ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Тема: Собівартість будівельно-монтажнихробiт.

План:

1. Поняття собівартості.

2. Структура, види собівартості.

3. Групування витрат будівельної організації.

4. Питання планування собівартості.

Рекомендована література:

Основна:
1. А.М. Тугай та ін.. Економіка будівельної організації. К 2002, ст. 76-102

Додаткова:

1.

Загальний прибуток будівельної організації можна обчислити як різницю між виручкою від реалізації продукції та затратами на її виробництво. Ціна на продукцію залежить від кон’юнктури на ринку і окреме підприємство мало впливає на стан конкурентного ринку. Але рівень витрат значною мірою визначається підприємством-виробником. Так, наряду з об’єктивними факторами впливу на величину витрат (необхідність в ресурсах, механізмах, робочій силі та існуючі ціни на ресурси), безперечно впливають і суб’єктивні фактори: раціональне та ефективне використання ресурсів; рівень техніки та технології; рівень кваліфікації та продуктивності праці робітників тощо.

Собівартість – це повні затрати будівельної організації на виробництво та реалізацію продукції.

Собівартість будівельно-монтажних робіт– це витрати будівельної організації, безпосередньо пов’язані з виконанням на свій ризик і власними силами будівельно-монтажних робіт на замовлення підприємств, установ, організації і громадян (згідно положення “Про порядок калькулювання затрат на будівельно-монтажне виробництво”.

Собівартість будівельно-монтажних робіт– це витрати будівельної організації, пов’язані з виконанням будівельно-монтажних робіт із використанням у процесі будівельного виробництва машин, механізмів, устаткування, матеріальних, трудових та інших виробничих ресурсів (згідно “Методичних рекомендацій з формування собівартості будівельно-монтажних робіт”).

 

2.

У процесі діяльності будівельної організації, окрім витрат на будівельно-монтажні роботи, виникає потреба у витратах на інші цілі. Тому будемо розглядати два типи структур собівартості:

1. Собівартість зведення об’єкту або виконання окремих будівельно-монтажних робіт.

2. Собівартість діяльності будівельної організації за окремий період (квартал, рік). Окрім витрат на будівельно-монтажні роботи може включати витрати на власні капремонти, діяльність підсобних господарств, деякі види комерційної діяльності, надання шефської допомоги тощо.

Собівартість будівельно-монтажних робіт включає прямі затрати (ПЗ) та загальновиробничі витрати (ЗВ):

SБМР = ПЗ + ЗВ (грн..)

Прямі затрати– безпосередньо пов’язані з виконанням будівельно-монтажних робіт і включаються у розрахунки за прямою ознакою.

Загальновиробничі витрати –це непрямі витрати, що пов’язані з управлінням, організацією та обслуговуванням будівельного виробництва.

 

 


Витрати на організацію робіт на будівельних майданчиках та вдосконалення технології
Інші загальновиробничі витрати
Витрати на управління та обслуговування будівельного виробництва

 

Рис.1 Складові собівартості будівельно-монтажних робіт.

ВИДИ СОБІВАРТОСТІ

В будівництві використовують показники кошторисної, планової та фактичної собівартості:

1. Кошторисна собівартість БМР – це виражені у грошовій формі нормативні витрати будівельно-монтажної організації на виробництво робіт, обумовлених кошторисними нормами та поточними цінами. Це розмір коштів, що надає замовник будівельній організації на покриття витрат будівельного виробництва.

2. Планова собівартість БМР – це прогноз кількості затрат будівельної організації на виконання будівельно-монтажних робіт. Розробляється будівельною організацією та враховує можливість здійснити будівництво у встановлений термін, з урахуванням вимог ОП і ТБ, спираючись на власні можливості, ресурси, техніку, кадри. Враховує принципи ефективного використання ресурсів, вимоги до якості продукції, підвищення організаційно-технічного рівня будівельного виробництва тощо.

3. Фактична собівартість– сума затрат будівельної організації по ходу виконання заданого комплексу робіт в умовах виробництва що склалися. Визначається відповідно до Положень бухгалтерського обліку.

 

3.

Групування витрат будівельних організацій за економічними елементами.

Здійснюється з метою визначення загальних обсягів використання матеріальних, трудових та інших виробничих ресурсів, а також організації контролю за рівнем цих витрат в цілому по будівельній організації.

Витрати операційної діяльності – включають витрати основної діяльності та інших видів діяльності (окрім інвестиційної чи фінансової діяльності):

– матеріальні затрати;

– витрати на оплату праці;

– відрахування на соціальні заходи;

– амортизація;

– інші операційні витрати.

Групування витрат виробничої собівартості за статтями калькулювання.

Здійснюється з метою планування виробничої собівартості будівельно-монтажних робіт, організації бухгалтерського та аналітичного обліку витрат, визначення вартості будівельно-монтажних робіт.

Витрати основної діяльності – це витрати, пов’язані з виконанням або реалізацією будівельно-монтажних робіт:

– прямі матеріальні витрати;

– прямі витрати на оплату праці;

– суми відрахувань на соціальні заходи;

– витрати на експлуатацію будівельних машин та механізмів за прямою ознакою;

– інші прямі витрати;

– загальновиробничі витрати.

 

 

4.

Метою планування виробничої собівартості будівельно-монтажних робіт є:

– визначення витрат, необхідних для виконання будівельно-монтажних робіт;

– організація внутрішньогосподарського розрахунку та управлінського обліку;

– визначення ціни, за якою будівельна організація спроможна збудувати об’єкт (виконати роботи), щодо якого проводяться торги (тендери).

Порядок і методи планування виробничої собівартості будівельно-монтажних робіт встановлюють будівельні організації самостійно, виходячи з умов та особливостей їх виробничої діяльності.

Планування собівартості об’єктів та окремих БМР може розраховуватися на основі техніко-економічних обґрунтувань та визначатися за статтями калькулювання витрат або за елементами витрат. Вихідними даними для таких розрахунків є: програма робіт будівельної організації; проектно-кошторисна документація; фізичні обсяги видів робіт; виробничі норми витрат. Під час здійснення розрахунків враховуються: конкретні технологічні та організаційні умови роботи будівельної організації; результати аналізу рівня витрат у минулих періодах; можливості інтенсифікації та підвищення ефективності будівельного виробництва.

 

Питання для самоперевірки

1. На яку складову витрат має вплив окреме підприємство? На яку не впливає?

2. Дайте будь яке визначення “собівартість будівельно-монтажних робіт”.

3. Поясніть відмінність між двома типами структур собівартості.

4. З яких елементів складається собівартість БМР?

5. Назвіть види собівартості БМР. Дайте характеристику кожному виду.

6. З якою метою здійснюється групування витрат за економічними елементами? За статтями калькулювання?

7. Поясніть відмінність витрат операційної діяльності та витрат основної діяльності.

8. Яка мета планування виробничої собівартості БМР?

9. Хто встановлює порядок і методи планування виробничої собівартості БМР?

 

Лекція 11

Тема: Прибуток будівельної організації.
Рентабельність.

План:

1. Поняття, види прибутку.

2. Прибуток у практиці діяльності будівельної організації.

3. Рентабельність, рівні рентабельності.

 

Рекомендована література:

Основна: 1. А.М. Тугай та ін.. Економіка будівельної організації. К 2002, ст. 149-151

Додаткова: 2. Рогожин П.С., Гойко А.Ф. Економіка будівельних організацій, 2001, ст. 373-381

1.

Прибуток – реалізований чистий доход, створений прибавочним трудом робітників.

Прибуток – різниця між добутком та повними витратами (собівартістю).

На різних етапах інвестиційного процесу визначають такі види прибутку:

1) Кошторисний прибуток – передбачений у процесі розробки кошторисної документації. У сучасній системі ціноутворення визначається в залежності від виду будівництва та трудовитрат по об’єкту.

2) Плановий прибуток – розраховується конкретною будівельною організацією для власних умов. Розрізняють:

– плановий прибуток по окремим об’єктам чи БМР – визначається як сума кошторисного прибутку та планової економії витрат від зниження собівартості;

– плановий прибуток діяльності організації за окремий період – визначається в процесі розробки бізнес плану або іншого фінансового плану на основі укладених договорів підряду.

3) Фактичний прибуток – це фінансовий результат підрядника за окремий період його діяльності.

2.

У практиці діяльності будівельних організацій, залежності від цілей визначають такий фактичний прибуток:

Прибуток від реалізації – різниця між виручкою від реалізації об’єкту або БМР (договірною ціною Дц) без податку на додану вартість (ПДВ) та витратами на виробництво (Сф): Пф = Дц – ПДВ – Сф.

Балансовий прибуток – окрім прибутку від реалізації включає прибуток діяльності підсобних та допоміжних виробництв, прибуток від реалізації на сторону основних фондів та іншого майна, дивіденди та за мінусом збитки (пені, штрафи, неустойки).

Розрізняють також:

Валовий прибуток – прибуток до сплати податків;

Чистий прибуток – залишок після сплати з валового передбачених законом податків та платежів (податок на додану вартість, податок на прибуток, акцизи, відсотки за банківський кредит).

3.

Коли характеризують прибутковість будівельних організацій, використовують не лише абсолютні показники (масу прибутку), а й відносні показники, у тому числі рентабельність чи рівень рентабельності.

Рентабельність – це узагальнюючий показник ефективності виробництва, на який впливають як екстенсивні, так і інтенсивні фактори.

Екстенсивні – зростання маси прибутку за рахунок збільшення обсягів робіт та впливу інфляції на рівень цін.

Інтенсивні – удосконалювання організації праці та виробництва, технічний прогрес, скорочення терміну будівництва, підвищення якості БМР тощо.

Рентабельність виробництва.

Рентабельність виробництва характеризують показниками:

1. Загальна рентабельність:

Рз = 100 · Пб : (Фсер.річ + Фоб.к) (%)

де Пб – загальний (балансовий) прибуток, тис. грн..

Фсер.річ – середньорічна вартість основних виробничих фондів, тис. грн..

Фоб.к – середньорічна вартість обігових коштів, тис. грн..

2. Розрахункова рентабельність:

Рр = 100 · (Пб – Пп) : (Фсер.річ + Фоб.к) (%)

де Пп – платежі та податки з балансового прибутку, тис. грн..

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти