ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


В залежності від цілі використання.

3.1 Показники абсолютної (загальної) ефективності капіталовкладень;

3.2 Показники порівняльної (відносної) ефективності капіталовкладень.

Економічна ефективність виробництва – це результативність виробничої діяльності, співвідношення між результатами господарської діяльності і витратами живої й уречевленої праці, ресурсами, що виражають досягнутий рівень продуктивних сил і ступінь їх використання.

Класифікація показників економічної ефективності виробництва.

1. Показники абсолютної економічної ефективності.

1.1 Диференційовані показники.

– трудомісткість виробництва й продуктивність праці;

– матеріалоємність і матеріаловіддача виробництва;

– фондовіддача й фондомісткість виробництва;

1.2 Інтегральні (узагальнюючі) показники.

– витрати на 1000 грн. БМР:

– рентабельність виробництва й рентабельність БМР;

капіталоємність БМР і капіталові дача;

коефіцієнт економічної ефективності капіталовкладень;

строк окупності капіталовкладень.

2. Показники порівняльної економічної ефективності.

2.1 На основі розрахунку строку окупності.

2.2 На основі розрахунку коефіцієнта порівняльної економічної ефективності.

2.

Показники абсолютної економічної ефективностідозволяють оцінити економічну доцільність інвестиційних (капітальних) вкладень. Визначаються з урахуванням повного обсягу інвестиційних затрат.

1. Капіталоємність БМР: КЄ = К : ΔQ (грн.. вкладень/ грн..БМР)

К – обсяг капіталовкладень, тис. грн..

ΔQ – приріст виконаних БМР зумовлений капіталовкладеннями К, тис. грн..

2. Капіталовіддача БМР: КВ = ΔQ : К (грн.. БМР/ грн.. вкладень)

3. Коефіцієнт абсолютної економічної ефективності капіталовкладень:

3.1 Для діючого підприємства (рентабельність капіталовкладень):

ЕК = ΔП : К (грн../рік)

ΔП – приріст прибутку зумовлений капіталовкладеннями, тис. грн..

3.2 Для новоствореного підприємства:

ЕК = (Q – С) : К (грн../рік)

Q – річний обсяг БМР за проектом, тис. грн..

С – собівартість річного обсягу БМР, тис. грн..

Розрахунковий показник абсолютної економічної ефективності порівнюють із нормативним (ЕН), який передбачає мінімально припустиму ефективність вкладених коштів. Якщо ЕК > ЕН, капіталовкладення вважають ефективними.

Економічний зміст ЕН – показує величину щорічного прибутку на кожну гривню капіталовкладень.

4. Строк окупності капіталовкладень:

4.1 Для діючого підприємства :

ТОК = К : ΔП (років)

4.2 Для новоствореного підприємства:

ТОК = К : (Q – С) (років)

Розрахункову величину строку окупності порівнюють із нормативним. Капіталовкладення вважають доцільними при умові ТОК < ТН.

3.

Показники порівняльної економічної ефективності дозволяють здійснити порівняння різних варіантів інвестиційних проектів (капіталовкладень) та обрати найбільш раціональний з точки зору економіки. Доцільно визначати з урахуванням частин витрат, що змінюються по варіантах.

Оцінку порівняльної економічної ефективності здійснюють за допомогою:

1. Коефіцієнта порівняльної економічної ефективності:

ЕК = (С1 – С2) : (К2 – К1) (грн../рік)

К1, К2 –капіталовкладення (одноразові витрати) за порівнювальними варіантами, тис. грн;

С1, С2 – собівартість річного випуску продукції (річні поточні витрати) за порівнювальними варіантами, тис. грн.

Правила застосування формули:

1. Якщо варіантів більш ніж 2, здійснюють попарне співставлення;

2. № 2 присвоюють варіанту з більшими капіталовкладеннями;

3. При умові ЕК > ЕН, оптимальним вважається варіант з більшими капіталовкладеннями.

4. При умові ЕК < ЕН, обирають варіант з меншими капіталовкладеннями.

2. Строку окупності: ТОК = (К2 – К1) : (С1 – С2) (років)

При умові ТОК < ТН, обирають варіант з більшими капіталовкладеннями, а якщо ТОК > ТН, оптимальним вважають менш капіталоємний варіант.

3. Приведених витрат. Приведені витрати – це сума поточних витрат (собівартості) і капіталовкладень, приведених до однакової розмірності відповідно до коефіцієнта економічної ефективності ЕН.

Зпр = Сі + ЕН · Кі => min (тис. грн)

де Кі – капіталовкладення за і-м варіантом, тис. грн.

Сі – поточні витрати (собівартість) за і-м варіантом, тис. грн.

ЕН – нормативний коефіцієнт порівняльної економічної ефективності капіталовкладень (сучасний аналог – норма дисконту*). Значення даного коефіцієнта залежить від загального стану розвитку національної економіки (від темпів інфляції, стабільності економіки, інвестиційного клімату тощо). Визначення ЕН питання складне, але в першому наближенні повинно враховувати сформовану банківську відсоткову ставку за довгострокові кредити. В розрахунках будемо приймати ЕН = 0,15.

4.

Наряду з матеріальними, трудовими та фінансовими ресурсами час становиться найважливішим фактором будівельного виробництва. Необхідно чітко розрізняти часові параметри й фактори, що визначають інтереси інвестора та підрядчика.

1. Дострокове введення виробничого об’єкту в експлуатацію інвестору дозволяє отримати додатковий прибуток за рахунок випуску продукції раніше запланованого терміну.

Е = ЕН · К · (ТН – ТФ) (тис грн)

ЕН – ефективність створюваного виробництва, що очікується (грн/грн. рік)

К – капіталовкладення у виробництво, тис. грн.

ТН – нормативний строк введення об'єкту в експлуатацію, років.

ТФ – фактичний термін введення об'єкту в експлуатацію, років.

2. Дострокове введення об’єкту в експлуатацію для підрядника буде означати отримання економічного ефекту за рахунок скорочення умовно-постійних витрат будівельної організації.

Е = (0,01 · М + 0,15 · ЕМ + 0,5 · ЗВ) · (1 – tФ / tН) (тис. грн.)

М – витрати на матеріали, вироби, конструкції, тис. грн.

ЕМ – витрати на експлуатацію будівельних машин, тис. грн.

ЗВ – загальновиробничі витрати, тис. грн.

tФ та tН – фактичний та нормативний терміни будівництва, місяців.

* Операція приведення доходу (результату) до моменту вкладення капіталу називається дисконтуванням. Норма дисконтудорівнює прийнятній для інвестора нормі доходу на капітал.

Питання для самоперевірки

1. Поясніть, що таке “економічний ефект”? “економічна ефективність”? У чому полягає відмінність цих понять?

2. Поясніть суть поняття “економічна ефективність інвестиційного проекту”.

3. За якими напрямками розрізняють показники економічної ефективності інвестицій? Наведіть приклади показників, що відповідають цим напрямкам.

4. Спробуйте визначити відмінність понять “економічна ефективність інвестицій” та “економічна ефективність виробництва”.

5. Якій меті відповідають показники абсолютної економічної ефективності?

6. За якими формулами обчислюють коефіцієнт абсолютної економічної ефективності капіталовкладень? За якої умови капіталовкладення вважають ефективними?

7. Як визначити строк окупності капіталовкладень?

8. Основна мета застосування показників порівняльної економічної ефективності.

9. За якою формулою та правилами визначають коефіцієнт порівняльної економічної ефективності?

10. Що таке приведені затрати? За якою формулою їх обчислюють?

11. Поясніть суть величини ЕН.

12. Як для інвестора обчислити економічний ефект від дострокового введення виробничого об’єкту в експлуатацію?

13. За рахунок чого ефект від скорочення терміну будівництва отримує підрядник?

14. Пригадайте формулу ефекту від дострокового введення об’єкту в експлуатацію для підрядника. Назвіть складові.

15. Передбачте, що відбудеться з економічним ефектом, якщо термін будівництва не скоротити, а збільшити?

Лекція 16

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти