ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Чи можуть мати синоніми історизми?

а) так;

б)ні,

Чи притаманне історизмам стилістичне забарвлення?

а) так;

б) ні.

У яких стилях сучасної української мови функціонуюті історизми?

а) у публіцистичному;

б) науковому;

в) в офіційно-діловому;

г) у розмовному;

д) у художньому.

6. Виберіть групу слів, не притаманну текстам документів:

а) нейтральні слова;

б)стилістично марковані слова ділової мови (канцеляризми);

в) однозначні слова;

г) слова, вжиті в переносному значенні.

22.Виберіть групу слів, що активно функціонують у текстах ділових паперів:а)загально вживані слова; б)емоційно забарвлені слова; в)угочисті слова; г)слова із зниженим значенням.

23.чи можуть у текстах офіційно-ділового стилю використовуватися тропи:метафори, метонімії, епітети, порівняння, гіперболи? а)так; б)ні; в)так, лише в окремих жанрах офіційно-ділового стилю; г)так, лише в усному мовленні.

24.Чи допускаєтьсявживання абсолютних синонімів в одному тексті документа? а)так; б)ні; в)так, якщо синонім не має емоційного забарвлення; г)так, якщо іх уживання обумовлене в тексті документа.

25.Яка з груп не вживається в текстах документів? а)синоніми; б)антоніми; в)омоніми; г)пароніми. 26.Виберіть хибне твердження:а)в текстах документів іншомовне слово слід уживати лише тоді, коли власне українського відповідника немає; б)у текстах документів бажано вживати як іншомовне слово, так і його власне український відповідник; в)у текстах документів слово іншомовного походження слід уживати з урахування факторл адресата; г)кількість іншомовних слів у складі української лексики не перевищує 10% що не може становити загрози самобутності мови.

 

Список рекомендованої літератури

1. Олійник А. Світ українського слова. – К., 1994.- С.199-218.

2. Паламар Л.М., Кацавець Г.М. Мова ділових паперів. – К., 2001. – С.18-21

3. Словник синонімів української мови: у 2 томах. – К., 2000.- С.145-701.

4. Шкіцька Б.І. Лінгвістичні основи документознавства. – Тернопіль: воля, 2008. – С. 39-43.

 

 

Питання та проблеми для обговорення

1. Що вивчає лексикологія?

2. У чому полягає однозначність та багатозначність?

3. Що називається омонімами та паронімами?

4. Що вам відомо про ненормативну лексику?

5. Слова з «універсальним « значенням та мовні формули як атрибут офіційно-ділового стилю.

6.Обмежена сполучуваність як специфічна особливість ділового мовлення.

 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 1

 

Тема: Лексичний склад української літературної мови, його застосування в ділових паперах

План

1. Слово, його лексичне значення. Однозначні та багатозначні слова. Синоніми. Антоніми. Пароніми.

2. Термінологічна лексика. Загальновживані та вузькоспеціальні терміни. Особливості фахової термінології.

3. Документація щодо особового складу. Резюме. Заява. Характеристика. Автобіографія.

 

Методичні рекомендації щодо підготовки до семінарського заняття

При вивченні першого питання рекомендуємо звернути увагу на такі моменти:

 лексичне значення слова;

 однозначні та багатозначні слова;

 синоніми, омоніми, антоніми;

 пароніми.

У другому питанні розглядаємо:

 термін як одиниця мови;

 термінологічна лексика;

 загальновживані та вузькоспеціальні терміни;

 особливості банківської термінології.

Відповідь на третє питання будуємо за такою схемою:

 оформлення документації щодо особового складу;

 реквізити документації щодо особового складу;

 автобіографія;

 складання резюме;

 оформлення заяви;

 написання характеристики.

 

Теми рефератів

1. Науково-термінологічна та професійна лексика, її роль і місце у текстах ділової української мови.

2. Синоніми і пароніми у діловому мовленні.

3. Ненормативна лексика сучасної української мови.

 

Завдання:

 

Укажіть правильний варіант відповіді.

а) Терміни – слова або вислови, властиві мові певної вузької професійної

(соціальної) групи людей.

б) Професіоналізми – це або словосполучення, які вживаються в досить

специфічній (діловій, науковій та ін.) сфері мовлення для точного вираження

спеціальних понять і предметів.

в) Жаргонізми – усталені звороти, поєднання слів, що виступають у мові як

єдиний, неподільний і цілісний за значенням вислів.

г) Фразеологізми – специфічні слова або вирази, що вживаються в мові якоїсь

соціальної чи професійної групи.

д) Книжні слова – слова, що виражають загальнонаукові поняття, вживані у

широкому, узагальненому значенні.

У кожному синонімічному ряду закресліть «зайве» слово.

· особистий, особовий, персональний, індивідуальний, власний;

· вибачте, пробачте, даруйте, перепрошую, вибачаюсь;

· наступний, слідуючий, подальший, дальший, такий;

· договір, контракт, домовленість, угода, контракція;

· за п’ять перша, без п’яти перша, п’ять хвилин на першу, п’ять до першої;

· два відсотки, три варіанти, чотири студенти, півтора роки, два з половиною

місяці.

Утворіть прикметникові словосполучення відповідно до законів

Лексичної сполучуваності.

Чисельний Численний

(перевага, господарство, дослід, загін, аналіз, аудиторія, колектив)

Крупний Визначний Видатний Широкий Великий

(зерно, спеціаліст, рогата худоба, план, колода, пісок, майстер, завод, учений)

Економічний Економний

(район, розвиток, господиня, життя, журнал, криза, система, витрачання води)

Доберіть синоніми до виділених слів у поданих словосполученнях.

· Пролонгуватитермін договору – …

· Бартернаоперація – …

· Реалізаціятоварів – …

· Інвестиціїв галузі – …

· Розширювати експорттовару – …

· Скорочувати імпорт– …

· Дирекціяфірми – …

· Дотуватигалузь – …

Доберіть синоніми до слів.

· Ідентичний – …

· Лаконічний – …

· Адекватний – …

· Ефективний – …

· Неординарний – …

· Хронічний – …

· Гуманний – …

Зробіть правильний вибір, підкресливши потрібне слово, що в дужках.

· Звіт про підготовку (жилого, житлового) фонду до зими.

· Звіт про виконання (завдань, задач) з (запровадження, використання)

передових методів (керування, управління).

· Звіт про (стан, становище, положення) техніки і надходження (палива,

пального).

· Звіт про (закупку, закупку, закупівлю) (лишків,надлишків, залишків)

молочної продукції.

· Звіт про хід (збирання, збору) врожаю, про стан (посівів, сівби) озимих

культур.

· Звіт про (результати, наслідки) виконання (одноразових, одноразових)

(завдань, задач).

Зробіть правильний вибір з поданих словосполучень.

· Присутність грошових коштів / наявність грошових коштів

· Надання консультаційних послуг / надання консультативних послуг

· Залежно від виду аудиту / в залежності від виду аудиту

· Визначення об’єму виконаних робіт / визначення обсягу виконаних робіт

· Професіональна етика аудитора / професійна етика аудитора

· У випадку неправильного висновку / у разі неправильного висновку

· Проводячи перевірку / при проведенні перевірки

· За результатами перевірки / по результатах перевірки

· Дотримувати етичних норм / дотримуватися етичних норм

· Являтися зацікавленою особою / бути зацікавленою особою

Доберіть антоніми до нижчеподаних видів побутового або ділового

Спілкування.

· безпосереднє – …

· усне – …

· діалогічне – …

· масове – …

 

Доберіть синоніми до поданих словосполучень.

· Неперевершений майстер – …

· Бути активним учасником – …

· Дотримувати правил – …

· Заслуговувати на увагу – …

· Мова йде про культуру спілкування – …

· Знайти спільну думку – …

· Бути прибічником передових ідей – …

 

Зробіть правильний вибір синонімів до поданих термінів.

· Інвестиції – шкода, втрата, занепад.

· Аргумент – випадок, непорозуміння.

· Економія – відшкодування.

· Збиток – вкладення коштів.

· Ідентичний – терміновий, спішний.

· Компенсація – заощадження.

· Пріоритет – рівність.

· Паритет – рівність.

· Екстрений – однаковий, тотожний.

· Інцидент – підстава, мотив, доказ.

 

Доберіть синоніми до поданих слів.

· Концентрувати – …

· Неординарний – …

· Ігнорувати – …

· Гарантувати – …

· Ліквідувати – …

· Аргумент – …

· Лаконічний – …

 

 

Доберіть антоніми до поданих слів. Поясніть написання префіксів.

● Випрамляти, відвертати, підвищувати, закручувати, доводити, достойний, відвертий, зав’язувати, запитання, захищати, людяність, об’єднувати, повага, заперечувати, обмежений, озброєння, постійний.

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти