ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Завдання та МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Завдання та МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО

СЕМІНАРСЬКИХ І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

З ДИСЦИПЛІНИ

«СТИЛІСТИКА ДІЛОВОГО МОВЛЕННЯ»

ДЛЯ СТУДЕНТІВ

СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ДІЛОВОДСТВО»

 

НАДВІРНА – 2011

Розроблено:

викладачем діловодства Гриджук Г.С.

 

 

ЗМІСТ

Семінарське заняття № 1…….…...………………………………….........
Семінарське заняття № 2……………………………………………..........
Семінарське заняття № 3…………………....……………………………..
Семінарське заняття № 4..……………………………..…………………..
Семінарське заняття № 5………………..……..…………………………..
Семінарське заняття № 6…………………………………………………..
Семінарське заняття№7..…………………………………………………...
Приктичне заняття № 1…….……………………………………............
Семінарське заняття № 8….........................................................................
Практичне заняття № 2……….……………………………………………
Семінарське заняття № 9…………………………………………………
Практичне заняття № 3……………………………………........................
Практичне заняття № 4…………………………………………………....
Практичне заняття № 5……………............................................................
Семінарське заняття № 10…........................................................................

16 Практичне заняття № 6…………………………………………………...75

17 Семінарське заняття № 11 …………………………………………….....79

 

 

СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ № 1

Тема:Поняття й категорії стилістики

 

План

 

1.Стилістика як навчальна дисципліна.

2.Структура стилістики.

3. Стиль. Визначення стилю.

 

Методичні рекомендації щодо підготовки до самостійного заняття

При розгляді першого питання звертаємо увагу на такі моменти:

· що таке стилістика?

· що є предметом стилістики?

· прийняття та впровадження в життя Закону «Про мови в Українській РСР»;

· історичні аспекти розвитку стилістики.

У другому питанні з’ясовуємо:

· структуру стилістики;

· що вивчає загальна стилістика?

· які аспекти поєднані в предметі загальної стилістики?

· завдання стилістики мови?

· що вивчає стилістика мовлення?

· що входить до завдання стилістики мовлення?

У третьому питаннівизначаємо:

· поняття «стиль»;

· як розмежовує поняття стилю М. Брандер;

· які чинники враховуються при функціональних стилях.

 

Питання для самоконтролю

1. Що таке стилістика?

2. Що є предметом стилістики як науки?

3. Розкрийте історичні аспекти розвитку стилістики.

4. Охарактеризуйте структуру стилістики.

5. Визначіть аспекти які поєднані в в придметі загальної стилістики.

6. Які основні завдання стилістики мови?

7. Що вивчає стилістика мовлення?

8. Розкрийте поняття «стиль».

9. Поясніть як розмежовує поняття стилю М. Брандер.

10. Які чинники враховуються при функціональних чинниках?

 

Теми рефератів

 

1. Методологія і методи стилістки.

2. Джерела стилістики української мови.

3. Інформація як стилістичне поняття.

4. Зв'язок стилістики з іншими науками.

5. Поняття контексту та конотації.

6. Текст як категорія лінгвостилістики.

 

Список рекомендованої літератури

1. Зубков М. Сучасна українська ділова мова. – Харків, 2003. – С 9-26.

2. О.А.Сербенська, О.М.Пазяк, М.І.Фурдуй, Л.Ю.Шевченко. Українська мова. Практикум. – К., 2000. – 4с.

3. Пономарів О. Сучасна українська мова. – К., 2001. – С. 49-54.

 

Питання та проблеми для обговорення

1. Що таке стилістика?

2. Мета і завдання дисципліни.

3. Структура стилістики.

4. Стиль та його поняття.

 

 

СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ №2

Тема: Стилі мовлення

 

План

1. Основні тенденції розвитку української літературної мови. Функції мови.

2. Стильове багатство української мови. Головні ознаки офіційно-ділового стилю.

3. Загальні вимоги до складання і оформлення документів.

Методичні рекомендації щодо підготовки до практичного заняття

При вивченні першого питання рекомендуємо звернути увагу на такі моменти:

 історичні аспекти розвитку української літературної мови;

 прийняття та впровадження в життя Закону «Про мови в Українській РСР»;

 функції мови;

 типи норм, властивих літературній мові.

Відповідь на друге питання будуємо за такою схемою:

 стильові різновиди сучасної української мови: художній, публіцистичний, науковий, розмовний, офіційно-діловий;

 сфера поширення і вживання стилів;

 функціональне призначення (регулювання стосунків, повідомлення, вплив, спілкування тощо);

 характерні ознаки (форма та спосіб викладу);

 система мовних засобів і стилістичних норм (лексика, фразеологія, граматичні норми, типи речень тощо);

 стильові різновиди – підстилі;

 типи мовлення (опис, розповідь, роздуми);

 головні ознаки офіційно-ділового стилю.

У третьому питанні з’ясуємо:

 поняття: «документ», «формуляр»;

 загальні функції документа: інформаційна, соціальна, комунікативна, культурна;

 специфічні функції документа: управлінська, правова, історична;

 вимоги до укладання та оформлення документів;

 вимоги і правила щодо оформлення сторінки та її нумерації;

 вимоги до тексту документа.

Тестові питання для самоконтрою

2.Які з наведених ознак не притаманні давньоукраїнським літературним пам'яткам ХІ ст.?а)моно тематичність; б)складна композиція; в)простота реченнєвих конструкцій; г)скромність стилістичних прикрас; д)різноманітність мовних засобів.

3.Які з наведених ознак не притаманні давньоукраїнським літературним пам’яткам ХІІ-ХІІІ ст.?а)неускладненість речень; б)пишність стилістичних прикрас; в)переважання форм (орнаменту) над думкою; г)наявність символіки; д)діловий виклад змісту.

4.Чи є патерики оригінальним жанром давньої української літератури?а)так; б)ні.

5. Чи є патерики оригінальним жанром давньої української літератури?а)так; б)ні.

6.Виберіть оригінальний і найпоширеніший жанр офіційно-ділового стилю української мови ХІІІ-ХІV ст.:а)проповідь; б)урок; в)грамота; г)статут.

7.Які стильові різновиди поєднались у грамотах ХІІІ-ХІV ст.?а)розмовний і офіційно-діловий; б)офіційно-діловий та конфесійний; в)науковий та офіційно-діловий; г)розмовний та публіцистичний.

8.Вибуріть найвизначнішу літературну пам'ятку, написану «простою мовою»:а) «Слово про закон і благодать»; б) «Слово о полку Ігоревім»; в) «Пересопницьке Євангеліє»; г) «Пластер».

9.У який період живомовне начало перемогло книжне в українській літературній мові?а)XIII-XVI ст.; б)XVII-XVIII ст.; в)XVIII-XIX ст.; г)XIX-XX ст..

10. Виберіть основні функціональні стилі сучасної української мови:а)конфесійний, офіційно-діловий, розмовний, публіцистичний, епістолярний; б) науковий, офіційно-діловий, епістолярний, розмовний, публіцистичний; в) офіційно-діловий, публіцистичний, науковий, художній, конфесійний; г)науковий, офіційно-діловий, публіцистичний, художній, розмовний.

11.Стилістична норма – це:а)правила відбору й організації мовних одиниць у тексті певного стилю; б)регламентоване використання в певних типах мовлення (стилях, під стилях, жанрах) закладених у мові стилістичних можливостей; в)мовленнєвий стандарт, який регулює мовленнєву діяльність у її типових функціонально-комунікативних різновидах.

12.Стиль мовлення – це:а) сукупність мовно-виражальних засобів, які вирізняють мову окремого індивіда з-поміж інших; б)сукупність мовних засобів, які створюють певний стилістичний колорит; в) різновид сучасної української літературної мови, що твориться поєднанням мовних засобів.

13. Якими функціональними стилями найкраще забезпечується інформаційна функція мови?а)розмовним та епістолярним; б)науковим та офіційно-діловим; в)художнім та конфесійним; г)публіцистичним та офіційно-діловим.

14.Коли почав формуватися офіційно-діловий стиль української мови?а) у період із Х по ХІІ ст.; б)у кінці ХVІІ – на початку ХVІІІ ст.; в)у кінці ХХ ст..

15. Ознаками якого стилю мови є понятійність, об’єктивність, предметність, однозначність, переконливість, точність, аргументованість, використання термінів, бузособовість, рубрикація тексту?а)наукового; б)публіцистичного; в)художнього; г)офіційно-ділового.

16. Стильовою ознакою офіційно-ділового стилю є вживання:а) кліше (типових мовних формул); б) професіоналізмів; в)термінів.

17.Які з наведених мовних засобів притаманні офіційно-діловому стилю?а)складні сполучники; б)просторічні слова; в)художні тропи.

18.Які підстилі виділяють в офіційно-діловому стилі?а) законодавчий, дипломатичний, адміністративно-канцелярський; б)законодавчий, юрисдикційний, дипломатичний; в) власне науковий, науковий навчальний, науково-популярний.

Теми рефератів

1.Стильове багатство української мови.

2.Причини й наслідки низької мовленнєвої культури.

3.Експресивний та індивідуальний стиль.

4.Класифікація функціональних стилів.

 

Список рекомендованої літератури

1. Зубков М. Сучасне українське ділове мовлення. – Харків, 2002. – C 18-26.

2. Пентилюк М. Культура мови і стилістика. – К., 1994. – С. 106-126.

3. Шкіцька Ю.І. Лінгвістичні основи документознівства. – Тернопіль: Воля, 2008. – С. 11-35.

 

СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ № 3

 

Тема: Усне і писемне ділове мовлення

 

План

1.Особливості мови ділових паперів.

2.Особливості усного ділового мовлення.

3.Виразність як ознака культури мовлення.

 

Питання дла самоконтролю

1. Назвіть одиниці писемного мовлення.

2. Поясніть відмінність писемного мовлення від усного.

3. Поясніть вторинність писемного мовлення стосовно учного.

4. Назвіть які супровідні елементи відсутні у писемному мовленні.

5. Чим характеризується усне мовлення?

6. Що на вашу думку робити мовлення виразнішим?

7. Поясніть за допомогою чого створюється метафоризація мовлення.

8. Телефонна розмов опосереднє чи безпосереднє мовлення?

Теми рефератів

1. Особливості писемного мовлення.

2. Загальні вимоги, що ставляться до ділового мовлення.

3. Виразність як ознака культури мовлення.

4. Телефонна розмова в діловому мовленні.

Список рекомендованої літератури:

  1. Коваль А.П.Культура ділового мовлення. – К.:ВШ. 1997. – С.15-20.
  2. Потелло Н.Я. Теорiя i практика дiлового мовлення.- МАУП, - С.18-19.
  3. Пентилюк М.І. Культура мови і стилістика: Підручник для гімназій гуманітарного профілю. – К.: Вежа, 1994. – С. 9-15.
  4. Зубков М. Сучасна українська ділова мова. – Х.:Торсінг, 2002. – С.300-323.

 

Питання та проблеми для обговорення

 

1. Визначити різницю у вживанні усного і писемного мовлення.

2. Чітко засвоїти особливості усного мовлення.

3. Що таке метафоризація?

4. Виразність та його удосконалення.

 

Семінарське заняття №4

План

1.Загальні вимоги до ділового мовлення.

2. Традиції ділового мовлення.

3. Етикет ділових паперів.

 

Питання для самоконтролю

 

1. Що таке культура мови?

2. Охарактеризуйте текст ділового мовлення.

3. Поясніть важливість лаконічного викладу інформації.

4. Поясніть значення традицій ділового мовлення.

5. Значенння дотримання вимог етикету в ділових паперах.

6. Що таке мовний етикет?

7. Вживання мовних засобів при складанні документів.

8. Назвіть норми етики ділових паперів.

 

Теми рефератів

1.Традиції ділового мовлення.

2.Основні вимоги ділового мовлення.

3. Типізація мовних засобів, стандартизація мови ділових документів.

Питання для обговорення

 

1. Які є загальні вимоги до ділового мовлення?

2. Важливість традицій ділового мовлення?

3. Які мовні засоби використовуються при складанні ділових паперів?

4. Що таке етика ділових паперів?

 

Семінарське заняття № 5

Питання для самоконтролю

1. В залежності від сприйняття інформації, кількості учасників на які види можна поділити форми спілкування?

2. Від чого залежить вибір тієї чи іншої одиниці формул увічливості?

3. Які основні постулати безконфліктного спілкування?

4. Які існують види ділового спілкування?Охарактеризуйте.

5. Які існують види нарад?Охарактеризуйте.

6. В яких якостях виявляється розмовний аспект публічного мовлення?

7. Що таке публічне мовлення?

8. Чим обов’язково має володіти людина яка публічно виступає?

9. Що таке ораторське мистецтво?

10. Види і жанри публічних виступів.

11. Підготовка тексту до виступу.

12. Назвіть особливості ділової бісіди?

13. Особливості культури управління.

14. Назвіть основні правила телефонного ділового спілкування?

 

 

Теми рефератів

1.Етапи підготовки публічного виступу.

2.Вимоги до оратора.

 

Питання та проблеми для обговорення

1.Важливість усного мовлення.

2.Які проблеми виникають при підготовці публічного виступу?

3.Які проблеми виникають в ораторів при публічному виступі?

 

 

Семінарське заннятя №6

Питання для самоконтролю

1. Яка відмінність між загальнонародною і літературною мовами?

2. Які етапи формування літературної мови?

3. Що теке норми?

4. Сформулюйте поняття орфоепічної норми?

5. Визначте поняття акцентуальної норми. Характерні для неї ознаки.

6. Особливості лексичної норми та спосіб її використання.

7. Характерні ознаки морфологічної норми.

8. Поняття синтаксичної синонімії.

9. Характерні ознаки фразеологічної норми.

10. Особливості використання фразеологізмів у мовленні.

11. Яке значення фразеологізмів?

12. Поняття синтаксичної норми. Мова засіб інформації.

 

Теми рефератів:

1. Поняття загально-народної та літературної мови. Особливості та відмінності між ними.

2. Поняття орфоепічної та морфологічної норми.

3. Фразеологічна норма. Вживання фразеологізмів.

4. Стилістична норма.

5. Різновиди мовленнєвих норм.

6. Проблеми дотримання мовленнєвих норм в сучасному діловому мовленні.

 

Список використаних джерел

1. Пентилюк М.І. Культура мови і стилістика: Підручник для гімназій гуманітарного профілю. – К.: Вежа, 1994. – 240с.

2. Зубко М. Сучасна українська ділова мова. 2-ге видання; доповнене.-Х.:Торсінг, 20002. – С.15-18.

Питання та проблеми для обговорення:

1. Відмінності між загально-народною та літературною мовами.

2. Значення кожної з норм літературної мови.

3. Застусування мовних норм в діловому мовленні.

СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ №7

Тема: Лексичні особливості ділового спілкування

План

1.Лексика. Групування слів за різними ознаками.

2.Специфіка лексики ділових паперів.

3.Іншомовні слова в документах.

4.Терміни та професіоналізми в писемному діловому мовленні.

5.Застаріла лексика і мова документів.

6.Неологізми в документах.

7. Скорочені слова.

 

 

Методичні рекомендації щодо підготовки до практичного заняття:

При вивченні темирекомендуємо звернути увагу на такі моменти:

· лексичне значення слова;

· однозначні та багатозначні слова;

· синоніми, омоніми, антоніми;

· пароніми.

· правильне застосування іншомовних слів;

· термін як одиниця мови;

· термінологічна лексика;

· загальновживані та вузькоспеціальні терміни;

· особливості вживання професіоналізмів, арготизмі, діалектизмів;

· на які групи поділяється застарілої лексика;

· що таке неологізми і на які типи поділяються;

· види скорочених слів.

Теми рефератів:

1. Науково-термінологічна та професійна лексика, її роль і місце у текстах ділової української мови.

2. Синоніми і пароніми у діловому мовленні.

3. Ненормативна лексика сучасної української мови.

4. Терміни у професійному мовленні.

5. Використання жаргонізмів студентами Надвірнянського коледжу НТУ.

 

Тестові завдання для самоконтролю

 

1. Слова, які називають існуючі реалії, але є витісненими зі вжитку синонімами, називаються:

а) історизмами;

б) архаїзмами;

в) діалектизмами;

г) професіоналізмами.

2. Слова, що вийшли зі вжитку у зв'язку зі зникненням позначувальних ними понять, називаються:

а) історизмами;

б) архаїзмами;

в) діалектизмами;

г) професіоналізмами.

Список рекомендованої літератури

1. Олійник А. Світ українського слова. – К., 1994.- С.199-218.

2. Паламар Л.М., Кацавець Г.М. Мова ділових паперів. – К., 2001. – С.18-21

3. Словник синонімів української мови: у 2 томах. – К., 2000.- С.145-701.

4. Шкіцька Б.І. Лінгвістичні основи документознавства. – Тернопіль: воля, 2008. – С. 39-43.

 

 

Питання та проблеми для обговорення

1. Що вивчає лексикологія?

2. У чому полягає однозначність та багатозначність?

3. Що називається омонімами та паронімами?

4. Що вам відомо про ненормативну лексику?

5. Слова з «універсальним « значенням та мовні формули як атрибут офіційно-ділового стилю.

6.Обмежена сполучуваність як специфічна особливість ділового мовлення.

 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 1

 

План

1. Слово, його лексичне значення. Однозначні та багатозначні слова. Синоніми. Антоніми. Пароніми.

2. Термінологічна лексика. Загальновживані та вузькоспеціальні терміни. Особливості фахової термінології.

3. Документація щодо особового складу. Резюме. Заява. Характеристика. Автобіографія.

 

Теми рефератів

1. Науково-термінологічна та професійна лексика, її роль і місце у текстах ділової української мови.

2. Синоніми і пароніми у діловому мовленні.

3. Ненормативна лексика сучасної української мови.

 

Завдання:

 

Лексичної сполучуваності.

Чисельний Численний

(перевага, господарство, дослід, загін, аналіз, аудиторія, колектив)

Економічний Економний

(район, розвиток, господиня, життя, журнал, криза, система, витрачання води)

Доберіть синоніми до слів.

· Ідентичний – …

· Лаконічний – …

· Адекватний – …

· Ефективний – …

· Неординарний – …

· Хронічний – …

· Гуманний – …

Спілкування.

· безпосереднє – …

· усне – …

· діалогічне – …

· масове – …

 

Список рекомендованої літератури

1. Олійник А. Світ українського слова. – К., 1994.- С. 199-218.

2. Паламар Л.М., Кацавець Г.М. Мова ділових паперів. – К., 2001. – С.18-21.

3. Словник синонімів української мови: у 2 томах. – К., 2000. – С.147-170.

4.Шкіцька Б.І. Лінгвістичні основи документознавства. – Тернопіль: воля, 2008. – С. 39-43.

 

 

Питання для обговорення

1.Іншомовні слова в документах.

2. Скорочення слів в документах.

3.Застаріла лексика документах.

 

 

Семінарське заняття № 8

Тема:Етимологія. Стилістичні можливості внутрішньої форми слова

 

План

 

1. Етимологія як розділ мовознавства.

2. Стилістичні можливості етимології.

3. Деетимологізація: причини і наслідки.

4. Народна етимологія.

Питання для самоконтролю

1. Що таке етимологія?

2. Поясніть у чому полягають стилістичні можливості етимології?

3. Як за рохунок застосування етимології можна привернути увагу реципієнта?

4. Охарактеризуйте використання етимології у різних стиляї мовлення.

5. Прокоментуйте явище деетимологізації.

6. Поясніть причини виникнення деетимологізації.

7. Що таке народна етимологія?

8. Особливості вживання народної етимології .

 

Теми рефератів

1. Наука етимологія та її зв'язок з іншими науками.

2. Народна етимологія.

3. Стилістичні можливості етимології.

 

Список використаних джерел

  1. І.П. Ющук Українська мова. – К.:2004. – С.290-293.

Питання та проблеми для обговорення

1.Що таке етимологія?

2.Які є стилістичні можливості етимології?

3.Що таке деетимологізація?

4.Особливості народної етимології.

5. Дослідження походження власного імені, прізвища, назви населеного пункту, річки, гори.

 

Практичне заняття № 2

 

Завдання

Відредагуйте документ.

ПОДЯКА

 

Дирекція фірми … (дякує, вносить подяку, благословляє) Печерськ(…) Петр(…) Іванович(…) за …(старанне, сумлінне, ретельне, дбайливе, запопадливе, пильне, актуальне, добросовісне, ревне) ставлення до своїх слу-жбових обов’язків.

Бажаємо ….( успіх, удачі, здобутків, перемоги, талану, щастя, звершення) в оволодінні сучасними професіональними методами маркетингу, які б …..(допомогли, підтримали, сприяли) досягненню нових звершень у Вашому благородному труді.

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 3

СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ№9

Тема:Морфологічні особливості мови документів

План

1.Особливості вживання іменників у текстах документів. 2.Особливості вживання прикметників у текстах ділових паперів. 3.Особливості вживання займенників у текстах документів. 4.Особливості вживання числівників у текстах документі. 5.Особливості вживання дієслів та їх форм у текстах документів.

Питання для самоконтролю

Список рекомендованої літератури

1.Шкіцька Б.І. Лінгвістичні основи документознавства. – Тернопіль: воля, 2008. – С. 140-149.

Теми для обговорення

1. Які помилки найчастіше повторються при вживанні іменників, займенників, числівників, прикметників, дієслів у текстах ділових документів.

2. З якою метою в писемному діловому мовленні застосовують метод «нанизування відмінків»?

3. Поясніть суть явища «розщеплення присудка». Чому воно має місце в текстах ділових паперів.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 3

Теми рефератів

1. Особливості узгодження географічних та інших назв з означувальним словом в офіційно-діловому мовленні.

2. Особливості використання числівників у ділових паперах.

3. Труднощі перекладу процесових понять.

4. Особливості використання дієслівних форм у ділових паперах.

 

Завдання

1. Визначити рід іменників:

банко, екю, авіста, інкасо, Мінфін, квота, локо, сконто, франко, протока Ла-Манш, апріорі, ЄЕС, консолі, сальдо, ембарго, маестро, мадам, туш, путь, роботяга, фальш, гора Кіліманджаро, місто Лос-Анджелес, імпресаріо, Республіка Перу, протеже, авуари, ступінь, шасі, Сибір, аташе, рефері, Юнеско, денді, реноме, ЗУНР.

 

2. Утворити, якщо можна, співвідносні форми числа іменників:

потреба, вакансії, бум, виграш, позика, аукціони, інвалюта, пенсія, витрати, перебудова, капіталостворення, запаси, залишок, інвестиції, винагороди, послуги, ваги, праця, перерозподіл, комісійні, допомога, банкноти, внески, мито, борг, попит, ринок, активи, готівка, блага, ін’єкції, аліменти, споживання.

3. Записати іменники у Р.в. однини з відповідними закінченнями:

депозитарій, векселедавець, виторг, книготорг, лізинг, акселератор, депорт, ярмарок, податок, долар, бартер, індекс, ваучер, акціонер, кошторис, дилер, ажур, базис, ажіотаж, бізнес, оклад, бойкот, акциз, баланс, ліміт, лот, багаж, ордер, патент, брак, оферт, фонд, штраф, ярлик, грант, дохід, запас, обмін, купон.

4. Провідміняти прізвища, імена, по батькові:

Гончаренко Наталія Володимирівна, Ковальчук Валерій Юрійович, Петренко Григорій Ілліч, Фернюк Світлана Тимофіївна, Іванова Катерина Зіновіївна, Сидорак Анастасія Миколаївна, Польських Галина Дмитрівна, Данилюк Василь Михайлович, Кастро Вероніка Едуардівна, Бойченко Назар Ярославович.

5. Утворити, якщо можна, ступені порівняння прикметників:

багатий, гарантійний, вигідний, прийнятний, темнуватий, потрібний, валютний, активний, податковий, менеджерський, суворий, чіткий, легкий, нейтральний, відповідальний, заможний, лояльний, корисний, економний, легальний, малоприбутковий, оптимальний, виробничий, закупівельний, стабільний.

Список рекомендованої літератури

1. М.І. Пентилюк культура мови і стилістика. – К.: наукова думка, 1993. – 198с.

2. Ющук І.П. Практикум з правопису української мови. — К., 1997. – С.273-440.

3. Олійник О. світ українського слова. – 392с.

 

Питання та проблеми для обговорення

1. Яку роль у ділових документах відіграють числівники?

2. У яких випадках рекомендується писати форму однини, а в яких – множини?

3. Як відмінюються множинні іменники?

4. В чому полягає особливість відмінювання іменників другої відміни однини чоловічого роду родового відмінка?

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №4

Теми рефератів

1. Синтаксичні особливості ділових паперів.

2. Синтаксичні структури у діловому мовленні.

3. Складноскорочені слова й абревіатура.

 

 

Завдання:

Сприсок використаних джерел

  1. Палеха Ю.І. Управлінське документування: Навч. посібник. – К.: Вид-во Європ. ун-ту,2003. – С. 121-123.
  2. Пентелюк М.І. культура мови і стилістика. – К.:Вежа,1994. – с 206-220

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 5

 

План

1. Основи української пунктуації.

2. Речення зі звертаннями, вставними словами.

3. Речення з відокремленими членами речення.

 

Теми рефератів

1. Історія розвитку української пунктуації.

2. Синтаксичні основи пунктуації в простому реченні.

3. Тире як знак індивідуального стилю автора.

 

 

Завдання

1. Перепишіть. Поставте, де потрібно, тире між підметом і присудком.

Київ жива, нетлінна історія народу, місто-герой, оповите немеркнучою славою. Мова це доля нашого народу, і вона залежить від того, як ревно ми всі плекатимемо її. А вчитель це, по суті, інженер людських душ. Чистих, довірливих, прекрасних. І найперше, найвище покликання вчителя віддати своє серце дітям. Живопис це музика барв і кольорів, це пісня, яка застигла на полотні. Це була найулюбленіша робота відтворювати на полотні художній образ, виписувати цільний людський характер.

2.Перепишіть текст, записуючи числа словами, поставте потрібні розділові знаки.

Багатовікова історія України як відомо втілена в біографіях більш як 30 тисяч міст і сіл. У їх числі понад 8000 міст селищ міського типу яким минуло понад 300 років. Деякі з них відсвяткували свій 1000-літній ювілей частина наближається до цієї дати. 39 найстаровинніших українських міст рішенням уряду 1976 року було взято під державну охорону. Крім того в Україні близько 5000 сіл яким теж понад 300 років вік деяких становить 1000 та більше років.

3. Поставити, де потрібно, розділові знаки в складносурядних речення.

1. Життя торкає серця струни чулі і я на крилах пісні лину знов. 2. Ми одностайні у труді і цим ми вічно молоді. 3. Свій меч історія підносить і долу падає ярмо. 4. Хай наше слово не вмирає і наша правда хай живе! 5. Реве Дніпро й лани широкополі медами пахнуть колосом шумлять. 6. В повітрі дощ і гречка пахне тепло немов розлився бурштиновий мед. 7. Вдалині хиталися дерева і синів задуманий прибій. 8. Тільки невсипуще море бухає десь здалеку та зорі тремтять в нічній прохолоді.

Список рекомендованої літератури

1. Зубков М. Сучасна українська ділова мова. – Харків, 2003. - С.134-170

2.О.А.Сербенська, О.М.Пазяк, М.І.Фурдуй, Л.Ю.Шевченко. Українська мова. Практикум. – К., 2000. – С.156-158.

3.Шкіцька Б.І. Лінгвістичні основи документознавства. – Тернопіль: воля, 2008. – С 140-147.

 

Питання та проблеми для обговорення

1. Що таке пунктуація?

2. На що спирається українська пунктуація?

3. Як графічна система української мови обслуговує ті сторони писемного мовлення, які не можуть бути виражені літерами?

4. Вкажіть умови розстановки розділових знаків при відокремлених означеннях?

5. З’ясуйте синтаксичні умови, коли кома не ставиться між компонентами складносурядного речення.

 

СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ№10

 

Тема :Основи редагування документів

План

1.Основні поняття редагування.

2.Норми редагування.

3.Види помилок. Основні характеристики спотворень інформації.

4.Методи редагування і виправлення.

Тести для самоконтролю

1. Редагування – це:

а)перевірка і виправлення або відповідне оформлення документа, вдосконалення його змісту та форми; б)перевірка документа і виправлення помилок; в)уніфікація однотипних елементів тексту для їх однозначної ідентифікація та полегшення сприйняття тощо; г)перевірка істинності тверджень тексту документа.

2.Обє’ ктом редагування є: а)зміст документа; : б)підписаний документ; : в)реквізити документа; г)щойно створений, але ще не підписаний документ.

3. Виберіть правильне твердження: а)помилки в тексті слід виправляти'одразу під час першого читання; б)перед виправленням слід прочитати текст повністю; в)найоптимальнішим способом редагування тексту є його читання і виправлення частинами; г)помилки в тексті треба виправляти з кінця, після першого читання.

4.Який метод виправлення помилок у ділових текстах використовується рідше за інші?а)скорочення; б)видалення; в)вставлення; г)переставлення.

5. У якому місці слова найчастіше трапляються помилки прочитання?а)початку; б)у середині; в)у кінці.

6. Який вид запам'ятовування допоможе переписувачу/оператору
комп'ютерного набору уникнути помилок запам'ятовування?

а) запам'ятовування великими частинами; б)запам'ятовування малими частинами.

7. На якому етапі роботи з текстом з'являються помилки осмислення та переосмислення? а) при першому прочитанні тексту; б)при переписуванні/наборі; в) при коректурі.

8. Твердження про те, що коректорські вставки і виправлення набираються оператором із меншою кількістю помилок, ніж основний текст,є:
а)правильним; б)хибним.

9. Який із методів виправлення текстів є основним для ділових паперів? а)видалення; б)скорочення; в)заміна одних компонентів іншими; г)переставлення.

10. Метою якого методу редагування є вдосконалення форми
документа? а)доопрацювання; б)заміни; в)перероблення; г) скорочення.

11. Джерелом спотворень найчастіше виступає(ють):
а) інструментальні засоби; б)персонал.

12. На яких етапах опрацювання повідомлень найчастіше виникають спотворення? а)первинного сприйняття; б)інтерпретації інформації;

13. Твердження про те, що спотворення різних типів знаків не залежитьвід особливостей тексту та його стильової приналежності.а)правильним; б)хибним.

14.Поява якого спотворення в тексті документа є більш імовірною?а)складного; б)простого.

15.Який із поданих методів редагування є найбільш трудомістким?а)видалення; б)скорочення; в)заміни; г)перероблення.

16.Який із формалізованих методів редагування є найскладнішим?а)переставлення; б)видалення; в)спеціальний; г)заміни

17.До помилок якого виду відносять подання в тексті тієї ж самої інформації', вираженої різними мовними засобами? а)інформаційних; б)модальних і фактичних; в)локальних; г)копіювальних.

18.Помилки щодо відношення повідомлення до дійсності є: а)інформаційними; б)ситуативними; в)семіотичними; г)модальними.

Теми для рефератів

1.Редагування в стилістиці.

Список рекомендованої літератури

1.Шкіцька Б.І. Лінгвістичні основи документознавства. – Тернопіль: воля, 2008. – С 140-149.

Питання для обговорення

1.Загальні норми набирання та верстання повідомлень.

2.Які негативні чинники спотворюють інформацію?

3.Меоди запобіганя спотворення інформації.

 

Практичне заняття № 6

Теми рефератів

1. Методи контролю повідомлення.

2. Види виправлень тексту.

3. Класифікація методів контролю.

4. Основні етапи творчого редагування.

Завдання

Відредагуйте речення.

1. Цеглу, цей вогнетривалий матеріал для будівництва завозили до міста з початку 20-х років нашого століття. 2. Вишивання – це її любима робота. 3. Вони стояли на вірній дорозі. 4. Фактичні результати перельоту, благополучна посадка важкої двомоторної машини в районі боліт і озер… - неперевершений приклад високої майстерності, доблесті. 5. Зброя дуже давня, може, навіть залишилась з часів Другої світової війни. 6. Недостойна поведінка п’яного хулігана обурила всіх присутніх.

Список рекомендованої літератури

1. І.О.Ладоня. Українська мова. – К.: «Вища школа», 1993. – С.133-140.

2. О.А.Сербенська, О.М.Пазяк, М.І.Фурдуй, Л.Ю.Шевченко. Українська мова. Практикум. – К., 2000. – С.56-64.

3. С.В.Шевчук. Українське ділове мовлення. – К., 1997. – С.77-83.

4. Ющук І.П. Практикум з правопису української мови. — К., 1997. – С.112-154.

 

СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ

Тема: Використання новітніх інформаційних технологій в стилістиці ділового мовлення

 

План

1.Створення та редагування текстових електронних документів.

2.Розпізнавання документів у FineReader.

3.Автоматичний переклад документів.

 

Список рекомендованої літератури

1.Шкіцька Б.І. Лінгвістичні основи документознавства. – Тернопіль: воля, 2008. – С 140-149.

Теми для обговорення

1.Переваги та недоліки роботи над документами з допомогою новітніх технологій. 2. Перстективи розвитку електронного документообігу. 3. Ваше ставлення до автоматизованої робота.

 

 

завдання та МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти