ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Підприємництво, його характерні риси, роль в економічній системі. Комерційний успіх підприємства, його критерії.

Підприємництво, його характерні риси, роль в економічній системі. Комерційний успіх підприємства, його критерії.

Підприємництво — це самостійна, ініціативна господарська діяльність громадян, що спрямована на отримання прибутку (доходу) і здійснюється від свого імені на власний ризик та під свою особисту майнову відповідальність чи юридичної особи — підприємства (організації).

Основними принципами, за якими здійснюється підприємництво є:

- вільний вибір діяльності на добровільних засадах

- залучення до підприємницької діяльності майна і коштів юридичних осіб і громадян

- самостійне формування програми діяльності, вибір постачальників і споживачів виробленої продукції, встановлення цін відповідно до витрат виробництва

- вільне наймання працівників

- залучення і використання матеріально-технічних, фінансових, трудових природних та ін. ресурсів, використання яких не заборонене чи не обмежене законодавством

- вільний розподіл прибутку, який залишився після внесення платежів,встановлених законодавством

- самостійне здійснення підприємцем зовнішньоекономічної діяльності

- використання підприємцем належної йому частки валютної виручки на власний розсуд

Роль підприємництва в суспільстві.

В зв’язку з переходом до ринкової економіки все більшого значення набувають підприємницькі відносини. У суспільстві підприємництво:

1. виступає діловою силою,що прискорює шлях до ринкових перетворень, подальше удосконалення законодавчо-нормативної бази.

2. забезпечує господарську незалежність суб’єктів ринку, створює сприятливе середовище для розвитку конкуренції

3. стимулює ділову активність, сприяє оновленню технологічної бази і номенклатури продукції

4. створює нові робочі місця

5. проводить благодійну та спонсорську діяльність

Успіх у комерційному підприємництві може досягатися за рахунок: гнучкості і мобільності діяльності з урахуванням економічної ситуації, що змінюється на ринку; виявлення комерційних пріоритетів та їх реалізації; активного використання у прийнятті комерційних рішень принципів менеджменту і маркетингу; вміння передбачити комерційні ризики; адаптації комерційних працівників до нових умов роботи.

 

Види комерційних підприємств, їх порівняльна ефективність. Малі підприємства, особливості їх комерційної діяльності.

За формою власності майна:

- приватні, що належать окремим громадянам на правах приватної власності та з правом найму робочої сили;

- колективні, що ґрунтуються на власності його трудового колективу, а також кооперативу, іншого статутного товариств або громадської організації;

- комунальне, яке засноване на засадах власності відповідної територіальної громади;

- державні (в т.ч. казенні), засновані на державній власності.

За національною належністю капіталу:- національні, капітал яких належить підприємцям своєї краси;- закордонні, капітал є власністю іноземних підприємців повністю або в тій частині, що забезпечує їм необхідний контроль; такі підприємства створюються у формі філій або дочірніх фірм і реєструються в країні місцезнаходження;

- змішані (спільні) – капітал належить підприємцям двох або кількох країн; їхня реєстрація здійснюється в країні одного із засновників такого підприємства; якщо метою створення змішаного підприємства є спільна підприємницька діяльність, то його називають спільним.

За правовим статусом і формою господарювання:

- одноосібні, є власністю однієї особи або родини; воно несе відповідальність за свої зобов’язання всім майном (капіталом), Форму одноосібних підприємств мають переважно малі за кількістю працівників фірми;

- кооперативні (кооперативи), добровільні об’єднання громадян з метою спільного ведення господарської або іншої діяльності.

- орендні, полягають в тимчасовому (на договірних засадах) володінні й користуванні майном, необхідним орендатору для здійснення підприємницької діяльності;

- господарські товариства є об’єднаннями підприємців.

Такі товариства поділяються на повні, з обмеженою відповідальністю, командитні та акціонерні.

За галузево-функціональним видом діяльності: промислові; сільськогосподарські; будівельні; транспортні; торгові; виробничо-торгові; торгово-посередницькі; інноваційно-впроваджувальні;

лізингові; банківські; страхові; туристичні тощо.

За технологічною (територіальною) цілісністю і ступенем підпорядкування:

- головні (материнські), особливістю є те, що вони контролюють інші фірми;

- дочірні – юридично самостійне організаційне утворення. Що здійснює комерційні операції і складає звітний баланс; проте материнська фірма суворо контролює діяльність усіх своїх дочірніх компаній, оскільки володіє контрольним пакетом їхніх акцій;

- асоційовані – є формально самостійними, але з різних причин вони залежать від головної фірми і мусять підпорядковуватися її стратегічним цілям;

- філії – на відміну від дочірніх та асоційованих підприємств не користуються юридичною й господарською самостійністю, не мають власного статуту та балансу, діють від імені і за дорученням головного підприємства, мають однакову з ним назву.

За розміром кількості працівників:- великі (над великі);

- середні;

- малі (дрібні);

- мікропідприємства (до 10 осіб та обсягом виручки до 250 тис. грн. за рік від продажу продукції (надання послуг).

Малий бізнес здійснюється шляхом створення розгалуженої системи малих підприємств. Згідно із Законом України "Про підприємства" до малих відносяться такі підприємства:

у промисловості й будівництві - з числом працюючих до 200 чоловік;

у науці й науковому обслуговуванні - до 100 чоловік;

в інших галузях виробничої сфери (крім роздрібної торгівлі) - до 50 чоловік у галузях нематеріального виробництва - до 25 чоловік;

у роздрібній торгівлі - до 15 чоловік.

Особливу роль відіграє мале підприємництво у сфері послуг і торгівлі (варто зазначити, в найзанедбанішій у нас галузі господарського життя). Мале підприємництво антимонопольне за своєю природою. Серед характерних особливостей діяльності малих підприємств слід виділити найважливіші моменти: по-перше, підприємець сам вибирає, що, як і для кого виробляти. ; по-друге, підприємець має можливість застосовувати найману працю.

 

Цілі та показники ефективності діяльності комерційних підприємств, методи їх визначення.

Ефективність – це відношення результату до витрат на його досягнення

1. Рентабельність – це відношення прибутку до витрат

2. Норма прибутку – відношення прибутку до доходу

3. Продуктивність праці – к-ть реалізованої продукції по відношенню до відпрацьованих год. Залежить не лише від якості роботи, але і від досконалості обладнання, якості організації технологічного процесу

4. Трудомісткість – к-ть год відносно до к-ті реалізованої продукції. Знаючи трудомісткість, можна визначити к-ть персоналу

5. Фондовіддача – це відношення виготовленої продукції в грошовому виразі до середньорічної вартості основних фондів.

6. Фондоємність – (зворотній показник до 5) – він показує яку частку вартості продукції займає вартість основних фондів – це відношення середньорічної вартості основних фондів до виготовленої прод в грошовому виразі

7. Матеріаловіддача – це відношення виготовленої продукції до витрат матеріалів

8. Матеріалоємність – зворотній до 7

9. Енерговіддача

10. Енергоємність зворотній до 9

Самі по собі показники не інформативні, їх треба аналізувати в динаміці, а також порівнювати з показниками конкурентів та інших підрозділів фірми. Даний аналіз покаже, що відбувається з ефективністю фірми і де шукати резерви на її підвищення.

 

Підприємництво, його характерні риси, роль в економічній системі. Комерційний успіх підприємства, його критерії.

Підприємництво — це самостійна, ініціативна господарська діяльність громадян, що спрямована на отримання прибутку (доходу) і здійснюється від свого імені на власний ризик та під свою особисту майнову відповідальність чи юридичної особи — підприємства (організації).

Основними принципами, за якими здійснюється підприємництво є:

- вільний вибір діяльності на добровільних засадах

- залучення до підприємницької діяльності майна і коштів юридичних осіб і громадян

- самостійне формування програми діяльності, вибір постачальників і споживачів виробленої продукції, встановлення цін відповідно до витрат виробництва

- вільне наймання працівників

- залучення і використання матеріально-технічних, фінансових, трудових природних та ін. ресурсів, використання яких не заборонене чи не обмежене законодавством

- вільний розподіл прибутку, який залишився після внесення платежів,встановлених законодавством

- самостійне здійснення підприємцем зовнішньоекономічної діяльності

- використання підприємцем належної йому частки валютної виручки на власний розсуд

Роль підприємництва в суспільстві.

В зв’язку з переходом до ринкової економіки все більшого значення набувають підприємницькі відносини. У суспільстві підприємництво:

1. виступає діловою силою,що прискорює шлях до ринкових перетворень, подальше удосконалення законодавчо-нормативної бази.

2. забезпечує господарську незалежність суб’єктів ринку, створює сприятливе середовище для розвитку конкуренції

3. стимулює ділову активність, сприяє оновленню технологічної бази і номенклатури продукції

4. створює нові робочі місця

5. проводить благодійну та спонсорську діяльність

Успіх у комерційному підприємництві може досягатися за рахунок: гнучкості і мобільності діяльності з урахуванням економічної ситуації, що змінюється на ринку; виявлення комерційних пріоритетів та їх реалізації; активного використання у прийнятті комерційних рішень принципів менеджменту і маркетингу; вміння передбачити комерційні ризики; адаптації комерційних працівників до нових умов роботи.

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти