ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Становлення національної системи бухгалтерського обліку в Україні на основі його гармонізації та стандартизації

На сучасному етапі міжнародної інтеграції в сфері економіки посилилась увага до проблем гармонізації та стандартизації бухгалтерського обліку.

Гармонізація бухгалтерського обліку передбачає існування в кожній країні своєї моделі організації обліку і системи стандартів, але головне тут в тому, щоб вони суттєво не відрізнялись від аналогічних стандартів в інших країнах - членах співтовариства, тобто щоб вони знаходились в гармонії один з одним. По такому шляху пішли країни Європейського економічного співтовариства (ЄЕС), які опублікували ряд нормативних документів, які називаються Директивами або законами ЄЕС, зокрема, це найбільш важливі серед них такі: Четверта Директива “Про уніфікацію форм звітності і правил їх аудитування” (від 25 липня 1978 року) і Сьома Директива “Про принципи складання консолідованої звітності” (13 червня 1983 року). Вони є обов’язковими для виконання у всіх країнах, що входять до Європейського співтовариства.

Зважаючи на розширення інтеграційних процесів в розвитку світового господарства широкого розповсюдження набуває ідея стандартизації бухгалтерського обліку. Вона здійснюється в рамках уніфікації обліку на міжнародному, світовому, рівні, яку проводить Комітет з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (International Accounting Standards Committee, IASC). Під підходом до стандартизації обліку розуміють те, що повинен існувати уніфікований набір стандартів для любої облікової ситуації і в любій країні, а тому відпадає потреба в розробці національних стандартів.

Міжнародні бухгалтерські стандарти є цілісною, гнучкою і постійно удосконалюючою системою бухгалтерського обліку, що виникла внаслідок інтеграційних процесів в економіці і спрямована на зближення обліку і звітності в різних країнах світу.

Стандарти бухгалтерського обліку - це зведення правил, методів і процедур. Розробкою і впровадженням міжнародних стандартів займається Комітет з міжнародних стандартів, який був створений в 1973 році провідними професійними бухгалтерськими організаціями Австралії, Канади, Франції, Японії, Німеччини, Великобританії, Мексики, Нідерландів та США. Тепер цей комітет уже налічує більше 120 організацій з 88 країн світу. До початку 2004 року цим комітетом було прийнято і опубліковано 41 міжнародний стандарт бухгалтерського обліку (МСБО), які стосуються різноманітних аспектів ведення обліку та складання бухгалтерської звітності.

Становлення в Україні національної системи бухгалтерського обліку, його гармонізація і стандартизація відбувалося одночасно з процесом державотворення і переходом до ринкових відносин. На жаль, розбудові системи бухгалтерського обліку в перші роки незалежності України не було приділено належної уваги, що призвело до багаторічного зволікання з формуванням його цілісної системи.

У процесі становлення і розвитку системи бухгалтерського обліку в Україні можна виокремити два основні етапи:

-- етап становлення (1992-1999 рр.), упродовж якого були сформовані базові умови для створення національної системи бухгалтерського обліку і його трансформації у відповідності з вимогами ринкової економіки та міжнародними стандартами обліку;

-- етап оптимізації та вдосконалення (початок 2000 р. по тепер), який передбачає поглиблене дослідження організації системи бухгалтерського обліку, правове закріплення її складників з урахуванням світового досвіду в нормативно-правових документах та його подальша стандартизація і гармонізація стосовно вимог ринкової економіки та входження в систему світового співтовариства.

Перший етап становлення національної системи бухгалтерського обліку був розпочатий, завдяки прийняттю Указу Президента України "Про перехід України до загаль­ноприйнятої у міжнародній практиці системі обліку та статистики" від 23 травня 1992 р. № 303, яким фактично було розпочато роботу з удосконалення національної системи бухгалтерського обліку з використанням міжна­родних стандартів. Для забезпечення здійснення положень цього У­казу Кабінет Міністрів України прийняв постанову "Про концепцію побудови національної статистики України та Державну програму переходу на міжнародну систему обліку та статистики" від 4 травня 1993 р. № 326. Конкретні шляхи щодо трансформації національної системи бухгалтерського обліку у відповідності з вимогами ринкової економіки та міжнародними стандартами обліку були визначені у „Програмі реформування системи бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів”, що була затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 1998 р. №1706. Програмою передбачалось, що реформування системи бухгал­терського обліку є складовою заходів, орієнтованих на впроваджен­ня економічних відносин ринкового спрямування. Програма також передбачала здійснення в 1999—2001 рр. переходу суб'єктів госпо­дарської діяльності до використання міжнародних стандартів фінан­сової звітності, його гармонізацію. Такий перехід відбувається в рамках реалізації стра­тегічного курсу України на інтеграцію зі світовим економічним співтовариством, яка передбачає адаптацію законодавства України до законодавства розвинутих країн.

Виконання Програми реформування бухгалтерського обліку перед­бачало розробку і запровадження 24 Положень (стандартів) бухгал­терського обліку (П (С)БО). Міністерство фінансів України наказом №248 від 1 грудня 1998 року затвердило “Графік розробки, затвердження та запровадження положень (стандартів) з бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів обліку (МСО)”, який передбачав розробку і впровадження П(с)БО в період з березня 1999 року по липень 2001 року. Зазначена кількість П(с)БО була підготовлена і затверджена. В подальшому підготовлено і затверджено іще шість нових П(с)БО за №№25, 26, 27, 28, 29 і 30, видання яких за Графіком 1998 року не передбачалось, Отже, станом на 1 січння 2004 р. затверджено 30 національних П(С)БО, перелік яких наведено у додатку 1.

Національне Положення (стандарт) бухгалтерського обліку — нормативно-правовий акт, затвер­джений Міністерством фінансів України, що визначає принципи та методи ведення бухгалтерського обліку і складання фінансо­вої звітності, що не суперечить міжнародним стандартам,

Реформування бухгалтерського обліку, його гармонізація і стандартизація на першому етапі створення його національної системи здійснювалось за такими на­прямами:

1) розробка загально методологічних основ реформування обліку і статистики;

2) удосконалення форм бухгалтерського обліку;

2) підготовка законодавчих актів та нормативних документів згідно із завданнями

програми;

4) розробка та затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку та галузевих

рекомендацій щодо ведення обліку витрат ви­робництва;

5) вивчення організації і методології бухгалтерського обліку, звітності та аудиту

суб’єктів господарювання та банків з використанням МСБО та комп'ютерів у країнах з розвинутою економікою;

6) розробка вітчизняних стандартів бухгалтерського обліку, звіт­ності та аудиту, уніфікація форм первинної облікової документації;

7) кадрове забезпечення реформи шляхом підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів бухгалтерського обліку;

8) міжнародне співробітництво через вступ і активну роботу в міжнародних

спеціалізованих професійних організаціях.

Першим, хто здійснив практичні кроки у реформуванні бухгалтерсько­го обліку, була вітчизняна банківська система. Протягом у 1997--1998 років правлінням Національного банку України (НБУ) була розроблена програма реформування бухгалтерського обліку та звітності (постанови НБУ від 17 жовтня 1996 р., №272 та від 29 листопада 1996р., №315), якою передбачалось проведення конкретної роботи по переходу банківської системи України на ведення бухгалтерського обліку та складан­ня звітності відповідно до міжнароднихстандартів. Постановою правління НБУ від 17 червня 1997 р. №191 був затверджений “План рахунків бухгалтерського обліку комерційних банків”, який було введено в дію з січня 1999 року. Це дало можливість суттєво розширити професійне коло бухгалтерів та аудиторів, які стали першими набувати практичного досвіду реформування бухгалтерського обліку та звітності у банках за міжнародними стандартами.

Першими виробничими структурами, що ввели елементи міжна­родних принципів обліку та звітності, стали відкриті акціонерні то­вариства, суб’єкта господарювання -емітентита професійні учасники фондового ринку. Ці суб’єкта господарювання , починаючи з 1999 р., складають звітність за новими формами, які затверджені рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27 січня 1998 р. № 11. Такі форми звітності складено відповідно до вимог МСБО.

Першим кроком до інтеграційних процесів входжен­ня у бухгалтерську практику було те, що Федерація професійних бухгалтерів та аудиторів України (ФПБАУ) у 1998 роціздійснила переклад та видання книги "Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку". У 2001 р. з дозволу КМСБО ця авторитетна громадська організація видала книгу "Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку 2000", що стало значною подією щодо ознайомлення широкої бухгалтер­ської громадськості з МСБО.

Можна вважати, що другим етапом у становленні національної системи бухгалтерського обліку в Україні було прийняття Верховною радою України 16 липня 1999 року за №996-ХІУ закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні", який передбачав регулювання бух­галтерського обліку в напрямку гармонізації з міжнародними стан­дартами фінансової звітності. Саме цей закон встановив основні принципи бухгалтерського обліку, визнавши його дані базовими для складання будь-якої звітності, в якій містяться вартісні показники.

З 1 січня 2000 р., з моменту введення в дію Закону, усі суб'єкти підприєм­ницької діяльності мають змогу самостійно визначати облікову по­літику суб’єкта господарювання ; обирати форму бухгалтерського обліку як пев­ну систему регістрів обліку, порядку і способу реєстрації та узагальнення інформації в них; затверджувати правила документообігу і технологію обробки облікової інформації; встановлювати межі та форми ведення обліку для внутрішніх потреб управління, включаю­чи ведення в окремій системі рахунків і регістрів обліку доходів, витрат, активів, зобов'язань у потрібному суб’єктів господарювання у аспекті дета­лізації та регламентації управлінського обліку.

Наказом Міністерства фінансів України № 291 від 30 листопада 1999 р. затверджено План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій суб’єктів господарювання і орга­нізацій та інструкцію до його застосування, який було введено з 1 січня 2000 року. Новий План рахунків побудований за концепцією, коли назви і призначення рахунків і субрахунків збігаються з назвою і змістом показників Балансу і Звіту про фінансові результати, що дає змогу безпосередньо з ра­хунків і субрахунків нового Плану рахунків отримувати інформа­цію для складання фінансової звітності.

Свій внесок для становлення і розвитку бухгалтерського обліку як науки в Україні, підготовці високваліфікованих фахівців у галузі обліку, еколномічного аналізу, контролю і аудиту внесли багато відомих українських вчених, зокрема: М.Т. Білуха, О.С. Бородкін, Ф.Ф. Бутинець, Б.І. Валуєв, Ю.А. Верига, М.Г. Гайдай, А.М. Герасимович, В.В. Гливенко, С.Ф. Голов, В.Г. Горєлкін, Н.М. Грабова, З.В. Гуцайлюк, М.Я. Дем'яненко, Р.Т. Джога, В.І. Єфіменко, І.П. Житна, В.П. Завгородній, А.Г. Загородній, Є.В. Калюга, Л.М. Кіндрацька, Г.Г. Кірейцев, О.І. Коблянська, В.М. Костюченко, Я.Д. Крупка, М.В. Кужельний, А.М. Кузьмінський, Ю.А. Кузьмінський, Л.П. Кулаковська, Б.М. Литвин, Ю.Я. Литвин, О.В. Лишиленко, В.Г. Лінник, В.С. Лень, І.В. М.Р. Лучко, Н.М. Малюга, Малишев, Є.В. Мних, Л.В. Нападовська, Г.В. Нашкерська, П.П. Німчинов, В.О. Озеран, В.М. Олійник, Ю.І. Осадчий, В.М. Пархоменко, Л.О. Примостка, М.С.Пушкар, В.С. Рудницький, П.Т. Саблук, В.І. Самборський, З.М. Соколовська, В.В. Сопко, Л.К. Сук, Н.М. Ткаченко, Б.Ф. Усач, І.Д. Фаріон, Ю.Д. Чацкіс, Н.В. Чабанова,Л.В. Чижевська, М.Г. Чумаченко, Л.С. Шатковська, В.Г. Швець, В.О. Шевчук, С.І. Шкарабан та багато інших. Авторами цього навчального посібника видано станом на 1 січня 2005 року десять навчальних посібників, з яких п’ять рекомендовано Мівністерством освіти і науки України для навчального процесу при підготвці фахівців з обліку та аудиту [ ].

З тих пір, як Лука Пачолі написав свою книгу “Трактат про рахунки і записи” (у Венеції, 1494 році) пройшло понад 500 років, а бухгалтерський облік, по суті, залишився незмінним. Мабуть, Лука Пачолі почував би себе комфортно при існуючих облікових системах. Йому було б нескладно зрозуміти і нові фінансові інструменти, які спочатку, можливо, завдали йому клопоту.

На заміну бухгалтерським регістрам приходять бази даних, частиною яких є бухгалтерська інформація. Менеджерам усіх рівнів управління стає можливим безпосередній доступ до цих даних. Скорочена версія баз даних може передаватися по телефону або емейлом на лазерні компакт-диски користувачів, і вони самі зможуть визначати тип фінансового звіту, який їх цікавить. Компанії мають можливість обирати не єдиний спосіб визначення прибутку, а зможуть використовувати весь спектр методів для поглиблення і розширення аналізу. Використання структурованих гіпертекстів дозволяє користувачу одержувати інформацію будь-якого рівня деталізації, яка може йому знадобитись для аналізу. З усією цією інформацією "на кінчиках пальців" інвесторів і здійснюється реальна революція в бухгалтерському обліку. Все, що для цього необхідно, - надалі удосконалюва інформаційну технологію і впроваджувати найновіші їх версії.

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ ДО ЛЕКЦІЇ 7:

1. Який вплив на бухгалтерський облік в Україні мало імперське колоніальне панування Австро-Угорської імперії на заході України та Росії на її сході?

2. Який внесок у ведення бухгалтерського обліку зробили окремі економісти і підприємці Галичини у кінці ХІХ – початку ХХ ст. і назвіть найбільш відомих з них?

3. Внесок відомих науковців Росії в розвиток її бухгалтерського обліку та їх вплив на формування обліку в Україні в XVIII-XIX ст.?

4. Охарактеризуйте роль Ф.Єзерського та І. Шмельова у розвитку бухгалтерського обліку в Росії?

5. Які основні напрями бухгалтерської науки визначились в Росії кінця ХІХ – початку ХХ століть і хто були їх прихильниками?

6. Охарактеризуйте внесок українців О.П. Рудановського та О.М. Галагана у розвиток бухгалтерського обліку російської імперії кінця ХІХ – початку ХХ століть?

7. Охарактеризуйте внесок українського вченого економіста М.І. Туган-Барановського в розвиток економічної теорії та бухгалтерського обліку?

8. Охарактеризуйте стан бухгалтерського обліку в 20-х роках ХХ століття в Україні?

9. Охарактеризуйте процес створення кооперативів в Західній Україні в 20-30-х роках ХХ століття та їх вплив на становлення українського бухгалтерського обліку?

10. Охарактеризуйте роботу В.Нестеровича „Спрощене книговодство”?

11. Охарактеризуйте роль О.П. Рудановського та О.М. Галагана у розвиток бухгалтерського обліку в період НЕПу?

12. Хто був фундаторами зародження соціалістичного обліку в СРСР і яку характеристику дав цьому періоду відомий російський вчений Я.В. Соколов?

13. Назвіть найбільш відомі праці та їх авторів з бухгалтерського обліку у 30-х роках ХХ ст. та їх критиків?

14. Охарактеризуйте внесок українця за походженням – М.Х. Жебрака у розвиток нормативного методу обліку?

15. Охарактеризуйте період початку зародження централізованого обліку в СРСР і в Україні?

16. Охарактеризуйте роботу В.Горбачевського „Курс бухгалтерії”?

17. Назвіть вчених-бухгалтерів, що були вихідцями з України або працювали в ній в 50-60 роки ХХ ст.?

18. Формування бухгалтерської школи в Україні?

19. Охарактеризуйте внесок вчених-бухгалтерів П.П. Німчинова та А.М. Кузьмінського у розвиток бухгалтерського обліку в Україні?

20. Охарактеризуйте особливості формування бюджетного обліку в СРСР та Україні у ХХ ст.?


ТЕМА 4. Господарський облік виробництва та торгівлі в Галичині, Буковині та Закарпатті в дорадянський період*

Лекція 8. Господарський облік виробництва та торгівлі в Галичині, Буковині та Закарпатті в дорадянський період*

Мета вивчення

Після вивчення лекції 8 студент повинен знати:

- особливості облік у сільському господарстві в Галичині, Буковині та Закарпатті в дорадянський період;

- облік промислового виробництва в Галичині, Буковині та Закарпатті в дорадянський період;

- облік торговельної діяльності в Галичині, Буковині та Закарпатті в дорадянський період.

Після вивчення лекції 8 студент повинен вміти:

- сформулювати особливості обліку у сільському господарстві в Галичині, Буковині та Закарпатті в дорадянський період;

- сформулювати особливості обліку промислового виробництва в Галичині, Буковині та Закарпатті в дорадянський період;

- сформулювати особливості обліку торговельної діяльності в Галичині, Буковині та Закарпатті в дорадянський період.

В лекції 8 розглядаються наступні питання:

 

8.1. Облік у сільському господарстві
8.2. Облік промислового виробництва
8.3. Облік торговельної діяльності

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти