ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАКТИКИ

5.1. Джерела фінансування практики студентів вищих навчальних закладів визначаються формою замовлення на спеціалістів: державні або регіональні, кошти підприємств, організацій, установ усіх форм власності, закордонних замовників-спеціалістів або кошти фізичних осіб.

 

Суб'єкти-замовники спеціалістів перераховують вищим навчальним закладам кошти на практику студентів у терміни і в обсягах, передбачених відповідними статтями договорів чи контрактів на підготовку спеціалістів (з урахуванням інфляційних процесів).

 

5.2. Витрати на практику студентів вищих навчальних закладів входять складовою частиною в загальні витрати на підготовку спеціалістів. Розмір витрат на практику студентів визначається кошторисом-калькуляцією, що розробляє вищий навчальний заклад і погоджує з базами практики, із розрахунку вартості проходження практики одного студента за тиждень.

 

Основними статтями калькуляції витрат на практику можуть бути:

 

- оплата праці безпосереднього керівника практики;

 

- разові витрати на організацію і підведення підсумків практики (укладання договору, проведення інструктажів, вибір місця практики та інше);

 

- витрати на матеріальне забезпечення практики (використання ЕОМ, розмноження роботи, придбання матеріалів і канцприладдя, експлуатація обладнання та інше);

 

- оплата консультацій, екскурсій та інших одноразових загальних заходів, які можуть проводитися спеціалістами баз практики та інше.

 

5.3. Оплата праці безпосередніх керівників практики від бази практики здійснюється навчальним закладом на умовах погодинної оплати із розрахунку 0,5 години на одного студента за тиждень. Згідно з чинним законодавством України встановлені такі коефіцієнти погодинної оплати від мінімальної заробітної плати: професору, доктору наук - 0,25; доценту, кандидату наук - 0,15 і особам, які не мають вченого ступеню і звання, - 0,09.

 

При керівництві практикою учнів ліцеїв, коледжів, технікумів та інших навчальних закладів аналогічного рівня коефіцієнти будуть відповідно рівні: 0,21; 0,12; 0,06.

 

Форма оплати праці спеціалістів баз практики вказується в договорі і може проводитись через фінансові органи баз практики або безпосередньо навчальними закладами за трудовою угодою за формою, визначеною у додатку N 2.

 

5.4. Оплата праці керівника практики від навчально-виховних закладів (шкіл, гімназій та інші) по керівництву педагогічною практикою студентів здійснюється за рахунок коштів вищих навчальних закладів, передбачених в кошторисах на практику за нормативами погодинної оплати.

 

5.5. Оплата лекцій, практичних, лабораторних і семінарських занять, консультацій і екскурсій (загальною тривалістю не більше шести годин на тиждень на групу студентів), які проводяться на базах практики кваліфікованими спеціалістами структурних підрозділів цих баз (які не керують практикою студентів), здійснюється за фактично виконані години за нормами погодинної оплати згідно з чинним законодавством України за рахунок коштів вищих навчальних закладів.

 

5.6. Під час практики у період роботи на робочих місцях і посадах з виплатою заробітної плати, за студентами (учнями) зберігається право на одержання стипендії за результатами підсумкового контролю.

 

5.7. Студентам останніх курсів вищих навчальних закладів, які навчаються без відриву від виробництва і відповідно з рішенням кафедри (предметних, циклових комісій) направляються для проходження практики, керівники підприємств, організацій і установ усіх форм власності надають додаткову місячну відпустку без збереження заробітної плати на підставі довідок вищих навчальних закладів про строк практичної підготовки. На період указаної відпустки таким студентам призначається стипендія в розмірі не менше мінімальної заробітної плати за рахунок відповідних підприємств, організацій, установ.

 

5.8. Усім студентам-практикантам на період практики, що проводиться за межами місця знаходження вищих навчальних закладів, сплачуються добові за рахунок витрат на практичну підготовку у розмірах, встановлених чинним законодавством. При цьому враховується час знаходження в дорозі до бази практики і назад.

 

Вищі навчальні заклади можуть утримувати з студентів добові за пропущені з неповажних причин дні практики, зазначені у табелі відвідування баз практики. Студентам, зарахованим на період практики на штатні посади в геологічних партіях і експедиціях, а також в екіпажі суден з виплатою заробітної плати і польового забезпечення або безкоштовного харчування, добові не сплачуються.

 

5.9. Проїзд студентів вищих навчальних закладів залізничним, водним і автомобільним транспортом до місця знаходження баз практики і назад сплачується за рахунок витрат на практику. Проїзд до баз практики і назад міським і приміським (до 50 км) транспортом сплачується студентами за свій рахунок.

 

5.10. Проживання студентів-практикантів у гуртожитках баз практик або в орендованих для цього житлових приміщеннях сплачується вищим навчальним закладом за рахунок витрат на практику, у розмірах, передбачених чинним законодавством. Проживання студентів-практикантів у гуртожитках навчальних закладів інших міст (за договорами між навчальними закладами про взаємообмін місцями у гуртожитках) сплачується студентами за свій рахунок за нормами, встановленими для цих гуртожитків.

 

5.11. Оплата відряджень викладачам вищих навчальних закладів - керівникам практики студентів здійснюється вищими навчальними закладами згідно з чинним законодавством.

 

5.12. Терміни і витрати часу на керівництво практикою, кількість студентів у групах і підгрупах, а також інші організаційні питання практики, не обумовлені в даному Положенні, встановлюються самостійно навчальними закладами відповідно до навчальних планів та фінансування.

 

5.13. Навчальні заклади, за необхідністю, можуть розробляти і затверджувати на підставі цього Положення інструкції, які враховують особливості навчання з конкретної спеціальності чи спеціалізації.

           
        Додаток N 1 до Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України

 

ДОГОВІР N ________

на проведення практики студентів вищих навчальних закладів

Місто _____________ "___" ________199___р.

 

Ми, що нижче підписалися, з однієї сторони ________________

________________________________________________________________

(назва навчального закладу)

(надалі навчальний заклад), в особі ____________________________

________________________________________________________________

(посада, прізвище, ініціали)

діючого на підставі ____________________________________________

(статут або доручення)

і, з другої сторони, __________________________________________

(назва підприємства, організації, установи)

(надалі - база практики), в особі _______________________________

_________________________________________ діючого на підставі

(посада, прізвище, ініціали)

 

_________________________________________________________________

(Статут підприємства, розпорядження, доручення)

уклали між собою договір:

1. База практики зобов'язується:

1.1. Прийняти студентів на практику згідно з календарним

планом:

*****************************************************************

* N *Номер і назва*Курс*Вид *Кількість * Термін практики *

*п/п*спеціальності* *практики*студентів **********************

* * * * * * початок* кінець *

*****************************************************************

* * * * * * * *

*****************************************************************

* * * * * * * *

*****************************************************************

* * * * * * * *

*****************************************************************

* * * * * * * *

*****************************************************************

* * * * * * * *

*****************************************************************

* * * * * * * *

*****************************************************************

* * * * * * * *

*****************************************************************

 

 

1.2. Призначити наказом кваліфікованих спеціалістів для безпосереднього керівництва практикою.

 

1.3. Створити необхідні умови для виконання студентами програм практики, не допускати використання їх на посадах та роботах, що не відповідають програмі практики та майбутній спеціальності.

 

1.4. Забезпечити студентам умови безпечної роботи на кожному робочому місці. Проводити обов'язкові інструктажі з охорони праці: ввідний та на робочому місці. У разі потреби навчати студентів-практикантів безпечних методів праці. Забезпечити спецодягом, запобіжними засобами, лікувально-профілактичним обслуговуванням за нормами, встановленими для штатних працівників.

 

1.5. Надати студентам-практикантам і керівникам практики від навчального закладу можливість користуватись лабораторіями, кабінетами, майстернями, бібліотеками, технічною та іншою документацією, необхідною для виконання програми практики.

 

1.6. Забезпечити облік виходів на роботу студентів-практикантів. Про всі порушення трудової дисципліни, внутрішнього розпорядку та про інші порушення повідомляти навчальний заклад.

 

1.7. Після закінчення практики дати характеристику на кожного студента-практиканта, в котрій відобразити якості підготовленого ним звіту.

 

1.8. Додаткові умови ______________________________________

________________________________________________________

 

2. Навчальний заклад зобов'язується:

 

2.1. За два місяці до початку практики надати базі практики для погодження програму, а не пізніше ніж за тиждень - список студентів, яких направляють на практику.

 

2.2. Призначити керівниками практики кваліфікованих викладачів.

 

2.3. Забезпечити додержання студентами трудової дисципліни і правил внутрішнього трудового розпорядку. Брати участь у розслідуванні комісією бази практики нещасних випадків, що сталися з студентами.

 

2.4. Сплатити в установленому порядку за проведення практики студентів, за погодженням в базою практики, згідно з кошторисом-калькуляцією ___ крб.

 

3. Відповідність сторін за невиконання договору.

 

3.1. Сторони відповідають за невиконання покладених на них обов'язків щодо організації і проведення практики згідно з законодавством про працю в Україні.

 

3.2. Всі суперечки, що виникають між сторонами за договором, вирішуються в установленому порядку.

 

3.3. Договір набуває сили після його підписання сторонами і діє до кінця практики згідно з календарним планом.

 

3.4. Договір складений у двох примірниках - по одному базі практики і навчальному закладу.

 

3.5. Юридичні адреси сторін і розрахункові рахунки:

 

Навчального закладу ____________________________________________

______________________________________________________________

Бази практики _________________________________________________

 

Додаток: кошторис-калькуляція витрат на проведення практики студентів

 

Підписи і печатки:

 

Навчальний заклад: База практики:

 

____________________ ___________________________

 

"___"________199___р. "____"_______________199___р.

 

           
        Додаток до договору на проведення практики студентів вищих навчальних закладів від "___" ____________199__ р.

 

КОШТОРИС-КАЛЬКУЛЯЦІЯ

витрат на проведення практики студентів

________________________________________

(назва учбового закладу)

на ______________________________________

(назва бази практики)

*****************************************************************

* N * * Сума *

*п/п* Вид витрат * (крб.) *

*****************************************************************

*1. * Оплата праці безпосереднього керівника практи- * *

* *ки із розрахунку 0,5 години на одного студента за* *

* *тиждень практики за ставками погодинної оплати * *

* *від мінімальної заробітної плати ________ крб. * *

* *При практиці студентів інститутів, універси- * *

* *тетів і інші з коефіцієнтами: для професора, * *

* *доктора наук - 0,25, доцента, кандидата наук - * *

* *0,15 і особам, які не мають вченого звання і * *

* *ступеню - 0,09 (при практиці учнів технікумів, * *

* *училищ і інші - коєфіцієнти відповідно будуть: * *

* *0,21; 0,12; 0,06). * *

* * * *

* *___________чол.практикантів ____________курсу * *

* *протягом ___ тижнів з коєфіцієнтом _____ * ________*

* * * *

* *___________чол.практикантів ____________курсу * *

* *протягом ___ тижнів з коєфіцієнтом _____ * ________*

* * * *

* *___________чол.практикантів ____________курсу * *

* *протягом ___ тижнів з коєфіцієнтом _____ * ________*

* * * *

* *ПРИМІТКА. Розміри оплати уточнюються по закін- * *

* *ченні практики у відповідності з кількістю * *

* *практикантів і продовження керівництва * *

*****************************************************************

*2. * Витрати на організацію, проведення і підве- * *

* *дення підсумків практики: заключення договору, * *

* *інструктажі, підбір місць практики, прийняття * *

* *заліків, складання характеристик та інші орга- * *

* *нізаційні витрати ____________________________ * ________*

* * (позначте) * *

*****************************************************************

*3. * Матеріальне забезпечення практики: * *

* *- використання ЕОМ ________________________ * ________ *

* *- множильні роботи ________________________ * ________ *

* *- придбання матеріалів _____________________ * ________ *

* *- придбання канцприладів____________________ * ________ *

* *- експлуатація обладнання __________________ * ________ *

* *- інші види витрат _________________________ * ________ *

* * (позначте) * *

*****************************************************************

*4. *Оплата консультацій, екскурсій, лекцій та * *

* *інших одноразових витрат ____________________ * ________ *

* * (позначте) * *

*****************************************************************

*5. *Інші види витрат ____________________________ * ________ *

* * (позначте) * *

*****************************************************************

* * В С Ь О Г О : * ________ *

* * * *

*****************************************************************

Підписи:

Від бази практики: Від навчального закладу:

________________________ ________________________

 

           
        Додаток N 2 до Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України
      ЗАТВЕРДЖУЮ Ректор (проректор, директор, заступник директора)    
      "___" ________ 199__ р.    

 

ТРУДОВА УГОДА

Місто ________ "__"________ 199______р.

 

Ми, представник ________________________________________

(назва навчального закладу)

в особі ______________________________________________________

(посада, прізвище, ініціали)

 

(надалі - Замовник) з одного боку, та громадянин

 

________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

 

займаючий посаду в ______________________________________________

(назва підприємства - бази практики)

 

який мешкає за адресою __________________________________________

 

має паспорт серії __________________N__________________(надалі -

 

Виконавець), з другого боку, уклали трудову угоду про те, що:

 

 

1. Замовник доручає, а Виконавець бере на себе безпосереднє

керівництво практикою ____________ чол. студентів ____________

курсу по спеціальності ________________________ протягом ______

______ тижнів з __________________ по ______________ 199______р.

згідно з договором N ____________ від ________________________

укладеним між базою практики ____________________________________

(назва підприємства)

 

________________________ і навчальним закладом __________________

 

__________________________________________________________________

(назва навчального закладу)

 

 

2. Виконавець зобов'язується:

 

2.1. Здійснювати безпосереднє керівництво практикою студентів, зазначених у п. 1, згідно з Положенням про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України.

 

2.2. Після закінчення практики подавати до навчального закладу довідку, засвідчену керівником бази практики, про фактичну кількість студентів, які проходили практику, і строки керівництва, котра є підставою для кінцевих фінансових розрахунків за виконану роботу.

 

2.3. Про всі порушення студентами-практикантами розпорядку дня, техніки безпеки і невиконання програми негайно доповідати навчальному закладу.

 

2.4. У разі об'єктивної неможливості виконати у відповідності з п. 1 термін і обсяг роботи повинен завчасно попередити про це Замовника.

 

2.5. У разі невиконання роботи в установлений пп. 1 і 2.2 термін та незабезпечення належної якості роботи з вини Виконавця сума оплати згідно з п. 3.3 може бути переглянута за згодою Замовника і Виконавця.

 

3. Замовник зобов'язується:

 

3.1. Виконати передбачені для навчального закладу умови договору, зазначені в п.1.

 

3.2. Подавати Виконавцю методичну допомогу в організації та проведенні практики.

 

3.3. Здійснити оплату за фактично виконану роботу на підставі довідки, наданої Виконавцем згідно з п. 2.2.

 

Оплату здійснити за ставками погодинної оплати із розрахунку 0,5 години на одного студента за тиждень практики. Згідно з чинним законодавством України встановлено такі коефіцієнти погодинної оплати від мінімальної заробітної плати: професору, доктору наук - 0,25; доценту, кандидату наук - 0,15; особам, які не мають вченого ступеню і звання - 0,09.

 

При керівництві практикою учнів ліцеїв, коледжів, технікумів та інших навчальних закладів аналогічного рівня коефіцієнти відповідно будуть: 0,21; 0,12; 0,06.

 

Оплату здійснити у сумі ____________ крб. (поштовим переказом, бухгалтерією навчального закладу та інше).

 

4. Ця трудова угода складена у трьох примірниках: два зберігаються у Замовника і один у Виконавця.

 

Підписи:

 

Замовник __________________

 

Виконавець ________________

 

____________

 

 


© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти