ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Рахунок правильності використання грошових коштів

Наймену- вання документ-та, реєстра Місяць Цільове призначення оприбуткованих сум Цільове витрачення грошей
Оплата праці Соціальне страхування Відрядження Господарські та інші витрати Виплата за соціальним страхуванням Відрядження Господарські та інші витрати Здано в банк
                     
                     
                     
                     

 

Таблиця 11.5.

Відомість перевірки розрахунків з підзвітними особами

Підзвітна особа Посада Винесено в касу або утримано із зарплати Видано в підзвіт Встановлений термін здачі звіту Авансо- вий звіт Забор- гова- ність Кількість днів боргу до початку аудиту Прове- дення в обліці Проведення у відповід- ності з норма-тивними докуме- нтами
Найменування документа Дата Сума Місце отримання грошей Дата Сума Дата Сума Дата виникнення Сума Дт Кт Дт Кт
                                   
                                   
                                   

 

Таблиця 11.6.

Відомість перевірки грошових коштів

На розрахунковому рахунку

Показник За даними обліку За виписками банку
Залишок на початок місяця    
  Оборот за дебетом    
  Оборот за кредитом    
  Залишок на кінець місяця    

 

Таблиця 11.7.

Відомість аудиту руху товарно-матеріальних цінностей

Показник За даними обліку За даними аудиту Розходження з аудитом
більше менше
1. Залишок запасів на “___”__________200__р. - товарів - тари        
2. Надійшло: - товарів - тари        
3. Вибуло: - товарів - тари        
4. Залишок за бухгалтерськими даними на “___”______________200__р. (рядки 1+2+3): - товарів - тари        
5. Наявність за інвентаризаційними матеріалами на “___”____________200___р. - товарів - тари - псування цінностей        
6. Попередній результат (рядки 4-5) товар: - недостача - надлишки тара: - недостача - надлишки        
7. Попередній збиток: - товар        
8. Кінцевий результат (рядки 6-7) Недостача товару Надлишок товару      
  Всього тари      

 

11.2. Здійснити аудит власного капіталу підприємства, результати якого відобразити в таблицях:

Таблиця 11.8.

Перелік помилок і порушень, виявлених при аудиті

Власного капіталу

Первинний документ, обліковий регістр Характер порушення
  Найменування Дата Сума  
           
           
           
           

 

Таблиця 11.9.

Зміст складових власного капіталу

Склад власного капіталу На початок року На кінець року Відхилен- ня (+; --)
1. Зареєстрована вартість простих та привілейованих акцій      
2. Сума пайових внесків      
3. Сума до оцінки необоротних активів      
4. Сума безоплатно отриманих підприємством від фізичних або юридичних осіб необоротних активів      
5. Сума створеного резервного фонду згідно зі статутом підприємства      
6. Сума прибутку, реінвестованого у підприємство (+) непокритого збитку (-)      
7. Заборгованість власників (учасників) по внесках до статутного капіталу      
8. Фактична собівартість акцій власної емісії, викуплених у своїх акціонерів      

 

Таблиця 11.10.

Контроль повноти та своєчасності надходження внесків

Засновників до статутного капіталу

  Назва засновника Підлягає внесенню Фактично внесено (грн.) Бухгал- терський запис
  Дата Сума Дата Первинний документ Сума Дт Кт
 
                   
                   
                   
                   
  Разом:                
                                 

 

 

Таблиця 11.11.

Перевірка формування статутного капіталу за формами внесків

Засновники (ПІП, назва організації) Фактично внесено до статутного капіталу
На підставі документу У формі внесків
Дата Назва Майно (основні засоби) Матеріали (товарно-матеріальні цінності, малоцінні та швидко зношувані предмети, товари) Право на користування природними ресурсами Цінні папери Право на користування майном Право на використання об’єктів інтелектуальної власності Гро-шові кошти
                       
                       
                       
                       
                       
  Разом:                    

 

Таблиця 11.12.

Джерела збільшення статутного капіталу

Дата, номер протоколу зборів Разом
Кошти, отримані підприємством від продажу своїх акцій понад номінальну вартість Нерозподілений прибуток за результатом поточного року Разом
         
         
         
  Разом:      

 

Таблиця 11.13.

Вибіркова перевірка повноти оприбуткування внесків до пайового капіталу

П. І. П. № документа, дата, назва Сума внесків за даними Примітки
Книжок пайовиків Відомості прийому пайових внесків Книги аналітич-ного обліку Голов- ної книги
               
               
  Разом:            

Таблиця 11.14.

Перевірка визначення емісійного доходу

Показники За даними аудиту За даними підприємства Відхи- лення
1. Кількість реалізованих акцій      
2. Ціна акції: · номінальна · продажна      
3. Загальна сума продажу акцій: · номінальна · продажна      
4. Емісійний дохід (ряд.3 – ряд. 2)      
5. Відображено на рахунках обліку      
6. Сума використаного емісійного доходу      

 

Таблиця 11.15.

Перевірка руху резервного капіталу

 

Показник Номер, дата документа За даними Відхи- лення
Аудиту Підпри- ємства
1. Сальдо на початок року        
2. Встановлений розмір резервного капіталу згідно установчих документів        
3. Сума прибутку підприємства        
4. Сума нарахованого резервного капіталу        
5. Використано резервного капіталу, у т.ч.: · направлений на покриття збитку звітного року; · інші (згідно статуту)        
6. Сальдо на кінець року        

 

Таблиця 11.16.

Відомість погашення заборгованості засновників (акціонерів)

По внесках до статутного капіталу

Назва засновника Підлягає внесенню Фактично внесено Відхилення (+)-пере- вкладено; (-) –недо- вкладено  
Дата Сума Дата Номер доку- мента Назва доку- мента Вид вкладу Сума
                   
                   
  Разом:                

 

Таблиця 11.17.

Звірка залишків власного капіталу

станом на_________________

Рахунок у головній книзі Залишок по головній книзі Залишок по журналу-ордеру Відхилення Причини
         
         
Разом:        

 

Таблиця 11.18.

Структура статутного капіталу

Акціонер Кількість акцій Частка у статутному фонді, % Сума, грн.
1. Фізичні особи чисельністю______осіб, у т.ч.:        
       
       
       
2. Юридичні особи-власники, у т.ч.:        
       
       
       
3. Юридичні особи-номінальні отримувачі, у т.ч.:      
       
       
       
  Разом:      

 

11.3. провести аудит обліку кредитів і позик підприємства-замовника при використанні таблиць наступних форм:

Таблиця 11.19.

Аудит одержаних кредитів і позик

Договір (банк-кредитор, номер дата) Сума кредиту (грн.) Дати одержання та погашення згідно договору Вид кредиту за терміном користування При- мітки
За даними підприєм- ства За даними аудитора
             
             
             
             

 

 

Таблиця 11.20.

Перелік прострочених кредиторів і позик

Договір (банк-кредитор, номер дата) Сума кредиту (грн.) Термін погашення згідно договору Період прострочки Примітки (пролонгація, на яких умовах)
           
           
           
           
           
           

 

Таблиця 11.21.

Аудит цільового використання кредитів

Договір Сума Цільове призначення згідно договору Фактичне використання Сума
Назва та дата платіжного документа Призначення
           
           
           
           

 

Таблиця 11.22.

Порівняльна таблиця витрат за користуванням кредитом

Договір Сума кредиту (грн.) Креди-на ставка ( % ) Користування кредитом Сума відсотків згідно розра- хунку Відхи- лення (гр..7-гр.8)
Дата одержа ння Дата пове-не- ння Період користу- вання (днів)
               
               
               
               
               
               

 

Таблиця 11.23.

Тест відповідності залишків у синтетичних і аналітичних

Регістрах обліку кредитів у національній та іноземній валюті

Короткострокові кредити банків у національній валюті”.

Показники Д а т а
31.03 30.06 30.09 31.12
1. Залишок у виписці банку        
2. Залишок у журналі-ордері        
3. Залишок у головній книзі        
4. Залишок у фінансовій звітності        

Короткострокові кредити банків у іноземній валюті”.

Показники Д а т а
31.03 30.06 30.09 31.12
1. Залишок у виписці банку        
2. Залишок у журналі-ордері        
3. Залишок у головній книзі        
4. Залишок у фінансовій звітності        

 

Аудит фінансових результатів діяльності підприємства

12.1. Аудиторська перевірка обліку доходів проводиться за наведеними тестами і схемами таблиць:

Таблиця 12.1.

Тест з питань бухгалтерського обліку доходів

Зміст питання Варіанти відповіді При- мітка
Так Ні Інформація відсутня
1. Чи відповідає визначення доходів Положенню (стандарту) бухгалтерського обліку № 15: · чи передані покупцеві суттєві ризики і вигоди, пов’язані з правом власності на продукцію; · підприємство не здійснює подальше управління та контроль за реалізованою продукцією; · сума доходу (виручки) може бути достовірно визначена; · чи є впевненість, що у результаті операцій відбудеться збільшення економічних вигод підприємства; · витрати, пов’язані з цією операцією, можуть бути достовірно визначені.        
2. Чи ведуться книги реєстрації замовлень на продаж готової продукції (товарів)        
3. Наявність затверджених прейскурантів        
4. Ким затверджуються прейскуранти        
5. Чи були виявлені випадки реалізації продукції (товарів) без документів на відвантаження        
6. Чи відвантажувалась продукція (товари) пов’язаним особам        
7. Чи відвантажувалась продукція (товари) бартерним контрактом        
8. Чи здійснюються перевірки визнання доходів згідно Положення (стандарту) бухгалтерського обліку №№ 3,12,14        
9. Чи перевірялись критерії визнання доходів згідно класифікації доходів          

 

Таблиця 12.2.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти