ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Статистика якості промислової продукції

Якість продукції розуміють як її здатність задовольняти конкретну потребу відповідно до її призначення.

Статистичне вивчення якості продукції охоплює такі питання, як контроль за виконанням технологічних процесів і операцій з виготовлення продукції, за забезпеченням ритмічності і рівномірності виробництва, за відповідністю якості продукції встановленим нормам і стандартам, зниженням виробничого браку та зменшенням рекламацій. Перед статистикою якості стоять дві важливі методологічні проблеми:

- по-перше, розробка методик одержання єдиної оцінки рівня якості виробу,

якщо він характеризується кількома ознаками;

- по-друге, розробка методик одержання достовірної оцінки споживчої якості

продукції, яка проявляється лише в процесі її споживання.

Основними завданнями статистики є характеристика якості однорідної і різнойменної продукції, вивчення економічного ефекту від випуску продукції різної якості, визначення абсолютних і відносних показників браку.

Рівень якості виробів визначається працівниками відділу технічного контролю (ВТК) за допомогою вимірювальних, контрольних приладів чи експертним методом.

Рівень якості виробів, які контролюються за багатьма параметрами, на практиці часто характеризують сортом (класом). За сортами поділяють продукцію легкої і харчової промисловості, за класами - продукцію радіопромисловості, приладобудування, інших галузей. У стандартах і ТУ в таких випадках регламентується порядок віднесення продукції до відповідного сорту чи класу залежно від конкретних значень контрольованих параметрів якості, які вибираються з таким розрахунком, щоб їх можна було перевірити при виході виробів з виробництва шляхом зважування, обміру чи інших методів контролю.

Якщо вироби розподіляються за сортами, то оцінка їх якості здійснюється на основі частки того чи іншого сорту в загальному випуску, а також на основі його середньої ціни, яку визначаємо за формулою:

,

Де q – кількість продукції, р – ціна продукції кожного сорту.

Показник динаміки або виконання плану по сортності для одного виду продукції визначаємо за формулою:

Ціни по сортах в цій формулі є єдиними по обох періодах, що спів вставляються.

Загальна формула індексу, що відображає динаміку сортності різних видів продукції:

,

Де - вартість фактично виробленої продукції всіх видів у цінах кожного сорту;

- вартість фактично виробленої продукції, обчисленої на основі середніх планових цін для кожного виду продукції.

- характеризує суму економії чи втрат від змін у сортності продукції.

 

Приклад 2.1.6.

Дати характеристику динаміки якості продукції та її наслідків для підприємства, виходячи із даних таблиці №2.1.6.

Таблиця 2.1.6.

Сорт Випуск за період, тис. грн. Оптова ціна за одиницю, тис. грн.
базисний звітний
І
ІІ
ІІІ
Разом

 

 

Розв’язок

Рівень якості виробів окремо за кожний період можна визначити, розрахувавши середньозважені ціни:

Отже, динаміка якості становила:

,

 

тобто середня якість продукції погіршилась на 5,2%.

У звітному періоді збитки підприємства становили: 7,67-7,27=0,4 грн. на кожному виробі і 0,4 330=132 тис. грн. на загальному випуску.

Якщо на підприємстві виготовляють різнойменну продукцію, якість якої не виражається сортом чи класом, тозміну її якості визначають за допомогою загального індексу якості, запропонованого проф. А.Я. Бояр­ським:

 

 

де q1 фактична кількість виготовленої продукції кожного виду,

p1 – порівняльні ціпи на продукцію;

ія – індивідуальний індекс якості кожного виду продукції, що розраховується за формулою:

 

 

де я1 і я0рівень якості певного виду продукції відповідно у звітному і базисному періодах.

Індекс фізичного об’єму продукції визначаємо за формулою.

 

Індекс фізичного об’єму продукції з врахуванням якості розраховуємо за формулою:

Якщо > , то підприємство отримує економічний ефект від підвищення якості продукції.

Взаємозв’язок індексів.

Приклад 2.1.7.

За даними про випуск шин для вантажних автомобілів визначити загальні індекси динаміки якості продукції, фізичного обсягу з врахуванням якості (табл.2.1.7.)

 

Таблиця 2.1.7

Номер заводу Випуск продукції, тис. грн. Оптова ціна, Грн. р Продуктивність у періоді, тис. км.
Базовий, q0 Звітний, q1 Базовий, я0 Звітний, я1

 

Розв’язок

1.Визначаємо загальний індекс фізичного об’єму продукції:

або 102,7%

2.Визначаєм індивідуальні індекси якості для:

Заводу №1

Заводу №2

Якість продукції у звітному періоді порівняно з базовим збільшилась на заводі №1 на 20%, а на заводі №2 на 27,3%.

3.Розраховуєм загальний індекс якості

В середньому якість продукції у звітному періоді порівняно з базовим підвищилась на 22%.

4.Визначаємо загальний індекс фізичного об’єму продукції з врахуванням якості.

Взаємозв’язок індексів:

5.Економічний ефект від зміни якості становить:

- =445042,4-362450=82592,4 тис. грн.


Питання для самоконтролю

1.Поняття про промислову продукцію. Як поділяється продукція по степені готовності.

2.Перечисліть показники, що входять до системи вартісного обсягу промислової продукції. Дайте їм характеристику.

3.В чому суть методу заліку?

4.Як визначаємо показник ритмічності роботи підприємств.

5.За якою формулою оцінюють якість продукції, якщо продукція розподіляється за сортами.

6.За даними таблиці 2.1.8 обчислити за кожний рік загальний обсяг видобутку в перерахунку на умовне паливо (7000 Дж), динаміку та структуру видобутку.

Таблиця 2.1.8

Вид палива
Видобуток, млн. т. Середня енергетична цінність, Дж Видобуток, млн. т. Середня енергетична цінність, Дж
Нафта 7,5 5,3
Вугілля 197,1 164,8
Торф 1,6 1,6

 

7.Використовуючи дані про виробництво сиру за місяць (табл. 2.1.9), визначити процент виконання плану виробництва сиру в натуральному та умовно-натуральному вираженні (у перерахунку на 50%-ну жирність). Зробити висновки.

Таблиця 2.1.9

Назва сиру Виробництво сиру, т.
За планом Фактично
Український (45%-ї жирності)
Голландський (40%-ї жирності)
Ковбасний (30%-ї жирності)

 

8. Дані про випуск продукції на машинобудівному заводі за рік наведено на табл.2.1.10..

Визначити валовий та внутрішньозаводський оборот, валову, товарну та реалізовану продукцію, якщо тривалість виробничого циклу більш як 2 міс.


Таблиця 2.1.10

№ п/п Показник Вартість у оптових цінах підприємства, млн. грн.
Виготовлення верстатів зі сировини: покупної 175,0
  замовника (вартість сировини замовника – 10,5 млн. грн. ) 21,0
Вироблено чавунного литва – разом У тому числі: 80,0
  використано на промислові потреби заводу 50,0
  призначено для реалізації 14,0
Виготовлено інструменту – разом У тому числі: 62,0
  використано на промислові потреби заводу 51,0
  використано на поповнення промислових запасів 9,8
  відпущено підсобній сільгоспділянці заводу 1,0
Виконано робіт промислового характеру на сторону 18,0
Вартість відходів 12,0
  З них реалізовано 7,5
Продукція цеху ширвжитку (з відходів) 3,8
Капітальний ремонт власного устаткування 8,6
Капітальний ремонт будівельних цехів 2,7
№ п/п Показник Вартість у оптових цінах підприємства, млн. грн.
  Залишки незавершеного виробництва на початок року   5,9
  на кінець року 7,0
Реалізовано покупних напівфабрикатів 3,7
Реалізовано остаточно забракованих виробів 5,4
Залишки не відвантаженої товарної продукції на початок року   2,7
  на кінець року 3,5
Вартість відвантаженої та неоплаченої продукції збільшилася за рік на 1,5
надійшли платежі за товарну продукцію, що відвантажена минулого року 0,9

 

9. За даними табл.2.1.11 визначити процент виконання плану за обсягом продукції та з урахуванням асортименту.

Таблиця 2.1.11

Вид продукції Випуск, млн. грн.
за планом фактично
Костюми для хлопчиків 8,0 5,8
Костюми чоловічі 11,0 10,2
Пальта жіночі 15,0 18,0

 

10. Дані про випуск деталей, комплект яких використовується для виробництва вузлів, наведено в табл.2.1.12.

Визначити процент виконання плану з комплектності випуску та коефіцієнт комплектності.

Таблиця 2.1.12

Номер деталі Кількість деталей, що потрібні для складання вузлів Випуск, шт.
за планом фактично

 

11. За даними про випуск продукції підприємства за місяць (табл.2.1.13), млн. грн.

Обчислити коефіцієнт ритмічності випуску продукції та числа аритмічності.

Таблиця 2.1.13

 

Декада місяця Підприємство №1
За планом Фактично
І 2,70 2,50
ІІ 2,80 2,70
ІІІ 2,80 3,10

 

12. За даними (табл. 2.1.14.) про випуск продукції шинного заводу визначте загальні індекси:

1) фізичного об’єму продукції;

2) якості продукції;

3) фізичного об’єму продукції з врахуванням її якості.

Таблиця 2.1.14.

Розміри шин Випуск в процентах до суми Якість (хідність) в тис. км. Ціна однієї шини (грн.)
Базисний період Звітний період Базисний період Звітний період
7,50 – 20
260 – 20
12,00 – 20

 


 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти