ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Статистичні методи обробки маркетингової інформації

Порівняння табличних даних.Яким повинно бути порівняння і чи завжди потрібно його проводити? Якщо заміряти деяке явище і отримати емпіричну щільність розподілу його значень, то буде констатація фактичного стану речей без визначення, як змінити цей стан.

Для досягнення порівнянності даних використовуються різноманітні системи класифікації даних. Але не завжди можна бути впевненим, що враховані всі фактори, отже тлумачення вхідних даних буде містити деякий степінь невизначеності. Тому необхідно виключити випадкові взаємозв'язки і врахувати неявні.

Встановлення причинних взаємозв'язків - одна з головних задач аналізу. І хоча сама кореляція не визначає напрямків причинної залежності (що є причина, а що наслідок), в маркетингових дослідженнях саме кореляцію використовують для її визначення.

Щодо неявних взаємозв'язків, то потрібна додаткова інформація і додатковий аналіз.

Емпіричне узагальнення експериментальних результатів.При прогнозуванні дуже важливо отримати узагальнені результати. Для узагальнення емпіричних даних, отриманих в результаті проведення спостережень та експериментів, узагальнено можна їх класифікувати таким чином: вибіркові обстеження, що мають статистично репрезентативний характер; дослідження, в яких спостерігаються або вимірюються тільки характеристики, що представляють інтерес для дослідника; експерименти, в яких дослідник самостійно регулює або змінює деякі чинники.

Характерна риса наукових результатів полягає в тому, що вони повинні мати узагальнюючий характер, бути відтворюваними. Отже, повторення це ключовий елемент при збиранні даних.

Методи аналізу первинної інформації.Для подальшого використання отриманої інформації необхідно провести її попередню обробку і аналіз, щоб на його основі підготувати для керівництва проекти рішень з конкретної проблеми. Аналіз маркетингових можливостей є необхідною передумовою для прийняття маркетингових рішень і планування дій по їх реалізації на практиці.

Існують методи кількісного та якісного аналізу інформації:

· функціональний - вивчається процес і закони функціонування аналізованої системи чи об"єкта;

· генетичний - вивчає поведінку показників, спираючись на їх попередні значення та тенденції їх розвитку. Метод використовується при вивченні інформаційних потоків;

· граничний - вивчає граничні економічні ефекти та наслідки від впровадження управлінських рішень з маркетингу;

· дескриптивний (описовий) - використовується для описання явищ та подій, пов"язаних з об"єктом дослідження. Використовується в роботі з базами даних та знань, в об"єктно-орієнтованих технологіях тощо;

· SWOT-аналіз використовується для оцінки сильних (Strengths) і слабких (Weaknesses) внутрішніх сторін фірми, потенційних зовнішніх можливостей (Opportunities) фірми, потенційних перешкод та небезпек (Threats), для чого формуються групи характеристик, що їх описують;

· Методика І. Ансоффа оцінки можливостей і небезпек ринку - методика сприйняття підприємством сильних і слабких сигналів, що надходять із зовнішнього середовища. Сильні сигнали надходять з несподіваних джерел і швидко впливають на економічні показники розвитку підприємства. Слабкі сигнали це ранні і неточні ознаки настання важливих подій, які в майбутньому можуть мати велике значення для підприємства;

· ситуаційний аналіз- послідовний розгляд вибраних елементів мікросередовища і оцінка їх впливу на маркетингові можливості підприємства (знання стану ринку, врахування поведінки споживачів, оцінка реакції підприємства на дії конкурентів, політика відносно постачальників і посередників та інше);

· метод «5х5»(запропонований А. Месконом) передбачає визначення найбільш значущих елементів зовнішнього середовища. Він включає 5 питань про п'ять чинників зовнішнього середовища:

1. Якщо ви володієте інформацією про чинники зовнішнього середовища, назвіть хоч би 5 з них.

2. Які 5 чинників зовнішнього середовища для вас найбільш небезпечні?

3. Які 5 чинників з планів ваших конкурентів вам відомі?

4. Якщо ви вже визначили напрями стратегії, які 5 чинників могли б стати найбільш важливими для досягнення цілей?

5. Назвіть 5 зовнішніх сторін, зміни яких могли б стати сприятливими для вас?

·STEP-аналіз-методика аналізу ключових елементів макросередовища підприємства, яке містить наступні чинники:

1. соціально-демографічні (старіння населення, формування нових структур сім'ї та інше);

2. техніко-технологічні (поява нових матеріалів, технологій, товарів);

3. економічні (динаміка цін, валютних курсів і т.д.);

4. екологічні (охорона навколишнього середовища, вимоги до екологічної чистоти продуктів та інше);

5. етичні (етичні і моральні норми сучасного бізнесу);

6. політичні (протекціонізм);

7. правові (законодавство в області захисту прав споживачів, реклами, товарних знаків, антимонопольне законодавство і т.п.);

· GAP-аналізвивчаєстратегічне розходження між бажаним, чого підприємство хоче досягнути в своєму розвитку, і реальним, чого фактично може добитися підприємство, не змінюючи свою нинішню політику. GAP-аналіз «організована атака на розрив» між бажаною і реальною дійсністю підприємства;

· динамічний - використовується для вивчення поведінки та оцінки стану будь-якого об"єкта у плині часу для визначення стадій його життєвого циклу, тенденцій розвитку, для рішення стратегічних задач розвитку та прогнозування;

· статичний - досліджує явище чи поведінку об"єкта у конкретний момент часу. Використовується для отримання деякого інформаційного зрізу по заданих параметрах;

· стохастичний - використовується для вивчення поведінки об"єктів, параметри яких приймають випадкові значення в залежності від часу. Використовується при вивченні поведінки покупців, їх уподобань, попиту на нові продукти і послуги;

· експертний - аналіз результатів опитування експертів з використанням вагових коефіцієнтів, пріоритетів для попереднього дослідження проблем;

· системний - загальний аналіз галузі чи економіки, як економічної системи та її складових, дослідження законів її функціонування.

Статистичні методианалізу результатів економічної діяльності об"єктів або суб"єктів господарювання використовуються практично у всіх маркетингових дослідженнях; можна виділити наступні статистичні методи аналізу:

· кореляційний - вивчає взаємодію та степінь тісноти взаємозв"язку показників системи в процесі її функціонування;

· регресійний - використовується для визначення залежності змінної від однієї чи декількох незалежних змінних (проста чи багатофакторна регресія). Використовується для розв"язку таких задач, як визначення залежності між обсягом продажу на конкретному сегменті ринку та ціною, сервісом, рекламою і т.ін.;

· дисперсійний - використовується для виявлення впливу деякого фактора на певний економічний показник (наприклад, вплив реклами - на обсяг продажів у польових дослідженнях ринку);

· варіаційний - використовується для визначення степеня впливу варіацій незалежних змінних на залежні у лабораторних експериментах;

· дискримінантний - використовується для визначення різниці та проведення чітких меж між заданими (існуючими) групами об"єктів за допомогою комбінації значень декількох незалежних змінних, що характеризують об"єкти, достатніх для розмежування груп та для віднесення будь-якого нового об"єкта до певної групи за його характеристиками;

· факторний - використовується для дослідження взаємозв"зку між змінними з метою визначення найбільш впливових суттєвих факторів. Наприклад, при сегментації ринку з усіх змінних, що описують вимоги до продукту та потреби потенційних споживачів, необхідно вибрати основні - принципові для формування сегментів;

· кластерний - використовується для об"єднання об"єктів у групи або кластери так, щоб відмінності між об"єктами одного кластеру були меншими за відмінності між об"єктами різних кластерів.

Якщо метод обробки отриманого в ході маркетингових досліджень масиву даних обраний правильно й обмежувальні умови поставлені коректно, представлення фірми про зовнішнє середовище буде відповідати дійсності.

Якщо метод обробки даних обраний невірно, то уява фірми про зовнішнє середовище буде перекручена і, відповідно, її стратегічна поведінка не буде адекватною до ринкових реалій.

Щоб уникнути цього, для обробки маркетингових даних можна використовувати метод експертних оцінок, який дає найбільш коректні результати обробки найціннішої, інтуїтивної інформації.

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти