ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Статистика складу і чисельності працівників промисловості

Для виробництва певної кількості продукції необхідна відповідна кількість праці, найбільш загальним показником якої є чисельність працівників, зайнятих у промисловості. Показник чисельності працівників промисловості весь час змінюється за рахунок перерозподілу населення, міграції.

Основними завданнями статистики праці та її оплати є вивчення складу і чисельності працівників промисловості, їх розподілу за статтю, віком, рівнем освіти, ступенем забезпеченості робітниками відповідних професій і кваліфікації, вивчення руху робочої сили, її використання, а також шляхів підвищення продуктивності праці.

Залежно від характеру діяльності цехів і відділів персонал промислових підприємств поділяють на промислово-виробничий (персонал основної діяльності) та персонал непромислових господарств. До промислово-виробничого персоналу відносять працівників основних, допоміжних, підсобних, побічних цехів, працівників охорони та апарату управління. За категоріями вони поділяються на: керівників, спеціалістів, службовців, робітників, учнів та охорону.

Доперсоналу непромислових господарстввідносять працівників,праця яких прямо не пов'язана з промислово-виробничою діяльністю підприємства (працівники підсобного сільського господарства, житлово-комунальних організацій, дитячих і лікувальних установ). У статистиці більш детально вивчається персонал основної діяльності.

У складі функціональних груп працівників існує поділ праці за професіями, спеціальностями і кваліфікацією, що всебічно вивчається статистикою. Кваліфікація робітників відображається тарифним розрядом, який йому присвоюється відповідно до тарифної ставки. Мірою кваліфікації робітників підприємства виступає показник середнього тарифного розряду, який розраховується методом середньої арифметичної зваженої за кількістю робітників кожного розряду.

 

 

де х - тарифні розряди;

f – чисельність робітників кожного розряду.

Для обліку чисельності робітників на підприємствах ведуться списки, в які з дня зарахування вносяться всі постійні, сезонні і тимчасові працівники, що прийняті на роботу, пов'язану з основною і неосновною діяльністю на день і більше. На таких працівників заводять трудові книжки.

Чисельність всіх працівників підприємства, які є у списках підприємства, називають списковою чисельністю або списковим складомпрацівників підприємства. В нього включають не тільки тих, хто фактично працював у той день, а й відсутніх на роботі з різних причин (працівників, які перебувають у чергових відпустках, у відрядженнях).

Явочний склад працівників- це чисельність осіб, які вийшли на роботу незалежно від того, приступили вони до роботи чи ні, а фактична чисельність працюючих - це кількість осіб, які приступили до роботи незалежно від її тривалості.

Чисельність працівників на певну дату (момент) має важливе значення, проте внаслідок прийому і звільнення вона постійно змінюється, а значить не дає вичерпного уявлення про робочу силу підприємства. Тому розраховують середньоспискову чисельністьяк таку, що характеризує чисельність працюючих за певний проміжок часу (інтервал), що рахуються в списках підприємства. Найпоширеніший варіант, коли у вихідних даних є спискова чисельність за всі дні періоду (спискова чисельність у вихідні і святкові дні вважається такою, що дорівнює чисельності у передвихідний чи передсвятковий день). Якщо позначити через Тспискову чисельність працівників за кожний день, а число календарних днів через D то середньоспискову чисельність можна розрахувати у такий спосіб:

 

 

де - середньоспискова чисельність:

- чисельність працівників, які не враховуються при визначенні середньоспискової чисельності працівників: жінки, що одержали відпустку без збереження зарплати на період додаткової відпустки по вагітності і родах; студенти, які оплачуються з стипендіального фонду; працівники, які одержали додаткову учбову відпустку без збереження зарплати.

Середньоспискова чисельністьперсоналу за квартал чи за рік визначається, виходячи з даних про середньоспискові показники за окремі місяці ( ).Наприклад, за квартал:

 

За умови наявності даних про спискову чисельність персоналу за окремі інтервали, якінеоднакові за своєю тривалістю, середньоспискову чисельність розраховують за формулою:

 

де п- число календарних днів, протягом яких чисельність залишалася незмінною.

Якщо підприємствопочало працювати не з початку місяця, то середньоспискова чисельність персоналу визначається діленням суми спискової чисельності за дні функціонування підприємства не на число днів функціонування, а на повне число календарних днів у місяці.

Порядз середньосписковою чисельністю персоналу визначають середньо явочну чисельністьпрацівників шляхом ділення числа явок на роботу на число робочих днів. Явочне число працівників слід відрізняти від числа працівників, які фактично працювали, тобто таких, які фактично приступили до роботи. Ця чисельність менша від явочної чисельності на кількість людино-днів цілоденних простоїв. Наприклад, якщо позначити середньо явочну чисельність працівників через , кількість явок на роботу – Тя чисельність фактично працюючих - Тф і число робочих днів - Dр, то середньо явочна чисельність і середня чисельність фактично працюючих визначатимуться:

 

       
 
   
 

 


Приклад 2.2.1.

Підприємство розпочинає працювати з 26 червня. На основі даних табельного обліку (табл. 2.2.1.) визначити середньоспискову чисельність робітників (з розрахунку на один календарний день і на один день фактичної роботи), середньоявочну і середню чисельність фактично працюючих.


Таблиця 2.2.1.

Число місяця Перебуває у списку Фактично працювали Знаходились у цілоденному простої

Розв’язок

1. Оскільки для звітності потрібні дані за повний календарний період для розрахунку середньоспискової чисельності робітників треба реальну кількість людино-днів перебування персоналу у списках підприємства розподілити на 30 календарних днів червня.

 

 

2. Визначаєм середньоявочну чисельність робітників:

 

 

3. Середня чисельність фактично працюючих.

 

 

Як видно з проведених розрахунків, з 26 червня на роботу в середньому з’явилось 828 чол., щоденно не працювало 6 чоловік (828–822=6).

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти