ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Вивчення використання фонду оплати праці.

Одним із важливих завдань статики праці є вивчення ступеня використання коштів на оплату праці персоналу промислового підприємства.

Основними методами перевірки виконання плану по витратах фонду зарплати є співставлення звітного фонду зарплати (F1) з плановим (Fпл) або з плановим, скоректованим відповідно до виконання підприємством плану, скоректованим відповідно до виконання підприємством плану по випуску продукції ( ).

Внаслідок чого вираховують абсолютну і відносну економію (перевитрати) фонду зарплати.

Абсолютна економія = Fфакт – Fплан

Відносна економія (перевитрати)

де p – процент перевиконання (недовиконання) плану по випуску продукції;

k – диференційований знижувальний коефіцієнт, який встановлюється в межах від 0,4 1,0 для окремих галузей народного господарства.

Фонд заробітної плати F прямо залежить від середнього рівня оплати праці f і чисельність робітників Т і його можна виразити F=fT.

При вивченні динаміки оплати праці застосовують індексний метод, де визначають:

а) індекс змінного складу

б) індекс постійного складу

в) індекс структурних зрушень

де f – середня зарплата працівників відповідного періоду;

dT – частка чисельності працівників кожної категорії у їх загальної чисельності.

За допомогою цих індексів визначають абсолютні величини зміни рівня оплати праці. Зміна середньої оплати праці за рахунок відповідного фактора становить:

Приклад 2.2.7.

Дані квартального звіту сільськогосподарського підприємства подано в табл.2.2.4.

Визначити:

1) індекси середньої заробітної плати по кожній групі робітників;

2) індекси змінного, постійного складу та структурних зрушень

3) абсолютний приріст фонду оплати праці в цілому, в тому числі за рахунок окремих факторів.

Таблиця 2.2.4.

Категорії працівників Середньоспискова чисельність у кварталі, чол. Загальна сума коштів на оплату праці, тис. грн.
І ІІ І ІІ
Постійні
Сезонні

Розв’язок

Рівні середньої заробітної плати розраховують як відношення фонду плати до середньоспискової чисельності. Розрахунок індекса середньої заробітної плати по кожній групі робітників подано у таблиці 2.2.5.

Таблиця 2.2.5.

Категорії робітників Квартал Iз1 З0
І, f0 ІІ, f1
Постійні 110000 320=343,75 130000 330=393,94 393,94 343,75=1,146
Сезонні 42000 120=350 104000 260=400 400 350=1,143

 

Індекси середньої заробітної плати змінного складу обчислюють за формулою.

Індекс середньої зарплати фіксованого складу визначають так:

Індекс структурних зрушень розраховують за формулою

Взаємозв’язок індексів

Висновок: середня заробітна плата робітників у звітному періоді проти базового зросла на 15%, у тому числі за рахунок зростання рівня заробітної плати по кожній категорії робітників збільшилась на 14%, а за рахунок збільшення чисельності робітників зросли на 0.7%.

Абсолютний приріст фонду оплати праці в загальному – різниця між чисельником і знаменником відповідного індексу:

тис. грн.

Цей приріст зумовлений зміною чисельності робітників, а також середньої заробітної плати. За рахунок зміни чисельності робітників:

тис. грн.

а за рахунок середньої зарплати.

тис. грн.


Питання для самоконтролю

1. Що ми розуміємо під коефіцієнтом плинності кадрів?

2. Які ви знаєте фонди робочого часу?

3. Що таке продуктивність праці? Побудуйте загальні індекси продуктивності праці, виходячи з формули .

4. Які ви знаєте форми і системи оплати праці?

5. Як визначити середню денну заробітну плату?

6. За даними обліку одного з цехів заводу (табл.2.2.6) визначити:

а) чисельність робітників за списком за кожен день вересня, якщо на перше число місяця у списку було 300 чол.;

б) середньоспискову чисельність робітників за вересень;

в) середню явочну чисельність робітників за вересень (1,2,8,9,15,16,22,23,29,30 – вихідні дні);

г) процент явок та неявок на роботу.

Таблиця 2.2.6

Число місяця Чисельність робітників Число місяця Чисельність робітників
Прий-нятих Звіль-нених Що з’явилися на роботу Прий-нятих Звільне-них Що з’явилися на роботу
Вихідний день Вихідний день
Вихідний день
Вихідний день
Вихідний день Вихідний день
Вихідний день
Вихідний день
Вихідний день Вихідний день
                   

 

7. Середньоспискова чисельність робітників підприємства в звітному кварталі (90 календарних, 60 робочих днів) становила 2730 чол., неявки на роботу – 106260, а цілоденні простої – 420 людино-днів. Обчислити чисельність фактично працюючих та коефіцієнт використання середньо явочної чисельності робітників.

8. Відомо, що у січні (23 робочих дні) загальна кількість робочих місць на дільниці становила 170. Було відпрацьовано 4968 людино-днів, в тому числі в першу зміну – 3680, в другу – 1200 і в третю – 88.

Визначити коефіцієнти: а) змінності та використання змінного режиму; б) безперервності та інтегральний (повний) коефіцієнт використання робочих місць.

Зробити висновки про існуючі резерви робочого часу.

9. В умовах тризмінного режиму роботи підприємства коефіцієнт змінності робочої сили дорівнював 1,5. Визначити ступінь використання робочих місць в найбільшій за кількістю відпрацьованого часу зміні, якщо інтегральний показник завантаження робочих місць становить 0,4.

10. За даними таблиці 2,2,7,обчислити :1) коефіцієнти змінності, використання змінного режиму ,безперервності та інтегральний показник завантаження робочих місць по кожному цеху та по підприємству в цілому; кількість людино-днів, не відпрацьованих у зв’язку з неповним завантаженням робочих місць в усіх змінах (по кожному цеху та по підприємству). Кількість робочих днів – 22.

Таблиця 2.2.7

Номер цеху Кількість робочих місць Відпрацьовано за зміну, людино-днів
І ІІ ІІІ
Разом

 

11. Звіт промислового підприємства про виконання плану по праці за 1991 р. містить такі дані:

 

Відпрацьовано робітниками, людино-днів – 206200

Цілоденні простої, людино-днів – 189

Неявок на роботу, людино-днів

чергові відпустки – 18900

навчальні – 963

через хворобу – 9980

з інших причин, дозволених законом – 4505

з дозволу адміністрації – 913

прогули – 450

святкові та вихідні дні – 86400

Відпрацьовано робітниками, людино-годин – 1 670 220

В тому числі понаднормово – 20 880

 

Кількість календарних днів у 1991 р. становила 365, а встановлена тривалість робочого дня – 8,2 год.

За цими даними побудувати баланс робочого часу робітників підприємства. На підставі побудованого балансу визначити коефіцієнти використання календарного, табельного та максимально-можливих фондів робочого часу.

12. За умовними даними про виробництво продукції А на двох підприємствах визначити:

а) індивідуальні індекси продуктивності праці по кожному підприємству; б) узагальнюючі індекси продуктивності праці змінного і фіксованого складу та структурних зрушень; в) зміни виробництва продукції на одного робітника за рахунок динаміки продуктивності праці та структурних зрушень у загальній чисельності працюючих на двох підприємствах; г) абсолютні зміни загального випуску продукції за рахунок динаміки чисельності працюючих та продуктивності праці.

Таблиця 2.2.8

Номер підприємства Вироблено за період, т Середньоспискова чисельність робітників за період, чол.
Базовий Звітний Базовий Звітний

 

13. Відомо дні про склад фонду зарплати робітників механічного заводу за звітний період (грн.): оплата за відрядними розцінками по прямій відрядній системі оплати 2427500.

премії відрядникам 82500

почасова оплата за тарифними ставками 1167500

премії почасовикам 279300

доплата відрядникам у зв’язку із змінами умов праці 16300

оплата за роботу в позачерговий час 72100

доплата цілоденних простоїв і годин

внутрізмінного простою 300

оплата чергових відпусток 971700

інші види оплати 150200

 

Визначити:

1) фонд годинної зарплати;

2) фонд денної зарплати;

3) фонд річної зарплати робітників;

4) питому вагу почасової і відрядної оплати.

14. За місяць в цеху середня спискова чисельність робітників склала 350 чол. Ними відпрацьовано 7000 людино-днів, 52500 людино-годин. Фонд зарплати за той же місяць – 31500 грн. Доплати до фонду годинної, до фонду місячної зарплати - 6820. За той же місяць нараховано робітникам з фонду матеріального заохочення 4800 грн.

Визначити всі показники середнього заробітку робітників.

15. За наведеними в табл.2,2,9 даними про чисельність та фонд оплати праці робітників цеху механоскладальних робіт підприємства обчислити індекси середньої плати: 1) робітників окремо по кожній групі; 2) змінного, фіксованого складу та структурних зрушень у цілому по цеху. Зробити висновки.

Таблиця 2.2.9

Групи робітників за рівнем кваліфікації Період
Базовий Звітний
Середньо спискова чисельність робітників, чол. Фонд оплати праці, тис. грн. Середньо спискова чисельність робітників, чол. Фонд оплати праці, тис. грн.
Висококваліфіковані
Кваліфіковані
Малокваліфіковані
Некваліфіковані

 


© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти