ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Визначення суттєвості доходів

(питома вага у загальному обсязі доходів)

Визначення доходів (Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 15) Класифікація доходів по групах Істотний дохід (так, ні) Причини суттєвості (% відношення від усіх доходів)
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) Рахунок 70 “Дохід від реалізації” Субрахунки: 701 “Дохід від реалізації готової продукції” 702 “Дохід від реалізації товарів” 703 “Дохід від реалізації робіт і послуг” 704 “Відрахування з доходу”    
Інші операційні доходи Рахунок 71. “Інший операційний дохід” Субрахунки: 711 “Дохід від реалізації іноземної валюти” 712 “Дохід від реалізації інших оборотних активів” 713 “Дохід від операційної оренди активів” 714 “Дохід від операційної курсової різниці” 715 “Одержані штрафи, пені, неустойки” 716 “Відшкодування раніше списаних активів” 717 “Дохід від списання кредиторської заборгованості 718 “Одержані гранти та субсидії” 719 “Інші доходи від операційної діяльності””    
Інші фінансові доходи Рахунок 73. “Інші фінансові доходи” Субрахунки: 731 “Дивіденди одержані” 732 “Відсотки одержані” 733 “Інші доходи від фінансових операцій”    
Інші доходи Рахунок 74. “Інші доходи” Субрахунки: 741 “Дохід від реалізації фінансових інвестицій” 742 “Дохід від реалізації необоротних активів” 743 “Дохід від реалізації майнових комплексів” 744 “Дохід від не операційної курсової різниці” 745 “Дохід від безоплатно одержаних активів” 746 “Інші доходи від звичайної діяльності”    
Надзвичайні доходи 751 “Відшкодування збитків від надзвичайних подій ” 752 “Інші надзвичайні доходи”    

 

Таблиця 12.3.

Реєстр вибіркової перевірки на співвідношення ціни

реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) з прейскурантною ціною

Найменування продукції (товарів, робіт, послуг) Ціна згідно прейскуранта (калькуляційної картки і т. ін.) №, дата накладної на відвантаження (згідно акта виконаних робіт, наданих послуг) Ціна згідно накладної (акта) Відхилення Примі-тки
             
             
             
             

 

Таблиця 12.4.

Відомість перевірки повноти обліку відвантаження

та реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за _____________________

Найменування продукції (товарів, робіт, послуг) Підтвердження прийняття відвантаженої продукції (виконаних робіт, послуг)  
Замовлення на продукцію Товарно-транспортні накладні Рахунки-фактури Акти виконаних робіт (послуг)  
№ дата Сума № дата Сума № дата Сума № дата Сума
 
                     
                     
                     
                     
                               

 

 

Таблиця 12.5.

Реєстр вибіркової перевірки кількості відвантаженої продукції

За даними складського обліку та документів на відвантаження продукції

Найменування продукції Дані складського обліку (картки) За даними документів на відвантаження Відхи- лення При- мітки
Дата відван- таження Кіль- кість Дата відван- таження Кіль-кість
                   
                   
                   
                   

 

Таблиця 12.6.

Перелік помилок і порушень, виявлених

При аудиті доходу

Первинний документ, обліковий регістр Характер порушення
  Найменування Дата Сума  
           
           
           
           

 

12.2.При здійсненні аудиту обліку витрат складається програма, проводиться анкетування, складаються тести і таблиці за наступними формами:

Програма аудиту витрат

Мета аудиту витрат:

1. Перевірка класифікації витрат, не пов’язаних з виробництвом.

2. Перевірка повноти відображення витрат в бухгалтерському обліку.

Таблиця 12.7.

Анкета вивчення обліку витрат

Зміст питання Варіант відповіді При міт- ка
Так Ні Інфор- мація відсутня
І. Загальні питання
1. За яким методом обліковуються виробничі запаси у разі їх реалізації: - ідентифікованої собівартості; - середньозваженої собівартості; - собівартості перших за часом надходження (ФІФО);        
2. Чи санкціонуються витрати відповідною особою        
23. Чи контролюється наявність необхідних документів, що підтверджують витрати ( акти, накладні тощо)        
34. Яка встановлена періодичність віднесення витрат на формування фінансових результатів: - щомісячно - щоквартально - раз на рік        
ІІ. Адміністративні витрати (рахунок 92)
15. Чи ведеться аналітичний облік адміністративних витрат за відповідними статтями (витрати зв’язку; на відрядження; витрати на електроенергію, тепло енергію, канцтовари тощо)        
ІІІ. Витрати на збут (рахунок 93)
16. Чи ведеться аналітичний облік витрат на збут за центрами виникнення витрат (у розрізі магазинів, складів тощо)        
ІV. Інші витрати операційної діяльності (рахунок 94)
17. Чи ведуться дослідження та розробки на підприємстві        
28. Чи акумулюються окремо витрати на дослідження та розробки        
39. Чи ведеться облік собівартості реалізованої іноземної валюти та від’ємних операційних курсових різниць        
610. Чи здійснювалося списання на витрати поточної безнадійної заборгованості в сумі, що перевищує резерв сумнівних боргів        
11. Чи здійснювалося нарахування резерву сумнівних оборотів        
712. Чи віднесені до складу витрат нестачі, що виявлено в період інвентаризації запасів        
813. Чи включені до складу витрат штрафи, пені, що сплачені        
914. Чи застосовується субрахунок 949 “Інші витрати операційної діяльності” для відображення витрат        
V. Фінансові витрати (рахунок 95)
115. Чи здійснює підприємство фінансові витрати        
VІ. Витрати від участі в капіталі (рахунок 96)
116. Чи понесенні підприємством втрати від участі в капіталі        
VІІ. Інші витрати (рахунок 97)
117. Чи здійснювались операції з реалізації: - фінансових інвестицій; - майнових комплексів; - необоротних активів        
218. Чи розподілені витрати по цих операціях згідно діючих субрахунків        
319. Чи здійснювалась уцінка необоротних активів та фінансових інвестицій        
420. Чи віднесені до складу витрат суми уцінки необоротних активів та фінансових інвестицій        
521. Чи списувались на витрати необоротні активи в сумі залишкової вартості        
22. Чи здійснювались операції з надзвичайної діяльності        

Таблиця 12.8.

Тести повноти оформлення первинних документів

Елемент вибірки (витрати, відображені в обліку або первинний документ) Д а т а Наявність відповідних підписів Оформлення документа Всього відхи- лень по елемен-ту вибірки
Первин-ного документа (акт, накладна) Записів Бухгал-тер- ського обліку Керів-ника Фахів-ця Повне Не повне
               
               
               
               

 

Таблиця 12.9.

 

Перелік відсутніх первинних документів

Балансовий рахунок Найменування витрат Сума При- мітки
         
         
         

Таблиця 12.10.

Перелік додатків та зборів, включених до складу

Операційних витрат

Найменування податків Сума Примітки
1. Державне мито    
2. Податок на землю    
3. Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин та механізмів    
4. Збір за забруднення навколишнього природного середовища    
5. Податок з реклами    
6. Комунальний податок    
7. Збір за видачу дозволу на розміщення об’єктів торгівлі та сфери послуг    
8. Ресурсні платежі    

 

Таблиця 12.11.

Перелік витрат, не відображених в обліку

Найменування податків Сума При- мітки
       
       

 

Аудит бухгалтерської звітності та фінансового стану підприємства.

Програма аудиту фінансової звітності передбачає перевірку відповідності заповнення форм фінансової звітності вимогам діючого законодавства, правильності визначення фінансового результату, узгодження показників різних форм фінансової звітності, перевірку достатності і повноти розкриття в ній інформації, формування висновку про достовірність фінансової звітності і реальності відображення фінансового стану підприємства. При перевірці стану відображення господарської діяльності у фінансовій звітності підприємства-замовника можливі результати.

Таблиця 12.1.

Перелік коригуючих бухгалтерських записів

 

Зміст господарської операції Застосований бухгалтерський запис Запис згідно діючому плану рахунків Приміт-ки
       
             
             
             
             

 

Таблиця 12.2.

Аудиторські виправлення залишків за рахунками

Номер балансового рахунку Опис рахунку Залишок Відхилен ня
До виправ- лення Після виправлення
         
         

 

 

Таблиця 12.3.

Оцінка різниць, виявлених аудитором

Опис різниці Вплив на фінансову звітність Сума більше (менше) заявленої як:
Характер різниці Причина Індекс робочого документа Разом активів Разом зобов’язань Оборотний капітал Власний капітал
             
             
             
             
Разом аудиторських різниць        
Разом за розділами звітності        
Відношення аудиторських різниць до значення суми за розділами звітності, %        

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти