ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Науково-педагогічний доробок Я. А. Коменського

Назва праці Рік написання (видання) Головні ідеї Примітки й коментарі
       
       
       

2. Напишіть твір-роздум на одну із запропонованих тем: «Я. А. Коменський – батько наукової педагогіки», «Я. А. Коменський і сучасність».

3. Проаналізуйте погляди Дж. Локка й Ж.-Ж. Руссо на методи виховання й складіть кросворд.

4.

Ж.-Ж. РУССО (1712–1778)
БІОГРАФІЯ
ОСНОВНІ ПЕДАГОГІЧНІ ПРАЦІ
ПЕДАГОГІЧНІ ІДЕЇ
  1. Вікова періодизація….
  2. Головна в педагогічній системі Ж.-Ж. Руссо…
  3. Виховання діти отримують з трьох джерел…
  4. Основою педагогічної системи Ж.-Ж. Руссо є принципи:
  5. Уперше в історії педагогіки висуває…
  6. В основі дидактики Ж.-Ж. Руссо принципи….
  7. . Завдання морального виховання…
Вивчіть біографію й педагогічні погляди Ж.-Ж. Руссо й заповніть граф-схему.

 

Завдання для вивчення документів,

Праць видатних учених і просвітителів

1. Уважно прочитайте й проаналізуйте повну назву праці «Велика дидактика» й визначте головні завдання школи й кінцеву мету навчання, сформульовані в ній. Яке місце автор відводить вихованню дітей і молоді в школі? Проаналізуйте по­дану цитату: «Велика дидактика, яка містить універсальну теорію вчити всіх і всьому або вірний і ретельно обдуманий спосіб створювати по всіх общинах, містах і селах кожної дер­жави такі школи, в яких би все юнацтво обох статей, без будь-якого де б то не було винятку, могло навчатися наук, вдоско­налюватися в норовах, набиратися благочестя і, таким чином, в роки юності навчатися всього, що потрібно для справжнього майбутнього життя» (див.: Коваленко Є. І. Історія зарубіжної педагогіки. Хрестоматія : навч. посіб. / Є. І. Коваленко, Н. І. Бєлкіна; за заг. ред. Є. І. Коваленко – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – С. 101).

2. Проаналізуйте працю Я. А. Коменського «Велика дидактика», дайте відповіді на запитання і виконайте завдання:

2.1. Які три вимоги ставить автор до освіти й виховання людини?

2.2. Із чим порівнює педагог розум людини? Чи погоджуєтеся ви з думкою автора, який, посилаючись на Аристотеля, вважає, що розум людини подібний до «чистої дошки»: «...Подібно до того, що, як на чистій дошці тямущий у своїй справі письменник міг би написати, а живописець — намалювати що завгодно, так у людському розумі однаково легко накреслити все тому, хто добре знає мистецтво навчання» (див.: Коваленко Є. І. Історія зарубіжної педагогіки. Хрестоматія : навч. посіб. / Є. І. Коваленко, Н. І. Бєлкіна; за заг. ред. Є. І. Коваленко – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – С. 102).

2.3. Хто потребує освіти й виховання?

2.4. Яке ставлення автора до жіночої освіти?

2.5. Чому потрібно вчити дітей у школах?

2.6. Яка школа повинна насправді відповідати своєму призначенню?

3. На основі вивчення розділів XVI, XVII «Великої дидактики» визначте:

3.1. Які «основоположення» виділив Я. А. Коменський у своїй праці?

3.2. Як трактує автор принцип природовідповідності навчання та виховання?

3.3. Із якими професіями порівнює автор працю вчителя?

3.4. Які асоціації проводить Я. А. Коменський із розвитком тварин і рослин у природі, з одного боку, й вихованням та освітою дітей, з іншого?

4. У розділі XIX «Великої дидактики» знайдіть і випишіть думки Я. А. Коменського, що стосуються розробки ним класно-урочної системи.

5. Знайдіть у розділі XX «Великої дидактики» і випишіть основні положення, які використав Я. А. Коменський в обґрунтуванні принципу наочності.

6. На основі вивчення праці Я. А. Коменського «Материнська школа» з'ясуйте відповіді на запитання й виконайте завдання:

6.1. Який головний обов'язок батьків стосовно дітей?

6.2. Чи є, на ваш погляд, доречною й актуальною думка Я. А. Коменського про необхідність поєднання сімейного й суспільного виховання дітей, вирішальну роль у вихованні дітей закладів освіти, часткову компенсацію зайнятості й браку часу в батьків професійною педагогічною діяльністю?

7. На основі вивчення праці Дж. Локка «Думки про виховання» з'ясуйте відповіді на запитання:

7.1. Які напрями виховання обґрунтовує автор у своїй праці?

7.2. Якого значення в житті людини він надає здоров'ю?

7.3. Який стан людини є щасливим?

7.4. Які засоби фізичного виховання?

7.5. У чому полягає головне завдання в процесі виховання характеру?

7.6. Які причини формування в дитини негативних рис характеру? Прокоментуйте думку: «...Батьки, заохочуючи примхи дітей і пестячи їх, поки вони ще малі, псують їхні природні нахили, а пізніше дивуються, що води, джерело яких вони самі отруїли, виявляються гіркими» (див.: Коваленко Є. І. Історія зарубіжної педагогіки. Хрестоматія : навч. посіб. / Є. І. Коваленко, Н. І. Бєлкіна; за заг. ред. Є. І. Коваленко – К. : Центр навчальної літератури, 2006. - С. 190).

7.7. У чому полягає сутність пороку людини?

7.8. На важливості якого принципу наголошує автор у вихованні характеру? Підберіть думки автора про необхідність вимогливості, суворості в ставленні до дитини та відчуття міри в їх застосуванні.

7.9. Яке ставлення автора до покарань?

7.10. Яке значення у вихованні характеру має метод прикладу?

7.11. У чому полягає сутність розумового розвитку дитини?

7.12. Які способи розвитку допитливості як основи розумового розвитку?

7.13. Із ким порівнює дітей Дж. Локк?

7.14. Якого значення в розумовому розвитку дитини він надає іграшці?

8. Виберіть цитати з праці Дж. Локка «Думки про виховання» щодо фізичного виховання дітей.

9. Дайте загальну характеристику праці Ж.-Ж.Руссо «Еміль, або Про виховання»: історія написання, структура, короткий аналіз кожної з 5-й книг.

10. Прочитайте уривки з праці Ж.-Ж.Руссо «Еміль, або Про виховання», представлені в хрестоматії з історії педагогіки й знайдіть у тексті відповіді на запитання:

10.1. Якого значення автор надає вихованню в процесі формування особистості? Чи погоджуєтеся Ви з думкою: «Рослини формують культурою, людей – вихованням. Ми народжуємося кволими, ми потребуємо сил; ми народжуємося, не маючи нічого, ми потребуємо допомоги; ми народжуємося дурними, ми потребуємо розуму. Все чого ми не маємо при народженні і чого потребуємо, ставши дорослим, дається нам вихованням» (див.: Коваленко Є. І. Історія зарубіжної педагогіки. Хрестоматія : навч. посіб. / Є. І. Коваленко, Н. І. Бєлкіна; за заг. ред. Є. І. Коваленко – К. : Центр навчальної літератури, 2006. . - С. 209).

10.2. Які три «головні елементи» виховання, три «вчителі» виділено в книзі? У чому сутність їхнього виховного впливу?

10.3. У чому полягає мета виховання і чим вона обумовлюється?

10.5. Яка мета і зміст виховання немовлят?

10.6. У яких умовах повинно відбуватися природне виховання хлопчика до 12-и років і чому?

10.7. У яких напрямах необхідно здійснювати виховання в дитинстві (від 2-х до 12-и років)?

10.8. Яким повинно бути розумове виховання Еміля?

10.9. У чому полягають зміст і завдання виховання підлітка?

10.10. Яким повинно бути виховання жінки?

Рекомендована література

Основна

1. Зайченко І. В. Історія педагогіки : у двох книгах / Іван Васильович Зайченко. – К. : Видавничий Дім «Слово», 2010. – Кн. 1. – С. 252–370.

2. Левківський М. В. Історія педагогіки : навч.-метод. посіб / Михайло Васильович Левківський. – [3-е вид., доп.]. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – С. 29–35.

3. Скільський Д. М. Історія зарубіжної педагогіки : посіб./ Дмитро Михайлович Скільський. – К. Смолоскип, 2011 – С. 90–251.

Допоміжна

1. Волкова Н. П. Педагогіка : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Наталія Павлівна Волкова. – [3-ге вид., стер.]. – К. : Академвидав, 2009. – С. 576–579; 581– 586.

2. Коваленко Є. І. Історія зарубіжної педагогіки. Хрестоматія : навч. посіб. / Є. І. Коваленко, Н. І. Бєлкіна; за заг. ред. Є. І. Коваленко – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – С. 99-316.

3. Максимюк С. П. Педагогіка : навч. посіб. / Світлана Петрівна Максимюк. – К. : Кондор, 2009. – С. 353–374.

4. Хрестоматія з історії педагогіки / [за заг. ред. чл.-кор. НАПН України, д-ра пед. наук, проф. А. В. Троцко]. – [в 2-х т.]. – Харків : ХНАДУ, 2011. – Т. 1. – С. 111–292.

 

 

Практичне заняття 3 (4 год.)

Тема: Розвиток школи і педагогіки

У зарубіжних країнах у XIX – ХХ ст.

План

1. Педагогічні погляди і діяльність Й. Песталоцці .

2. Розвиток філантрополізму і неогуманізму у Німеччині.

3. Педагогічна система А. Дистерверга.

4. Педагогічна теорія Йогана Фрідріха Гербарта.

5. Педагогічне вчення Фрідріха Фребеля.

6. Прогресивна педагогіка Росії у XIX – поч. XX ст. (Л. Толстой, П. Лесгафт, С. Шацький).

7. Нові тенденції у педагогічній теорії і практиці зарубіжних країн у кін. XIX – поч. XX ст.

8. Характеристика основних наукових напрямків у зарубіжній реформаторській педагогіці кін. XIX – XX ст.

Педагогіка "вільного виховання"

Експериментальна педагогіка. Педологія.

Педагогіка прагматизму.

Педагогіка "громадянського виховання" і "трудової школи".

Теорія "нового" виховання і "нових шкіл".

9. Гуманістична педагогіка Януша Корчака.

 

Розкрийте зміст понять

гармонійне виховання, розвивальне навчання, теорія формальної освіти, теорія елементаної освіти, неогуманізм, піетисти, філантропісти, реформаторська педагогіка, теорія «вільного виховання», «експериментальна педагогіка», «педагогіка культури», «функціональна педагогіка», вальфдорська педагогіка.

Перевірте свої знання

1. Хто такий А. Дистервег, з якої родини походив, де здобував середню і вищу освіту?

2. Творами яких видатних педагогів він дуже захоплювався в студентські роки і які мали дієвий вплив на формування його педагогічних поглядів?

3. З якої посади А. Дистервег розпочав свою практичну педагогічну діяльність і вчення якого педагога прагнув застосо­вувати?

4. У яких навчальних закладах він працював після захисту докторської дисертації, з учнями і послідовниками якого видатного педагога безпосередньо спілкувався?

5. У яких середніх спеціальних навчальних закладах А. Дистервег працював тривалий період директором і яких фахівців вони готували?

6. Які педагогічні журнали він видавав і які свої праці опубліковував на їхніх шпальтах?

7. Проти чого боровся А. Дистервег на шпальтах педагогічних журналів та які освітні проблеми порушував?

8. У якому творі він найповніше висвітлив свої педагогічні погляди і для кого він призначений?

9. Як А. Дистервег визначав мету виховання та шляхи її досягнення?

10. Які важливі педагогічні ідеї, започатковані Й.-Г. Песталоцці, він розвивав у своїх творах?

11. Які важливі дидактичні принципи та правила А. Дистервег розробляв у головному творі?

12. Які методи навчання він розробляв у своїх творах і яким з них віддавав перевагу?

13. У яких творах А. Дистервег висловив думки про вчителя та його навчально-виховну діяльність?

14. З чим він порівнював учителя та які вимоги ставив перед учителями?

15. У чому сутність педагогічного вчення Фрідріха Фребеля?

16. Що зумовило появу у країнах Європи та Америки реформаторської педагогіки та які основні напрями вона включала?

17. Хто був основоположником такого напряму реформаторської педагогіки, як «громадянське виховання і трудова школа»?

18. У яких творах він розробляв теорію громадянського виховання і трудової школи та в чому вона полягала?

19. Чому течія експериментальної педагогіки дістала таку назву, хто із зарубіжних педагогів входив до її складу і якими були результати їхнього експериментування?

20. Що таке педологія, що зумовило її появу, у творах яких зарубіжних учених розроблено її засади, у чому вони полягали?

21. Хто був найвідомішим прихильником теорії розумового обдарування, у яких творах висвітлив свої педагогічні погляди, в чому вони полягали?

22. Що таке педагогіка педоцентизму, на основі ідеї якого видатного зарубіжного педагога вона сформувалася?

23. Хто з відомих зарубіжних педагогів прагнув втілювати в життя ідеї педоцентризму у своїй школі і як будував у ній навчання?

24. Хто така М. Монтессорі, яку освіту здобула і де, де і як працювала, які твори написала?

25. З якими дітьми працювала М. Монтессорі, які дидактичні матеріали розробила, яких результатів досягла?

26. Якою, на думку М. Монтессорі, має бути початкова школа, що створила вона для дітей дошкільного віку?

27. Де і коли виник реформаторський напрям педагогіки особистості, хто з педагогів був його прихильником, у чому вона полягала?

28. Що таке прагматична педагогіка, хто із зарубіжних педагогів був її основоположником?

29. У яких творах він розробляв проблеми прагматичної педагогіки, в чому вона полягала?

30. Кого із зарубіжних педагогів об'єднувала реформаторська течія нових шкіл і нового виховання, послідовниками ідеї якого педагога себе вважали та яке основне завдання ставили перед собою?

31. Хто був основоположником реформаторської течії нового виховання і нових шкіл, якими були особливості роботи заснованої ним школи?

32. Що було позитивного в педагогічній концепції відомого прихильника нового виховання і нових шкіл С. Френе і як вплинула вона на подальший прогрес педагогічної науки?

33. Хто був основоположником вальдорфської педагогіки і в чому полягає її сутність?

34. Біографія Януша Корчака.

 

Завдання для самостійного пошуку

Для самостійного вивчення питання «Утопічна педагогіка XIX ст.» (тема 12.1) ознайомтесь з матеріалом навчального посібника:

Скільський Д. М. Історія зарубіжної педагогіки : посіб./ Дмитро Михайлович Скільський. – К. : Смолоскип, 2011 – С. 269–289.

та опрацьований матеріал законспектуйте в довільній формі.

 

 

Для вивчення питання «Школа і педагогіка в високорозвинених країнах світу після Другої Світової війни (1945–2009 рр.)» (тема 12.2) ознайомтесь з матеріалом навчального посібника:

Зайченко І. В. Історія педагогіки : у двох книгах : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Іван Васильович Зайченко. – К. : Видавничий Дім «Слово», 2010. – Кн. ІІ : Школа, освіта і педагогічна думка в Україні. – 2010. – С. 543–599 та законспектуйте опрацьований матеріал у довільній формі.

 

Творчі завдання

1. Зробіть порівняльний аналіз змісту і методики навчання Й. Г. Песталоцці, Ф. В. А. Дистерверга, Й. Ф. Гербарта, заповніть порівняльну таблицю.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти