ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Рентабельність будівельно-монтажних робіт.

Рентабельність виробництва характеризують показниками:

1. Кошторисний рівень рентабельності –визначається відношенням кошторисного прибутку до кошторисної вартості об’єкту (робіт):

Р1 = 100 · Пн : S (%)

де Пн – кошторисний прибуток, тис. грн..

S – кошторисна вартість об’єкту (робіт), тис. грн..

2. Плановий рівень рентабельності:

Р2 = 100 · Ппл : Цд (%)

де Ппл – плановий прибуток, тис. грн..

Цд – договірна ціна на будівництво об’єкту (виконання БМР), тис. грн..

3. Фактичний рівень рентабельності:

Р3 = 100 · Пф : Цф (%)

де Пф – фактичний прибуток, тис. грн..

Цф – фактична ціна будівництва об’єкту (виконання БМР), тис. грн..

 

Питання для самоперевірки

1. Які визначення прибутку ви можете навести?

2. Назвіть та охарактеризуйте види прибутку, які виникають на різних етапах інвестиційного процесу.

3. Поясніть, що таке “Прибуток від реалізації”, “Балансовий прибуток”.

4. Поясніть відмінність між “Валовим прибутком” та “Чистим прибутком”.

5. Які фактори впливають на узагальнюючий показник “Рентабельність”?

6. Назвіть та охарактеризуйте показники, які визначають рентабельність виробництва.

7. Якими показниками характеризують рентабельність будівельно-монтажних робіт?

 

 

Лекція 12

Тема: Розвиток договiрних вiдносин.

План:

1. ЗАКОНОДАВСТВО, ЩО РЕГУЛЮЄ ДОГОВІРНІ ВІДНОСИНИ В БУДІВНИЦТВІ.

2. ДОГОВІР ПІДРЯДУ НА КАПІТАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО.

 

Рекомендована література:

Основна: 1. А.М. Тугай та ін.. Економіка будівельної організації. К 2002, ст. 149-151

Додаткова: 2. Рогожин П.С., Гойко А.Ф. Економіка будівельних організацій, 2001, ст. 373-381.

1.

Порядок укладення й виконання договорів підряду на проведення робіт з нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітальному ремонту будинків, споруджень, технічному переоснащенню підприємств (далі - будівництво об'єктів), а також окремих комплексів або видів робіт, пов'язаних з будівництвом об'єктів, визначається Цивільним (параграф 3 глава 61) і Господарським (глава 33) кодексами України, а так само Загальними умовами укладення й виконання договорів підряду в капітальному будівництві, затвердженими постановою КМУ від 01.08.2005 р. №668.

Необхідно враховувати, що Загальні умови обов'язкові під час укладення й виконання договорів підряду в капітальному будівництві (далі - договір підряду) незалежно від джерел фінансування робіт, а також форми власності замовника й підрядника (субпідрядників).

Договори підряду в капітальному будівництві при участі нерезидентів укладаються й виконуються в порядку, передбаченому Цивільним і Господарським кодексами України, а так само цими Загальними умовами, іншими актами законодавства, що регулюють зовнішньоекономічні відносини. Якщо в міжнародному договорі України, укладеному у встановленому законом порядку, встановлені інші правила, чим ті, які встановлені Загальними умовами, застосовуються правила відповідного міжнародного договору.

 

2.

У відповідності зі ст. 318 ГК України (таке визначення фактично дублюється й у ст. 875 ЦК України): "За договором підряду на капітальне будівництво одна сторона (підрядник) зобов'язується своїми силами і засобами на замовлення другої сторони (замовника) побудувати і здати замовникові у встановлений строк визначений договором об'єкт відповідно до проектно-кошторисної документації або виконати зумовлені договором будівельні та інші роботи, а замовник зобов'язується передати підряднику затверджену проектно-кошторисну документацію, надати йому будівельний майданчик, прийняти закінчені будівництвом об'єкти і оплатити їх.". Договір підряду на капітальне будівництво укладається в простій письмовій формі (ст. 208 ЦК України). За бажанням сторін він може бути завірений нотаріально (ст. 209 ЦК України).

Стаття 318 ГК України передбачає наступні істотні умови (умови договору, які визнані такими за законом і необхідні для договорів підряду в капітальному будівництві, а також умови, щодо яких на вимогу однієї зі сторін досягнута згода) договору будівельного підряду:

- найменування сторін;

- місце й дата укладання договору;

- предмет договору;

- строки початку й завершення будівництва об'єкта (робіт);

- права та обов'язки сторін;

- вартість і порядок фінансування будівництва об'єкта (робіт);

- порядок матеріально-технічного, проектного й іншого забезпечення будівництва;

- режим контролю якості робіт і матеріалів замовником, порядок прийняття об'єкта (робіт);

- порядок розрахунків за виконані роботи, умови про дефекти й гарантійні терміни;

- страхування ризиків, фінансові гарантії;

- відповідальність сторін (відшкодування збитків);

- врегулювання спорів, підстави й умови зміни й розірвання договору.

У договорі підряду сторони можуть передбачати інші важливі для регулювання взаємин умови. Зразковий договір підряду в капітальному будівництві затверджений наказом Мінбуду від 27.10.2005 р. №3.

 

Найбільш важливi істотнi умови при складаннi договiру:

Сторони договору будівельного підряду.

Договір підряду на капітальне будівництво може укладати замовник з одним або двома й більше підрядниками. Замовником може бути фізична або юридична особа, що замовляє виконання будівельних робіт, відповідно до умов договору, приймаючи закінчені роботи й здійснює розрахунки з підрядником. Підрядником, у свою чергу, як правило, виступає юридична особа (власник ліцензій на здійснення будівельної діяльності й супутньому цьому виду діяльності робіт), що на свій ризик, за обговорену плату зобов'язується виконати передбачені договором види робіт і передати їх замовникові у встановлений строк.

Предмет договору

Предметом договору підряду є роботи, пов'язані з будівництвом об'єкта, обов'язок по виконанню яких покладається на підрядника. Сторони зобов'язані так само визначити найменування об'єкта будівництва, його місцезнаходження, основні параметри (потужність, площа, обсяг і т.д.), склад і обсяги робіт, передбачених проектною документацією й належні для виконання підрядником, інші показники, що характеризують предмет договору.

Права та обов'язки сторін.

При розгляді прав і обов'язків учасників договору будівельного підряду зупинимося на найбільш важливих.

4. Права Замовника:

5. Обов'язки Замовника:

6. Права Підрядника:

- за узгодженням із замовником залучати до виконання договору як третіх субпідрядників, на умови ув'язнених з ними субпідрядних договорів, відповідаючи перед замовником за результати їхньої роботи - у цьому випадку підрядник виступає перед замовником як генеральний підрядник, а перед субпідрядниками - як замовник;

- не прийматися за роботу, а почату роботу призупинити у випадку порушення замовником своїх зобов'язань за договором, внаслідок якого початок або продовження робіт підрядником виявляється неможливим або значно ускладненим;

- відмовитися від договору й вимагати відшкодування збитків, якщо замовником внесені в проектно-кошторисну документацію зміни, що вимагають додаткових робіт, вартість яких перевищує десять відсотків встановленої в кошторисі ціни, без згоди підрядника;

- одержувати плату за виконані роботи відповідно до умов договору.

7. Обов'язки Підрядника:

- здійснювати будівництво й пов'язані з ним будівельні роботи відповідно до проектної документації, що визначає обсяг, зміст робіт і інші вимоги, що ставляться до робіт і до кошторису, що визначає ціну робіт;

- усунути за свій рахунок недоліки виконання робіт або матеріалів, що використовуються для робіт, допущених по його провині або провині субпідрядників;

- укласти договір страхування об'єкта будівництва або комплексу робіт, якщо інше не встановлене договором будівельного підряду;

- повідомити замовника, якщо в ході будівництва виявлені не враховані проектною документацією роботи й необхідність у зв'язку із цим проведення додаткових робіт і збільшення кошторису. У випадку неотримання від замовника в розумний строк відповіді Підрядник зобов'язаний призупинити відповідні роботи з віднесенням збитків, нанесених цим призупиненням на Замовника. Замовник звільняється від відшкодування цього збитку, якщо доведе, що в проведенні додаткових робіт немає необхідності;

- передати Замовникові в порядку, передбаченому законодавством і договором підряду, закінчені роботи (об'єкт будівництва).

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти