ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


СЕМІНАРСЬКИХ І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

З ДИСЦИПЛІНИ

«СТИЛІСТИКА ДІЛОВОГО МОВЛЕННЯ»

ДЛЯ СТУДЕНТІВ

СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ДІЛОВОДСТВО»

 

НАДВІРНА – 2011

Розроблено:

викладачем діловодства Гриджук Г.С.

 

 

ЗМІСТ

Семінарське заняття № 1…….…...………………………………….........
Семінарське заняття № 2……………………………………………..........
Семінарське заняття № 3…………………....……………………………..
Семінарське заняття № 4..……………………………..…………………..
Семінарське заняття № 5………………..……..…………………………..
Семінарське заняття № 6…………………………………………………..
Семінарське заняття№7..…………………………………………………...
Приктичне заняття № 1…….……………………………………............
Семінарське заняття № 8….........................................................................
Практичне заняття № 2……….……………………………………………
Семінарське заняття № 9…………………………………………………
Практичне заняття № 3……………………………………........................
Практичне заняття № 4…………………………………………………....
Практичне заняття № 5……………............................................................
Семінарське заняття № 10…........................................................................

16 Практичне заняття № 6…………………………………………………...75

17 Семінарське заняття № 11 …………………………………………….....79

 

 

СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ № 1

Тема:Поняття й категорії стилістики

 

План

 

1.Стилістика як навчальна дисципліна.

2.Структура стилістики.

3. Стиль. Визначення стилю.

 

Методичні рекомендації щодо підготовки до самостійного заняття

При розгляді першого питання звертаємо увагу на такі моменти:

· що таке стилістика?

· що є предметом стилістики?

· прийняття та впровадження в життя Закону «Про мови в Українській РСР»;

· історичні аспекти розвитку стилістики.

У другому питанні з’ясовуємо:

· структуру стилістики;

· що вивчає загальна стилістика?

· які аспекти поєднані в предметі загальної стилістики?

· завдання стилістики мови?

· що вивчає стилістика мовлення?

· що входить до завдання стилістики мовлення?

У третьому питаннівизначаємо:

· поняття «стиль»;

· як розмежовує поняття стилю М. Брандер;

· які чинники враховуються при функціональних стилях.

 

Питання для самоконтролю

1. Що таке стилістика?

2. Що є предметом стилістики як науки?

3. Розкрийте історичні аспекти розвитку стилістики.

4. Охарактеризуйте структуру стилістики.

5. Визначіть аспекти які поєднані в в придметі загальної стилістики.

6. Які основні завдання стилістики мови?

7. Що вивчає стилістика мовлення?

8. Розкрийте поняття «стиль».

9. Поясніть як розмежовує поняття стилю М. Брандер.

10. Які чинники враховуються при функціональних чинниках?

 

Теми рефератів

 

1. Методологія і методи стилістки.

2. Джерела стилістики української мови.

3. Інформація як стилістичне поняття.

4. Зв'язок стилістики з іншими науками.

5. Поняття контексту та конотації.

6. Текст як категорія лінгвостилістики.

 

Список рекомендованої літератури

1. Зубков М. Сучасна українська ділова мова. – Харків, 2003. – С 9-26.

2. О.А.Сербенська, О.М.Пазяк, М.І.Фурдуй, Л.Ю.Шевченко. Українська мова. Практикум. – К., 2000. – 4с.

3. Пономарів О. Сучасна українська мова. – К., 2001. – С. 49-54.

 

Питання та проблеми для обговорення

1. Що таке стилістика?

2. Мета і завдання дисципліни.

3. Структура стилістики.

4. Стиль та його поняття.

 

 

СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ №2

Тема: Стилі мовлення

 

План

1. Основні тенденції розвитку української літературної мови. Функції мови.

2. Стильове багатство української мови. Головні ознаки офіційно-ділового стилю.

3. Загальні вимоги до складання і оформлення документів.

Методичні рекомендації щодо підготовки до практичного заняття

При вивченні першого питання рекомендуємо звернути увагу на такі моменти:

 історичні аспекти розвитку української літературної мови;

 прийняття та впровадження в життя Закону «Про мови в Українській РСР»;

 функції мови;

 типи норм, властивих літературній мові.

Відповідь на друге питання будуємо за такою схемою:

 стильові різновиди сучасної української мови: художній, публіцистичний, науковий, розмовний, офіційно-діловий;

 сфера поширення і вживання стилів;

 функціональне призначення (регулювання стосунків, повідомлення, вплив, спілкування тощо);

 характерні ознаки (форма та спосіб викладу);

 система мовних засобів і стилістичних норм (лексика, фразеологія, граматичні норми, типи речень тощо);

 стильові різновиди – підстилі;

 типи мовлення (опис, розповідь, роздуми);

 головні ознаки офіційно-ділового стилю.

У третьому питанні з’ясуємо:

 поняття: «документ», «формуляр»;

 загальні функції документа: інформаційна, соціальна, комунікативна, культурна;

 специфічні функції документа: управлінська, правова, історична;

 вимоги до укладання та оформлення документів;

 вимоги і правила щодо оформлення сторінки та її нумерації;

 вимоги до тексту документа.

Тестові питання для самоконтрою

2.Які з наведених ознак не притаманні давньоукраїнським літературним пам'яткам ХІ ст.?а)моно тематичність; б)складна композиція; в)простота реченнєвих конструкцій; г)скромність стилістичних прикрас; д)різноманітність мовних засобів.

3.Які з наведених ознак не притаманні давньоукраїнським літературним пам’яткам ХІІ-ХІІІ ст.?а)неускладненість речень; б)пишність стилістичних прикрас; в)переважання форм (орнаменту) над думкою; г)наявність символіки; д)діловий виклад змісту.

4.Чи є патерики оригінальним жанром давньої української літератури?а)так; б)ні.

5. Чи є патерики оригінальним жанром давньої української літератури?а)так; б)ні.

6.Виберіть оригінальний і найпоширеніший жанр офіційно-ділового стилю української мови ХІІІ-ХІV ст.:а)проповідь; б)урок; в)грамота; г)статут.

7.Які стильові різновиди поєднались у грамотах ХІІІ-ХІV ст.?а)розмовний і офіційно-діловий; б)офіційно-діловий та конфесійний; в)науковий та офіційно-діловий; г)розмовний та публіцистичний.

8.Вибуріть найвизначнішу літературну пам'ятку, написану «простою мовою»:а) «Слово про закон і благодать»; б) «Слово о полку Ігоревім»; в) «Пересопницьке Євангеліє»; г) «Пластер».

9.У який період живомовне начало перемогло книжне в українській літературній мові?а)XIII-XVI ст.; б)XVII-XVIII ст.; в)XVIII-XIX ст.; г)XIX-XX ст..

10. Виберіть основні функціональні стилі сучасної української мови:а)конфесійний, офіційно-діловий, розмовний, публіцистичний, епістолярний; б) науковий, офіційно-діловий, епістолярний, розмовний, публіцистичний; в) офіційно-діловий, публіцистичний, науковий, художній, конфесійний; г)науковий, офіційно-діловий, публіцистичний, художній, розмовний.

11.Стилістична норма – це:а)правила відбору й організації мовних одиниць у тексті певного стилю; б)регламентоване використання в певних типах мовлення (стилях, під стилях, жанрах) закладених у мові стилістичних можливостей; в)мовленнєвий стандарт, який регулює мовленнєву діяльність у її типових функціонально-комунікативних різновидах.

12.Стиль мовлення – це:а) сукупність мовно-виражальних засобів, які вирізняють мову окремого індивіда з-поміж інших; б)сукупність мовних засобів, які створюють певний стилістичний колорит; в) різновид сучасної української літературної мови, що твориться поєднанням мовних засобів.

13. Якими функціональними стилями найкраще забезпечується інформаційна функція мови?а)розмовним та епістолярним; б)науковим та офіційно-діловим; в)художнім та конфесійним; г)публіцистичним та офіційно-діловим.

14.Коли почав формуватися офіційно-діловий стиль української мови?а) у період із Х по ХІІ ст.; б)у кінці ХVІІ – на початку ХVІІІ ст.; в)у кінці ХХ ст..

15. Ознаками якого стилю мови є понятійність, об’єктивність, предметність, однозначність, переконливість, точність, аргументованість, використання термінів, бузособовість, рубрикація тексту?а)наукового; б)публіцистичного; в)художнього; г)офіційно-ділового.

16. Стильовою ознакою офіційно-ділового стилю є вживання:а) кліше (типових мовних формул); б) професіоналізмів; в)термінів.

17.Які з наведених мовних засобів притаманні офіційно-діловому стилю?а)складні сполучники; б)просторічні слова; в)художні тропи.

18.Які підстилі виділяють в офіційно-діловому стилі?а) законодавчий, дипломатичний, адміністративно-канцелярський; б)законодавчий, юрисдикційний, дипломатичний; в) власне науковий, науковий навчальний, науково-популярний.

Теми рефератів

1.Стильове багатство української мови.

2.Причини й наслідки низької мовленнєвої культури.

3.Експресивний та індивідуальний стиль.

4.Класифікація функціональних стилів.

 

Список рекомендованої літератури

1. Зубков М. Сучасне українське ділове мовлення. – Харків, 2002. – C 18-26.

2. Пентилюк М. Культура мови і стилістика. – К., 1994. – С. 106-126.

3. Шкіцька Ю.І. Лінгвістичні основи документознівства. – Тернопіль: Воля, 2008. – С. 11-35.

 

СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ № 3

 

Тема: Усне і писемне ділове мовлення

 

План

1.Особливості мови ділових паперів.

2.Особливості усного ділового мовлення.

3.Виразність як ознака культури мовлення.

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти