ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Методичні рекомендації щодо підготовки до семінарського заняття

При розгляді першого питання звертаємо увагу на такі моменти:

· що є одиницею писемного мовлення?

· чим відрізняється писемне мовлення від усного?

· чому писемне мовлення є вторинним стосовно усно­го?

· які супровідні елементи відсутні у писемному мовленні?

У другому питаннювизначаємо:

· чим характеризується усне мовлення?

· що є найважливішою особливістю усної форми мовлення?

· характеристики усного ділового мовлення.

· в чому проявляється надлишковість усного мовлення?

· коли проявляється місце повторення?

При розгляді третього питанняберемо до уваги таке:

· що робить мовлення виразнішим?

· поняття «виразне читання»;

· за допомогою чого створюється метафоризація мовлення?

· найпоширеніша форма усного мовлення?

· вимоги, що ставляться до телефонної розмови.

Питання дла самоконтролю

1. Назвіть одиниці писемного мовлення.

2. Поясніть відмінність писемного мовлення від усного.

3. Поясніть вторинність писемного мовлення стосовно учного.

4. Назвіть які супровідні елементи відсутні у писемному мовленні.

5. Чим характеризується усне мовлення?

6. Що на вашу думку робити мовлення виразнішим?

7. Поясніть за допомогою чого створюється метафоризація мовлення.

8. Телефонна розмов опосереднє чи безпосереднє мовлення?

Теми рефератів

1. Особливості писемного мовлення.

2. Загальні вимоги, що ставляться до ділового мовлення.

3. Виразність як ознака культури мовлення.

4. Телефонна розмова в діловому мовленні.

Список рекомендованої літератури:

  1. Коваль А.П.Культура ділового мовлення. – К.:ВШ. 1997. – С.15-20.
  2. Потелло Н.Я. Теорiя i практика дiлового мовлення.- МАУП, - С.18-19.
  3. Пентилюк М.І. Культура мови і стилістика: Підручник для гімназій гуманітарного профілю. – К.: Вежа, 1994. – С. 9-15.
  4. Зубков М. Сучасна українська ділова мова. – Х.:Торсінг, 2002. – С.300-323.

 

Питання та проблеми для обговорення

 

1. Визначити різницю у вживанні усного і писемного мовлення.

2. Чітко засвоїти особливості усного мовлення.

3. Що таке метафоризація?

4. Виразність та його удосконалення.

 

Семінарське заняття №4

Тема: Вимоги до ділового мовлення

План

1.Загальні вимоги до ділового мовлення.

2. Традиції ділового мовлення.

3. Етикет ділових паперів.

 

Методичні рекомендації щодо підготовки до практичного заняття

При розгляді першого питання звертаємо увагу на такі моменти:

· розглянути найзагальніші принципи, яких слід дотримуватися при підготовці тексту документа.

· які характеристики має мати текст ділового мовлення?

· чому важливо лаконічність викладу?

У другому питанні з’ясовуємо:

· значення традицій ділового мовлення.

· яких традицій слід уникати при діловому мовленні?

Відповідь на третє питання будуємо за такою схемою:

· що таке етикет ділових паперів?

· про що може свідчити мовний етикет?

· важливість вживання мовних засобів при складанні документів?

· чого вимагають норми етики ділових паперів?

 

Питання для самоконтролю

 

1. Що таке культура мови?

2. Охарактеризуйте текст ділового мовлення.

3. Поясніть важливість лаконічного викладу інформації.

4. Поясніть значення традицій ділового мовлення.

5. Значенння дотримання вимог етикету в ділових паперах.

6. Що таке мовний етикет?

7. Вживання мовних засобів при складанні документів.

8. Назвіть норми етики ділових паперів.

 

Теми рефератів

1.Традиції ділового мовлення.

2.Основні вимоги ділового мовлення.

3. Типізація мовних засобів, стандартизація мови ділових документів.

Список використаної літератури

1. Коваль А.П.Культура ділового мовлення. – К.:ВШ. 1997. – С. 15-20.

2. Зубко М. Сучасна українська ділова мова. 2-ге видання; доповнене.- Х.:Торсінг. 2002. – С. 300-323.

3. Пентилюк М.І. Культура мови і стилістика: Підручник для гімназій гуманітарного профілю. – К.: Вежа, - С. 126-133.

 

Питання для обговорення

 

1. Які є загальні вимоги до ділового мовлення?

2. Важливість традицій ділового мовлення?

3. Які мовні засоби використовуються при складанні ділових паперів?

4. Що таке етика ділових паперів?

 

Семінарське заняття № 5

Тема: Публічний виступ та культура мовлення

План

 

1.Усне спілкування та його форми.

2.Підготовка до публічного виступу.

3.Вимоги до оратора.

 

 

Методичні рекомендації щодо підготовки до семінарського заняття:

У першому питанні з’ясовуємо:

· На які види ділиться усне мовлення?

· Які є жанри публічного виступу?

При підготовці до другого питання слід звернути увагу на такі моменти:

· Важливість індивідуального стилю викладу.

· Які етапи підготовки включає публічний виступ?

· Яке значення великої аудиторії?

Розглядаючи третє питання, основну увагу зосереджуємо на:

· поведінці оратора;

· важливості інтонації для оратора;

· чи потрібно використовувати міміку і жести;

· важливість тембру голосу.

Питання для самоконтролю

1. В залежності від сприйняття інформації, кількості учасників на які види можна поділити форми спілкування?

2. Від чого залежить вибір тієї чи іншої одиниці формул увічливості?

3. Які основні постулати безконфліктного спілкування?

4. Які існують види ділового спілкування?Охарактеризуйте.

5. Які існують види нарад?Охарактеризуйте.

6. В яких якостях виявляється розмовний аспект публічного мовлення?

7. Що таке публічне мовлення?

8. Чим обов’язково має володіти людина яка публічно виступає?

9. Що таке ораторське мистецтво?

10. Види і жанри публічних виступів.

11. Підготовка тексту до виступу.

12. Назвіть особливості ділової бісіди?

13. Особливості культури управління.

14. Назвіть основні правила телефонного ділового спілкування?

 

 

Теми рефератів

1.Етапи підготовки публічного виступу.

2.Вимоги до оратора.

 

Список використаної літератури

1. Капелюшний А.О. Стилістика й редагування: Практичний словник журналіста. – Львів: ПАІС. – С.169-173.

2. Коваль А.П.Культура ділового мовлення. – К.:ВШ. – С.193-270.

3. Пентилюк М.І. Культура мови і стилістика: Підручник для гімназій гуманітарного профілю. – К.: Вежа, - С.142. – 149.

 

 

Питання та проблеми для обговорення

1.Важливість усного мовлення.

2.Які проблеми виникають при підготовці публічного виступу?

3.Які проблеми виникають в ораторів при публічному виступі?

 

 

Семінарське заннятя №6

Тема: Норми сучасної літературної мови

1. Поняття загальнонародної та літературної мо­ви.

2. Орфоепічна норма.

3. Акцентуаційні норми.

4. Лексичні норми.

5. Морфологічні норми

6. Синтаксичні норми.

7. Фразеологічні норми.

8. Стилістичні норми.

 

 

Методичні рекомендації щодо підготовки до семінарського заняття

При вивченні першого питання рекомендуємо звернути увагу на такі моменти:

● Відмінності між загальнонародною та літературною мовами;

● Етапи формування літературної мови;

● Поняття норми.

У другому питанні розглядаємо:

● Поняття орфоепічної норми;

● Особливості її використання в українській мові.

Відповідь на третє питання будуємо за такою схемою:

● Визначення акцентуаційної норми;

● Характерні ознаки використання акцентуаційної норми в мові.

При опрацюванні четвертого питання ви повинні знати:

● Поняття лексичної норми;

● Способи використання лексичних норм;

У п’ятому питанні зверніть увагу на таке:

● Характерні ознаки морфологічної норми;

● Вживання морфологічної норми в українській мові.

У шостому питанні розглядаємо:

● Поняття синтаксичної синонімії;

● Характерні риси та основні визначення.

При опрацюванні сьомого питання ви повинні знати:

● Поняття фразеологічної норми;

● Особливості використання фразеологізмів у мовленні;

● Значення фразеологізмів.

Відповідь на восьме питання будуйте за такою схемою:

● Поняття стилістичної норми;

● Мова засобів масової інформації.

Питання для самоконтролю

1. Яка відмінність між загальнонародною і літературною мовами?

2. Які етапи формування літературної мови?

3. Що теке норми?

4. Сформулюйте поняття орфоепічної норми?

5. Визначте поняття акцентуальної норми. Характерні для неї ознаки.

6. Особливості лексичної норми та спосіб її використання.

7. Характерні ознаки морфологічної норми.

8. Поняття синтаксичної синонімії.

9. Характерні ознаки фразеологічної норми.

10. Особливості використання фразеологізмів у мовленні.

11. Яке значення фразеологізмів?

12. Поняття синтаксичної норми. Мова засіб інформації.

 

Теми рефератів:

1. Поняття загально-народної та літературної мови. Особливості та відмінності між ними.

2. Поняття орфоепічної та морфологічної норми.

3. Фразеологічна норма. Вживання фразеологізмів.

4. Стилістична норма.

5. Різновиди мовленнєвих норм.

6. Проблеми дотримання мовленнєвих норм в сучасному діловому мовленні.

 

Список використаних джерел

1. Пентилюк М.І. Культура мови і стилістика: Підручник для гімназій гуманітарного профілю. – К.: Вежа, 1994. – 240с.

2. Зубко М. Сучасна українська ділова мова. 2-ге видання; доповнене.-Х.:Торсінг, 20002. – С.15-18.

Питання та проблеми для обговорення:

1. Відмінності між загально-народною та літературною мовами.

2. Значення кожної з норм літературної мови.

3. Застусування мовних норм в діловому мовленні.

СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ №7

Тема: Лексичні особливості ділового спілкування

План

1.Лексика. Групування слів за різними ознаками.

2.Специфіка лексики ділових паперів.

3.Іншомовні слова в документах.

4.Терміни та професіоналізми в писемному діловому мовленні.

5.Застаріла лексика і мова документів.

6.Неологізми в документах.

7. Скорочені слова.

 

 

Методичні рекомендації щодо підготовки до практичного заняття:

При вивченні темирекомендуємо звернути увагу на такі моменти:

· лексичне значення слова;

· однозначні та багатозначні слова;

· синоніми, омоніми, антоніми;

· пароніми.

· правильне застосування іншомовних слів;

· термін як одиниця мови;

· термінологічна лексика;

· загальновживані та вузькоспеціальні терміни;

· особливості вживання професіоналізмів, арготизмі, діалектизмів;

· на які групи поділяється застарілої лексика;

· що таке неологізми і на які типи поділяються;

· види скорочених слів.

Теми рефератів:

1. Науково-термінологічна та професійна лексика, її роль і місце у текстах ділової української мови.

2. Синоніми і пароніми у діловому мовленні.

3. Ненормативна лексика сучасної української мови.

4. Терміни у професійному мовленні.

5. Використання жаргонізмів студентами Надвірнянського коледжу НТУ.

 

Тестові завдання для самоконтролю

 

1. Слова, які називають існуючі реалії, але є витісненими зі вжитку синонімами, називаються:

а) історизмами;

б) архаїзмами;

в) діалектизмами;

г) професіоналізмами.

2. Слова, що вийшли зі вжитку у зв'язку зі зникненням позначувальних ними понять, називаються:

а) історизмами;

б) архаїзмами;

в) діалектизмами;

г) професіоналізмами.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти