ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Титульний аркуш курсової роботи

Титульний аркуш є першою сторінкою роботи і основним джерелом інформації стосовно курсової роботи.

На ньому мають бути вказані:

- Назва профілюючого міністерства (МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ УКРАЇНИ).

- Найменування вищого навчального закладу (ЖИТОМИРСЬКИЙ ІНСТИТУТ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ).

- Прізвище, ім'я, по батькові студента.

- Назва курсової роботи.

- Форма навчання і курс на якому навчається студент.

- Шифр і найменування спеціальності.

- Посада, прізвище, ініціали наукового керівника.

- Назва міста і рік.

Інформацію, що подається на титульній сторінці, допускається розташовувати без обов'язкового дотримання якоїсь певної відстані між її окремими блоками. Слово “ КУРСОВА РОБОТА” та її назву друкують великими літерами посередині рядка. Гриф допущення до захисту складається із слів “ДОПУЩЕНО ДО ЗАХИСТУ”, посади, вченого звання викладача, який дав допуск, його підпису, зазначення ініціалів і прізвища, дати погодження. Дату проставляють арабськими цифрами у такій послідовності: число, місяць, рік. Наприклад: дату 10 квітня 2012 року слід оформлювати так: 10.04.2012 або 10.04.12. (ставить викладач, який перевіряв роботу і допустив її до захисту).

Переноси слів у заголовках титульного аркуша не допускаються. Рік захисту роботи розміщують посередині рядка в нижній частині титульного аркуша (без вживання слова “рік” або “р”). Зразок титульного аркуша наведено у додатку А.

3.2. Змісткурсової роботи

Правильна та логічна структура наукової роботи – запорука успіху розкриття теми. Процес уточнення структури складний і може тривати протягом усієї роботи над дослідженням. Попередній план роботи узгоджується з науковим керівником. Готуючись до викладення тексту курсової роботи, доцільно ще раз уважно прочитати її назву, що містить проблему, яка повинна бути розкрита. Варто пам’ятати, що в назві відображено головні поняття, що мають аналізуватися на теоретичному і практичному рівнях у роботі. Проаналізований та систематизований матеріал викладається відповідно до змісту у вигляді окремих розділів і підрозділів. Кожний розділ висвітлює самостійне питання, а підрозділ – окрему частину цього питання. У змісті подають не лише назву розділів, підрозділів, пунктів, а також номери відповідних початкових сторінок, починаючи зі вступу і закінчуючи списком літератури і додатками. Усі заголовки у змісті починаються з великої літери, крапка в кінці не ставиться. Останнє слово кожного заголовку подовжується крапками з відповідним номером сторінки у крайньому правому положенні в рядку. (див. табл. 1 і дод. Б):

Таблиця 1

ВСТУП Ст.
ЗМІСТ
РОЗДІЛ 1. НАЗВА ПЕРШОГО РОЗДІЛУ  
  1.1. Назва першого підрозділу  
  1.2. Назва другого підрозділу  
  1.3. Назва третього підрозділу  
РОЗДІЛ 2. НАЗВА ДРУГОГО РОЗДІЛУ  
  2.1. Назва першого підрозділу  
  2.2. Назва другого підрозділу  
  2.3. Назва третього підрозділу  
РОЗДІЛ 3. НАЗВА ТРЕТЬОГО РОЗДІЛУ  
  3.1. Назва першого підрозділу  
  3.2. Назва другого підрозділу  
  3.3. Назва третього підрозділу  
ВИСНОВКИ і пропозиції  
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ  
ДОДАТКИ  
         

Приклад оформлення змісту

 

Зміст варто оформлювати як таблицю, а границі її зробити невидимими. Тоді друга сторінка курсової роботи буде мати пристойний вигляд, а зміст буде легко сприйматися.

Перелік умовних позначень, символів, одиниць скорочень і термінів

 

Перелік умовних позначень, символів, одиниць скорочень і термінів складають за умови повторення таких елементів більше трьох разів у тексті та вміщують безпосередньо після змісту, починаючи з нової сторінки. В іншому випадку їх розшифровку наводять у тексті при першому згадуванні. Якщо у роботі вжита специфічна термінологія чи використані маловідомі скорочення, нові символи, позначення і таке інше, то їх перелік може бути поданий у вигляді окремого списку, який розміщують перед вступом. Перелік треба друкувати двома колонками, в яких зліва за абеткою наводять скорочення, справа – їх детальну розшифровку.

Наприклад:

ДСТУ – Державні стандарти України
грн – Гривні
ЄС – Європейський Союз
ККД – Коефіцієнт корисної дії
ООН – Організація Об’єднаних Націй
РФЗП – Річний фонд заробітної плати
ТЕП – Техніко економічні показники
СОТ – Світова організація торгівлі

 

Вступ

 

Вступ – це важлива та відповідальна частина будь-якої кваліфікаційної роботи, що орієнтує на подальше розкриття теми, а також містить всі необхідні кваліфікаційні характеристики дослідження. Вступ курсової роботи повинен містити: коротку оцінку сучасного стану наукової проблеми, актуальність роботи, зокрема її практичне значення, мету, завдання, об'єкт і предмет, методи дослідження, інформаційну базу дослідження.

Обсяг вступу курсової роботи становить 3 – 4 сторінки, (5% від загального обсягу роботи). Вступ доцільно писати після того, як написана основна частина курсової роботи. Якщо студент вирішив не торкатися деяких аспектів теми, він повинен зазначити про це у вступі.

 

Актуальність теми

 

Обґрунтовування актуальності роботи – обов'язкова вимога щодо будь-якої кваліфікаційної роботи, щоб можливо було зрозуміти, навіщо автор зайнявся вивченням або розробкою обраної теми. Висвітлення актуальності повинно бути небагатослівним. Достатньо у межах однієї сторінки показати теоретичне і практичне значення розробки теми дослідження. Для того, щоб проаналізувати стан дослідження з обраної теми, складається короткий огляд літератури, завдяки якому робиться висновок, що обрана тема потребує подальшої розробки. Якщо такого висновку немає, то немає сенсу займатися обраною темою.

Обрана тема є актуальною, якщо:

- зумовлена потребами суспільства і діяльністю аграрних підприємств та відповідає потребам не лише наразі, але у майбутньому (соціологічний і економічний аспекти актуальності роботи);

- розглядає ще не досліджувані аспекти якоїсь проблеми у економічній науці і дозволяє зробити висновки щодо новизни дослідження (гносеологічний аспект актуальності роботи);

- допомагає визначити стратегічну логіку дослідження, яка обґрунтовує коло питань з урахуванням сучасного рівня знань (логічний аспект актуальності роботи);

- визначає специфічні функції методу пізнання, принципи переходу до нових знань на основі ключових положень науки (методологічний аспект актуальності роботи);

- передбачає короткий аналіз практики щодо стану застосування певних економічних інститутів, конкретних ситуацій, особливостей сучасної кон'юнктури ринку, особливостей внутрішнього потенціалу досліджуваного підприємства їх зміни або удосконалення (практичний аспект актуальності роботи).

Від доказів актуальності у вступі потім слід переходити до мети та завдань дослідження.

 

Мета і завдання дослідження

 

Мета повинна відображати кінцеві запрогнозовані результати дослідження, тобто студент має чітко визначитися із робочою гіпотезою дослідження. Мета дослідження пов'язана з об'єктом і предметом дослідження, а також його кінцевим результатом і напрямами його досягнення. Мета курсової роботи формулюється одним реченням, яке відбиває головне спрямування курсової роботи. Наприклад: „Метою курсової роботи є розробка науково-методичних та практичних рекомендацій щодо формування конкурентних переваг РА «Джерело».

Для досягнення поставленої мети дослідження студент визначає послідовне виконання відповідних завдань, таких як:

- вирішення та обґрунтування теоретичних питань проблеми дослідження (визначення понятійного апарату, оцінка наявного методичного інструментарію проблеми дослідження, принципів, механізмів та особливостей досліджуваного питання;

- макро- і мікродіагностування зовнішнього середовища діяльності досліджуваного підприємства (аналіз економічної ситуації у державі та її вплив на галузь функціонування підприємства, оцінка нормативно-правового поля, стратегічних зон господарювання, конкуренції у галузі і т.п.);

- діагностика сучасного стану внутрішнього середовища досліджуваного підприємства (оцінка його фінансових показників, результатів господарської діяльності, діагностика показників ефективності, конкурентоспроможності і т.п.);

- обґрунтування напрямів розвитку підприємства на основі використання комп'ютерних та інформаційних технологій, розробка пропозицій щодо використання результатів дослідження в практиці досліджуваного підприємства.

Мета роботи конкретизується через низку відповідних завдань: вивчити, описати, встановити, вдосконалити, розвинути, обґрунтувати, розробити тощо.

Завдання повинні формулюватися точно і конкретно, оскільки їх рішення повинно скласти зміст розділів курсової роботи. Далі формулюються об'єкт та предмет дослідження.

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти