ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Завдання першого рівня складності

Завдання першого рівня складності

1А1Кількісною характе-ристикою молекули є:

а)відносна молекулярна маса;

1А2 Хімічний елемент:

б) вид атомів з однаковим зарядом ядра;

1А3Проста речовина – це в)речовина, молекули якої складаються з атомів одного елемента;

 

1А4 Складна речовина

г) речовина, молекули якої складаються з атомів різних елементів;

 

1А5Алотропія:

а) явище існування хімічного елемента у вигляді двох або кількох простих речовин, відмінних за властивостями;

1А6 Відносна атомна маса магнію Аr (Mg) дорівнює:

б) 24,3

1А7 Відносна молекулярна маса цинк оксиду Мr (ZnO) дорівнює:

в) 81,4;.

1А8Внаслідок різних реакцій отримано воду:

1) NaOH + HCl ® NaCl + H2O;

2) CuSO4?H2O CuSO4 + H2O;

3) C2H5OH C2H4 + H2O;

Чи можна стверджувати, що після дистиляції вода має склад:

а) однаковий у всіх випадках;

1А9 Маса речовин, які вступили в хімічну реакцію:

в) дорівнює масі вихідних речовин;

1А10 Якщо два елементи утворюють між собою декілька сполук, то вагові кількості одного елемента, що сполучається з однією й тією ж ваговою кількістю іншого, співвідносяться між собою:

б) як невеликі цілі числа;

1А11 За однакових умов об’єми газів, які вступають у реакцію відносяться між собою і до об’єму утворених газів:

б) як невеликі цілі числа;

1А12 В однакових об’ємах газів за одних і тих самих умов (р, Т) міститься:

в)однакова кількість молекул;

1А13 За 1 а.о.м. прийнято:

в) 1/12 маси атома ізотопу 12С;

1А14 За нормальних умов 22,4 л це:

в) молярний об’єм будь-якого газу;

1А151 моль молекулярного кисню О2 містить:

а) 6,02•1023 молекул;

.

1А16 1 моль води Н2О містить:

в)6,02•1023 молекул;

1А17 1 моль натрій хлориду NaCl містить:

г) 6,02•1023 йонних асоціатів NaCl;

 

1А18 1 моль йонів Cu2+ містить:

д) 6,02•1023 йонів купруму.

 

1А19 1 моль електронів містить:

в) 6,02•1023 електронів;

 

1А20 Газ легший за повітря:

б) аміак;

 

1А21Відносна молекулярна маса нітратної кислоти складає:

а) 63;

 

1А22 Молярна маса нітратної кислоти складає:

д) 63 г/моль.

 

1А23 Молекулярна маса нітратної кислоти складає:

б) 63 а.о.м.;

 

1А24 Молярна маса еквівалентів Н2SO4 і Na2SO4 згідно реакції Н2SO4 + 2NaOН ® Na2SO4 + 2H2O становить:

в) Ем(Н2SO4) = 49 г/моль; Ем(Na2SO4) = 71 г/моль;

1А25 Молярна маса еквівалентів Al(OH)3 і H3PO4 згідно реакції Al(OH)3 + H3PO4 ® AlPO4 + 3H2O становить:

г) Ем(Al(OH)3) = 26 г/моль; Ем(H3PO4) = 32,7 г/моль;

Завдання другого рівня складності

1В1 Найбільший об’єм за нормальних умов (н.у.) займає:

в) 3,01•1023 молекул кисню;

1В2 Найменший об’єм за нормальних умов (н.у.) займає:

г) 0,3 г кисню;

1В3Найбільшу масу має:

г) 0,7 моль газу азоту;

1В4 Відносна густина газу за киснем дорівнює 2. Яка його формула:

г) SO2;

 

1В5 Відносна густина газу за воднем дорівнює 15. Яка його формула:

б) C2Н6;

 

1В6 Відносна густина пропану (С3Н8) за воднем дорівнює:

б) 22;

 

1В7 Яка кількість речовини карбон (ІV) оксиду міститься в 1 м3 газу (н.у.)?

г) 44,64моль;

 

1В8 Яка кількість речовини водню міститься в 1 дм3 газу (н.у.):

а) 0,0446 моль;

 

1В9 Визначити молекулярну формулу речовини, якщо її порція містить 2 моль Феруму, 6 моль Нітрогену, 18 моль Оксигену:

в) Fe(NO3)2;

 

1В10 Який об’єм займає суміш газів (н.у.), що складається з 0,6 моль водню та 0,8 моль хлору:

г) 31,36 л;

 

1В11 Повітря містить 0,93 % аргону за об’ємом. Скільки молекул аргону міститься в 1 л повітря (н.у.):

в) 2,5•1022;

 

1В12 Обчисліть масу молекули фтору в міліграмах:

г) 6,308•10-21 мг;

 

1В13 Обчисліть масу молекули озону в кілограмах:

д) 7,968•10-26 кг.

1В14 Визначити, у якій кількості речовини кисню міститься 3,01•1022 молекул:

б) 0,05 моль;

1В15 Який об’єм (н.у.) займає 20 г водню?

в) 224 л;

 

1В16 Який об’єм (н.у.) займає займає суміш, що складається з 0,5 моль озону і 0,75 моль азоту?

г) 28 л;

1В17 За однакових умов об’єм кожного їз двох газів О3 і Аr складає 639 мл. У скільки разів число атомів одного газу більше від числа атомів іншого?

а) у 3 рази;

 

1В18 Визначити молярну масу невідомого газу, якщо густина цього газу за киснем дорівнює 5.

г) 160 г/моль;

 

1В19 За деякої температури густина парів сірки за азотом 9,14. Зі скількох атомів складається молекула сірки за цієї температури?

б) 8;

 

1В20 Густина парів фосфору за повітрям дорівнює 4,28. Зі скількох атомів складається молекула газоподібного фосфору?

а) 4;

Завдання третього рівня складності

1С1 Газ масою 1,73 за температури 39° С і тиску 741 мм. рт. ст. займає об’єм 640 мл. Визначити молярну масу газу.

б) 71 г/моль;.

1С2 Обчисліть масу хрому в 515 г суміші, яка містить 80 % Cr(OH)3.

в) 208 г

 

1С3 Є газова суміш, масові частки газів у якій рівні: водню – 35 %, азоту – 65 %. Визначте об’ємні частки газів у суміші:

а) ?(H2) = 88,3 %; ?(N2) = 11,7 %;

1С4 При спалюванні 1 г природного вугілля одержано 1250 мл СО2 (н.у.). Визначте масову частку вуглецю в цьому зразку природного матеріалу (%):

г) 67 %;

 

1С5 Спалили окремо 2 л метану СН4 і 1 л пропану С3Н8, Який об’єм вуглекислого газу утворився в кожному випадку?

а) 2 л; 3 л;

Тестові завдання з теми: «Періодичний закон і періодична система хімічних елементів. Будова ядер і електронних оболонок атомів хімічних елементів.».

Тестові завдання по темі: «Класи неорганічних сполук»

Тестові завдання по темі: «Хімічний зв’язок і будова молекул. Ступінь окиснення. Комплексні (координаційні) сполуки»

Тестові завдання по темі: «Окисно-відновні реакції»

Завдання першого рівня складності

1А1Кількісною характе-ристикою молекули є:

а)відносна молекулярна маса;

1А2 Хімічний елемент:

б) вид атомів з однаковим зарядом ядра;

1А3Проста речовина – це в)речовина, молекули якої складаються з атомів одного елемента;

 

1А4 Складна речовина

г) речовина, молекули якої складаються з атомів різних елементів;

 

1А5Алотропія:

а) явище існування хімічного елемента у вигляді двох або кількох простих речовин, відмінних за властивостями;

1А6 Відносна атомна маса магнію Аr (Mg) дорівнює:

б) 24,3

1А7 Відносна молекулярна маса цинк оксиду Мr (ZnO) дорівнює:

в) 81,4;.

1А8Внаслідок різних реакцій отримано воду:

1) NaOH + HCl ® NaCl + H2O;

2) CuSO4?H2O CuSO4 + H2O;

3) C2H5OH C2H4 + H2O;

Чи можна стверджувати, що після дистиляції вода має склад:

а) однаковий у всіх випадках;

1А9 Маса речовин, які вступили в хімічну реакцію:

в) дорівнює масі вихідних речовин;

1А10 Якщо два елементи утворюють між собою декілька сполук, то вагові кількості одного елемента, що сполучається з однією й тією ж ваговою кількістю іншого, співвідносяться між собою:

б) як невеликі цілі числа;

1А11 За однакових умов об’єми газів, які вступають у реакцію відносяться між собою і до об’єму утворених газів:

б) як невеликі цілі числа;

1А12 В однакових об’ємах газів за одних і тих самих умов (р, Т) міститься:

в)однакова кількість молекул;

1А13 За 1 а.о.м. прийнято:

в) 1/12 маси атома ізотопу 12С;

1А14 За нормальних умов 22,4 л це:

в) молярний об’єм будь-якого газу;

1А151 моль молекулярного кисню О2 містить:

а) 6,02•1023 молекул;

.

1А16 1 моль води Н2О містить:

в)6,02•1023 молекул;

1А17 1 моль натрій хлориду NaCl містить:

г) 6,02•1023 йонних асоціатів NaCl;

 

1А18 1 моль йонів Cu2+ містить:

д) 6,02•1023 йонів купруму.

 

1А19 1 моль електронів містить:

в) 6,02•1023 електронів;

 

1А20 Газ легший за повітря:

б) аміак;

 

1А21Відносна молекулярна маса нітратної кислоти складає:

а) 63;

 

1А22 Молярна маса нітратної кислоти складає:

д) 63 г/моль.

 

1А23 Молекулярна маса нітратної кислоти складає:

б) 63 а.о.м.;

 

1А24 Молярна маса еквівалентів Н2SO4 і Na2SO4 згідно реакції Н2SO4 + 2NaOН ® Na2SO4 + 2H2O становить:

в) Ем(Н2SO4) = 49 г/моль; Ем(Na2SO4) = 71 г/моль;

1А25 Молярна маса еквівалентів Al(OH)3 і H3PO4 згідно реакції Al(OH)3 + H3PO4 ® AlPO4 + 3H2O становить:

г) Ем(Al(OH)3) = 26 г/моль; Ем(H3PO4) = 32,7 г/моль;

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти