ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Техніко-економічні особливості будівництва.

Будівництво суттєво відрізняється від інших галузей народного господарства. Це пояснюється особливим характером продукції будівництва, умовами вкладення грошових коштів, їх освоєння та повернення, методами організації та управління будівельним процесом, особливостями технології будівельного виробництва.

1. Стаціонарний характер будівельної продукції. Будівельна продукція створюється на окремій земельній дільниці та впродовж будівництва нерухома. Засоби ж праці та робочі безперервно переміщуються по фронту робіт (своєрідний міні-завод по створенню єдиного продукту).

2. Неповторність об’єктів будівництва. Безліч різних форм та об’ємно-планувальних рішень.

3. Значний вплив фактору часу – тривалість будівництва протягом місяців, років, відволікає з обігу коштів суттєвий капітал, тому це дуже ризиковане та відповідальне рішення.

4. Будівництво кожного об’єкту здійснюється у певному природному середовищі, яке характеризується власними топографічними, інженерно-геологічними та кліматичними умовами, що впливає на конструктивні рішення, а відповідно і на вартість.

5. Розміщення будівельної продукції на відповідній земельній дільниці робить її залежною від вартості земельної дільниці.

6. Будівництво відрізняється багатоплановими виробничими зв’язками.

7. Тривалість технологічного циклу в будівництві зумовила особливу форму взаємних розрахунків за будівельну продукцію.

8. Більш високий ступінь ризику порівняно з іншими галузями.

 

Питання для самоперевірки

1. Назвіть, як розрізняють галузі, в залежності від функцій, що ними виконуються?

2. До якої сфери діяльності відносять будівництво?

3. Що називають продукцією галузі будівництво?

4. Капітальне будівництво, як галузь матеріального виробництва включає... (закінчіть думку).

5. Назвіть етапи будівельного процесу.

6. Чим пояснюється відмінність будівництва від інших галузей народного господарства?

7. Назвіть техніко-економічні особливості будівництва.

8. Поясніть за допомогою прикладів сутність техніко-економічних особливостей будівництва.

 

 

Лекція 1

Тема: Будівельний ринок.

 

План:

1. Суть і функції ринку.*

2. Будівельний ринок.

 

Рекомендована література:

Основна:
1. Рогожин П.С., Гойко А.Ф. Економіка будівельних організацій, 2001, ст.. 59-60

 

1.

Будівельний ринок - це багатогалузева сис­тема виробництва, розподілу, обміну і споживання будівельної продукції та пос­луг будівельного комплексу.

Будівельний ринок як система до свого складу включає:

• суб'єкти будівельного ринку;

• об'єкти ринкових відносин;

• інфраструктуру ринку будівельного комплексу;

• ринковий механізм;

• державний контроль;

• регулювання та саморегулювання ринку.

Суб'єктами будівельного ринку є:

• інвестори;

• замовники;

• підрядники;

• проектно-дослідні організації та фірми;

• науково-дослідні інститути;

• підприємства промисловості будівельних матеріалів, виробів, конструкцій;

• підприємства будівельного та дорожнього машинобудування;

• підприємства-виготовлювачі технологічного, енергетичного та іншого об­
ладнання.

Об'єктами ринкових відносин є:

• будівельна продукція (будови, споруди тощо);

• будівельні машини та механізми;

• транспортні засоби;

• матеріали, вироби, конструкції;

• капітал (інвестиції);

• земельні ділянки;

• інформація та ін.

Інфраструктура ринку будівельного комплексу включає:

• банки - центральний (державний), зовнішньоекономічні, інвестиційні, акціо­нерні, комерційні, іпотечні тощо;

• біржі - товарно-сировинні, трудових ресурсів, фондові (цінних паперів), не­рухомості тощо;

 
 


* Питання для самостійного вивчання. Рекомендується скористатися відповідним методичним матеріалом.

 

• брокерські контори та фірми;

• інституціональні інвестори - пенсійні фонди, страхові компанії, інвестиційні
товариства, фірми відкритого та закритого типів тощо;

• іноземні інвестори;

• агентські, посередницькі, рекламні, інформаційні служби та фірми;

• інженерно-консультаційні центри та фірми

• венчурні (ризикові) підприємства у будівельному комплексі;

• фонди та програми підтримки малого бізнесу;

• контрольно-інспекційні служби.

Ринковий механізм включає такі важелі ринку:

• попит, пропозиція, ціна;

• форми та відношення власності;

• методи оплати праці;

• способи розподілу доходу;

• податкові ставки.

Державний контроль- система заходів законодавчого, виконавчого та кон­тролюючого характеру, яка включає:

• контроль за попитом і пропозицією на державне будівництво;

• контроль за використанням капіталовкладень, що фінансуються з державного
бюджету;

• контроль за виконанням нормативних документів проектувальниками та під­рядниками.

Регулювання та саморегулювання ринку.На основі податкових зобов'язань, субвенцій, антимонопольних заходів, норм амортизаційних відрахувань тощо держава регулює інституціональні залежності суб'єктів будівельного ринку та його інфраструктури.

Роботою бірж і тендерних торгів саморегулюється процес ринкових відносин.

Ринок будівельного комплексу нормально функціонує лише при наявності сучасної інформаційної системи, що його обслуговує.

 

 

Питання для самоперевірки

1. Дайте поняття “будівельний ринок”.

2. Що до свого складу включає будівельний ринок?

3. Пригадайте, хто є суб’єктами будівельного ринку?

4. Назвіть об’єкти ринкових відносин.

5. Охарактеризуйте інфраструктуру ринку будівельного комплексу.

6. Які важелі включає ринковий механізм?

7. Охарактеризуйте поняття “державний контроль”.

8. Як здійснюється регулювання, саморегулювання ринку?

 

 

Лекція 2

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти