ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


І факторних показників у динаміці

 

Показники Формула За попередній період За звітний період Відхилення  
 
 
Рентабельність власного капіталу р.220 ф.2 / р.380 ф.1        
 
Чиста рентабельність продажу р.220 ф.2 / р.035 ф.2        
 
Ресурсовіддачі р. 035 ф.2 / р. 280 ф.1        
 
Коефіцієнт фінансової залежності р. 280 ф. 1 / р. 380 ф.1        
 

 

 

Таблиця 7.16

Зведена таблиця впливу факторів на зміну рентабельності власного капіталу

Показники Вплив
Зміна чистої рентабельності продажу  
Зміна ресурсовіддачі  
Зміна коефіцієнта фінансової залежності  
Зміна рентабельності власного капіталу  

7.16. Дати характеристику ділової активності підприємства (таблиця 7.17). Аналітичні розрахунки виконати в табличному процесорі Excel.

Таблиця 7.17

Зведена таблиця коефіцієнтів ділової активності

 

  Показники Формула Значення  
1. Коефіцієнт оборотності активів р. 035 ф.2 / (р.280 гр.3+гр.4) х 0,5    
 
2. Коефіцієнт оборотності оборотних активів р. 035 ф.2 / (р.260 гр.3+гр.4) х 0,5    
 
3. Коефіцієнт оборотності запасів р.040 ф.2 / (рр.100-140 гр.3 + гр.4) х 0,5    
 
4. Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості р.035 ф.2 / (рр.160-210 гр.3 + гр.4) х 0,5    
 
5. Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості р.035 ф.2 / (р.620 гр.3 + гр.4) х 0,5    
 
6. Коефіцієнт оборотності власного капіталу р.035 ф.2 / (р.380 гр.3 + гр.4) х 0,5    
 
7. Коефіцієнт оборотності необоротних активів р.035 ф.2 / (р.080 гр.3 + гр.4) х 0,5    
 
  8. Період одного обороту активів, дні 360 / К об а    
9. Період одного обороту оборотних активів, дні 360 / К об об а    
 
  10. Період одного обороту запасів, дні 360 / К об з    
11. Період одного обороту дебіторської заборгованості, дні 360 / К об дз    
 
12. Період одного обороту кредиторської заборгованості, дні 360 / К об кз    
 
13. Період одного обороту власного капіталу, дні 360 / К об ВлК    
 
14. Період одного обороту необоротних активів, дні 360/ К об на    
 
  15. Фінансовий цикл, дні Т об з + Т об дз Т об кз    
         

7.17. Дати характеристику якості управління підприємством за станом руху грошових потоків (таблиця 7.18). Таблицю виконати в табличному процесорі Excel.

 

Таблиця 7.18

Структура грошових потоків

Показники Рядок Попередній рік Звітний рік  
 
1. Вид діяльності:        
 
- операційна      
- інвестиційна      
- фінансова      
2. Чистий рух коштів за звітний період      
3. Загальна оцінка якості управління х      
 

7.18. Дати характеристику показників оцінки руху грошових коштів підприємства (таблиця 7.19). Таблицю виконати в табличному процесорі Excel.

Таблиця 7.19

Показники оцінки руху грошових коштів підприємства

Показник Минулий рік Звітний рік Відхилення
1. Рентабельність залишку грошових коштів      
2. Рентабельність витрачених грошових коштів      
3. Рентабельність отриманих грошових коштів      
4. Рентабельність чистого грошового потоку      
5. Коефіцієнт достатності чистого грошового потоку      
6. Коефіцієнт ліквідності грошового потоку      
7. Коефіцієнт ефективності грошового потоку      

 

Аудит стратегії функціонування підприємства у зовнішньому середовищі

З метою проведення аудиту дати характеристику стану розрахункових відносин підприємства для чого в табличному процесорі Excel використати аналітичні таблиці наступних форм:

8.1.Стану дебіторської і кредиторської заборгованості:

Таблиця 8.1.

Звірка залишків дебіторської заборгованості

станом на _____________________

Рахунок у головній книзі Залишок по головній книзі Залишок по журналу-ордеру Відхилення Причини
         
         
         
Разом:        

 

Таблиця 8.2.

Перелік активів звірки на підтвердження

Дебіторської заборгованості

Дебітор (повна назва підприємства без скорочення) Код рядка у журналі-ордері Сума дебітор-ської за боргова-ності Дата виникнення заборго-ваності Підстава виник-нення заборго-ваності Згідно акта звірки від дебітора Примітка (розбіж-ності)
сума дата
               
               
               
               
Разом:              

Таблиця 8.3.

Перелік виявлених помилок і порушень

При перевірці дебіторської заборгованості

Первинний документ, обліковий регістр Характер порушення
Найменування Дата Сума
           
           
           
           
           

 

Таблиця 8.4.

Розрахунок коефіцієнта сумнівності на підставі класифікації

Дебіторської заборгованості за минулий період

Назва дебітора Кількість прострочених днів оплати Всього
від 1 до 30 від 31 до 90 від 91 до 180 від 181 до 270 від 271 до 360 Більше року  
                 
                 
                 
Разом:                
Сума безнадійної заборгованості                
Коефіцієнт сумнівності (сума безнадійної заборгованості)                

 

Таблиця 8.5.

Групування дебіторської заборгованості за строками її погашення

Покупець Строки прострочення платежу, дні Всього
1-30 31-60 61-90 більше 90
               
               
               
               
  Разом:            
  Коефіцієнт сумнівності, виходячи з минулого досвіду          
  Сума резерву сумнівних боргів            

 

Таблиця 8.6.

Дебіторська заборгованість зі строком позовної

давності, що минув, станом на ___________________________

 

Дебітор Сума дебіторської заборгованості Дата виникнення заборгованості Записи, зроблені в обліку на списання Підстава для списання Примітка
           
           
           
           

Таблиця 8.7.

Перелік дебіторської заборгованості, списаної

на витрати підприємства за _________________________

 

Назва дебітора Сума дебіторської заборгованості, списаної на витрати Дата списання і кореспонденція рахунків Підстава для списання (№, дата і назва документа) Встановлено, чи винна особа
У виникненні заборгованості У пропусканні строків позовної давності
           
           

 

Таблиця 8.8.

Звірка залишків кредиторської заборгованості

станом на _______________________

Рахунок у головній книзі Залишок по головній книзі Залишок по журналу-ордеру Відхилення (гр..2 – гр..3) Причини
         
         
         
Разом:        

Таблиця 8.9.

Перелік актів звірки на підтвердження кредиторської заборгованості

станом на ________________________________________

Кредитор (повна назва підприємства без скорочення) Код рядка у журналі-ордері Сума кредитор-ської за- боргова-ності Дата виникнення заборго-ваності Підстава виник-нення заборго-ваності Згідно акта звірки від кредитора Примітка (відхи-лення, причини)
сума дата
               
               
               
               
               
Разом:              

 

Таблиця 8.10.

Звірка повноти та своєчасності оплати рахунків

Постачальників (вибірково)

Кредитор (повна назва підприємства без скорочення) Код рядка у журналі-ордері Сума по накладній (рахунку, договору) Кінцева дата проведення оплати постачаль-нику згідно з договорами Дата фактично проведе-ної оплати (згідно з випискою банку) Сума штрафу чи пені за несвоєчасну оплату, передбачена договором Підстава встанов-лених відхилень
За огові-ром Факти-чно стягнуто
               
               
               
               
               
Разом:              

 

Таблиця 8.11.

Таблиця некоректних записів в обліку

кредиторської заборгованості за _____________рік

Кредитор Сума Дата   Незвичайна проводка
Об’єдна-ння дебітор-ської та креди-торської заборго-ваності Сторну-вання раніше отрима-них запасів Без під- ставне списання заборго-ваності на доходи Перене-сення заборго-ваності на інші рахунки балансу При-мітка
               
               
Разом:              

Таблиця 8.12.

Перелік помилок і порушень, виявлених при аудиті

Кредиторської заборгованості

Первинний документ, обліковий регістр Характер порушення
Найменування Дата Сума
           
           
           
           
           

 

Таблиця 8.13.

Кредиторська заборгованість зі строком позовної

давності, що минув станом на ______________________________

Кредитор (повна назва підприємства) Сума кредитор-ської заборго-ваності Дата виникнення заборго-ваності Записи у обліку на списання Підстава для списання Примітка
           
           
           
           
           
           
           

 

 

Таблиця 8.14.

Вибірка нестач, втрат та псування запасів

з вини постачальників за _____________________________

 

Креди-тор Номер і дата наклад-ної Найме-нування зіпсова-ного товару за наклад-ною Сума за наклад-ною поста-чальника Кількість та сума нестач Кіль-кість та сума втрат Кіль-кість та сума псування Відобра- ження операцій в обліку При- мітка
                 
                 
                 
                 

 

8.2. Стану фінансових інвестицій підприємства-замовника

Таблиця 8.15.

Звірка залишків фінансових інвестицій станом на ________________________________

Рахунок у головній книзі Залишок по головній книзі Залишок по журналу -ордеру Залишок по балансу Причини
         
         
         
         
         
Разом:        

 

Таблиця 8.16.

Перевірка собівартості придбаної фінансової інвестиції

Фінансова інвестиція За способами придбання Всього
За гроші В обмін на цінні папери власної емісії В обмін на інші активи
    Ціна придба-ння Комісій-на ви-нагорода Мито Податки та збори, обов’яз-кові платежі Інші вит- рати, безносе- редньо пов’язані з придба- нням фін.інвес-тицій
                   
                   

 

Таблиця 8.17.

Вибірка інвентаризації цінних паперів

Назва фінан- сового вкла- дення Номер та серія цінних паперів Назва доку-мента, що під- тверд- жує фінан. інвести ції Вид фі-нансо-вого вкла- дення Вартість цінних паперів Строк пога- шення Загаль-на сума Відображено в обліку
Номінальна Загальна Надлишки Кт 719 Нестача Дт 947
Дт14 Дт35 Дт14 Дт35
                         
                         
                         
                         

Таблиця 8.18.

Перелік помилок і порушень, виявлених при аудиті

Фінансових інвестицій

Первинний документ, обліковий регістр Характер порушення
  Найменування Дата Сума  
           
           
           
           

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти