ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Тема: Організаційні форми здійснення будівництва.

План:

1. Організаційні форми здійснення будівництва.

 

Рекомендована література:

Основна:
1. Экономика строительства / Под ред. И.С. Степанова. М.: Юрайт, 1998 ст. 15-17

Додаткова:
2. Рогожин П.С., Гойко А.Ф. Економіка будівельних організацій, 2001, ст. 34-37

 

 

1.

В капітальному будівництві мають місце дві основні організаційні форми будівництва: господарській та підрядний способи.

 

Господарській спосіб будівництва означає, що будівництво здійснюється власними силами замовника або інвестора. Для цього в організаційній структурі замовника створюється відповідний будівельно-монтажний підрозділ, який здійснює комплексне будівництво об’єкту. Цей спосіб будівництва застосовується для реконструкції та розширення діючих підприємств, при будівництві невеликих об’єктів на території існуючих підприємств, у сільському будівництві, тобто в умовах, коли неможливо забезпечити рівномірне завантаження будівельних кадрів, існує невизначеність з фронтом робіт, при залежності БМР у часі від основного технологічного процесу, тощо.

Недоліки цього способу:

– слабке оснащення високопродуктивною технікою;

– невисокий рівень кваліфікації робочих;

– неритмічність будівельних процесів;

– низький рівень продуктивності праці;

– плинність (змінюваність) робочих кадрів тощо.

Переваги:

– скорочення часу на переговори та узгодження;

– спільна зацікавленість колективу діючого підприємства та будівельного підрозділу в скорішому та якісному завершені робіт;

– єдність керівництва експлуатації та будівництва об’єкта;

– роботи здійснюють в основному без зупинки основного технологічного процесу.

Підрядний спосіб будівництва означає, що будівництво здійснюється постійно діючими спеціальними будівельними і монтажними організаціями (підрядниками) по договору або контракту із замовником. Цей документ регулює взаємні обов’язки сторін та відповідальність за їх виконання, порядок здійснення будівництва, забезпечення матеріально-технічними ресурсами, регламентуються умови виробництва робіт.

Підрядник повинен мати:

– власну матеріально-технічну базу, засоби механізації та транспорту;

– постійні будівельно-монтажні кадри потрібних спеціальностей;

– можливість у своїй діяльності на крупне механізоване промислове виробництво будівельних конструкцій, деталей, напівфабрикатів.

Додатково розглянемо:

Будівництво об’єктів “під ключ”, коли функції замовника передаються підрядчикові. В цьому випадку будівельна організація приймає на себе повну відповідальність за будівництво. При іншому підході будівництво “під ключ” означає повний фінансовий розрахунок тільки після здавання об’єкта в експлуатацію.

Торги (тендерні торги) у порівнянні з двосторонніми домовленостями створюють умови конкуренції між підрядними будівельними, проектними фірмами, постачальниками, що дозволяє замовникові обрати найбільш вигідні пропозиції. Розрізняють закриті та відкриті торги. Проведення торгів передбачає відповідну організацію проведення торгів,та процедуру торгів.

 

Питання для самоперевірки

1. Що означає господарський спосіб будівництва?

2. У яких випадках застосовують господарський спосіб будівництва?

3. Назвіть недоліки і переваги господарського способу будівництва.

4. Що означає підрядний спосіб будівництва?

5. Поясніть особливості способу будівництва “під ключ”.

6. Які переваги у порівнянні з двосторонніми домовленостями мають торги?

 

Лекція 2

Тема: Будівельна організація, як суб’єкт
господарювання.

 

План:

1. Будівельна організація, як суб’єкт господарювання.

 

Рекомендована література:

Основна:
1. Рогожин П.С., Гойко А.Ф. Економіка будівельних організацій, 2001, стор. 129-132

Додаткова:
2. А.М. Тугай та ін. Економіка будівельної організації. К 2002, стор. 8-11

 

 

1.

Будівельна організація ­– це відособлена виробничо-господарська одиниця, основою якої є професійно організований трудовий колектив, здатний за допомогою наявних засобів виробництва виробляти будівельну продукцію у вигляді будівель, споруд, будівельних робіт і послуг відповідного призначення, профілю та типу. Це суб’єкт матеріального виробництва і ринку, що має права юридичної особи, виробничо-технічну єдність, організаційно-адміністративну та господарську самостійність.

Сучасна будівельна організація має всі основні риси підприємства:

§ організаційна єдність;

§ майнова відповідальність;

§ певний комплекс засобів виробництва;

§ єдиноначальність;

§ юридична, оперативно-господарська й економічна самостійність;

Тобто, за своєю сутністю будівельна організація відповідає поняттю “будівельне підприємство”. На жаль, навіть в офіційних документах зберігається традиційне поняття “будівельно-монтажна організація”, що створює невизначеність у формуванні суб’єктів господарювання у будівельній галузі.

Внутрішнє середовище будівельної організації:

 

ВИРОБНИЦТВО
Люди(персонал) Засоби виробництва   Фінанси Інформація
Результат діяльності:

           
   
   
 
   
 

 


Зовнішнє середовище визначається відносинами з постачальниками, споживачами (замовниками), партнерами (субпідрядниками), конкурентами, кредиторами, державними органами. Будівельна організація не існує поза навколишнім економічним середовищем.

Усі будівельні організації у процесі функціонування діють у рамках визначених законів, правових норм. Тому будівельна організація є не лише суб’єктом економіки, а й виступає юридичною особою – елементом права. Таким чином, будівельна організація є самостійним господарюючим суб’єктом, що створений у порядку, встановленому законом, для здійснення відповідної діяльності з метою отримання прибутку.

 

Функції будівельної організації:

- будівництво будинків і споруд виробничого та невиробничого призначення;

- продаж і своєчасна здача в експлуатацію об’єктів будівництва;

- матеріально-технічне забезпечення будівельного виробництва;

- управління й організація праці персоналу будівельної організації;

- розвиток і зростання обсягів виробництва;

- сплата податків, платежів у бюджет, інші виплати.

 

 

Питання для самоперевірки

 

1. Охарактеризуйте будівельну організацію як відособлену виробничо-господарську одиницю.

2. Назвіть риси підприємства, притаманні сучасній будівельній організації.

3. Подумайте, які негативні наслідки невідповідності поняття “будівельна організація” статусу “підприємство” можуть виникнути?

4. Охарактеризуйте внутрішнє та зовнішнє середовище будівельної організації.

5. Охарактеризуйте будівельну організацію як юридичну особу.

6. Пригадайте функції будівельної організації.

 

 

Лекція 3

Тема: Інвестиційні процеси.

План:

1.Економічний зміст інвестицій.

2.Склад і структура капітальних вкладень.*

 

Рекомендована література:

Основна:
1. Рогожин П.С., Гойко А.Ф. Економіка будівельних організацій, 2001, ст. 37-38.

Додаткова:
2. А.М. Тугай та ін.. Економіка будівельної організації. К 2002, ст. 167-168

 

1.

Термін «інвестиції» походить від латинського слова «invest», що означає вкладення грошей.

Інвестиції - це вкладення капіталу з метою дальшого його збільшення. У господарській діяльності інвестиції мають фінансове та економічне визначення.

За фінансовим визначенням інвестиції - це всі види активів (коштів), що вкладаються у господарську діяльність із метою отримання доходів (прибутку).

За економічним визначенням інвестиції - це капітальні вкладення (витрати) на створення, розширення, реконструкцію й технічне переобладнання основного капіталу, а також пов'язане з цим збільшення оборотного капіталу.

Інвестиції виражають усі види майнових та інтелектуальних цінностей, які вкладаються в об'єкти підприємницької й відтворювальної діяль­ності, внаслідок чого формується прибуток (доход) або досягається соціальний ефект.

Такими цінностями є:

- рухоме та нерухоме майно (будинки, споруди, обладнання й інші матеріальні цінності);

- грошові засоби, цільові банківські вклади, кредити, акції та інші цінні папери;

* Питання для самостійного вивчання. Рекомендується скористатися відповідним методичним матеріалом.

**Ноу-хау - сукупність технічних, технологічних, комерційних та інших знань, оформлених як технічна документація, навичок і виробничого досвіду, необхідних для організації виробництва, але не запатен­тованих.

 

- майнові права, що випливають з авторського права, ліцензії, ноу-хау,** досвід та інші інтелектуальні цінності.

- права користування землею та іншими природними ресурсами, а також інші майнові права.

 

Основні сфери інвестицій:

§ фінансова сфера: акції, облігації та інші цінні папери, страхування.

§ матеріальна сфера: інвестування у реальне матеріальне виробництво (відтворення основних фондів, формування кадрів, науково-дослідні розробки).

Інвестиції у відтворення основних виробничих фондів здійснюються у формі капітальних вкладень.

Капітальні вкладення - це витрати матеріальних, трудових і грошових ресурсів спрямованих на відновлення та приріст основних виробничих фондів. Із точки зору ресурсного підходу під капітальними вкладеннями розуміють фінансові ресурси, призначені для розширеного відтворення основних виробничих фондів.

Таким чином, капітальні вкладення за своїм економічним змістом сходяться з інвестиціями. Але ці поняття не тотожні за своїм кількісним складом, видом майнових цінностей і метою вкладення у справу. Головним для інвестицій є отримання при­бутку (доходу) внаслідок інвестування підприємницької діяльності. Без отримання прибутку відсутні стимули до інвестування, а самі інвестиції для підприємця безпід­ставні. Головною метою капітальних вкладень є приріст основних виробничих фон­дів і отримання народногосподарського та соціального ефекту, особливо у сфері еко­логії, охорони здоров'я, культури, освіти тощо.

 

Питання для самоперевірки

 

1. Дайте поняття “інвестиції”.

2. Поясніть різницю між фінансовим і економічним визначеннями інвестицій.

3. Назвіть види цінностей, які вважають інвестиціями.

4. Назвіть основні сфери інвестицій.

5. Як називають інвестиції у відтворення основних виробничих фондів.

6. Поясніть, у чому полягає схожість та відмінність понять “капітальні вкладення” і “інвестиції”.

 

Лекція 4

Тема: Підприємницька діяльність в будівництві.

План:

1. Поняття про підприємництво.

2. Форми організації підприємництва (форми підприємств).*

 

Рекомендована література:

Основна:
1. Рогожин П.С., Гойко А.Ф. Економіка будівельних організацій, 2001, стор. 183-194

Додаткова:
2. А.М. Тугай та ін.. Економіка будівельної організації. К 2002, стор. 12-15

 

1.

Підприємницька діяльність (підприємництво) –це ініціативна на свій ризик форма діяльності окремих громадян, груп, підприємств, будівельних організацій і їх об’єднань по виробництву та реалізації продукції, робіт та послуг з метою отримання прибутку.

Головний зміст підприємництва у сфері будівництва – виявлення та формування попиту на будівельну продукцію (роботи, послуги) та задоволення його завдяки будівництву і продажу будівельної продукції як товару.

Підприємницьку діяльність можна поділити на:

1. Виробниче підприємництво – діяльність спрямована на виробництво готової будівельної продукції, проведення робіт і надання послуг виробничого характеру, технічної документації, інформації та інших цінностей, які потім реалізовують споживачам.

2. Комерційне підприємництво – складається з товарно-грошових відносин та торгово-обмінних операцій (перепродаж; інвестування будівництва котеджів, будинків тощо для наступної реалізації населенню).

3. Фінансове підприємництво – різновид комерційного підприємництва, об’єктом купівлі-продажу якого є цінні папери (акції, облігації, ваучери), валюта, гроші.

2.

Форма підприємництва – це система правових норм, яка визначає внутрішні відносини між партнерами, з іншими суб’єктами господарювання, з державними органами. Основні форми підприємництва:

1. Індивідуальні:

1.1 Індивідуальні;

1.2 Сімейні;

1.3 Приватні.

2. Колективні:

2.1. Споживчі кооперативи.

2.2. Господарчі товариства і колективи:

* Питання передбачає можливість більш розширеного викладення інформації. Рекомендується скористатися відповідним методичним матеріалом.

§ Акціонерне товариство – товариство, статутний капітал якого розподілено на певну кількість акцій рівного номіналу; учасники акціонерного товариства (акціонери) не відповідають за його зобов’язання і несуть ризик збитків у межах вартості належних їм акцій. Бувають відкриті та закриті.

§ Товариство з обмеженою відповідальністю – засновано однією або кількома особами; статутний капітал товариства розподілено на частки, розміри яких визначено установчими документами. Учасники товариства не відповідають за його зобов’язаннями і несуть ризик збитків у межах вартості внесків.

 

§ Учасники товариства з додатковою відповідальністю солідарно несуть субсидіарну відповідальність за його зобов’язаннями своїм майном в однаковому для всіх кратному розмірі до вартості їхніх внесків, обумовленому засновницькими документами товариства.

§ Повним товариством називається товариство, учасники якого займаються підприємницькою діяльністю від імені товариства і несуть відповідальність за його зобов’язаннями належним їм майном.

§ Товариством на вірі (командитним товариством) визначається товариство, у якому поряд з учасниками, які здійснюють від імені товариства підприємницьку діяльність і відповідають за зобов’язаннями товариства своїм майном, є один або кілька учасників-вкладників, які несуть ризик збитків у межах сум, внесених ними внесків та не беруть участь в здійсненні товариством підприємницької діяльності

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти