ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Облік виробничих запасів та малоцінних і швидкозношуваних предметів (МШП)

Дану тему слід розкрити в контексті таких питань:

збереженість товарно-матеріальних цінностей, яку необхідно висвітлити в розрізі наступних об'єктів:

а) умови зберігання товарно-матеріальних цінностей;

б) складське господарство;

в) склад матеріально-відповідальних осіб, їх обов'язки;

г) інвентаризація видачі довіреностей і контролю за їх використанням;

методи обліку наявності виробничих запасів, своєчасність і повнота оприбуткування придбаних матеріалів, достовірність кількісних і якісних розходжень при прийманні матеріалів;

збереженість матеріалів, прийнятих на відповідальне зберігання;

формування транспортно - заготівельних витрат і їх обумовленість; дотримання кошторису і розподіл транспортно - заготівельних витрат;

законність і доцільність відпуску матеріалів на сторону і в переробку; нормування і лімітування відпуску матеріалів у виробництво; організація відпуску матеріалів у виробництво; обумовленість списання матеріалів у виробництво; достовірність розрахунку фактичної собівартості використаних на виробництво матеріалів;

облік і контроль відходів виробництва;

облік і контроль тари.

Вивчити і описати у звіті порядок матеріально-технічного постачання: основні умови поставки важливих видів матеріалів, які застосовуються на підприємстві: цінники й методику нарахування цін за матеріали; облік виконання договорів з постачальниками; функції відділу головного технолога у формуванні витрат матеріалів, планово-виробничого відділу — з виписування лімітних карт; контроль за використанням матеріалів у виробництві.

Необхідно описати організацію складського господарства (кількість складів, рознесення груп матеріалів, ваговимірювальні прилади, що застосовуються, порядок відпуску матеріалів, розпорядок дня роботи завідуючого складом); зняти копії із трьох-чотирьох карток із обліку матеріалів, пояснити, як застосовується шифрування матеріалів за групами, підгрупами, сортами, розмірами тощо; взяти безпосередню участь у прийманні матеріалів, які надійшли на склад. Описати порядок їх документального оформлення, скласти первинні документи на надходження матеріалів на склад; ознайомитись з картотекою матеріалів, порядком відображення первинних документів у картках складського обліку матеріалів; вивчити документальне оформлення операцій з відпуску матеріалів із складу у виробництво, в кладові цехів, на сторону в порядку реалізації.

При вивченні організації обліку виробничих запасів у бухгалтерії необхідно вивчити організацію документування і документообороту із обліку руху матеріалів у бухгалтерії; ознайомитись із методом оцінки матеріальних цінностей і визначенням фактичної собівартості заготівельних матеріалів; обліком товарно-заготівельних витрат і порядком їх включення у собівартість матеріалів; скласти розрахунок списання транспортно-заготівельних витрат на витрачені запаси. Дати критичну оцінку прийнятого на підприємстві методу оцінки матеріалів, а також обліку транспортно-заготівельних витрат; ознайомитись з організацією контролю за використанням матеріалів на виробництві; скласти відомість "Рух матеріалів у грошовому вираженні"(копію додати до звіту); ознайомитись з порядком складання журналу № 3 з обліку розрахунків з постачальниками і підрядниками (копію додати до звіту); взяти участь у інвентаризації матеріальних цінностей чи ознайомитись з матеріалами попередньої інвентаризації. Зробити виписку з відомості по інвентаризації й вказати, якими проведеннями оформляються результати інвентаризації; вивчити порядок обліку МШП на складі, в експлуатації й бухгалтерії; порядок документального оформлення операцій, які відображають рух МШП на складі і бухгалтерії; порядок складання сальдової відомості за матеріальними цінностями, пояснити її призначення; скласти схему організації сальдового методу обліку матеріалів і пояснити її; заповнити таблицю, в якій відобразити основні проведення із обліку руху матеріальних ресурсів.

При розкритті цієї теми у звіті, в розділі додатків, прикласти всі первинні документи (або їх копії) та облікові регістри, що застосовуються на підприємстві, стосовно даного об’єкту обліку.

4.Облік праці і заробітної плати

 

Дану тему студенти розкривають в розрізі таких питань:

1. використання кадрів працівників і службовців по призначенню, стан трудової дисципліни;

2. методи обліку відпрацьованого часу; достовірність оперативних даних по обліку особового складу, даних про відпрацьований час і його втрати;

3. відповідність нарахованої заробітної плати відпрацьованому часу і стан нормування і планування праці; достовірність виконання плану продуктивності праці; основної і додаткової заробітної плати; дотримання нормативного співвідношення між приростом середньої заробітної плати і приростом продуктивності праці;

4. реальність заборгованості робітникам і службовцям; методи обліку розрахунків з робітниками і службовцями;

5. нарахування на оплату праці;

6. синтетичний і аналітичний облік розрахунків по оплаті праці.

Мета опрацювання даної теми – вивчити організацію обробки інформації із заробітної плати, починаючи з обробки первинних документів і закінчуючи зведеними даними.

Для цього студенти повинні виконати таку роботу:

- скласти табель відпрацьованого часу. Засвоїти методи реєстрації робочого часу в табелі (відпрацьований і невідпрацьований час), вивчити документацію, яка підтверджує невідпрацьований час, за який проводиться оплата понад урочний, нічний час, пільговий час для підлітків, перерви у роботі матерів-годувальниць, виконання державних і суспільних обов'язків, час непрацездатності, відпустка тощо і нарахування заробітної плати:

- користуючись табелем, нарахувати заробітну плату робітникам, які працюють за погодинною формою оплати, інженерно-технічного персоналу, службовцям, іншим категоріям працюючих;

- вивчити преміальні системи і порядок нарахування премій, що застосовуються на підприємстві; порядок нарахування резерву на оплату відпусток працівникам, відображення резерву на рахунках бухгалтерського обліку; нарахування відпускних; порядок нарахування на соціальне страхування, порядок використання цих сум і відображення операцій із соціального страхування на рахунках бухгалтерського обліку;

- скласти відомість нарахування заробітної плати і платіжну відомість, вивчити порядок виплати заробітної плати, відображення грошових сум у реєстрах бухгалтерського обліку;

- вивчити порядок утримань з заробітної плати, їх документальне оформлення (податок з доходів фізичних осіб, утримання за виконавчими листами, за брак, в Пенсійний фонд ,фонди соціального страхування на випадок безробіття, та тимчасової непрацездатності, за товари, куплені в кредит тощо );

- ознайомитись з порядком складання розроблювальної таблиці із розподілу заробітної плати за видами продукції, що виготовляється, рахунками, статтями витрат із зведенням даних для розрахунків з робітниками і службовцями, зведенням заробітної плати за її складом і категоріями робітників.

При розкритті цієї теми у звіті, в розділі додатків, прикласти всі первинні документи (або їх копії) та облікові регістри, що застосовуються на підприємстві, стосовно даного об’єкту обліку.

 

Облік витрат на виробництво і калькулювання

Собівартості продукції

Ця тема найскладніша для вивчення, тому для її опрацювання відводиться багато часу. Особливу увагу при проходженні практики слід звернути на питання організації первинного обліку виробничих витрат. Студенти повинні ознайомитись з галузевою інструкцією із планування, обліку і калькулювання собівартості продукції; вивчити організацію нормативного господарства; знати порядок обліку включення в собівартість продукції основних витрат на виробництво: вміти документально оформити виробіток робітників-відрядників, брак і простої; випуск продукції з виробництва, провести інвентаризацію і дати оцінку незавершеного виробництва; ознайомитись з роботою одного з допоміжних цехів, вивчити особливість формування витрат на виробництво продукції, робіт, послуг; вивчити метод калькулювання продукції й порядок включення витрат допоміжного виробництва в собівартість продукції основних цехів; вивчити порядок складання відомостей розподілу сировини, матеріалів, заробітної плати, витрат на утримання й експлуатацію обладнання, управління виробництвом між окремими об'єктами калькуляції; порядок розподілу послуг допоміжного виробництва, обліку і оцінки браку; ознайомитись з порядком аналітичного обліку витрат на виробництво за статтями калькуляції; вивчити організацію зведеного обліку витрат на виробництво; засвоїти порядок визначення фактичної собівартості продукції.

При висвітленні цієї теми у звіті студенти звертають увагу на такі питання:

методи обліку і калькулювання витрат на виробництво; достовірність складання планових і нормативних калькуляцій; реальність планових показників, зв'язаних з виробництвом продукції;

віднесення матеріальних і трудових витрат на виробництво;

достовірність сум, віднесених на загальновиробничі витрати; правильність розподілу загальновиробничих витрат;

достовірність факту браку продукції; правильність вирахування фактичної собівартості вибракуваної продукції; визначення суми втрат від браку;

стан норм і нормативів по допоміжному виробництву; достовірність сум, віднесених на збільшення витрат по виконаних роботах і послугах; правильність визначення фактичної собівартості робіт і послуг;

збереженість матеріалів, деталей і напівфабрикатів у виробництві;

раціональні прийоми визначення собівартості продукції; реальність величини незавершеного виробництва;

достовірність звітних калькуляцій.

документування виробничих витрат;

синтетичний і аналітичний облік витрат на виробництво продукції (товарів, робіт та послуг).

При розкритті цієї теми у звіті, в розділі додатків, прикласти всі первинні документи (або їх копії) та облікові регістри, що застосовуються на підприємстві, стосовно даного об’єкту обліку

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти