ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


ГРАФІК СКЛАДАННЯ ФОРМ РІЧНОГО ЗВІТУ ПІДПРИЄМСТВА

 

№   п/п     № форми     Назва звітності     Відповідальний за складання     Строк виконання
за планом фактично

 

  Вид роботи (розділ) Критично оцінити і дати пропозиції щодо вдосконалення Документи, які потрібно скласти
  РОЗДІЛ ІІ ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК (для студентів кваліфікації “магістр”)
  2.1. Облік грошових коштів і фінансових інвестицій   Касові операції. Порядок зберігання грошей у касі     Дотримання діючого порядку ведення касових операцій Касові документи, звіт касира   Облікові регістри касових операцій    
  2.2.Операції по розрахунковому, валютному та інших рахунках у банку Підготовка розрахунково- платіжних документів. Оперативність отримання та використання інформації про рух грошових коштів для управління фінансовою діяльністю. Склад і структура еквівалентів грошових коштів Заява на відкриття рахунку, картка зі зразками печатки і підписів осіб, які мають право підписувати банківські документи. Заява на отримання чекових книжок. Розрахунково-платіжні документи банку з розрахункового і валютного рахунків. Облікові регістри.    
  2.3.Облік підзвітних сум Порядок видачі підзвітних сум, і своєчасність подачі авансових авансових звітів   Звіт про використання коштів на відрядження або підзвітній особі. Розрахунок авансових сум на відрядження
  2..4.Планування і контроль наявності та руху грошових коштів Використання облікової інформації для управління грошовими потоками Касова заявка. Заявка розрахунок для встановлення ліміту залишку каси. Акт інвентаризації каси.
  2.5. Облік фінансових інвестицій Принципи розподілу фінансових інвестицій на довгострокові і поточні. Розрахунок доходів за фінансовими інвестиціями. Регістри обліку фінансових вкладень
  2.6. Облік розрахунків і кредитних операцій    
  2.7. Облік розрахунків з постачальниками і покупцями Система контролю за своєчасним погашенням заборгованості. Розподіл дебіторської заборгованості на довгострокову і поточну. Формування і використання резерву сумнівних боргів Документи, що використовуються в розрахунках із постачальниками покупцями. Регістри синтетичного й аналітичного обліку розрахунків. Розрахунок резерву сумнівних боргів.
  2.8. Облік оплати праці та розрахунків з робітниками Система оплати праці на підприємстві. Документи для обліку виробітку і зарплати. Ступінь та ефективність автоматизації розрахунків по нарахуванню заробітної плати та відрахуванню податків Документи на зарахування, переміщення, надання відпустки, звільнення працівників та на оплату праці. Розрахунки нарахувань різних видів оплати праці. Розрахунок допомоги у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю. Розрахунок заробітної плати за час чергової відпустки та невикористаної відпустки. Розрахункова відомість. Регістри синтетичного і аналітичного обліку розрахунків з оплати праці.
  2.9. Облік розрахунків зі страхування Система аналітичного обліку розрахунків із персоналом Розрахунок нарахування та розподілу страхових внесків. Платіжне доручення на перерахування страхових внесків. Звіт про нарахування страхових внесків та витрачання коштів Пенсійного фонду. Розрахункова відомість по коштах Фондів соціального страхування
  2.10. Облік розрахунків з бюджетом та позабюджетних платежах Система контролю за своєчасною сплатою податків та інших обов'язкових платежів Декларація з податку на додану вартість. Розрахунок акцизного збору.
  2.11. Облік кредитних операцій і вексельних розрахунків Ефективність використання отриманих позичок банку і своєчасність їх повернення Платіжні доручення на сплату податків та інших обов'язкових платежів.
  2. 12. Інвентаризація розрахунків Дотримання правил і порядку проведення інвентаризації розрахунків та списання заборгованості, по якій минув строк позовної давності Кредитний договір. Книга обліку наданих застав. Регістри синтетичного й аналітичного обліку кредитних операцій. Простий і переказний вексель. Регістри обліку вексельних операцій. Акт інвентаризації розрахунків. Акт звірки розрахунків з дебіторами та кредиторами. Розрахунок пені за несвоєчасну сплату податків і платежів.
  2.13. Облік виробничих запасів Система зберігання ТМЦ Система документального оформлення ТМЦ. Розподіл МШП на оборотні й необоротні активи. Метод оцінки ТМЦ і система реєстрів обліку Організація аналітичного обліку МШП Схема постачання підприємства. Договір про матеріальну відповідальність комірника. Документи на оприбуткування і видачу ТМЦ. Регістри синтетичного та аналітичного обліку ТМЦ. Регістри аналітичного обліку МШП. Акт списання МШП. Інвентаризаційний опис та порівняльна відомість. Акт переоцінки запасів .    
  2.14. Облік капітальних інвестицій, основних засобів і нематеріальних активів   Система довгострокового планування інвестицій на основі облікових розрахунків Акт приймання збудованих об’єктів
  2.15. Облік капітальних інвестицій Організація приймання та списання 03. Система матеріальної відповідальності за 03. Організація обліку 03. Організація проведення переоцінки 03. Обгрунтованість визначення терміну корисного використання нематеріальних активів. Особливості обліку інших необоротних матеріальних активів Розрахунок первісної вартості 03
  2.16. Облік необоротних нематеріальних активів   Акт списання 03.. Інвентарна картка (книга). Розрахунок амортизації 03. Регістри синтетичного обліку 03. Інвентаризаційний опис та відомість індексації. Акт прийняття та списання нематеріальних активів. Розрахунок амортизації нематеріальних активів. Розрахунок зносу малоцінних необоротних матеріальних активів, Регістри синтетичного обліку затрат підприємства.
  2.17. Облік витрат і доходів підприємства Склад доходів і витрат діяльності. Зв'язок податкового і бухгалтерського обліку затрат і доходів. Склад витрат і доходів майбутніх періодів. Ефективність обраної схеми обліку витрат (рахунків 8 і 9-го класу). Склад інших витрат операційної діяльності. Схема кореспонденції рахунків обліку витрат і доходів. Регістри синтетичного обліку реалізації та розрахунків з клієнтами (покупцями).
  2.18. Облік зовнішньоекономічних операцій Система контролю за виконанням умов контрактів Структура контракту з іноземним партнером. Товаросупроводжуючі документи (сертифікати, коносаменти)та розрахункові доручення, акредитиви, чеки, векселі) документи. Вантажна митна декларація. Розрахунок мита та митних зборів. Розрахунок курсових різниць. Регістри обліку експортно-імпортних операцій.
  2.19. Облік власного капіталу і фінансових результатів Формування статутного і додаткового капіталу підприємства. Ефективність використання чистого прибутку підприємства. Облік відстрочених податкових активів і зобов'язань. Схема формування та розподілу прибутку підприємства. Регістри синтетичного та аналітичного обліку фінансових результатів. розрахунок податку на прибуток. Склад власного капіталу. Розрахунок розподілу прибутку між учасниками (нарахування дивідендів).
  2.20. Складання форм фінансової звітності   Форми 1, 2, 3, 4 фінансової звітності підприємств
  РОЗДІЛ.ІІІ. УПРАВЛІНСЬКИЙ ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКИЙ ОБЛІК (для студентів кваліфікації “магістр”)
    Адекватність обраних методів обліку витрат технології виробництва інформаційним потребам підприємства. Методи розподілу непрямих витрат. Ефективність контролю якості та використання відходів. Система оперативного обліку внутрішньовиробничого руху деталей і вузлів. Організація обліку затрат по елементах і статтях. Система обліку виробничих витрат. Система контролю за виконанням замовлень і договорів та обсягом реалізації. Методика аналізу взаємозв'язку обсягу реалізації, собівартості продукції та прибутку. Система внутрішньо-виробничого контролю і аналізу діяльності центрів відповідальності. Ефективність використання облікової інформації підприємства. Загальна схема технологічного процесу основного виробництва. Планові калькуляції основних видів продукції (послуг). Регістри обліку прямих витрат. Кошториси і регістри аналітичного обліку накладних витрат. Відомість інвентаризації та оцінки незавершеного виробництва. Картки аналітичного обліку витрат. Калькуляція фактичної собівартості продукції. Розрахунок собівартості реалізованої продукції. Розрахунки і висновки за результатами аналізу. Реєстри обліку затрат окремих підрозділів. Виробничі звіти підрозділів підприємства. Схема внутрішніх інформаційних зв'язків бухгалтерії підприємства. Проекти управлінських рішень.
  РОЗДІЛ ІV. ОРГАНІЗАЦІЯ АНАЛІТИЧНОЇ РОБОТИ НА ПІДПРИЄМСТВІ ТА ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ ЙОГО ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (для студентів кваліфікації “спеціаліст”, “магістр”)
  4.1. Аналіз та аудит майнового стану підприємства а) проведення групування статей активу та пасиву балансу за ознаками зменшення ліквідності та терміновості зобов’язань; б) складання розрахункового аналітичного балансу; в) визначення структури необоротних та оборотних активів і пасивів, які характеризують ефективність використання Узагальнення у формі висновків
  4.2. Аналіз та аудит фінансової стабільності підприємства а) у динаміці порівняльних періодах проаналізувати групи коефіцієнтів капіталізації та покриття; б) розглянути стан розрахункових відносин підприємства, зокрема його дебіторської та кредиторської заборгованості Узагальнення у формі висновків
  4.3. Аналіз та аудит ліквідності активів підприємства Виходячи з групування статей активу і пасиву балансу підприємства, встановити стан ліквідності активів підприємства в порівняльних періодах Узагальнення у формі висновків
  4.4. Аналіз платіжоспроможності підприємства Проаналізувати в динаміці у порівняльних періодах групи показників, які характеризують платіжоспроможність підприємства Узагальнення у формі висновків
  4.5. Проведення аналізу визначення рівня ділової активності підприємства та ймовірності його банкрутства а) використовуючи матеріали аналізу розглянути показники, які характеризують рівень ділової активності підприємства; б) встановлення ймовірності банкрутства підприємства на основі використання інтегрального показника за нормативною методикою МЕ України; в) розглянути можливість використання нормативної методики визначення ймовірності банкрутства за моделлю Альтмана чи коефіцієнта Бівера Узагальнення у формі висновків
  4.6. Аналіз звіту про фінансові результати підприємства (ф. 2) Провести факторний аналіз впливу на зміну чистого прибутку підприємства і формування операційних витрат виробництва продукції Узагальнення у формі висновків
  4.7. Аналіз звіту про рух грошових коштів підприємства (ф. 3) Визначення якості управління підприємством в залежності від динаміки грошових потоків Складання аналітичної таблиці, оформлення висновків
  4.8. Аналіз звіту про власний капітал підприємства (ф. 4) Проведення аналізу динаміки руху складових власного капіталу, їх впливу на фінансово-господарський стан підприємства Узагальнення у формі висновків
  4.9. Аудит фінансово-господарської діяльності підприємства На основі проведеного аналізу форм фінансової звітності, облікових регістрів первинних бухгалтерських документів провести аудит результатів господарської діяльності підприємства Складання аудиторського висновку
  РОЗДІЛ V. ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ОБЛІКУ (для студентів кваліфікації “спеціаліст”, “магістр”)
5.1.Методологічні аспекти і принципи побудови автоматизованої інформаційної системи обліку, аналізу і контролю. Концепція побудови й організації інформаційних управлінських систем. Задачі та функції інформаційних систем обліку, аналізу та аудиту. Методи і принципи організації автоматизованих систем обліку. Централізовані форми сучасних автоматизованих інформаційних систем. Децентралізовані системи функціонування АІСО на базі ПЕОМ.  
5.2.Технологія вирішення задач обліку основних засобів та нематеріальних активів в умовах застосування АРМБ на базі сучасних АІСО Загальна характеристика задач обліку основних засобів, їх взаємозв`язок, вхідні документи, розрахунок та відображення вихідної інформації, порядок організації та ведення обліку основних засобів в програмі 1С: Бухгалтерія. Первинні вхідні документи, вихідні результативні документи, накопичувальні відомості, картки аналітичного обліку, розрахункові таблиці, оборотні відомості тощо, регістри зведеного обліку, отримані в результаті автоматизованої обробки вхідної інформації.
5.3.Технологія вирішення задач обліку матеріальних запасів в умовах застосування АРМБ на базі сучасних АІСО Загальна характеристика задач обліку матеріальних запасів, вихідні документи, розрахунок та відображення вихідної інформації, порядок організації та ведення обліку матеріальних запасів в програмі 1С: Бухгалтерія. Первинні вхідні документи, вихідні результативні документи, накопичувальні відомості, картки аналітичного обліку, оборотно-сальдові відомості, розрахункові таблиці тощо, регістри зведеного обліку, отримані в результаті автоматизованої обробки вхідної інформації.
5.4.Технологія вирішення задач обліку праці та заробітної плати в умовах застосування АРМБ на базі сучасних АІСО Загальна характеристика задач обліку праці і заробітної плати, вхідні документи, розрахунок та відображення вихідної інформації, порядок організації та ведення обліку праці і заробітної плати в програмі 1С: Бухгалтерія. Первинні вхідні документи, вихідні результативні документи, розрахункові та платіжні відомості, картки аналітичного обліку, оборотно-сальдові відомості тощо, регістри зведеного обліку, отримані в результаті автоматизованої обробки вхідної інформації.
5.5.Технологія вирішення задач обліку затрат виробництва в умовах застосування АРМБ на базі сучасних АІСО Загальна характеристика задач обліку затрат виробництва, вхідні документи, розрахунок та відображення вихідної інформації, порядок організації та ведення обліку затрат виробництва в програмі 1С: Бухгалтерія. Первинні вхідні документи, вихідні результативні документи, накопичувальні відомості, картки аналітичного обліку, оборотно-сальдові відомості, розрахункові таблиці, калькуляції фактичної собівартості випуску готової продукції тощо, регістри зведеного обліку, отримані в результаті автоматизованої обробки вхідної інформації.
5.6.Технологія вирішення задач обліку готової продукції та її реалізації в умовах застосування АРМБ на базі сучасних АІСО Загальна характеристика задач обліку готової продукції та її реалізації, вхідні документи, розрахунок та відображення вихідної інформації, порядок організації та ведення обліку готової продукції та її реалізації в програмі 1С: Бухгалтерія. Первинні вхідні документи, вихідні результативні документи, накопичувальні відомості, картки аналітичного обліку, оборотно-сальдові відомості, розрахункові таблиці тощо, регістри зведеного обліку, отримані в результаті автоматизованої обробки вхідної інформації.
5.7.Технологія вирішення задач обліку фінансово-розрахункових операцій в умовах застосування АРМБ на базі сучасних АІСО Загальна характеристика задач обліку фінансово-розрахункових операцій, вхідні документи, розрахунок та відображення вихідної інформації, порядок організації та ведення обліку фінансово-розрахункових операцій в програмі 1С: Бухгалтерія.   Первинні вхідні документи, вихідні результативні документи, накопичувальні відомості, картки аналітичного обліку, оборотно-сальдові відомості тощо, регістри зведеного обліку, отримані в результаті автоматизованої обробки вхідної інформації.  
5.8.Технологія вирішення задач зведеного обліку та звітності Загальна характеристика задач зведеного обліку та звітності, вхідні документи, розрахунок та відображення вихідної інформації, порядок організації і ведення зведеного обліку та звітності в програмі 1С: Бухгалтерія. Вихідні результативні документи, накопичувальні відомості, картки аналітичного обліку, оборотно-сальдові відомості синтетичного обліку тощо, регістри зведеного обліку, отримані в результаті автоматизованої обробки вхідної інформації.  
5.9.Порядок і технологія вирішення задач контролю та внутрішнього аудиту і ревізії в умовах функціонування АРМБ на базі сучасних АІСО Зальні підходи до побудови й організації контрольного процесу в інформаційних системах. Склад та інформаційна структура задач та об`єктів контролю. Порядок і технологія вирішення задач контролю і ревізії в умовах функціонування АРМБ на базі сучасних АІСО: - Контролю внутрішньогосподарської діяльності; - Оперативного контролю; - Комплексної ревізії структурних підрозділів; - Контролю активів та пасивів балансу.  
5.10.Технологія рішення аналітичних задач в умовах функціонування АІСО Склад, види та характеристика задач економічного аналізу в управлінні виробництвом. Технологія рішення аналітичних задач в умовах функціонування АІСО на базі систем: - Аналіз структури балансу; - Аналіз фінансового стану підприємства; - Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства; - Аналіз виробництва продукції та її собівартості; - Аналіз прибутку та рентабельності; - Аналіз використання основних засобів; - Аналіз використання трудових ресурсів та фонду заробітної плати; Аналітичні розрахункові таблиці за напрямками аналізу, створені в табличному процесорі Microsoft Excel
5.11.Перспективи і розвиток АІСО в управлінні підприємством. Особливості прогнозування та розвитку управлінських систем з бухгалтерського обліку, контролю, аналізу й аудиту. Перспективи розвитку та удосконалення автоматизованих систем облікового, аналітичного та контрольного процесів на виробничих підприємствах  
         

 

Певні особливості має проходження переддипломної практики студентами кваліфікаційного рівня “магістр”, яким необхідно детально проаналізувати матеріали досліджень вчених економістів, практиків з досліджуваної тематики магістерської роботи з метою визначення методологічних та методичних основ даної ділянки облікової та аналітичної роботи фінансово-господарської діяльності підприємств. Важливим є розгляд реалізації даних питань на конкретному підприємстві, де буде проходити практику студент-практикант. Доцільним є підготовка тез та наукових статей на науково-практичні конференції та у фахові видання.

Проходження переддипломної практики студент кваліфікаційного рівня “магістр” повинен поєднувати з педагогічним стажуванням приймаючи участь в організації навчально-виховного процесу в вищому навчальному закладі, самостійно проводячи практичні, семінарські та лабораторні заняття з циклу аналітичних та облікових дисциплін.

 

 


 

 

Д О Д А Т К И

 

 

 

Про затвердження Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти