ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Дані для аналізу продуктивності праці

Показники За планом Фак-тично Відхи- лення від плану Викона-ння плану, %
1.Обсяг товарної продукції, тис. грн.        
2.Середньооблікова чисельність робітників, чол.        
3.Загальна кількість відпрацьованих робітниками людино-днів        
4.Загальна кількість відпрацьованих робітниками людино-годин        
5.Середня кількість днів, відпрацьованих одним робітником        
6. Середня тривалість робочого дня, год.        
7.Середній виробіток одного робітника, грн.: а) місячний б) денний в) годинний        

 

4.5. Обчислити середню заробітну плату одного працівника промислово-виробничого персоналу, а також працівників непромислового персоналу і за категоріями працюючих. Визначити абсолютне і відносне відхилення (економію, перевитрату) фонду заробітної плати (ФЗП) промислово-виробничого персоналу, а також фактори, які здійснили вплив на абсолютне і відносне відхилення ФЗП від плану. Визначити питому вагу ФЗП промислово-виробничого персоналу і непромислового персоналу в загальному ФЗП підприємства. Дати оцінку показникам використання ФЗП підприємства. Аналітичні розрахунки виконати в табличному процесорі Excel.

 

 

Таблиця 4.5

Дані для аналізу заробітної плати

(тис. грн.)

Показники План Звіт Відхи- лення
1.ФЗП промислово-виробничого персоналу – всього      
2. В тому числі:      
- робітників      
- службовців      
- спеціалістів      
- керівників      
3. ФЗП непромислового персоналу - всього      
4. Обсяг товарної продукції      

 

Аналіз використання матеріальних ресурсів підприємства

 

За час проходження практики студент повинен:

5.1. Провести аналіз стану і динаміки оборотних запасів на підприємстві. Розрахувати оборотність запасів, середню величину запасів, строк зберігання запасів. Зробити відповідні висновки. Розрахунок аналітичних показників потрібно здійснити в табличному процесорі Excel.

Таблиця 5.1

Вихідні дані для аналізу оборотних запасів

(грн.)

Показник Минулий рік Звітний рік Відхи- лення
Матеріальні затрати в складі собівартості реалізованої продукції      
Виробнича собівартість реалізованої продукції      
Середні залишки: - виробничих запасів - запасів готової продукції      

 

5.2. Проаналізувати ефективність використання матеріальних ресурсів підприємства та визначити фактори, які вплинули на неї. Розрахунок аналітичних показників потрібно здійснити в табличному процесорі Excel.

Таблиця 5.2

Дані для аналізу ефективності використання матеріальних ресурсів підприємства

Показник Попередній період Планові дані Фактично Відхилення
Від попереднього періоду Від плану
1. Товарна продукція, тис.грн.          
2. Матеріальні витрати за період, тис.грн.          
3. Матеріаловіддача          
4. Матеріаломісткість          

Аналіз витрат на виробництво та собівартості продукції

 

За час проходження практики студент повинен:

6.1. Охарактеризувати структуру витрат на виробництво продукції. Дати оцінку витрат на виробництво продукції за економічними елементами. Таблицю виконати з використанням можливостей табличного процесора Excel.

Таблиця 6.1

№ з/п Елементи витрат Питома вага витрат у мину-лому році Витрати Відхилення, %
за планом фактично від минулого року від плану
сума, тис. грн. Питома вага, % сума, тис. грн. Питома вага, %
Матеріальні витрати              
Амортизація              
Оплата праці              
Відрахування на соціальне страхування              
Інші витрати              
Усього витрат на виробництво              

6.2. Проаналізувати витрати на утримання і використання обладнання та загальновиробничі витрати підприємства. Аналітичні розрахунки виконати в табличному процесорі Excel.

Таблиця 6.2

(тис. грн.)

№ з/п Стаття витрат План Звіт Відхилення Резерв зниження собівартості
Абсолютне Відносне
Амортизація устаткування          
Експлуатація устаткування          
Поточний ремонт          
Внутрішньозаводське переміщення вантажів          
Знос МШП          
Інші витрати          
Разом          
Утримання апарату управління          
Утримання іншого цехового персоналу          
Амортизація будинків, споруд          
Інші витрати          
Непродуктивні витрати          
Разом          

5.3. За даними калькуляції проаналізувати собівартість одиниці одного з видів продукції, який займає найбільшу питому вагу в обсязі реалізації продукції, за статтями витрат. Розрахунок аналітичних показників здійснити в табличному процесорі Excel

Таблиця 6.3

№ з/п Стаття витрат На одиницю продукції, грн. Відхилення
минулий рік Звітний рік від минулого року, грн. від плану
за планом фактично за планом Фактично сума %
Сировина та матеріали              
Поворотні відходи              
Куповані напівфабрикати              
Паливо, енергія              
Заробітна плата виробничих робітників              
Відрахування на соціальне страхування              
Витрати на підготовку та освоєння виробництва              
Витрати на утримання й використання устаткування              
Цехові витрати              
Втрати від браку              
Інші виробничі витрати              
Виробнича собівартість              

 

Аналіз фінансового стану підприємства

За час проходження практики студент повинен:

7.1. Дати загальну характеристику фінансово-майнового стану на основі порівняльного аналітичного балансу підприємства (таблиця 7.1). Розрахувати показники, які характеризують стан основних засобів підприємства: частка основних засобів у валюті балансу, співвідношення необоротних і оборотних активів, частку активної частини основних засобів, коефіцієнти зносу, придатності, оновлення, вибуття. Дати їм характеристику. Розрахунок аналітичних показників потрібно здійснити в табличному процесорі Excel.

 

Таблиця 7.1

Порівняльний аналітичний баланс

Назва статей Код рядка На поч. звітного періоду На кін. звітного періоду Зміна за рік  
 
сума, тис. грн %% сума, тис. грн %% сума, тис. грн %% Темп зростання, %  
                   

 

7.2. Дати характеристику структури оборотних активів підприємства. Скласти в табличному процесорі Excel таблицю 7.2.

 

Таблиця 7.2

Аналіз структури оборотних коштів

Назва статей Код рядка На поч. звітного періоду На кін. звітного періоду Зміна за рік  
 
сума, тис грн %% сума, тис. грн %% сума, тис. грн %% Темп зростання, %  
                   

7.3. Дати характеристику джерел формування капіталу підприємства. Скласти в табличному процесорі Excel таблицю 7.3.

 

Таблиця 7.3

Динаміка структури власного капіталу

Назва статей Код рядка На поч. звітного періоду На кін. звітного періоду Зміна за рік  
 
сума, тис.грн %% сума, тис.грн %% сума, тис.грн %% Темп зростан-ня, %  
                   

7.4. Дати характеристику стану і руху власного капіталу підприємства (таблиця 7.4). Аналітичні розрахунки виконати в табличному процесорі Excel.

Таблиця 7.4

Аналіз руху власного капіталу

Показники Статутний капітал Резервний капітал Нерозподі- лений прибуток Інший додат- ковий капітал
Залишок на початок року        
Надійшло        
Використано        
Залишок на кінець року        
Абсолютна зміна залишку        
Темп зростання, %        
Коефіцієнт надходження        
Коефіцієнт вибуття        

7.5. Дати характеристику динаміки і структури залученого капіталу підприємства (таблиця 7.5). Аналітичні розрахунки виконати в табличному процесорі Excel.

 

Таблиця 7.5

Динаміка структури позичкового капіталу

Назва статей Код рядка На поч. звітного періоду На кін. звітного періоду Зміна за рік  
 
сума, тис. грн %% сума, тис. грн %% сума, тис. грн %% Темп зростання, %  
                   

7.6. Дати характеристику фінансової стійкості підприємства на основі коефіцієнтів капіталізації (таблиця 7.6). Аналітичні розрахунки виконати в табличному процесорі Excel.

Таблиця 7. 6

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти