ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Заняття 4. Формування бухгалтерських шкіл в Європі та США

1. Формування облікової наукової думки інших бухгалтерських шкіл:

а) французька бухгалтерська школа;

б) італійська бухгалтерська школа;

в) німецька бухгалтерська школа;

г) англо-американська бухгалтерська школа.

Заняття 5. Історія виникнення і розвитку форм бухгалтерського обліку та формування теорій подвійного відображення фактів господарювання

1. Узагальнення розвитку основних форм обліку:

а) староіталійська (венеціанська) форма;

б) нова італійська форма;

в) меморіально-касова (німецька) форма;

г) багатожурнальна (французька) форма;

д) американська форма;

е) інтегральна форма;
є) шахова форма;

ж) копіювально-карткова форма;

з) характеристика сучасних форм.

2. Історичний розвиток і формування теорій подвійного відображення фактів господарювання.

Тема 3. Історія становлення та розвитку бухгалтерського обліку в Україні.

Заняття 6. Історія становлення бухгалтерського обліку в Україні

1. Облік на території України в дослов'янський період:

а) трипільська культура;

б) грецькі колонії;

в) скіфський період.

2. Облік періоду княжої та литовсько-польської доби.

3. Бухгалтерський облік в Україні у XVI - XVIII століттях.

Заняття 7. Історія розвитку бухгалтерського обліку в Україні кінця ХУІІІ – кінця ХХ століття

1. Облік в Україні кінця XVIII початку XX століть:

а) облік в Західній Україні за часів Австро-Угорської імперії;

б) облік в Східній Україні за часів Російської імперії;

в) облік в 20-30 роках XX століття.

2. Бухгалтерський облік в Україні в радянський і післярадянський

період.

3.Етапи становлення бюджетного обліку в Україні.

4. Становлення національної системи бухгалтерського обліку в Україні на основі його гармонізації та стандартизації

Тема 4, заняття 8. Господарський облік виробництва та торгівлі в Галичині, Буковині та Закарпатті.

1. Облік в сільському господарстві.

2. Облік промислового виробництва.

3. Облік торгівельної діяльності.

3.3. Самостійна робота студента:

Самостійна робота передбачає вивчення рекомендованої літератури з усіх чотирьох тем за переліком питань, що наведені нижче, та виконання студентами трьох завдань з 1, 2, З тем. З першої теми: короткий виклад роботи Л. Пачолі "Трактат про рахунки і записи". З другої теми: порівняльна характеристика юридичного та економічного аспектів бухгалтерського обліку. З третьої теми: праісторичний розвиток України та виникнення облікової культури.

Перелік питань

для самостійної роботи студента з спецкурсу " Історія бухгалтерського обліку: світ і Україна"

1. Загальні методологічні підходи до вивчення історії
бухгалтерського обліку.

2. Початок зародження бухгалтерії. Освоєння чисел та підрахунків.

3. Облікові системи Стародавнього Сходу.

4. Облік в Античному світі.

5. Господарський обпік Середньовіччя.

6. Перші зразки розвиненого обліку.

7. Наукові паростки бухгалтерського обліку.

8. Зародження бухгалтерської науки а Італії.

9. Формування облікової науки думки інших бухгалтерських шкіл.

10. Узагальнення основних форм обліку.

11. Історичний розвиток і формування теорії подвійного відображення фактів господарювання

12. Облік на території України в дослов"янський період

13. Облік періоду княжої та литовсько-польської доби.

14. Бухгалтерський облік в Україні у XVI - XVIII століттях.

15. Облік в Україні вінця XVIII — XX століть.

16. Бухгалтерський облік в Україні в XX столітті.

17. Деякі погляди на початкові етапи становлння бюджетного обліку
в Україні та формування його об'єктів.

18. Облік в сільському господарстві.

19. Облік промислового виробництва

20. Облік торгівельної діяльності.

3.3.2. Рекомендована література:

1. Бутинець Ф.Ф. Історія бухгалтерського обліку: В 2-х частинах: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.060106 „Облік і аудит”. – Житомир: ПП ”Рута”, 2001.

2. Гальперин Я. Н., Кипарисов Н. А., Леонтьев Н. А. Курс теории бухгалтерского учёта. —Госпланиздат, 1945. —318 с.

3. Історія української культури /Під загальною редакцією І. Крип'якевича. —Львів: Видання І. Тигора, 1937. —718 с.

4. Кипарисов Н. А. Курс теории бухгалтерского учёта. —М: Госпланиздат, 1940.

5. Лановик Б. Д. та інші Історія господарства: Україна і світ: Підручник. —К.: Вища школа, 1995. —480 с.

6. Маздоров В. А. История развития бухгалтерского учёта в СССР. — М.: Финансы, 1975.

7. Малькова Т. Н. Древняя бухгалтерия: какой она была ? — М.: Финасы и статистика, 1995, —304 с.

8. Лучко М. Р., Остап'юк М. Я. Історія обліку: світ та Україна, погляд крізь роки. —Тернопіль: "Зорепад", 1998. —151 с.

9. Пачоли Лука Трактат о счетах и записях. — М.: Статистика, 1974, —160с.

10. Раймонд де Рувер Как возникла двойная бухгалтерия. —М.: Госфиниздат, 1958. —67 с.

11. Соколов Я. В. Бухгалтерский учёт: от истоков до наших дней: Учебное пособие для вузов. —М.: Аудит ЮНИТИ, 1996. —638 с.

12. Соколов Я. В. Очерки по истории бухгалтерского учёта. —М.: Финансы и статистика, 1991. —400 с.

13. Шер И. Ф. Бухгалтерия и баланс / Пер. с немецкого. —М.: Экономическая жизнь, 1926.

3.3.4. Критерії оцінки виконання завдань комплексної контрольної роботи з спецкурсу "Історія бухгалтерського обліку: світ і Україна":

Виконання комплексної контрольної роботи оцінюється за чотирьохбальною системою:

"Відмінно", "Добре", "Задовільно", "Незадовільно".

Оцінка "Відмінно" - студент дав вичерпні відповіді на питання і без помилок виконав тестове завдання.

Оцінка "Добре" -- студент дав відповіді на питання, допустивши несуттєві помилки і без помилок виконав тестове завдання.

Оцінка "Задовільно"- студент дав відповіді на питання, але допустив помилки при виконанні тестового завдання.

Оцінка "Незадовільно" - студент не дав відповідей в певнім об'ємі на питання і допустив помилки при виконання тестового завдання.

3.3.5. Завдання з підсумкової комплексної перевірки знань студентів з спецкурсу "Історія бухгалтерського обліку: світ і Україна''

Виконання студентами підсумкового завдання з комплексної перевірки знань студентів з спецкурсу "Історія розвитку бухгалтерського обліку: Світ і Україна'' передбачається по завершенню освоєння студентами спецкурсу і яке охоплює два теоретичні питання та одне тестове завдання. Їх перелік наведений далі.

3.3.5.1. Питання з комплексної перевірки знань студентів

з спецкурсу “Історія бухгалтерського обліку: світ і Україна''

 

1.Методологічні підходи до вивчення історії бухгалтерського обліку,
їх характеристика.

3. Характеристика філософського підходу до вивчення історії
бухгалтерського обліку.

4. Характеристика документального підходу до вивчення історії
бухгалтерського обліку.

5. Характеристика синтетичного підходу до вивчення історії
бухгалтерського обліку.

6. Початок зародження бухгалтерії.

7. Історичний процес освоєння чисел і підрахунків.

8. Облікова система Древнього Єгипту та її характеристика.

9. Облікова система Древнього Вавілону та її характеристика.

10. Облікова система Іудеї та її характеристика.

11. Облікова система Персії та її характеристика.

12. Облікові системи Древньої Індії та Китаю.

13. Облік в Древній Греції.

14. Облік в еліністичних державах та його характеристика.

15. Облік в Древньому Римі.

16. Виникнення подвійного запису.

17. Облікова система Італії часів Середньовіччя.

18. Перші літературні праці з бухгалтерського обліку.

19. Характеристика і структура праці Л. Пачіолі "Трактат про рахунки
і записи".

20. Облікові системи європейських країн часів Середньовіччя.

21. Перші зразки розвиненого обліку.

22. Парадигми обліку.

23. Наукові паростки бухгалтерського обліку.

24. Розвиток бухгалтерського обліку як науки в Англії.

25. Розвиток бухгалтерського обліку як науки у Франції.

26. Розвиток бухгалтерського обліку як науки в Італії.

27. Бухгалтерська школа Італії (юридичний аспект).

28. Бухгалтерська школа Італії (економічний аспект).

29. Французька бухгалтерська школа, історія її розвитку та
виникнення.

30. Німецькомовна бухгалтерська школа (Німеччина, Австро-
Угорщина, Швейцарія).

31. Англо-американська бухгалтерська школа.

32. Характеристика староіталійської (венеціанської) форми обліку.

33. Характеристика новоіталійської форми обліку.

34. Характеристика німецької форми обліку,

35. Характеристика французької (багатожурнальної) форми обліку.

36. Характеристика американської форми обліку.

37. Інтегральна форма обліку, її характеристика.

38. Шахова форма обліку, її характеристика.

39. Копіювально-карткова форма обліку, її характеристика.

40. Меморіальна форма обліку, історія її виникнення.

41. Історія виникнення журнально-ордерної форми обліку.

42. Історія виникнення таблично-автоматизованої форми обліку.

43. Юридична теорія подвійного відображення фактів
господарювання.

44. Обмінна теорія подвійного відображення фактів господарювання.

45. Філософська теорія подвійного відображення фактів
господарювання.

46. Балансова теорія подвійного відображення фактів
господарювання.

47. Облік на території України в дослов'янський період

48. Облік в Україні періоду княжої доби.

49. Облік в Україні періоду литовсько-польської доби.

50. Облік в Україні в XVI-XVTI ст.

51. Облік в Запорізькій Січі.

52. Облік в Україні за часів І. Мазепи.

53. Облік в Україні після полтавських подій (Полтавської битви).

54. Облік в Західній Україні в XVIII ст.

55. Облік в Україні під пануванням Росії в XVIII-XIX ст.

56. Облік в Україні в першій половині XX ст.

57. Облік в Україні в післявоєнний період.

58. Історія виникнення та становлення бюджетного обліку в Україні.

59. Особливості обліку у сільському господарстві Галичини, Буковини та Закарпаття в дорадянський період.

60. Особливості обліку промислового виробництва в Галичині, Буковині та Закарпатті в дорадянський період.

61. Особливості обліку торговельної діяльності в Галичині, Буковині та Закарпатті в дорадянський період.

 

3.3.5.2. Тести з комплексної перевірки знань студентів

з спецкурсу “Історія бухгалтерського обліку: світ і Україна''

1. Який з методологічних підходів вивчення історії бухгалтерського
обліку найбільш раціональний?

а) філософський;

б) документальний;

в) синтетичний;

г) імперичний;

д) аналітичний.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти