ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Праць видатних учених і просвітителів

1. Проаналізуйте висловлювання Конфуція, записані в книзі «Лунь-Юй» («Бесіди і судження»), дайте відповіді на запитання:

1.1. Якого значення філософ надавав людяності як риси характеру особистості? Який зміст він вкладає в це поняття?

1.2. Які п'ять вимог повинна виконати особистість, щоб бути людяною?

1.3. Про що найбільше вболівав філософ? Чи погоджуєтеся Ви з його думкою?

1.4. Як повинен навчати й виховувати учнів благородний муж?

1.5. Чи є актуальною наведена думка Конфуція? Чи відповідає вона характеру сучасної освіти й виховання? Обґрунтуйте свою позицію.

«Молодь вдома повинна бути шанобливою до батьків, поза домом поважною до старших, відзначатися обережністю й щирістю, щедрою любов'ю до всіх і зближуватися з людьми людяними. Якщо, з дотриманням цього залишається час, то присвячуй його учінню» (див.: Коваленко Є. І. Історія зарубіжної педагогіки. Хрестоматія : навч. посіб. / Є. І. Коваленко, Н. І. Бєлкіна ; за заг. ред. Є. І. Коваленко – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – С. 10).

2. Прочитайте й проаналізуйте погляди Платона, викладені в праці «Закони», щодо особливостей спартанського виховання й визначіть:

2.1. Особливості навчання й виховання новонароджених.

2.2. Зміст виховання дітей у дитячих садках.

2.3. Значення ігор, танців, музичного мистецтва у формуванні особистості.

2.4. Значення фізичного і військового виховання юнаків і дівчат.

3. Виділіть з твору Платона «Держава» і запишіть ідеї про виховання та навчання дітей, проведіть аналогію із сучасними поглядами на сутність і зміст виховання.

4. Розкрийте й охарактеризуйте зміст системи освіти та виховання молоді, розробленої Платоном. Які елементи спартанського й афінського виховання використано в системі Платона? У чому цінність цієї системи?

5. Знайдіть і випишіть цитати з твору Платона «Апологія Сократа», які б свідчили про заклик Сократа до морального самовдосконалення особистості.

6. З'ясуйте погляди Аристотеля щодо особливостей виховання, викладені в праці «Політика», дайте відповіді на запитання.

6.1. Якого значення надає автор вихованню дітей і молоді в

розвитку держави?

6.2. Яка мета і зміст виховання?

6.3. Які особливості виховання дітей на різних вікових етапах?

6.4. Напрями освіти молодого покоління.

6.5. Взаємозв'язок фізичного і розумового виховання.

6. Випишіть з «Фрагментів про виховання» Демокрита оригінальні для його часу думки про виховання дітей. Дайте оцінку цим думкам із позицій сьогодення.

7. Знайдіть, випишіть і проаналізуйте думки із твору М. Ф. Квінтиліана «Про виховання оратора».

7.1. Вимоги до педагогів.

7.2. Особливості й методи виховання дітей у ранньому віці.

7.3. Переваги шкільного виховання перед домашнім.

7.4. Урахування природи дитини в розвитку.

7.5. Ставлення до тілесних покарань.

7.6. Вплив музики на формування майбутнього оратора.

7.7. Зміст і методи навчання ораторів.

8. Прочитайте уривки з роману Ф. Рабле «Ґаргантюа і Пантаґрюель», представлені в хрестоматії (див.: Коваленко Є. І. Історія зарубіжної педагогіки. Хрестоматія : навч. посіб. / Є. І. Коваленко, Н. І. Бєлкіна ; за заг. ред. Є. І. Коваленко – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – С. 64–78), знайдіть відповіді на запитання.

8.1. Де і яку освіту отримав Ґаргантюа?

8.2. Чому після навчання Ґаргантюа в декількох учителів його батько помітив, що хлопець не мав успіхів?

8.3. Як оцінює автор схоластичних учителів?

8.4. У чому полягають особливості нового виховання й навчання Ґаргантюа, яке організовує педагог Понократ?

8.5. Виберіть цитати з твору й визначте напрями і зміст нового виховання Ґаргантюа?

8.6. Які переваги нової освіти перед старою показує автор?

Література

Основна

1. Зайченко І. В. Історія педагогіки : у двох книгах / Іван Васильович Зайченко. – К. : Видавничий Дім «Слово», 2010. – Кн. 1. – С. 13–238.

2. Левківський М. В. Історія педагогіки : навч.-метод. посіб / Михайло Васильович Левківський. – [3-е вид., доп.]. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – С. 14–26.

3. Скільський Д. М. Історія зарубіжної педагогіки : посіб./ Дмитро Михайлович Скільський. – К. Смолоскип, 2011 – С. 15–87.

Допоміжна

1. Коваленко Є. І. Історія зарубіжної педагогіки. Хрестоматія : навч. посіб. / Є. І. Коваленко, Н. І. Бєлкіна; за заг. ред. Є. І. Коваленко – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – С. 7-92.

2. Хрестоматія з історії педагогіки / [за заг. ред. чл.-кор. НАПН України, д-ра пед. наук, проф. А. В. Троцко]. – [в 2-х т.]. – Харків : ХНАДУ, 2011. – Т. 1. – С. 5–103.

 

Практичне заняття 2 (2 год.)

 

Тема: Педагогічна система Яна Амоса Коменського.

Шкільництво та педагогічна думка в Європі XVII–XVIII ст.

1. Практична і теоретична діяльність Я. А. Коменського.

2. Загальнопедагогічні ідеї Я. А. Коменського.

3. Вчення Я. А. Коменського про школу.

4. Організація навчання. Обґрунтування класно-урочної системи.

5. Дидактичні погляди Я. А. Коменського.

6. Вимоги до підручників. Підручники Я. А. Коменського.

7. Питання виховання та шкільної дисципліни Я. А. Коменського.

8. Я. А. Коменський про вчителя та вимоги до нього.

9. Англійська педагогіка XVII ст. Педагогічна концепція Дж. Локка.

10. Французьке просвітництво XVIII ст.

11. Педагогічні ідеї Жан-Жака Руссо.

12. Проблеми народної освіти у період французької революції кін. XVIII ст.

13. Народна освіта у країнах Західної Європи XVII-XVIII ст. Моніторіальна система Белл-Ланкастера.

 

Розкрийте зміст понять

 

дидактика, «золоте правило» дидактики, принцип природовідповідності, догматично-схоластична школа, класно-урочна система навчання, вільне виховання, теорія «чистої дошки», теорія виховання джентльмена, покарання методом природних наслідків, Белл-Ланкастерська система навчання.

 

Перевірте свої знання

1. Чому Я. А. Коменський вважається основоположником наукової і демократичної педагогіки?

2. У яких навчальних закладах він здобував освіту?

3. У чому полягало новаторство Я. А. Коменського в його практичній педагогічній діяльності в братських школах Пшерова, Фульнека, Лешно?

4. Які твори він написав, працюючи ректором братської гімназії в м. Лешно та керуючи експериментальною школою в м. Шарош-Патак?

5. Де провів Я. А. Коменський останні роки свого життя і над якими творами працював?

6. У чому полягає сутність його поглядів на процес пізнан­ня, мету та основні завдання виховання?

7. Як Я. А. Коменський сприйняв ідею античних мислителів, що правильне виховання має узгоджуватися з природою?

8. У чому полягає сутність розробленого ним загальнопедагогічного принципу природовідповідності виховання?

9. Чи відповідає сучасній розроблена Я. А. Коменським вікова періодизація розвитку дітей?

10. З яких ступенів складається створена ним система шкіл і за яким принципом побудована?

11. Які навчальні предмети Я. А. Коменський запропонував для кожного зі ступенів шкільної системи?

12. Практичний досвід роботи шкіл яких країн він теоретично узагальнив, пропонуючи нову організацію шкільного навчання, і в чому вона полягає?

13. Чому Я. А. Коменського вважають автором нової теорії навчання дітей у школі?

14. Чи користувався він педагогічним поняттям «принципи навчання» і які з них уперше всебічно обґрунтував у своїх творах?

15. Які шкільні підручники написав Я. А. Коменський та якими, на його думку, вони повинні бути?

16. Які рекомендації дав Я. А. Коменський щодо зосередження уваги і зацікавлення дітей у шкільному навчально-виховному процесі?

17. Як трактував Я. А. Коменський дидактику і чи його думка суголосна сучасному трактуванню?

18. Які моральні риси та чому, на його думку, треба насам­перед формувати у школярів і за допомогою яких методів?

19. У чому полягає сутність розробленого Я. А. Коменським релігійного виховання дітей та методики формування в них релігійно-християнських рис?

20. Яке місце у шкільному навчально-виховному процесі він відводив учителеві та які вимоги висував до нього?

21. У чому полягає значення практичної педагогічної діяльності та науково-педагогічної творчості Я. А. Коменського та який її вплив на подальший розвиток світової педагогіки?

22. Який суспільний устрій започатковано в Англії внаслідок антифеодальної революції середини XVII ст.?

23. У якому стані перебувало англійське шкільництво XVII ст. і чи державна влада підтримувала його?

24. Як оцінювали стан шкільної справи передові англійські діячі XVII ст. і які вимоги ставили в освітній галузі?

25. Життєвий шлях Дж. Локка.

26. Що прагнув теоретично осмислити Дж. Локк у своїх філо­софських творах?

27. У яких творах Дж. Локк висвітлив свої педагогічні погляди і які проблеми виховання та навчання дітей обґрунтовував?

28. У чому полягає сутність учення Дж. Локка про мету, завдання і зміст виховання джентльмена?

29. Якій стороні гармонійного виховання і чому Дж. Локк надавав особливого значення?

30. У чому полягає сутність учення Дж. Локка про завдання, зміст і методи морального виховання дітей?

31. Чому Дж. Локк вважав розумове виховання далеко не головним і як він визначав його завдання, зміст і методи?

32. Що вважав Дж. Локк найголовнішим у методиці навчального процесу?

33. Яких помилок припускався Дж. Локк, обґрунтовуючи сенс морального і розумового виховання?

34. Як ставився Дж. Локк до виховання дітей простолюдинів у розробленому ним проекті закону під назвою «Записка про робочі школи»?

35. Хто такий Дж. Беллерс і завдяки якому твору він став відомим освітнім діячем?

36. Які педагогічні проблеми розробляв Дж. Беллерс у своє­му головному творі?

37. У чому полягає цінність англійської педагогіки XVII ст. для подальшого розвитку теорії та практики виховання?

 

 

Завдання для самостійного пошуку

Для самостійного вивчення питання «Шкільна освіта в Англії в ХVII–XVIII ст.» (тема 10.2) ознайомтесь з матеріалом навчального посібника:

Зайченко І. В. Історія педагогіки : у двох книгах / Іван Васильович Зайченко. – К. : Видавничий Дім «Слово», 2010. – Кн. 1. – С. 334–339 та опрацьований матеріал законспектуйте в довільній формі.

Творчі завдання

1. Узагальніть науково-педагогічну спадщину Я. А. Коменського, складіть хронологічну таблицю.

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти