ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Аудит стану системи внутрішнього контролю.

Оцінка внутрішнього контролю системи бухгалтерського обліку може бути здійснена за наведеною схемою тесту.

 

Таблиця 9.1.

Тест внутрішнього контролю системи бухгалтерського обліку

Зміст питання Варіант відповіді Примітка
Так Ні Інформа- ція відсутня
1. Чи існує на підприємстві служба внутрішнього контролю.        
2. Кому підпорядкована ця служба: • головному бухгалтері; • раді директорів; • керівництву; • інше.        
3. Хто розробляє політику внутрішнього контролю        
4. Чи існує на підприємстві взаємозамінність        
5. Як часто здійснюється підвищення кваліфікації фахівців        
6. Вкажіть вимоги до фахівців внутрішнього контролю        
7. На підприємстві служба внутрішнього контролю використовує: • типові форми документів; • розроблені самостійно; • інші (вкажіть).        
8. Фінансова звітність до затвердження керівництвом перевіряється службою внутрішнього контролю.        
9. Чи формуються та надаються керівництву звіти служби внутрішнього контролю. (Якщо так, вкажіть періодичність перевірок).        
10. Чи здійснюються перевірки системи обліку та фінансової звітності ревізійною комісією. (Якщо так, вкажіть періодичність перевірок)       Копія акту
11. Чи затверджується звітність на річних загальних зборах акціонерів (засновників).       Копія прото- колу

Таблиця 9.2.

Тест внутрішнього контролю електронної

Обробки інформації

Зміст питання Варіант відповіді При- мітка
Так Ні Інформація відсутня
1. Чи підпорядковується відділ електронної обробки даних службам, інформацію яких обробляє.        
2. Чи працівники відділу електронної обробки даних санкціонують операції.        
3. Чи ліцензований програмний продукт        
4. Чи персонал відділу електронної обробки даних має можливість виправляти помилки (крім помилок набору).        
5. Чи виконують розроблювачі програм функції операторів з введення інформації, що обробляється.        
6. Чи відділені функції програмування від функцій контролю даних.        
7. Чи мають доступ у приміщення, де розташований відділ електронної обробки даних інші співробітники.        
8. Чи обмежений доступ до комп’ютерів визначеним колом осіб.        
9. Чи розділені рівні доступу для різних категорій співробітників.        
10. Чи використовуються для контролю доступу паролі.        
11. Чи здійснюється регулярно зміна паролів.        
12. Чи вчасно анулюються паролі звільнених співробітників.        
13. Чи встановлені процедури контролю несанкціонованого доступу.        
14. Чи встановлений і дотримується графік обробки даних.        
15. Чи забезпечено безперебійне живлення на випадок відключення електроенергії. При відповіді “так” вказати, за допомогою яких засобів.        
16. Чи архівується інформація систематично.        
17. Чи зберігаються резервні копії в осіб, яким це необхідно відповідно до їх обов’язків.        
18. Чи переносяться сформовані облікові регістри на тверді копії (паперові носії). При відповіді “так” вказати, з якою періодичністю.        
19. Чи здійснюється контроль за своєчасним формуванням і архівацією регістрів обліку за підсумками автоматизованої обробки інформації. При відповіді “так” вказати, ким і з якою періодичністю здійснюється контроль.        
20. Чи розроблено план заходів щодо альтернативної обробки інформації у випадку виходу з ладу обчислювальної техніки і програмних засобів.        

Аудит облікової політики підприємства

Для проведення аудиту облікової політики підприємства-замовника доцільно скласти програму і провести анкетування.

ПРОГРАМА АУДИТУ СИСТЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Мета аудиту системи бухгалтерського обліку:

1. Перевірка відповідності обліку вимогам Положення (стандартів) бухгалтерського обліку.

2. перевірка незмінності обраної облікової політики підприємства протягом звітного року.

перевірка розділення несумісних обов’язків.

Дану ділянку аудиторської роботи доцільно оформити наступними таблицями:

Таблиця 10.1.

Перелік аудиторських процедур Виконавець Примітка
1. Вивчення структури облікових підрозділів. Вивчення розподілу обов’язків.   Схема
2. Вивчення системи внутрішнього контролю з облікових питань.    
3. Перевірка відповідності обраної обліковою політики діючим нормативним документам    
4. Перевірка незмінності або обґрунтованості змін облікової політики протягом звітного року.    
5. Перевірка відповідності обліку вимогам Положень (стандартів ) бухгалтерського обліку.    
6. Вивчення робочого плану рахунків.   Копія
7. Складання переліку нестандартних (нетипових) бухгалтерських записів.    
8. Складання переліку помилкових бухгалтерських записів.    
9. Перевірка облікових реєстрів та Головної книги на арифметичну точність.    
Опис системи бухгалтерського обліку та недоліків у ній.   У довільній формі

Анкета вивчення облікової політики

Елемент, що перевіряється Пункт наказу про облікову політику Сфера засто- сування Наявність пору- шень та їх вплив на достовірність звітності
1. Наявність наказу про облікову політику      
2. Застосований метод оцінки вибуття запасів:      
- ідентифікованої собівартості;      
- середньозваженої собівартості;      
- собівартості перших за часом надходження (ФІФО);      
- нормативних доходів;      
- ціни продажу.      
3. Визначення одиниці запасів:      
- найменування;      
- однорідна група;      
- інше.      
4. Метод визначення суми резерву сумнівних боргів:      
- за класифікацією дебіторської заборгованості;      
- за платоспроможністю окремих дебіторів;      
5. Метод амортизації основних засобів:      
- прямолінійний;      
- зменшення залишкової вартості;      
- прискореного зменшення залишкової вартості;      
- кумулятивний;      
- виробничий;      
- згідно податковому законодавству.      
6. Вартісна межа проміж основних засобів та малоцінних необоротних матеріальних активів      
7. Метод нарахування амортизації малоцінних необоротних матеріальних активів:      
- прямолінійного списання;      
- виробничий;      
- згідно податковому законодавству;      
- 50 % - 50 %;      
- 100 %.      
88. Метод амортизації та строк корисного використання нематеріальних активів:      
- прямолінійний;      
- зменшення залишкової вартості;      
- прискореного зменшення залишкової вартості;      
- кумулятивний;      
- виробничий;      
9. Метод відображення фінансових інвестицій        
  - за методом участі у капіталі;      
- за справедливою вартістю;      
- за собівартістю.      
10. Наявність змін облікової політики у періоді, що перевіряється та правильність їх відображення у звітності      
11. Метод оцінки ступеню завершеності операцій з надання послуг:      
  - вивчення виконаних робіт      
  - питомої ваги обсягу виконаних послуг у загальному обсягу послуг      
  - питомої ваги обсягу здійснених витрат у загальному обсягу витрат      
  - рівномірного нарахування      
12. Наявність та порядок формування резервів для забезпечення майбутніх витрат і платежів      
13. Наявність переліку пов’язаних осіб      
14. Визначена межа суттєвості.      
115. Наявність змін облікової політики у періоді, що перевіряється та правильність їх відображення у звітності.      

Аудит активів і пасивів підприємства

11.1. При застосуванні нижче вказаних робочих аудиторських форм здійснити стан перевірки готівкових та безготівкових розрахункових операцій клієнта-замовника.

Таблиця 11.1.

Оцінка виконання програми оборотності нормованих оборотних засобів

Показник Поперед- ній рік За програ- мою Факти- чно Відхилення від програми (+ , - )
1. Собівартість товарної продукції        
2. Середні залишки нормованих оборотних засобів на кінець року        
3. Оборотність оборотних засобів        
4. Суми вивільнених (залучених) засобів, їх господарського обороту в зв’язку зі зміною оборотності: а) у днях б) у сумі        

 

Таблиця 11.2.

Висновок про перевірку каси

м. Луцьк, “___”___________________200__р.

1. Наявність грошей ______________

2. Залишок готівки на “___”_________________200__р. у відповідності ______________

зі звітом касира

3. Надійшло грошей в касу по прибутковим касовим документом №____

за “___”__________________200___ р. ______________

4. Видано із каси за прибутковими касовими ордерами №____

за “___”__________________200___ р. ______________

5. Залишок грошей на момент перевірки за даними обліку

(рядки 2+3+4) ______________

6. Встановлений ліміт готівки в касі _______________

7. Результат: недостача (рядки 5-1) або надлишок ______________

8. Останні номери прибуткових і видаткових касових документів

і відповідні суми ______________

 

“____”_________________200___р..

 

 

Таблиця 11.3.

Відомість виявлення аудитором неправильно

оформлених касових документів

Журнал-ордер Назва і зміст документа Сума Суть порушення Особи, відповідальні за порушення Заходи усунення порушення
Дата
               
               
               
                 

Таблиця 11.4.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти