ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Історичний розвиток і формування теорій подвійного відображення фактів господарювання

Розвиток облікової думки в різних країнах сприяв виникненню різних теорій подвійного відображення фактів господарської діяльності. Обліково-економічна література виділяє такі: юридичну, обмінну, філософську та балансову теорії. Зупинимось на їх основних особливостях, не характеризуючи позитивні та негативні ознаки.

Першим напрямом в історичному розвитку облікової думки бувюридичний. Його засновниками стали Б.Котрульї та Л.Пачолі. Слід вказати й на той факт, що ідеї останнього вирували в обліковій літературі аж до 30-х років XX століття.

Юридичний напрям розвитку теорії подвійного відображення фактів господарської діяльності пройшов ряд етапів. На першому етапі - етапі свого становлення - кожна господарська операція розглядалась як окремий юридичний акт, в якому одна особа щось отримує, а інша - видає. Такі юридичні дії мотивують правові обов'язки сторін: особа, що отримала зобов'язана особі, що видала, а особа, що видала має право отримати з іншої особи. Отже, за цим напрямом подвійність правових відносин зумовлює і подвійність в облікових записах. Це в свою чергу зумовлювало наступне:

- рахунки бухгалтерського обліку розглядались як рахунки-персони;

- подвійний запис стає шляхом відображення взаємних прав та обов'язків;

- господарські операції розглядаються як стосунки підпорядкованих суб'єктів, що беруть у них участь.

Другий етап розвитку цієї теорії вчені обліковці пов'язують із Е.Дегранжем. На його думку, усі господарські операції слід проводити від імені власника підприємства, а бухгалтерський облік при цьому повинен відповідати двом таким умовам. По-перше, він зобов'язаний надавати аналітичну інформацію про кожного суб'єкта господарювання, а по-друге - найбільш повно відображати господарську діяльність. Ця двоякість і зумовлює, за Е.Дегранжем, подвійність в бухгалтерському обліку. На підставі цього він розподілив рахунки на дві групи. До першої він відніс рахунки дебіторів та кредиторів, а до другої - рахунки матеріальних цінностей і фінансових результатів. Окрім цього, він запропонував відкривати ще три особливих рахунки: рахунок Капіталу, рахунок Балансу початкового та Заключного. На рахунок Заключного балансу в кінці року переносяться усі активи, пасиви та капітал. На усі активи він дебетується по кредиту активних рахунків, а на усі пасиви він кредитується. На початку року записи по ньому переносяться на рахунок Балансу початкового в зворотному напрямі до рахунку балансу Заключного.

Третій період розвитку юридичного напряму теорій подвійного відображення фактів господарської діяльності пов'язують із німецькими вченими Шибе та Одерманом. За ними, облік змін активу, пасиву та капіталу слід проводити за допомогою чотирьох груп рахунків: капіталу, матеріальних предметів, боргових документів та особистих. Рахунок, що отримує - дебетується, а віддає - кредитується.

Прихильником цієї теорії в Україні був О.П.Рудановський .

Фундаторами обмінної теорії були російські вчені А.М.Вольф, Є.Є.Сіверс, Н.А.Блатов. Даний напрям полягає в наступному:

1.Кожен оборот приводить до обміну;

2.Обмін полягає у отриманні одних цінностей та віддачі інших;

3.Кожен рахунок бухгалтерського обліку ділиться на дві сторінки - прихід та видаток;

4.Кожен оборот в грошовій сумі повинен бути записаний двічі: на ліву (прихідну) сторінку рахунку, що відкрита для цінностей, до групи якої належить отримана цінність, і на праву (видаткову) сторінку рахунку, що відкрита для цінностей, до групи якої належить отримана цінність.

Отже, подвійний запис за прихильниками цієї теорії, визначається двома причинами: по-перше, фактом обміну, за яким одна цінність міняється на іншу, і, по-друге, що кожен рахунок ділиться на дві сторінки — прихід та видаток. Для його відображення Н.А.Блатовим було розроблено 8 груп актів обміну, до яких належали такі господарські операції:

1.Операції з продажу товарів за кошти;

2.Операції з купівлі товарів за кошти;

3.Операції з відпуску товарів на виплату без оплати;

4. Операції з отримання товарів на виплату без оплати;

5. Операції з погашення кредиторської заборгованості;

6. Операції з отримання дебіторської заборгованості;

7.Бартерні операції без проведення розрахунків;

8. Операції з обміну одних умовних цінностей на такі ж.

На думку прихильників даної теорії, вищезазначені групи повністю охоплюють усі господарські операції обміну, за якими одна умовна чи абсолютна цінність підлягає обміну на іншу. Подвійність господарських операцій мотивує поділ рахунків на дві сторони - прихід та видаток і визначає основний закон подвійного запису господарських оборотів.

Засновниками та прихильниками філософської теорії, котра певною мірою використовувала й ідеї обмінної теорії, були німецький вчений Л.І.Гомберг, росіянин Я.М.Гальперін та українець за походженням О.М.Ґалаґан. На їх думку, подвійний запис зумовлений причинно-наслідковими факторами відображення та констатації господарської діяльності. Остання, на думку прихильників даної теорії, складається з дій посадових осіб, спрямованих на отримання вигоди з господарських дій. Дії посадових осіб завжди приводять до виникнення господарських подій і ці дві категорії пов'язані між собою і одна без іншої не виникають. Такий причинно-наслідковий характер господарської діяльності, зумовлений поєднанням об'єктивних економічних закономірностей, був названий економологікою. Облік при цьому є відображенням господарських подій (операцій) в їх причинній залежності, де одна подія є наслідком іншої, а інші - причиною першої. Тому в процесі реєстрації фактів господарської діяльності за принципом "причина-наслідок" на кожному рахунку відображається рух певних об'єктів обліку, їх прихід і видатки. Зіставляючи на певну облікову дату чи момент часу обороти за дебетом і кредитом рахунків можливо визначити їх сальдо. В результаті подвійного запису сума сальдо по рахунках в активі та пасиві балансу повинна стати рівною. Така рівність в подальшому дасть можливість побудувати баланс, в якому активи - це наслідки, а пасиви - причини.

Прихильники теорії балансового походження подвійного відображення фактів господарської діяльності враховують наступне: зміст методу подвійного запису на рахунках мотивується тим, що кожна господарська операція пов'язана з балансом, змінює його і відображається за дебетом одного та кредитом іншого рахунку в рівновеликих сумах. При кореспонденції рахунків можуть виникати такі зміни:

- внутрішньоактивні - зміни лише в активі балансу під впливом кореспонденції двох активних рахунків;

- внутрішньопасивні - зміни лише в пасиві балансу під впливом кореспонденції двох пасивних рахунків;

- активно-пасивні зміни в бік зменшення - зміни в активі та пасиві в бік зменшення валюти балансу під впливом кореспонденції активного та пасивного рахунків;

- активно-пасивні зміни в бік збільшення - зміни в активі та пасиві в бік збільшення валюти балансу під впливом кореспонденції активного та пасивного рахунків.

Балансова теорія подвійності ділиться на три групи: теорія одного ряду рахунків, теорія двох рядів рахунків і теорія трьох рядів рахунків.

Теорія одного ряду рахунків складається з господарської теорії (О.М.Ґалаґан), математичної теорії (Д.Россі, А.Мазетті) та матеріалістичної теорії (А.Кальмес, П.Новак).

Зміст господарської теорії полягає в тому, що рахунки як розвиток окремих статей балансу стають засобом відображення тих змін, що відбуваються на статях балансу. Тому кожна господарська операція веде до позитивних та негативних змін в статтях балансу та на рахунках обліку. Операції з позитивним впливом повинні відображатись за дебетом рахунків, а з негативним - за їх кредитом.

Прихильники матеріалістичної теорії вивели таку формулу балансу:

А-П-К = 0, або

А = П + К, де

А - сума активу балансу;

П - сума пасиву балансу;

К - сума чистого капіталу підприємства.

Вчені, що дотримувались поглядів матеріалістичної теорії, розглядали підприємство як майнову масу, що складається з інвентарних активів і пасивів.

Теорія двох рядів рахунків розділилася на першу, другу та третю форму.

Перша форма теорії двох рядів рахунків (Ф.Гюглі, І.Шер) полягала в тому, що її прихильники головною ознакою подвійної системи рахівництва вважали одночасний облік змін майна та чистого капіталу господарства. Так, на думку Ф.Гюглі, це веде до появи двох рядів рахунків - майнових і рахунків чистого капіталу. До майнових рахунків належали активні та пасивні рахунки, крім рахунків чистого капіталу та прибутків і збитків, які належали до другого ряду рахунків. Чистий капітал визначався як різниця між активом і пасивом підприємства. Беручи це до уваги, на рахунках першого ряду обліковувались активні та пасивні операції, а на рахунках другого ряду - визначалась різниця між активами та пасивами підприємства. Наслідком цього виникає рівність сальдо рахунків першого та другого рядів. Причому дебет рахунків першого ряду завжди має позитивне значення і використовується для відображення збільшення майнового чи фінансового стану підприємств. Кредит рахунків першого ряду завжди має від'ємне значення і використовується для відображення погіршення фінансового чи майнового стану. У рахунках другого ряду простежується зворотна тенденція.

Інший прихильник цього напряму І.Шер значно розширив математичне відображення активів та пасивів підприємства та поділив усі господарські операції на три групи. До першої він зарахував такі, при яких змінюються окремі частини майна, але розмір капіталу залишається сталим, до другої - господарські акти, наслідком яких є прибуток чи збиток, що змінює величину капіталу і до третьої - такі, які поєднують дві попередні. Кожна з груп за своїм змістом є подвійною. Вона виявляється в подвійному впливі на складові частини майна та на чистий капітал.

Друга форма даної теорії характеризується таким рівнянням:

Актив - Пасив - Капітал = Прибуток – Збиток.

Лівий бік цього рівняння складає перший ряд, а правий - другий. Перший ряд охоплює рахунки, на яких знаходять відображення складові частини та місця збереження майна, а другий - прибутки та збитки.

Третю форму теорії двох рядів визначає загальна рівність активу та пасиву балансу. Вона є найбільш поширеною та вивченою сьогодні.

Теорії трьох рядів рахунків досліджували Ж.Дюмарше, Ф.Ляйтнер та В. Ле Кутре. Подвійність записів вони обґрунтовують структурою балансу, який розглядається як комплекс трьох груп рахунків - активних, пасивних і чистого капіталу:

Актив = Пасив + Капітал

Усі господарські операції за своїм характером підлягають подвійному відображенню в дебет одного та кредит іншого рахунків в однакових сумах. Подвійність господарських операцій випливає із двоякого їх впливу на баланс і якщо існує рівність балансу, то це означає правильність відображення фактів господарської діяльності.

Усі вищезазначені напрями дослідження теорій подвійного відображення за своїм змістом мають дуже багато спільного. І головна заслуга їх прихильників полягає у констатації потреби подвійності в бухгалтерському обліку. Значної уваги цьому питанню в наукових пошуках в Україні приділяє професор Сопко В.В.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ З ЛЕКЦІЇ 5:

1. Хто вперше описав староіталійську або венеціанську форму бухгалтерського обліку і в чому її основні особливості?

2. Охарактеризуйте основні особливості нової італійської форми бухгалтерського обліку і що нового внесено до неї у порівнянні із староіталійської формою обліку?

3. Охарактеризуйте основні особливості меморіально-касової або німецької форми бухгалтерського обліку?

4. Охарактеризуйте основні особливості багато журнальної або французької форми бухгалтерського обліку і чим вона відрізняється від німецької форми обліку?

5. Охарактеризуйте основні особливості форми обліку Журнал-головна або американської форми бухгалтерського обліку?

6. Охарактеризуйте основні особливості інтегральної форми бухгалтерського обліку і в чому її подібність з французькою формою обліку?

7. Охарактеризуйте основні особливості шахової форми бухгалтерського обліку?

8. Охарактеризуйте основні особливості копіювально-карткової форми бухгалтерського обліку і в яких роках та у якій країні вона отримала широке розповсюдження?

9. Охарактеризуйте основні особливості меморіально-ордерної форми бухгалтерського обліку і в яких роках та у якій країні вона отримала широке розповсюдження?

10. Охарактеризуйте основні особливості журнально-ордерної форми бухгалтерського обліку і в яких роках та у якій країні вона отримала широке розповсюдження?

11. Охарактеризуйте основні особливості таблично-автоматизованої форми бухгалтерського обліку і яку назва ця форма за умов побудови автоматизованих робочих місць бухгалтера (АРМБ) має в сучасній економічній літературі?

12. Які українські вчені сприяли розвиткові автоматизованих форм обліку в Україні?

13. Що таке АРМБ і на які категорії щодо отримання облікових даних і їх використання підрозділяються АРМБ?

14. Назвіть основні напрями теорій подвійного відображення фактів господарської діяльності?

15. Охарактеризуйте суть юридичного напряму розвитку теорії подвійного відображення фактів господарської діяльності та етапів її розвитку?

16. Охарактеризуйте суть обмінної теорії подвійного відображення фактів господарської діяльності і яких відомих вчених відносять до фундаторів цієї теорії?

17. Охарактеризуйте суть філософської теорії подвійного відображення фактів господарської діяльності і яких відомих вчених відносять до засновників і прихильників цієї теорії?

18. Охарактеризуйте суть теорії балансового походження подвійного відображення фактів господарської діяльності?

19. На які групи ділиться балансова теорія подвійності і назвіть їх прихильників?

20. Яку формулу балансу сформулювали прихильники матеріалістичної теорії і поясніть її суть?

21. На які форми розподіляється теорія двох рядів рахунків, в чому їх суть і хто був їх прихильниками?

22. В чому суть теорії трьох рядів рахунків і хто був їх прихильниками?

 

 


© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти