ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Система показників вартісного обсягу продукції промисловості

Вартісний облік промислової продукції дозволяє обчислювати систему показників її обсягу на будь-якому рівні: починаючи від цеху і закінчуючи галуззю загалом. Цього не може забезпечити облік продукції в натуральних вимірниках, при якому різнойменна продукція не може підсумовуватися.

Серед вартісних показників, які характеризують діяльність підприємства, розрізняють показники валового обороту, валової продукції, реалізованої продукції і чистої продукції. Кожен із цих показників має певний економічний зміст, методику розрахунку, а загалом вони складають систему взаємозв'язаних вартісних показників.

Під валовим оборотом(ВО) розуміють вартість всього обсягу сукупної продукції, виготовленої всіма промисловими цехами підприємства незалежно від її подальшого призначення.

До складу валового обороту включають такі елементи продукції:

- вартість готових виробів всіх промислово-виробничих цехів;

- вартість напівфабрикатів основного виробництва;

- вартість продукції допоміжних цехів у вигляді інструментів, оснащення;

- вартість виконаних робіт промислового характеру, таких як розкрій, капітальний ремонт модернізація власного виробничого обладнання та ін ,

- зміна залишків незавершеного виробництва.

Стосовно незавершеного виробництва, то його як результат виробничої діяльності включають в розмірі різниці залишків на кінець і початок періоду. Ця величина може бути зі знаком "+", коли залишок на кінець періоду перевищує його розмір на початок періоду, і знаком "-", якщо навпаки, залишок на початок більший, ніж на кінець періоду.

Внутрішньозаводський оборот (ВЗО) - це вартість продукції, виготовленої одними цехами підприємства і спожитої в інших цехах цього ж підприємства в цьому ж періоді.

Валова продукція (ВП) характеризує в грошовому виразі кінцевий результат промислово-виробничої діяльності підприємства за звітний період.

Якщо валовий оборот характеризує обсяг сукупної продукції підприємства, то валова продукція на відміну від нього - кінцевий результат діяльності цього підприємства. 1 хоч у натуральному виразі ці показники співпадають, перший завжди кількісно більший від другого на величину внутрішньозаводського оборогу, що і знаходить відбиття у методах визначення валової продукції.

Взагалі валову продукцію підприємства можна визначити двома способами. По-перше, виключаючи з вартості валового обороту величину внутрішньозаводського обороту; по-друге, прямим сумуванням тих елементів, які складають валову продукцію. На практиці у валову продукцію включають:

- вартість готових виробів (ГВ);

- вартість напівфабрикатів, які ідуть за межі основного виробництва (Нн);

- вартість робіт промислового характеру, виконаних на замовлення зі сторони, включаючи капітальний ремонт свого обладнання і транспортних засобів (Дн)\

- різницю у залишках напівфабрикатів, спеціатьних інструментів власного виробництва (Рн) і зміну залишків незавершеного виробництва (Рз).

Товарна продукція (ТП) промислового підприємства виражає в грошовій формі обсяг продукції, яка підготована в звітному періоді для відпуску за межі основної діяльності. У товарну продукцію включають вартість:

- готових виробів, виготовлених у звітному періоді основними, підсобними і

побічними цехами підприємства;

- напівфабрикатів свого виробництва і виробів допоміжного виробництва, відпущених у звітному періоді за межі основної діяльності;

- робіт промислового характеру, що виконані на замовлення зі сторони.

Таким чином, обсяг товарної продукції відрізняється від валової на величину внутрішньозаводських елементів (вартість зміни залишків незавершеного виробництва, напівфабрикатів, інструментів власного виробництва), яка є складовою валової продукції. Зазначені відмінності між товарною і валовою продукцією належать до всіх методів її визначення.

У системі вартісних показників продукції промислового підприємства важливе місце посідає реалізована продукція.

Реалізованоюназивають продукцію промислового підприємства, яка відвантажена споживачу і оплачена ним. В обсяг реалізованої продукції за звітний період входить вартість: - готових виробів;

- напівфабрикатів власного виробництва, які реалізовані на сторону;

- продукції допоміжних і побічних цехів, що реалізована на сторону;

- робіт промислового характеру, виконаних у звітному періоді на замовлення

зі сторони.

Чисту продукцію розуміють як частину виготовленої у промисловості продукції, що відповідає заново створеній вартості. Методика обчислення чистої продукції полягає в тому, що з валової продукції вираховують суму матеріальних витрат на її виробництво.

Приклад 2.1.2

Діяльність підприємства у звітному періоді характеризувалась такими даними: млн. грн.:

1. Товарна продукція ­– 525,0

2. Вироблено напівфабрикатів ­– 200,0

З них використовується у основному виробництві 180,0

3. Реалізовано на пів фабрикатів 30,0

4. Залишки не завершеного виробництва :

На початок періоду -8,0

На кінець періоду -6,0

5 Вироблено електроенергії -12,0;

З неї

- використано на промислові потреби заводу – 9,0;

- відпущено робітничому селищу заводу – 3,0.

6. Вартість капітального ремонту:

- власного устаткування -7,0;

- будівельних цехів -2,5

7.Вартість не сплаченої сировини замовника – 1,9.

8. Залишки не відвантаженої товарної продукції збільшились на 1,5.

9. Залишки відвантаженої не сплаченої продукції зменшились на 1,0.

10. Надійшли платежі за продукцію , що відвантажена в попередньому періоді, на 0,9.

Визначити валовий внутрішньо заводський оборот , валову і реалізовану продукцію

Розв’язок

Валова продукція становить :

ВП = 525+(200-180-30)+(6-8)+1,9=514,9 млн грн.

Внутрішньо заводський оборот дорівнює :

ВнзО=180+9=189 млн. грн.

Валовий оборот можна визначити за формулою :

ВО = ВП + ВнзО

ВО=514,9+189=703,9 млн. грн.

Реалізовану продукцію можна обчислити на основі товарної продукції. Для цього від товарної продукції слід відняти різницю залишків не відвантаженої та не оплаченої продукції і додати суму платежів, що надійшли за продукцію, відвантажено у попередньому періоді:

525-1,5-(-1,0)+0,9=525,4 млн. грн.

 

4. Вивчення динаміки обсягу продукції промисловості та виконання завдання з її асортименту

Динаміка виробництва продукції характеризується індексами фізичного обсягу продукції. Використовуються як індивідуальні (при характеристиці випуску окремих видів продукції), так і загальні індекси. Останні розраховуються по валовому і товарному випуску одного підприємства чи їх групи. Індивідуальний індекс має вигляд:

,

де q1 і q0 - виробництво певного виду продукції у натуральному виразі відповідно у звітному і базисному періодах.

Більш складною є проблема побудови загального індекса фізичного обсягу продукції, що відбиває динаміку випуску різнойменної продукції на окремому підприємстві чи галузі. Зумовлена вона несумарністю різнойменної продукції, пошуком вимірника. Ним у статистиці промисловості можуть бути порівняльні ціни.

Загальний індекс фізичного обсягу продукції має такий вигляд:

,

де р0 - порівняльна оптова ціна підприємства за одиницю відповідного виду продукції.

Як видно з наведеної формули агрегатного індексу, головною умовою її побудови виступає наявність у чисельнику та знаменнику дробу порівняльних цін, що дозволяє елімінувати вплив цього фактора на фізичний обсяг продукції. Аналогічно розраховується індекс виконання плану фізичного обсягу продукції, для цього в чисельнику враховуються фактичні значення випуску окремих видів продукції (q1), а в знаменнику - планові (qпл).

Індекс фізичного обсягу продукції можна визначиш також, виходячи з системи взаємозв'язаних індексів, зокрема індексу вартості продукції (Iqp,) та індексу цін на цю продукцію (Ір):

.

Наприклад, вартість продукції у фактично діючих цінах зросла в звітному періоді порівняно з базисним на 3%, а ціни за цей період - на 2%, тоді індекс фізичного обсягу продукції складатиме - 1,0098=1,03/1,02). Отже, кількість продукції збільшиться на 0,98%.

Загальний індекс фізичного обсягу продукції може обчислюватися і як середній арифметичний індекс:

При визначенні виконання завдання з асортименту продукції розраховують показники виконання за кожним видом і на основі цього роблять висновок про те, за яким видом продукції завдання виконано, а за яким – ні Вважається, що завдання з виробництва певного виробу виконано, якщо кількість фактично виготовленої продукції цього виду дорівнює чи більша від плану; відповідно план з виробництва виробу вважається невиконаним, якщо вироблено продукції менше, ніж передбачено завданням. Отже, якщо за будь-яким виробом план невиконаний, то вважається невиконаним загалом і завдання з асортименту.

При моделюванні цього показники слід керуватися принципом: якщо завдання з виробництва продукції можна виконати чи перевиконати, то завдання з асортименту можна лише виконати. В основу розрахунку коефіцієнта виконання завдання з асортименту покладений метод заліку, суть якого зводиться до того, що величина фактичного обсягу продукції порівнюється а плановим обсягом. При цьому при невиконанні завдання з будь-якого виробу в залік по ньому береться вартість фактичного обсягу, а за виробами, завдання заякими виконано чи перевиконано, - величина планового завдання Тобто коефіцієнт виконання плану за асортиментом визначається за формулою:

,

де - вартість виготовленої продукції, яка зарахована у виконання плану за асортиментом.

Приклад 2.1.3.

За даними, наведеними в таблиці 2.1.3. про роботу інструментального цеху за звітний квартал, визначити процент виконання плану:

1) з випуску продукції;

2) за асортиментом.

Таблиця 2.1.3.

Вид продукції Випуск продукції за звітний період, тис. грн. Виконання плану випуску продукції, % Зараховується у виконання плану за асортиментом,
За планом Фактично
№1 100%
№2 93%
№3 133%
Разом 112,3%

 

Розв’язок

Завдання з обсягу продукції перевиконано на 12,3% (112,3%-100%=12,3%):

Одночасно завдання з асортименту продукції не довиконано:

Таким чином, завдання з асортименту не довиконано на 2,3% (100%-97,7%), оскільки над плановим випуском продукції №3 неможливо перекрити недовиконання випуску продукції №2.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти