). Загальна дисперсія характеризує варіацію ознаки за рахунок впливу всіх факторів, між групова за рахунок факторів Х, покладеного в основу групування, а внутрішньо групові – за рахунок інших факторів, не враховуючих угрупування.

 

Між групову дисперсію шукаємо за формулою:

де та - відповідне середнє і-ї групи та загальне середнє ознаки Х;

fi – частота і-ї групи.

Внутрішньо групова дисперсія визначається для кожної її групи.

де х – значення окремих елементів сукупності.

Для всіх груп в цілому визначаються середня з внутрішньо групових дисперсій.

Загальну дисперсію визначаємо за формулою:

Взаємозв’язок між 3-ма дисперсіями відображається у правилі складання дисперсії:

Дане правило використовують для оцінки тісноті зв’язку між змінними ознаками чисел. Чим більше значення між групової дисперсії, тим більша степінь впливу ознаки, яка покладена в основу групування на величину загальної дисперсії.

Відношення міжгрупової дисперсії до загальної називається кореляційним відношенням, яке знаходиться в межах 0< <1.

Кореляційне відношення показує тісноту зв’язку між групувальною та результативними ознаками.

Для характеристики виконання норм виробітку робітників однієї з галузей промисловості проведено обстеження різних категорій робітників. Результати групування подані у таблиці 1.2.

Визначити між групову середню з групових дисперсій та розгляну дисперсію.


Питання для самоконтролю

Задача 1

Дані про тарифні розряди робітників цеху підприємства "Міленіум"

 

3 2 3 5 2 4 2 6 1 3 4 4 2 6 1 4 5 5 2 2

2 3 4 1 3 4 3 4 5 1 3 2 4 6 3 4 3 1 5 4

3 5 3 4 5 2 3 6 3 2 4 1 5 3 4 5 2 1 3 2

4 1 5 4 3 4 5 2 3 4 5 3 4 3 4 3 2 4 3 4

5 3 1 6 2 3 1 4 6 2 3 4 5 3 2 4 3 4 5 6

1. Побудувати дискретний варіаційний ряд, вказати елементи ряду розподілу, зробити висновки.

2. Побудувати полігон розподілу та вказати сферу його застосування.

3. Визначити середній тарифний розряд робітників цеху та обґрунтувати вибір формули середньої величини.

4. Визначити дисперсію, середньоквадратичне відхилення та коефіцієнт варіації розрядів робітників в цеху та пояснити економічний зміст розрахованих показників.

5. Чим дискретний варіаційний ряд відрізняється від атрибутивного ряду? Відповідь обґрунтуйте.

6. Що являє собою середня величина у статистиці?

7. Назвіть види середніх і способи їх визначення.

8. В якому випадку застосовується середня арифметична проста?

9. В якому випадку застосовується середня арифметична зважена?

10. Визначення середньої арифметичної за способом "моментів".

11. Коли застосовується середня гармонійна?

12. Вибір форми середньої в залежності від економічного змісту показників.

13. Яка з форм середніх величин застосовується для обчислення середнього проценту виконання плану товарообігу по магазину, якщо відомі в його відділах фактичний товарообіг і процент виконання плану.

14. Яку з форм середніх величин необхідно застосувати для обчислення середнього проценту стандартної продукції по заводу, якщо відомий фактичний випуск продукції і процент стандартної продукції по цехах?

15. Напишіть логічну формулу для визначення середньої в тих випадках, коли потрібно знайти:

Середню заробітну плату одного працівника;

Середній процент виконання плану за чисельністю робітників;

Середню ціну одного костюма;

Середні затрати на 1 грн. товарної продукції;

Середній виробіток одного робітника, питому вагу бракованої продукції;

Питому вагу працівників цеху з вищою освітою.

16. Визначте середню ціну одного костюма у базисному і звітному періодах окремо.

Сорт костюма Базисний період Звітний період
Випущено, шт. Ціна одного костюма, грн. Вартість випущених костюмів, грн. Ціна одного костюма, грн.
І
ІІ

 

17. Визначити середній процент виконання плану у звітному періоді і середній процент бракованої продукції у базисному періоді.

 

Цех Базисний період Звітний період
Кількість бракованих деталей, шт. Питома вага бракованих деталей, % Планове виробництво продукції одиниць Рівень виконання плану, %
І 4,1 102,0
ІІ 1,2 103,5

 

18.Робітники механічного заводу розподілились по безперервному стану роботи на даному підприємстві таким чином.

Без перервний стаж роботи До 2 років 2-4 4-6 6-8 8-10 10 і більше
Кількість робітників

 

 


Тема 1.3. Ряди динаміки.

План

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти