ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Облік готової продукції й її реалізація

У процесі вивчення теми слід звернути увагу на такі основні моменти:

документальне оформлення випуску продукції з виробництва; організації обліку готової продукції на складі;

порядок оформлення документів на відвантажену продукцію;

порядок складання відомості відвантаженої й реалізованої продукції;

вивчити документальне оформлення, а також організацію обліку витрат на збут і податку на додану вартість;

своєчасність і повнота оприбуткування готової продукції; ритмічність випуску продукції;

стан обліку готової продукції на складах і в бухгалтерії;

якість продукції та її оцінка; достовірність і ефективність витрат на покращення якості продукції;

стан обліку відвантаженої продукції і стан оперативного обліку виконання плану поставок;

правильність визначення фактичної собівартості відвантаженої продукції;

стан обліку реалізованої продукції; визначення фактичної собівартості реалізованої продукції; визначення фінансового результату від реалізації продукції.

При розкритті цієї теми у звіті, в розділі додатків, прикласти всі первинні документи (або їх копії) та облікові регістри, що застосовуються на підприємстві, стосовно даного об’єкту обліку.

Облік коштів і розрахункових операцій

 

У цьому розділі програми слід вивчити господарські відносини і розрахункові операції між підприємствами, організаціями, закладами.

Основні питання, що необхідно розглянути:

- документальне оформлення операцій по касі;

- збереженість коштів в касі; дотримання касової дисципліни;

- ведення касиром касової книги;

- опрацювання звіту касира;

- відображення операцій по касі в журналі №1 і відомості №1.1;

- документальне оформлення операцій на розрахунковому рахунку;

- опрацювання виписок банку; достовірність банківських виписок, обумовленість сум, проведених по рахунках в банках;

- відображення операцій на розрахунковому рахунку в журналі №1 і відомості №1.2;

- синтетичний і аналітичний облік розрахунків з підзвітними особами, складання авансових звітів; складання журналу №3;

- форми розрахунків і їх характеристика (акцептна, акредитивна, за особливими рахунками, чеками із лімітованих і нелімітованих книжок, платіжними дорученнями, в порядку планових платежів і авансів про часткову готовність замовлень тощо);

- порядок розрахунків із бюджетом, з різними дебіторами та облік претензій;

- складання журналу №3, схеми кореспондентських рахунків із обліку коштів і розрахункових операцій

- реальність дебіторської заборгованості;

- особливості нарахування резерву сумнівних боргів.

При розкритті цієї теми у звіті, в розділі додатків, прикласти всі первинні документи (або їх копії) та облікові регістри, що застосовуються на підприємстві, стосовно даного об’єкту обліку.

Облік власного капіталу та забезпечення зобов’язань

 

При опрацюванні даної теми студент повинен розглянути наступні питання:

- формування статутного(пайового капіталу);

- документальне оформлення операцій пов'язаних з формуванням власного капіталу;

- синтетичний та аналітичний облік операцій з власним капіталом;

- особливості формування резервного капіталу;

- особливості утворення та ліквідації підприємства;

- синтетичний та аналітичний облік неоплаченого та вилученого капіталу;

- складання облікового регістру з обліку власного капіталу;

- наявність на підприємстві цільового фінансування;

- облік забезпечень наступних витрат та платежів.

При розкритті цієї теми у звіті, в розділі додатків, прикласти всі первинні документи (або їх копії) та облікові регістри, що застосовуються на підприємстві, стосовно даного об’єкту обліку

Облік довгострокових та поточних зобов'язань підприємства

 

Дана тема повинна бути опрацьована в розрізі таких питань :

- організація банківського кредитування ( довгострокового та поточного);

- синтетичний та аналітичний облік довгострокових та короткострокових кредитів банків;

- відображення операцій фінансової оренди та лізингу;

- відстрочені податкові активи та зобов'язання;

- документування операцій з обліку поточних і довгострокових зобов'язань;

- складання облікових регістрів по зобов'язаннях підприємства;

Облік доходів, витрат та фінансових результатів

 

У даній темі студент повинен охарактеризувати діяльність підприємства і зуміти віднести операції до різних видів діяльності, привести склад доходів і витрат, що відносяться до операційної, інвестиційної, фінансової діяльності ; вміти застосувати рахунки 8-го і 9-го класу щодо обліку витрат підприємства. У звіті слід розкрити даний об’єкт обліку в розрізі таких питань:

- документування операцій пов'язаних з формуванням доходів, витрат та фінансових результатів;

- синтетичний та аналітичний облік доходів витрат та фінансових результатів;

- нарахування податку на прибуток та визначення чистого фінансового результату;

- особливості заповнення журналів № 6 і 7.

 

Звітність підприємств

 

Студент повинен вивчити структуру, зміст і порядок складання бухгалтерського балансу, звіту про фінансові результати; освоїти принципи статей балансу; знати характеристику і взаємозв'язок розділів і основних статей балансу, та їх зв’язок із звітом про фінансові результати.

Відобразити особливості складання звіту про власний капітал та звіту про рух грошових коштів , а також необхідність складання приміток до фінансових звітів. Охарактеризувати взаємозв’язок форм звітності.


ІІІ. Тематичний план практики з економічного аналізу та аудиту фінансово-господарської діяльності підприємств

Програму виробничої практики складено так, що з кожним розділом аналізу та контролю пов'язані самостійні об'єкти дослідження. Студентові слід ознайомитися з обліково-аналітичною роботою на підприємстві, описати її, дати характеристику забезпечення підприємства новітніми технічними засобами автоматизованої обробки економічної інформації та наявності відповідних ліцензованих програмних продуктів, дати практичну оцінку обліково-аналітичним процедурам і внести пропозиції щодо вдосконалення методики аналізу і контролю та техніки роботи обліково-економічного персоналу в умовах застосування новітніх інформаційних систем і технологій.

Закінчення практики на одному робочому місці та перехід студента на інше робоче місце відбувається з відома (згоди) керівника практики від підприємства після ознайомлення його з відповідним звітом студента та співбесіди за змістом виконаної роботи.

Таблиця 1

Тематичний план практики

№ з/п Зміст роботи Кількість днів
Аналіз виробництва та реалізації продукції  
Аналіз стану та використання основних засобів підприємства  
Аналіз використання трудових ресурсів підприємства  
Аналіз використання матеріальних ресурсів підприємства  
Аналіз витрат на виробництво та собівартості продукції  
Аналіз фінансового стану підприємства  
Аудит стратегії функціонування підприємства у зовнішньому середовищі  
Аудит стану системи внутрішнього контролю  
Аудит облікової політики підприємства  
Аудит активів і пасивів підприємства  
Аудит фінансових результатів діяльності підприємства  
Аудит бухгалтерської звітності та фінансового стану підприємства  
Експрес-аудит балансу підприємства  
  Всього  

Зміст практики

1. Ознайомлення зі структурою підприємства та організацією аналітичної роботи на підприємстві

Студент починає виробничу практику з вивчення організацій­ної і виробничої структури господарства, розміщення його окремих структурних підрозділів, Ознайомлюється з виробничим напрямком господарства, його структурою управління та рівнем забезпечення підприємства новітніми інформаційними системами і технологіями автоматизації управлінських та економічних задач. Вивчає основні показники, що характеризують техніко-економічний рівень розвитку господарства (розмір і структуру власного капіталу, забезпеченість господарства матеріальними, трудовими і фінансовими ресурсами, структуру товарної продукції, рівень рентабельності окремих виробництв і видів продукції тощо).

На наступному етапі студент вивчає структуру економічної служби підприємства, організацію її роботи, розподіл обов'язків між її працівни­ками, з’ясовує рівень централізації та автоматизації обліково-аналітичних робіт, ознайомлюється з графіком документообороту на підприємстві.

Під час ознайомлення з організаційною структурою виробництва та управління підприємством керівник практики від підприємства проводить екскурсію, під час якої студенти оглядають окремі структурні підрозділи підприємства, його відділи й служби та отримують докладну інформацію щодо кожного підрозділу. Всі аналітичні таблиці та розрахунки виконати з використанням можливостей табличного процесора Excel. Результати аналітичних досліджень наглядно відобразити за допомогою діаграм та графіків.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти