ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Керівництво практикою від підприємства

Згідно з Положенням про виробничу практику студентів вищих навчальних закладів України відповідальність за організацію практики на підприємстві покладається на його керівника.

Загальне керівництво практикою з бухгалтерського обліку господарської діяльності підприємств наказом керівника підприємства покладається на головного бухгалтера або його заступника, головного економіста або начальника планового відділу підприємства.

Для керівництва практикою студентів на робочих місцях головний бухгалтер, його заступник, головний економіст або начальник планового відділу призначає безпосередніх керівників, які консультують студентів на конкретному робочому місці.

Керівнику практики студентів від підприємства доцільно:

1) дібрати досвідчених спеціалістів від підприємства для безпосереднього керівництва практикою в структурних підрозділах;

2) забезпечити проведення обов'язкового інструктажу з охорони праці й техніки безпеки;

3) у перші дні практики ознайомити студентів з характером діяльності підприємства, його виробничою структурою, технологією та організацією виробництва;

4) разом зі студентом-практикантом згідно з планом практики скласти індивідуальний календар проходження практики за формою, що передбачена у щоденнику, і узгодити цей план з керівником практики від вищого навчального закладу;

5) забезпечити кожного студента робочим місцем, кваліфікованим керівником на цьому робочому місці, документами та обліковими реєстрами, передбаченими програмою практики;

6) давати студентам-практикантам всі пояснення, яких вони потребують під час проходження практики;

7) систематично перевіряти записи в щоденнику, оцінювати роботу студента за день;

8) контролювати ритмічність роботи студента, вимагати подання звіту про практику з попереднього робочого місця. Після перевірки і бесіди з практикантом керівник дозволяє розпочати практику на іншому робочому місці;

9) дати письмову характеристику на кожного студента-практиканта;

10) перевірити і підписати звіт про практику, складений студентом-практикантом.

Обов'язки студента-практиканта

Студент-практикант зобов'язаний:

1) з’явитися на базу практики точно в термін, визначений для проходження практики;

2) вивчити і строго дотримуватися правил внутрішнього розпорядку підприємства, охорони праці й техніки безпеки;

3) з керівником практики від підприємства скласти індивідуальний календарний план роботи на весь період практики, узгодити його з керівником практики від університету;

4) дотримуватися індивідуального плану проходження практики і виконувати всі вказівки керівників практики від підприємства та вищого навчального закладу;

5) приймати активну участь у суспільно-громадському житті колективу;

6) систематично вести щоденник проходження практики і подавати його керівникові практики від господарства для перевірки виконаної роботи і підпису. Після закінчення практики щоденник завіряє головний бухгалтер або його заступник, головний економіст, начальник планового відділу;

7) оформити матеріали до звіту одночасно із закінченням розгляду окремих питань програми практики;

8) підтримувати постійний зв'язок з керівником практики від університету, інформувати його про виконання програми проходження практики;

9) перед закінченням практики одержати характеристику з підписом керівника практики від підприємства і печаткою підприємства;

10) вчасно подати звіт про проходження практики на кафедру.

Складання та захист звіту про практику

З бухгалтерського обліку

Студент складає звіт про практику одночасно з її проходженням на відповідному робочому місці і у встановлені терміни здає його на кафедру.

Звіт складається з двох частин: текстової та додатків. Текстова частина складається за планом, що відповідає тематичному плану практики, тобто характеризуються всі особливості обліку тих об’єктів, які зазначені в плані.

Текстова частина звіту має бути написана або надрукована на аркушах стандартного формату. Загальний обсяг текстової частини 50-60 сторінок рукописного тексту (45-55 сторінок друкованого тексту).

Нумерація сторінок першої частини звіту наскрізна, починаючи з титулу.

Друга частина звітупро практику — додатки (первинні документи, облікові регістри, звітність) Всі ці носії інформації заповнюються студентом власноруч, і тільки у випадках автоматизованого ведення обліку робляться ксерокопії.

Кожний додаток слід пронумерувати. Додатки розміщують згідно з розділами текстової частини звіту, тобто в тому самому порядку, в якому роблять посилання у звіті. Первинні документи і зведені облікові та аналітичні таблиці повинні йти в порядковості з обліковими регістрами.

Звіт про проходження практики повинен бути переплетений. Перед титульною сторінкою (додаток 1) вкладається щоденник проходження практики, завірений підписом декана факультету та підписом керівника від підприємства і печаткою підприємства.

Керівник практики від підприємства перевіряє звіт про проходження практики, підписує і завіряє печаткою щоденник проходження практики. Крім того, керівник практики від підприємства у щоденнику дає письмову характеристику студента-практиканта, в якій наводяться відомості про рівень виконання практики, ставлення студента до роботи, дотримання трудової дисципліни.

Звіт з належно оформленим щоденником відразу після закінчення практики подається на кафедру, де з ним докладно ознайомлюється керівник від вищого навчального закладу. Він готує письмову рецензію на звіт про практику, в якій висвітлює позитивні й негативні аспекти, дає загальну оцінку роботи, виконаної студентом під час проходження практики. Після рецензування звіту його повертають студентові.

Захист звітів приймає комісія, призначена завідувачем кафедри.

Під час захисту звітів студенти мають показати глибокі знання з ведення обліку, аналізу та аудиту на підприємстві, складання за його даними звітності, організації автоматизованого опрацювання інформації. Студент має критично оцінити чинну практику організації облікової та аналітичної роботи на підприємстві, довести обґрунтованість і доцільність своїх пропозицій щодо його вдосконалення.

Під час оцінки звіту враховуються характеристика, видана керівником практики від підприємства, зміст звіту, хід захисту, висновки керівника практики від вищого навчального закладу.

ІІ. Тематичний план виробничої практики з бухгалтерського обліку

Виробнича практика з бухгалтерського обліку організовується на третьому курсі, її мета - ознайомити студентів із технологією облікового процесу. Вона покликана сформувати у студента професійні вміння і навички організації облікової практики на підприємствах. Слід підкреслити, що вказані вузлові питання змісту практики - базові. Керівники від вузу і підприємства можуть вносити в програму зміни та доповнення, які випливають із особливостей організації обліку і аналізу в конкретних виробничих умовах.

Програму виробничої практики складено так, що з кожним розділом обліку пов'язані самостійні об'єкти дослідження. Студентові слід ознайомитися з обліковою роботою на підприємстві, описати її, дати практичну оцінку обліковим процедурам і внести пропозиції щодо вдосконалення методики обліку та техніки роботи обліково-економічного персоналу.

Закінчення практики на одному робочому місці та перехід студента на інше робоче місце відбувається з відома (згоди) керівника практики від підприємства після ознайомлення його з відповідним звітом студента та співбесіди за змістом виконаної роботи.

Тематичний план виробничої практики з бухгалтерського обліку

№ п/п Тема курсу Кількість робочих днів
Ознайомлення з структурою підприємства, технологією і організацією виробництва і організацією бухгалтерського обліку
Облік основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних активів (НА)
Облік виробничих запасів і малоцінних та швидкозношуваних предметів (МШП)
Облік праці і заробітної плати
Облік витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції
Облік готової продукції та її реалізація
Облік коштів і розрахункових операцій
Облік власного капіталу та забезпечення капіталу
Облік довгострокових та поточних зобов'язань підприємства
Облік доходів витрат та фінансових результатів
Звітність підприємств
  Всього

 

Мета практики - підготовка до самостійної практичної роботи на посаді бухгалтера, заступника або головного бухгалтера підприємства, поглиблення і закріплення теоретичних знань, набуття досвіду організаторської й виховної роботи в колективі.

Завдання практики - вивчити передовий досвід організації обліку і аналітичної роботи в умовах застосування новітніх інформаційних систем та технологій, засвоїти методику складання квартальної й річної бухгалтерської звітності; набути практичні навички і досвід при виконанні облікових робіт на всіх ділянках підприємств; оволодіти прийомами оперативного контролю і узагальнюючого економічного аналізу діяльності за даними поточного обліку, бухгалтерської звітності; оволодіти способами і прийомами контролю виконання показників виробничо-фінансових планів; зібрати і опрацювати вихідну інформацію, узагальнити, систематизувати, закріпити і поглибити знання із дисциплін обліково-економічного профілю; набути навички у проведені дослідницької роботи.

У результаті проходження практики студенти повинні набути навички з виконання обов'язків працівників облікового апарату; розподілу між ними функціональних обов'язків, проведення інструктажу, складання і подання бухгалтерської і статистичної звітності; проведення аналізу господарської діяльності і використання трудових, матеріальних і фінансових ресурсів; із підготовки проектів рішень, проведення виробничих нарад з питань обліково-економічної роботи. Уміти застосовувати практичні навички роботи з комп`ютерною програмою автоматизованої обробки облікової, аналітичної інформації та внутрішнього аудиту.

Виробнича практика починається з ознайомлення з організацією виробництва на підприємстві, характером продукції й технологією її виробництва, структурою облікового апарата та організацією обліку.

Із кожної теми необхідно засвоїти порядок документального оформлення господарських операцій, бухгалтерської обробки документів, їх оформлення і обробка в запровадженій на підприємстві автоматизованій системі обробки облікової інформації, порядок запису у регістрах синтетичного та аналітичного обліку чи складання машинограм, які відображають узагальнену інформацію.

Існуючу практику організації бухгалтерського обліку слід вивчити критично, розробляючи позиції щодо її вдосконалення. Обсяг звіту з практики не повинен бути меншим за 40-50 сторінок, не враховуючи додатків (документів, реєстрів, машинограм тощо),

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти