ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Практичне заняття 1 (2 год.)

Практичне заняття 1 (2 год.)

Тема: Виховання, школа і зародження педагогічної думки в державах Стародавнього Світу, у Середньовічній Європі в епоху Відродження та Реформації

1. Виховання в первісному суспільстві. Основні теорії походження виховання.

2. Особливості виховання на різних етапах розвитку первісного суспільства.

3. Виховання та навчальна практика в країнах Стародавнього Сходу.

4. Виховання й шкільна освіта в державах Стародавньої Греції. Освіта епохи еллінізму.

5. Зародження педагогічної теорії у філософських вченнях древньогрецьких мислителів.

6. Виховання, школа і педагогічна думка у Стародавньому Римі. Педагогічні ідеї М. Ф. Квінтіліана.

7. Особливості освітньо-виховної практики та педагогічної думки в епоху Середньовіччя.

8. Схоластика і її вплив на зміст і методику навчання.

9. Розвиток університетської освіти в епоху Середньовіччя.

10. Школа і педагогічна думка у Європі в епоху Відродження.

11. Реформація. Єзуїтське виховання.

 

Розкрийте зміст понять

Піктограми, папіруси, манускрипти, школи писців і жреців, ієрогліфи, школи граматистів, кіфаристів, гімназія, академія, школи риторів, католицизм, схоласт, монастирські єпископські чи кафедральні, церковно-прихходські школи, сім вільних мистецтв, університет, вагант, метафізика, психологія, етика, політика, ліценціат, космологія, магістр права, медицини чи теології, утопія, колегіуми, гімназії.

Перевірте свої знання

1. Як розвивалося і вдосконалювалося виховання дітей у різні періоди розвитку первісного суспільства?

2. Якою була писемність, виховання і навчання дітей у державі Шумер?

3. Які особливості навчання і виховання дітей були в навчальних закладах держави Єгипет?

4. Для яких соціальних станів людей існували навчальні заклади в державі Індія і яким було в них навчання і виховання дітей?

5. Яким був зміст навчання і виховання дітей у навчальних закладах держави Китай?

6. Чи для всіх дітей було доступним навчання і виховання в навчальних закладах держав Стародавнього Сходу і якій статі надавали перевагу?

7. У чому полягали особливості спартанської системи виховання і навчання молоді?

8. Чим відрізнялася афінська система виховання і навчання молодого покоління від спартанської?

9. У чому полягало виховання вільнонароджених дівчат у давньогрецьких державах Лаконія та Аттіка?

10. Хто і як започаткував педагогічну теорію та якими були педагогічні міркування Демокрита?

11. Які твори залишив нащадкам Сократ і що було головним у його педагогічних поглядах?

12. У яких творах торкався педагогічних проблем Платон та як їх розв'язував?

13. У якому творі Аристотель виклав свої думки про виховання і навчання вільнонароджених дітей і в чому полягав їхній зміст?

14. Які типи шкіл започаткували давньогрецькі вчені-філософи і чи їхні назви вживають у наш час?

15. У чому полягали особливості навчально-виховної системи Стародавнього Риму та які типи шкіл до неї входили?

16. Хто з освітніх діячів античності був першим педагогом-практиком і теоретиком?

17. У яких творах він висвітлив свої педагогічні погляди і в чому полягає їхній зміст?

18. Яку роль відіграла християнська релігія в розвитку освіти у країнах середньовічної Європи?

19. Які типи церковних шкіл існували в середньовічних європейських країнах і якими були в них організація та методика навчання?

20. Які особливості мало навчання й виховання дітей ремісничого та купецького населення середньовічної Європи?

21. Яким був процес, зміст та методика виховання дітей феодалів в епоху середньовіччя?

22. Як розвивалася педагогічна теорія в країнах середньовічної Європи?

23. Який вплив на середньовічне європейське шкільництво мала схоластика?

24. Що зумовило появу університетів у країнах середньовічної Європи і якими були зміст, методика та організація університетської освіти?

25. Що таке епоха Відродження і яке відкриття того часу, за словами І. Франка, стало «величезним рушієм поступу»?

26. Хто був зачинателем гуманізму і культури епохи Відродження та які вимоги в галузі освіти ставили педагоги-гуманісти?

27. У чому полягає внесок у практичну педагогіку епохи Відродження педагога-гуманіста Вітторіно Р. да Фельтре?

28. До якої цінної педагогічної ідеї, взятої з педагогіки Афінської держави, повернулися педагоги-гуманісти епохи Відродження?

29. У якому творі та як саме розвивав педагогічні ідеї гуманізму французький письменник Франсуа Рабле?

30. Який внесок у збагачення гуманістичної педагогіки епохи Відродження зробив французький філософ-гуманіст Мішель Монтень?

31. Які педагогічні твори належать перу голландського педагога-гуманіста Еразма Роттердамського та які педагогічні проблеми він у них розробляв?

32. У чому полягає сутність утопічного педагогічного вчення англійського письменника-гуманіста Томаса Мора, викладеного у його головному творі?

33. Яким має бути, на думку Томмазо Кампанелли, виховання і навчання дітей обох статей в ідеальному суспільстві, зображеному у творі «Місто Сонця»?

34. Яке відгалуження християнства виникло в період Реформації та який вплив воно мало на тогочасну освіту?

35. Якими педагогами-практиками і теоретиками прославилась Реформація та який внесок вони зробили в розвиток тогочасного шкільництва?

36. У чому був позитив і в чому – негатив діяльності єзуїтських шкіл та що вперше запровадили єзуїти з метою поліпшення шкільної справи?

Завдання для самостійного пошуку

Для самостійного вивчення питання «Перші навчальні заклади Стародавнього Китаю» (тема 10.1) ознайомтесь з матеріалом навчального посібника:

Зайченко І. В. Історія педагогіки : у двох книгах / Іван Васильович Зайченко. – К. : Видавничий Дім «Слово», 2010. – Кн. 1. – С. 92–107 та опрацьований матеріал законспектуйте в довільній формі;

Творчі завдання

1. Проаналізуйте й порівняйте системи навчання й виховання в Спарті та Афінах і заповніть таблицю.

Особливості виховання в країнах стародавнього світу

Держава Стародавньої Греції Система шкіл Специфіка освіти й виховання Спільні риси у вихованні
Спарта      
Афіни      

 

2. Проаналізуйте рекомендовану літературу, узагальніть філософсько-педагогічні погляди й праці Конфуція та його послідовників й завершіть роботу над хронологічною таблицею.

Філософсько-педагогічні погляди Конфуція

Та його послідовників

Давньо- китайський філософ Роки життя Філософсько-педагогічні ідеї Праці, дата написання
Конфуцій 551–479 до н. е. ─ узагальнив досвід навчання й виховання Стародавнього Китай; ─ обґрунтував значення виховання в розвитку держави; ─ окреслив якості ідеально вихованої людини; «Лунь-Юй» («Бесіди й судження»), записані учнями
Менцзи 372–289 до н. е. ─ продовжив обґрунтовувати погляди Конфуція; ─ сформулював тезу про добру природу людини; ─ визначив виховання як формування високоморальних людей;  
……..   ……….  

3. Проаналізуйте погляди Конфуція й створіть вербальний портрет ідеально вихованої людини.

4. На основі узагальнення особливостей освіти й виховання в Стародавній Греції, аналізу картини Рафаеля «Афінська школа» (1509) напишіть твір-роздум на тему: «Подорож у минуле: афінська школа».

5. Визначте ключові моменти філософсько-педагогічних концепцій епохи Відродження, складіть кросворд.

Завдання для вивчення документів,

Література

Основна

1. Зайченко І. В. Історія педагогіки : у двох книгах / Іван Васильович Зайченко. – К. : Видавничий Дім «Слово», 2010. – Кн. 1. – С. 13–238.

2. Левківський М. В. Історія педагогіки : навч.-метод. посіб / Михайло Васильович Левківський. – [3-е вид., доп.]. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – С. 14–26.

3. Скільський Д. М. Історія зарубіжної педагогіки : посіб./ Дмитро Михайлович Скільський. – К. Смолоскип, 2011 – С. 15–87.

Допоміжна

1. Коваленко Є. І. Історія зарубіжної педагогіки. Хрестоматія : навч. посіб. / Є. І. Коваленко, Н. І. Бєлкіна; за заг. ред. Є. І. Коваленко – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – С. 7-92.

2. Хрестоматія з історії педагогіки / [за заг. ред. чл.-кор. НАПН України, д-ра пед. наук, проф. А. В. Троцко]. – [в 2-х т.]. – Харків : ХНАДУ, 2011. – Т. 1. – С. 5–103.

 

Практичне заняття 2 (2 год.)

 

Тема: Педагогічна система Яна Амоса Коменського.

Розкрийте зміст понять

 

дидактика, «золоте правило» дидактики, принцип природовідповідності, догматично-схоластична школа, класно-урочна система навчання, вільне виховання, теорія «чистої дошки», теорія виховання джентльмена, покарання методом природних наслідків, Белл-Ланкастерська система навчання.

 

Перевірте свої знання

1. Чому Я. А. Коменський вважається основоположником наукової і демократичної педагогіки?

2. У яких навчальних закладах він здобував освіту?

3. У чому полягало новаторство Я. А. Коменського в його практичній педагогічній діяльності в братських школах Пшерова, Фульнека, Лешно?

4. Які твори він написав, працюючи ректором братської гімназії в м. Лешно та керуючи експериментальною школою в м. Шарош-Патак?

5. Де провів Я. А. Коменський останні роки свого життя і над якими творами працював?

6. У чому полягає сутність його поглядів на процес пізнан­ня, мету та основні завдання виховання?

7. Як Я. А. Коменський сприйняв ідею античних мислителів, що правильне виховання має узгоджуватися з природою?

8. У чому полягає сутність розробленого ним загальнопедагогічного принципу природовідповідності виховання?

9. Чи відповідає сучасній розроблена Я. А. Коменським вікова періодизація розвитку дітей?

10. З яких ступенів складається створена ним система шкіл і за яким принципом побудована?

11. Які навчальні предмети Я. А. Коменський запропонував для кожного зі ступенів шкільної системи?

12. Практичний досвід роботи шкіл яких країн він теоретично узагальнив, пропонуючи нову організацію шкільного навчання, і в чому вона полягає?

13. Чому Я. А. Коменського вважають автором нової теорії навчання дітей у школі?

14. Чи користувався він педагогічним поняттям «принципи навчання» і які з них уперше всебічно обґрунтував у своїх творах?

15. Які шкільні підручники написав Я. А. Коменський та якими, на його думку, вони повинні бути?

16. Які рекомендації дав Я. А. Коменський щодо зосередження уваги і зацікавлення дітей у шкільному навчально-виховному процесі?

17. Як трактував Я. А. Коменський дидактику і чи його думка суголосна сучасному трактуванню?

18. Які моральні риси та чому, на його думку, треба насам­перед формувати у школярів і за допомогою яких методів?

19. У чому полягає сутність розробленого Я. А. Коменським релігійного виховання дітей та методики формування в них релігійно-християнських рис?

20. Яке місце у шкільному навчально-виховному процесі він відводив учителеві та які вимоги висував до нього?

21. У чому полягає значення практичної педагогічної діяльності та науково-педагогічної творчості Я. А. Коменського та який її вплив на подальший розвиток світової педагогіки?

22. Який суспільний устрій започатковано в Англії внаслідок антифеодальної революції середини XVII ст.?

23. У якому стані перебувало англійське шкільництво XVII ст. і чи державна влада підтримувала його?

24. Як оцінювали стан шкільної справи передові англійські діячі XVII ст. і які вимоги ставили в освітній галузі?

25. Життєвий шлях Дж. Локка.

26. Що прагнув теоретично осмислити Дж. Локк у своїх філо­софських творах?

27. У яких творах Дж. Локк висвітлив свої педагогічні погляди і які проблеми виховання та навчання дітей обґрунтовував?

28. У чому полягає сутність учення Дж. Локка про мету, завдання і зміст виховання джентльмена?

29. Якій стороні гармонійного виховання і чому Дж. Локк надавав особливого значення?

30. У чому полягає сутність учення Дж. Локка про завдання, зміст і методи морального виховання дітей?

31. Чому Дж. Локк вважав розумове виховання далеко не головним і як він визначав його завдання, зміст і методи?

32. Що вважав Дж. Локк найголовнішим у методиці навчального процесу?

33. Яких помилок припускався Дж. Локк, обґрунтовуючи сенс морального і розумового виховання?

34. Як ставився Дж. Локк до виховання дітей простолюдинів у розробленому ним проекті закону під назвою «Записка про робочі школи»?

35. Хто такий Дж. Беллерс і завдяки якому твору він став відомим освітнім діячем?

36. Які педагогічні проблеми розробляв Дж. Беллерс у своє­му головному творі?

37. У чому полягає цінність англійської педагогіки XVII ст. для подальшого розвитку теорії та практики виховання?

 

 

Завдання для самостійного пошуку

Для самостійного вивчення питання «Шкільна освіта в Англії в ХVII–XVIII ст.» (тема 10.2) ознайомтесь з матеріалом навчального посібника:

Зайченко І. В. Історія педагогіки : у двох книгах / Іван Васильович Зайченко. – К. : Видавничий Дім «Слово», 2010. – Кн. 1. – С. 334–339 та опрацьований матеріал законспектуйте в довільній формі.

Творчі завдання

1. Узагальніть науково-педагогічну спадщину Я. А. Коменського, складіть хронологічну таблицю.

 

Завдання для вивчення документів,

Рекомендована література

Основна

1. Зайченко І. В. Історія педагогіки : у двох книгах / Іван Васильович Зайченко. – К. : Видавничий Дім «Слово», 2010. – Кн. 1. – С. 252–370.

2. Левківський М. В. Історія педагогіки : навч.-метод. посіб / Михайло Васильович Левківський. – [3-е вид., доп.]. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – С. 29–35.

3. Скільський Д. М. Історія зарубіжної педагогіки : посіб./ Дмитро Михайлович Скільський. – К. Смолоскип, 2011 – С. 90–251.

Допоміжна

1. Волкова Н. П. Педагогіка : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Наталія Павлівна Волкова. – [3-ге вид., стер.]. – К. : Академвидав, 2009. – С. 576–579; 581– 586.

2. Коваленко Є. І. Історія зарубіжної педагогіки. Хрестоматія : навч. посіб. / Є. І. Коваленко, Н. І. Бєлкіна; за заг. ред. Є. І. Коваленко – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – С. 99-316.

3. Максимюк С. П. Педагогіка : навч. посіб. / Світлана Петрівна Максимюк. – К. : Кондор, 2009. – С. 353–374.

4. Хрестоматія з історії педагогіки / [за заг. ред. чл.-кор. НАПН України, д-ра пед. наук, проф. А. В. Троцко]. – [в 2-х т.]. – Харків : ХНАДУ, 2011. – Т. 1. – С. 111–292.

 

 

План

1. Педагогічні погляди і діяльність Й. Песталоцці .

2. Розвиток філантрополізму і неогуманізму у Німеччині.

3. Педагогічна система А. Дистерверга.

4. Педагогічна теорія Йогана Фрідріха Гербарта.

5. Педагогічне вчення Фрідріха Фребеля.

6. Прогресивна педагогіка Росії у XIX – поч. XX ст. (Л. Толстой, П. Лесгафт, С. Шацький).

7. Нові тенденції у педагогічній теорії і практиці зарубіжних країн у кін. XIX – поч. XX ст.

8. Характеристика основних наукових напрямків у зарубіжній реформаторській педагогіці кін. XIX – XX ст.

Педагогіка "вільного виховання"

Педагогіка прагматизму.

Педагогіка "громадянського виховання" і "трудової школи".

Теорія "нового" виховання і "нових шкіл".

9. Гуманістична педагогіка Януша Корчака.

 

Розкрийте зміст понять

гармонійне виховання, розвивальне навчання, теорія формальної освіти, теорія елементаної освіти, неогуманізм, піетисти, філантропісти, реформаторська педагогіка, теорія «вільного виховання», «експериментальна педагогіка», «педагогіка культури», «функціональна педагогіка», вальфдорська педагогіка.

Перевірте свої знання

1. Хто такий А. Дистервег, з якої родини походив, де здобував середню і вищу освіту?

2. Творами яких видатних педагогів він дуже захоплювався в студентські роки і які мали дієвий вплив на формування його педагогічних поглядів?

3. З якої посади А. Дистервег розпочав свою практичну педагогічну діяльність і вчення якого педагога прагнув застосо­вувати?

4. У яких навчальних закладах він працював після захисту докторської дисертації, з учнями і послідовниками якого видатного педагога безпосередньо спілкувався?

5. У яких середніх спеціальних навчальних закладах А. Дистервег працював тривалий період директором і яких фахівців вони готували?

6. Які педагогічні журнали він видавав і які свої праці опубліковував на їхніх шпальтах?

7. Проти чого боровся А. Дистервег на шпальтах педагогічних журналів та які освітні проблеми порушував?

8. У якому творі він найповніше висвітлив свої педагогічні погляди і для кого він призначений?

9. Як А. Дистервег визначав мету виховання та шляхи її досягнення?

10. Які важливі педагогічні ідеї, започатковані Й.-Г. Песталоцці, він розвивав у своїх творах?

11. Які важливі дидактичні принципи та правила А. Дистервег розробляв у головному творі?

12. Які методи навчання він розробляв у своїх творах і яким з них віддавав перевагу?

13. У яких творах А. Дистервег висловив думки про вчителя та його навчально-виховну діяльність?

14. З чим він порівнював учителя та які вимоги ставив перед учителями?

15. У чому сутність педагогічного вчення Фрідріха Фребеля?

16. Що зумовило появу у країнах Європи та Америки реформаторської педагогіки та які основні напрями вона включала?

17. Хто був основоположником такого напряму реформаторської педагогіки, як «громадянське виховання і трудова школа»?

18. У яких творах він розробляв теорію громадянського виховання і трудової школи та в чому вона полягала?

19. Чому течія експериментальної педагогіки дістала таку назву, хто із зарубіжних педагогів входив до її складу і якими були результати їхнього експериментування?

20. Що таке педологія, що зумовило її появу, у творах яких зарубіжних учених розроблено її засади, у чому вони полягали?

21. Хто був найвідомішим прихильником теорії розумового обдарування, у яких творах висвітлив свої педагогічні погляди, в чому вони полягали?

22. Що таке педагогіка педоцентизму, на основі ідеї якого видатного зарубіжного педагога вона сформувалася?

23. Хто з відомих зарубіжних педагогів прагнув втілювати в життя ідеї педоцентризму у своїй школі і як будував у ній навчання?

24. Хто така М. Монтессорі, яку освіту здобула і де, де і як працювала, які твори написала?

25. З якими дітьми працювала М. Монтессорі, які дидактичні матеріали розробила, яких результатів досягла?

26. Якою, на думку М. Монтессорі, має бути початкова школа, що створила вона для дітей дошкільного віку?

27. Де і коли виник реформаторський напрям педагогіки особистості, хто з педагогів був його прихильником, у чому вона полягала?

28. Що таке прагматична педагогіка, хто із зарубіжних педагогів був її основоположником?

29. У яких творах він розробляв проблеми прагматичної педагогіки, в чому вона полягала?

30. Кого із зарубіжних педагогів об'єднувала реформаторська течія нових шкіл і нового виховання, послідовниками ідеї якого педагога себе вважали та яке основне завдання ставили перед собою?

31. Хто був основоположником реформаторської течії нового виховання і нових шкіл, якими були особливості роботи заснованої ним школи?

32. Що було позитивного в педагогічній концепції відомого прихильника нового виховання і нових шкіл С. Френе і як вплинула вона на подальший прогрес педагогічної науки?

33. Хто був основоположником вальдорфської педагогіки і в чому полягає її сутність?

34. Біографія Януша Корчака.

 

Завдання для самостійного пошуку

Для самостійного вивчення питання «Утопічна педагогіка XIX ст.» (тема 12.1) ознайомтесь з матеріалом навчального посібника:

Скільський Д. М. Історія зарубіжної педагогіки : посіб./ Дмитро Михайлович Скільський. – К. : Смолоскип, 2011 – С. 269–289.

та опрацьований матеріал законспектуйте в довільній формі.

 

 

Для вивчення питання «Школа і педагогіка в високорозвинених країнах світу після Другої Світової війни (1945–2009 рр.)» (тема 12.2) ознайомтесь з матеріалом навчального посібника:

Зайченко І. В. Історія педагогіки : у двох книгах : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Іван Васильович Зайченко. – К. : Видавничий Дім «Слово», 2010. – Кн. ІІ : Школа, освіта і педагогічна думка в Україні. – 2010. – С. 543–599 та законспектуйте опрацьований матеріал у довільній формі.

 

Творчі завдання

1. Зробіть порівняльний аналіз змісту і методики навчання Й. Г. Песталоцці, Ф. В. А. Дистерверга, Й. Ф. Гербарта, заповніть порівняльну таблицю.

Завдання для вивчення документів,

План

9. Педагогічні погляди і діяльність Й. Песталоцці .

10. Розвиток філантрополізму і неогуманізму у Німеччині.

11. Педагогічна система А. Дистерверга.

12. Педагогічна теорія Йогана Фрідріха Гербарта.

13. Педагогічне вчення Фрідріха Фребеля.

14. Прогресивна педагогіка Росії у XIX – поч. XX ст. (Л. Толстой, П. Лесгафт, С. Шацький).

15. Нові тенденції у педагогічній теорії і практиці зарубіжних країн у кін. XIX – поч. XX ст.

16. Характеристика основних наукових напрямків у зарубіжній реформаторській педагогіці кін. XIX – XX ст.

Педагогіка "вільного виховання"

Педагогіка прагматизму.

Педагогіка "громадянського виховання" і "трудової школи".

Теорія "нового" виховання і "нових шкіл".

9. Гуманістична педагогіка Януша Корчака.

 

Розкрийте зміст понять

гармонійне виховання, розвивальне навчання, теорія формальної освіти, теорія елементаної освіти, неогуманізм, піетисти, філантропісти, реформаторська педагогіка, теорія «вільного виховання», «експериментальна педагогіка», «педагогіка культури», «функціональна педагогіка», вальфдорська педагогіка.

Перевірте свої знання

35. Хто такий А. Дистервег, з якої родини походив, де здобував середню і вищу освіту?

36. Творами яких видатних педагогів він дуже захоплювався в студентські роки і які мали дієвий вплив на формування його педагогічних поглядів?

37. З якої посади А. Дистервег розпочав свою практичну педагогічну діяльність і вчення якого педагога прагнув застосо­вувати?

38. У яких навчальних закладах він працював після захисту докторської дисертації, з учнями і послідовниками якого видатного педагога безпосередньо спілкувався?

39. У яких середніх спеціальних навчальних закладах А. Дистервег працював тривалий період директором і яких фахівців вони готували?

40. Які педагогічні журнали він видавав і які свої праці опубліковував на їхніх шпальтах?

41. Проти чого боровся А. Дистервег на шпальтах педагогічних журналів та які освітні проблеми порушував?

42. У якому творі він найповніше висвітлив свої педагогічні погляди і для кого він призначений?

43. Як А. Дистервег визначав мету виховання та шляхи її досягнення?

44. Які важливі педагогічні ідеї, започатковані Й.-Г. Песталоцці, він розвивав у своїх творах?

45. Які важливі дидактичні принципи та правила А. Дистервег розробляв у головному творі?

46. Які методи навчання він розробляв у своїх творах і яким з них віддавав перевагу?

47. У яких творах А. Дистервег висловив думки про вчителя та його навчально-виховну діяльність?

48. З чим він порівнював учителя та які вимоги ставив перед учителями?

49. У чому сутність педагогічного вчення Фрідріха Фребеля?

50. Що зумовило появу у країнах Європи та Америки реформаторської педагогіки та які основні напрями вона включала?

51. Хто був основоположником такого напряму реформаторської педагогіки, як «громадянське виховання і трудова школа»?

52. У яких творах він розробляв теорію громадянського виховання і трудової школи та в чому вона полягала?

53. Чому течія експериментальної педагогіки дістала таку назву, хто із зарубіжних педагогів входив до її складу і якими були результати їхнього експериментування?

54. Що таке педологія, що зумовило її появу, у творах яких зарубіжних учених розроблено її засади, у чому вони полягали?

55. Хто був найвідомішим прихильником теорії розумового обдарування, у яких творах висвітлив свої педагогічні погляди, в чому вони полягали?

56. Що таке педагогіка педоцентизму, на основі ідеї якого видатного зарубіжного педагога вона сформувалася?

57. Хто з відомих зарубіжних педагогів прагнув втілювати в життя ідеї педоцентризму у своїй школі і як будував у ній навчання?

58. Хто така М. Монтессорі, яку освіту здобула і де, де і як працювала, які твори написала?

59. З якими дітьми працювала М. Монтессорі, які дидактичні матеріали розробила, яких результатів досягла?

60. Якою, на думку М. Монтессорі, має бути початкова школа, що створила вона для дітей дошкільного віку?

61. Де і коли виник реформаторський напрям педагогіки особистості, хто з педагогів був його прихильником, у чому вона полягала?

62. Що таке прагматична педагогіка, хто із зарубіжних педагогів був її основоположником?

63. У яких творах він розробляв проблеми прагматичної педагогіки, в чому вона полягала?

64. Кого із зарубіжних педагогів об'єднувала реформаторська течія нових шкіл і нового виховання, послідовниками ідеї якого педагога себе вважали та яке основне завдання ставили перед собою?

65. Хто був основоположником реформаторської течії нового виховання і нових шкіл, якими були особливості роботи заснованої ним школи?

66. Що було позитивного в педагогічній концепції відомого прихильника нового виховання і нових шкіл С. Френе і як вплинула вона на подальший прогрес педагогічної науки?

67. Хто був основоположником вальдорфської педагогіки і в чому полягає її сутність?

68. Біографія Януша Корчака.

 

Завдання для самостійного пошуку

Для самостійного вивчення питання «Утопічна педагогіка XIX ст.» (тема 12.1) ознайомтесь з матеріалом навчального посібника:

Скільський Д. М. Історія зарубіжної педагогіки : посіб./ Дмитро Михайлович Скільський. – К. : Смолоскип, 2011 – С. 269–289.

та опрацьований матеріал законспектуйте в довільній формі.

 

 

Для вивчення питання «Школа і педагогіка в високорозвинених країнах світу після Другої Світової війни (1945–2009 рр.)» (тема 12.2) ознайомтесь з матеріалом навчального посібника:

Зайченко І. В. Історія педагогіки : у двох книгах : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Іван Васильович Зайченко. – К. : Видавничий Дім «Слово», 2010. – Кн. ІІ : Школа, освіта і педагогічна думка в Україні. – 2010. – С. 543–599 та законспектуйте опрацьований матеріал у довільній формі.

 

Творчі завдання

1. Зробіть порівняльний аналіз змісту і методики навчання Й. Г. Песталоцці, Ф. В. А. Дистерверга, Й. Ф. Гербарта, заповніть порівняльну таблицю.

Завдання для вивчення документів,

Оновлення педагогіки

Погляди Цитата Коментарі
Вимоги до особистості педагога    
Сутність педагогіки    
Особливості розвитку дитини    
Зміст навчання дітей різних вікових груп    

7. Продовжіть вивчення праці Р. Штайнера «Оновлення педагогіки», з'ясуйте відповіді на запитання:

7.1. Як розуміє автор мету й завдання статевого виховання?

7.2. Яке його ставлення до покарання дітей?

7.3. Яке головне завдання вальдорфської школи? Прокоментуйте подану цитату: «Вальдорфська педагогіка – це взагалі ніяка не педагогічна система, а мистецтво пробуджувати те, що є в людині. По суті вальдорфська педагогіка не хоче виховувати, вона хоче пробуджувати.

... Це «мистецтво», яке кожного разу вдивляється у нове в людині, забуваючи науку пізнання» (див.: Коваленко Є. І. Історія зарубіжної педагогіки. Хрестоматія : навч. посіб. / Є. І. Коваленко, Н. І. Бєлкіна ; за заг. ред. Є. І. Коваленко – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – С. 577–578).

7.4. Який зв'язок між естетичним і розумовим вихованням? Чи погоджуєтеся ви з позицією Р. Штайнера: «Спочатку художнє, а потім із нього інтелектуальне виховання – такий принцип виховання» (див.: Коваленко Є. І. Історія зарубіжної педагогіки. Хрестоматія : навч. посіб. / Є. І. Коваленко, Н. І. Бєлкіна ; за заг. ред. Є. І. Коваленко – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – С. 578).

8. Проаналізуйте «Педагогічну публіцистику» Я. Корчака, з'ясуйте його погляди на такі питання.

8.1. У чому суть педагогічної теорії та практики; який зв'язок між ними?

8.2. Яке ставлення педагога до покарань?

8.3. Якого значення автор надає виховному середовищу в формуванні особистості дитини. Прокоментуйте подану цитату: «Менше всього покарань там, де у здоровому фізично й морально суспільстві у дитини є сприятливі умови існування й розвитку широке поле для виходу енергії, прояву ініціативи й для творчості, де дитині забезпечено право на рухливість, їжу, тепло, працю, лікування, ігри й вибух радості. Де персонал, задоволений умовами праці, хоче й уміє організовувати, допомагати й спільно з дітьми управляти» (див.: Коваленко Є. І. Історія зарубіжної педагогіки. Хрестоматія : навч. посіб. / Є. І. Коваленко, Н. І. Бєлкіна ; за заг. ред. Є. І. Коваленко – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – С. 618).

9. Користуючись навчальним виданням Хрестоматія з історії педагогіки / [за заг. ред. чл.-кор. НАПН України, д-ра пед. наук, проф. А. В. Троцко]. – [в 2-х т.]. – Харків : ХНАДУ, 2011. – Т. 1. – С. 415–442, прочитайте та проаналізуйте праці Марії Монтессорі «Всотуючий розум. Роль дитини у перетворенні світу», «Всотуючий розум. Підготовка вчителя», «Самовиховання і самонавчання в початковій колі», «Середовище. Підготовка вчительки». «Про принципи моєї школи», «Керівництво до мого методу», «Виховання для нового світу».

10. Користуючись навчальним виданням Хрестоматія з історії педагогіки / [за заг. ред. чл.-кор. НАПН України, д-ра пед. наук, проф. А. В. Троцко]. – [в 2-х т.]. – Харків : ХНАДУ, 2011. – Т. 1. – С. 4445–451, прочитайте та проаналізуйте праці Л. М. Толстого «Про вільну школу», «Кому у кого вчитися писати, селянським дітям у нас чи нам у селянських дітей?», «Роль прикладу та наслідування у вихованні».

Література

Основна

1. Зайченко І. В. Історія педагогіки : у двох книгах / Іван Васильович Зайченко. – К. : Видавничий Дім «Слово», 2010. – Кн. 1. – С. 387–520.

2. Левківський М. В. Історія педагогіки : навч.-метод. посіб / Михайло Васильович Левківський. – [3-е вид., доп.]. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – С. 40–66.

3. Максимюк С. П. Педагогіка : навч. посіб. / Світлана Петрівна Максимюк. – К. : Кондор, 2009. – С. 459–485.

4. Скільський Д. Історія зарубіжної педагогіки : посіб. / Дмитро Скільський. – К. : Смолоскип, 2011. – 290–376 с.

Допоміжна

 

1. Волкова Н. П. Педагогіка : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Наталія Павлівна Волкова. – [3-ге вид., стер.]. – К. : Академвидав, 2009. – С. 586–605.

2. Коваленко Є. І. Історія зарубіжної педагогіки. Хрестоматія : навч. посіб. / Є. І. Коваленко, Н. І. Бєлкіна; за заг. ред. Є. І. Коваленко – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – С. 99-316.

3. Максимюк С. П. Педагогіка : навч. посіб. / Світлана Петрівна Максимюк. – К. : Кондор, 2009. – С. 353–374.

4. Хрестоматія з історії педагогіки / [за заг. ред. чл.-кор. НАПН України, д-ра пед. наук, проф. А. В. Троцко]. – [в 2-х т.]. – Харків : ХНАДУ, 2011. – Т. 1. – С. 317–637.

 

Розкрийте зміст понять

Історія української педагогіки, предмет історії педагогіки, головні завдання курсу, методи досліджень в історії української педагогіки, принципи історії педагогіки, язичницька педагогіка, язичницькі вірування, матріархат, патріархат, Трипільська культура, Велесова книга, дохристиянське світосприйняття.

Перевірте свої знання

1. Що є предметом історії педагогіки?

2. Обґрунтуйте необхідність знання історії педагогіки кожним учителем та вихователем.

3. Які знаєте провідні джерела історії української педагогіки?

4. Які існують точки зору щодо виникнення української писемності?

5. Що можна сказати про історію слов’янського алфавіту Кирила і Мефодія?

6. Які факти свідчать про давність української мови?

7. Що ви знаєте про історію Велесової книги?

8. Розкрийте зміст Велесової книги.

9. Яке, на вашу думку, значення Велесової книги?

10. Яким було виховання в Україні за часів матріархату та патріархату?

Завдання для самостійного пошуку

Для вивчення питання «Освіта до часу хрещення України-Русі» (тема 1.1) ознайомтесь з матеріалом навчального посібника:

Зайченко І. В. Історія педагогіки : у двох книгах : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Іван Васильович Зайченко. – К. : Видавничий Дім «Слово», 2010. – Кн. ІІ : Школа, освіта і педагогічна думка в Україні. – 2010. – С. 12–35 та законспектуйте опрацьований матеріал у довільній формі.

Творчі завдання

1. Визначте головні напрями й засоби виховання дітей у первісному суспільстві, заповніть таблицю.

Завдання для вивчення документів,

Література

Основна

1. Зайченко І. В. Історія педагогіки : у двох книгах : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Іван Васильович Зайченко. – К. : Видавничий Дім «Слово», 2010. – Кн. ІІ : Школа, освіта і педагогічна думка в Україні. – 2010. – С. 12–32.

2. Любар О. О. Історія українськї школи і педагогіки : навч. посіб. / Любар О. О., Стельмахович М. Г., Федоренко Д. Т. ; за ред. О. О. Любара. – К. : «Знання», КОО, 2003. – С. 13–41.

3. Медвідь Л. А. Історія національної освіти і педагогічної думки в Україні : навч. посіб. / Людмила Андріївна Медвідь. – К. : Вікар, 2003. – С. 11–33.

4. Скільський Д. М. Історія української педагогіки : ілюстр. навч. посіб. / Дмитро Михайлович Скільський. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2012. – С. 8–11.

Допоміжна

1. Історія української школи і педагогіки : хрестоматія / [упоряд. О. О. Любар] ; за ред. В. Г. Кременя. – К. : Знання, 2005. – С. 17–27.

Розкрийте зміст понять

Матріархат, патріархат, християнство, язичницькі вірування, Кирило-Мефодіївська писемна традиція, Часослов, Псалтир, «розрізна азбука», «школи грамоти», «школи книжного вчення», монастирські та парафіяльні, «Повість минулих літ», «Златоуст», «Ізборнік», «Повчання».

 

Перевірте свої знання

1. Назвіть характерні шляхи та етапи формування шкільництва, освіти і педагогічної думки в Київській Україні-Русі.

2. Розкрийте найбільш загальні особливості різних типів навчальних закладів України-Русі.

3. Визначте роль писемних пам’яток проукраїнської цивілізації у розвитку і формуванні системи шкільництва та виховання.

4. Які ви знаєте підходи до навчання та виховання в різних типах шкіл Київської Русі?

5. Які з методів навчання в Київській Русі можуть викликати певний інтерес у наш час?

6. У яких напрямах розвивалась писемність, наукові знання та література Київської Русі?

7. Яких заходів уживали князі України-Русі для піднесення культури та освіти?

8. Хто є автором найвизначнішої пам’ятки педагогічної літератури Київської держави та в чому полягає сутність її змісту?

9. У чому полягає значення й прогресивний характер перших писемних педагогічних джерел Київської Русі?

10. Як селяни виховували дітей у сім’ї в часи Київської Русі?

 

Завдання для самостійного пошуку

Для вивчення питання «Українська мова в Київській Русі»

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти