ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Результати проходження практики

 

У результаті проходження практики студенти повинні:

а) знати:

- методологію ведення облікової та аналітичної роботи на конкретному підприємстві;

- організацію облікової політики на підприємстві;

- зміст основних нормативних документів з планування, фінансів, обліку та контролю на підприємстві;

- методику і техніку складання статистичної, періодичної та річної бухгалтерської звітності;

- організацію і методику проведення аудиторської та контрольно-ревізійної роботи на рівні підприємства;

- принципи наукової організації праці економічних підрозділів підприємства та управління трудовим колективом в умовах функціонування інформаційної системи обліку, аналізу і аудиту;

б) вміти:

- складати на підставі даних обліку і звітності зведені документи, виробничі звіти з окремих питань діяльності підприємства;

- контролювати провадження бухгалтерського обліку в окремих структурних підрозділах підприємства;

- виконувати інвентаризацію господарських засобів підприємства;

- використовувати можливості запровадженої на підприємстві інформаційної системи автоматизації облікових робіт;

- аналізувати господарську та фінансову діяльність підприємства і його підрозділів із застосуванням можливостей процесора електронних таблиць Microsoft Excel;

- здійснювати оперативний економічний контроль виробничо-фінансової діяльності;

- розробляти положення про структурні підрозділи планово-економічної служби підприємства, посадові інструкції, графіки роботи тощо;

 

- оцінювати логічно та в історичному аспекті економічні явища, зокрема питання організації, планування, обліку, звітності й управління виробництвом;

- ефективно використовувати можливості технічних засобів та інформаційних систем автоматизації облікових, аналітичних та контрольних робіт;

- складати доповіді й реферати на економічні або соціально-суспільні теми і виступати перед виробничою аудиторією;

в) набути навичок:

- виконання функціональних обов'язків обліково-аналітичної роботи на робочих місцях бухгалтера, старшого бухгалтера, заступника головного бухгалтера, економіста, працівника планового відділу в умовах застосування доступних комп`ютерних технологій та інформаційних систем;

- здійснення контролю за правильністю та своєчасністю оформлення господарських операцій;

- упровадження передових форм і методів виконання первинного, аналітичного і синтетичного обліку;

- керівництва колективом обліково-економічних працівників, розподілу між ними функціональних обов'язків;

- виконання аналізу господарсько-фінансової діяльності підприємств і виявлення резервів підвищення ефективності використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів за допомогою комп`ютерної техніки та відповідного інформаційного забезпечення;

- організації і проведення аудиту та інвентаризації господарських засобів з використанням можливостей комп`ютерної техніки;

- розробки річного і перспективного планів організації бухгалтерського обліку та роботи обліково-економічного персоналу підприємства;

- підготування доповідей, проектів, рішень керівництва підприємства тощо.

База практики

 

Базою практики є конкретне підприємство промисловості, автотранспорту, зв'язку, торгівлі, сільського господарства (ВАТ, ЗАТ, ТзОВ, державне, комунальне, приватне). Підприємство повинне складати повну річну звітність.

Робочі місця виробничої практики:

- бухгалтерія;

- економічний відділ;

- плановий відділ.

Загальна тривалість виробничої практики:

- з бухгалтерського обліку - 36 днів після закінчення 6 семестру;

- з економічного аналізу та аудиту (7 семестр)_____днів;

- переддипломної практики (спеціаліст, магістр), (10 семестр) ___днів

Тривалість практики на окремих робочих місцях визначається індивідуальним календарним планом її проходження, що його складають керівники практики від підприємства та вищого навчального закладу на основі тематичних планів

Загальним перед початком виробничих та переддипломної практик є ознайомлення зі структурою підприємства та організацією аналітичної роботи на підприємстві.

Студент має вивчити організаційну і виробничу структури підприємства, розміщення його окремих структурних підрозділів. Окрему увагу потрібно звернути на ступінь забезпеченості підприємства засобами сучасної обчислювальної техніки та наявності сучасного ліцензованого програмного забезпечення автоматизації облікових, аналітичних та контрольних робіт. Ознайомлюється з виробничим профілем діяльності підприємства, його структурою управління. Вивчає основні показники, що характеризують техніко-економічний рівень розвитку підприємства (розмір і структуру власного капіталу, забезпеченість господарства матеріальними, трудовими і фінансовими ресурсами, структуру товарної продукції, рівень рентабельності окремих виробництв і видів продукції тощо.)

На наступному етапі студент вивчає структуру облікових та аналітичних підрозділів підприємства, організацію роботи, розподіл обов’язків між її працівниками, з’ясовує рівень централізації та автоматизації обліково-аналітичних робіт, ознайомлюється з графіком документообороту на підприємстві.

Під час ознайомлення з організаційною структурою виробництва та управління підприємством керівник практики від підприємства проводить екскурсію, під час якої студенти оглядають окремі структурні підрозділи підприємства, його відділи й служби та отримують докладну інформацію щодо кожного підрозділу.

Керівництво практикою

 

Загальне організаційне навчально-методичне керівництво практикою здійснює кафедра обліку та аудиту вищого навчального закладу.

На підприємствах практикою студентів керують: від вищого навчального закладу — викладачі кафедри, призначені наказом; від господарства — головний бухгалтер, заступник головного бухгалтера, головний економіст або начальник планового відділу, призначені наказом керівника підприємства.

Виконання програми практики контролює декан економічного факультету.

1. Керівництво практикою від вищого навчального закладу:

При підготовці до проведення та проходженні практики керівник від вищого навчального закладу зобов'язаний:

а) одержати від завідуючого кафедрою консультацію щодо проходження практики, вивчити програму і навчально-методичну документацію;

б) брати участь в організаційний нарадах, де завідуючий кафедри або його заступник ознайомлять студентів із наступним:

- програмою, метою і періодом проходження практики;

- порядком прибуття на базу практики й оформлення документів на проходження практики;

- особливостями проходження практики на промислових підприємствах, підприємствах автотранспорту, зв'язку, торгівлі;

 

- вимогами щодо додержання трудової дисципліни, охорони праці й техніки безпеки, правил внутрішнього розпорядку;

- порядком збирання матеріалів і складанням звіту про проходження практики;

в) дати рекомендації щодо ведення щоденника проходження практики;

г) систематично контролювати виконання студентами графіка проходження практики і правил внутрішнього розпорядку, додержання трудової дисципліни;

д) надавати допомогу керівникам практики від підприємства в проведенні заходів, спрямованих на ознайомлення з характером діяльності підприємства;

е) систематично інформувати кафедру про хід проходження практики студентами;

є) консультувати студентів з питань навчальної практики, техніки складання документів, ведення щоденників, написання звіту, ведення та оформлення науково-дослідної роботи.

На заключному етапі проходження практики і захисту звіту про практику керівник від вищого навчального закладу зобов'язаний:

- перевірити і підписати щоденники, звіти про проходження практики;

- взяти участь у проведенні захисту звітів про проходження практики;

- після закінчення практики подати письмовий звіт про результати проходження і захисту практики.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти