ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Причини невдач нових товарів

1. Невірне тлумачення потреб споживачів (відеотелефон)

2. Невдале позиціювання товару (безалкогольне пиво)

3. Незадовільні експлуатаційними характеристиками (автомобіль)

4. Незадовільні маркетингові дослідження

5. Незадовільний аналіз конкуренції (не досліджується реакція конкурентів)

 

 

Надайте відповіді на питання:

1. Категорія «товару» в економіці та маркетингу

2. Ринкові атрибути товару

3. Рівні товару в економіці

4. Ринкове позиціювання товару

5. Маркетингова товарна політика

6. Життєвий цикл товару

7. Життєвий цикл товару - новинки

8. Продуктові інновації

 

ТЕМА 15 ЗАСАДИ МАРКЕТИНГОВОГО ЦІНОУТВОРЕННЯ

Мета: ознайомлення студентів з теоретичними аспектами маркетингового ціноутворення, еволюцій теорій, класифікації цін, сутності цінової політики.

План

Еволюція теорії ринкового ціноутворення

Ціноутворюючі чинники

Класифікація цін

Сутність маркетингової цінової політики

Алгоритм маркетингового розрахунку цін

Методи ціноутворення

Література: [3, стор. 35-48], [8, стор. 47- 59], [16, стор. 68-99], [17, стор. 122 - 129] Інет: 1, 8, 9.

 

Еволюція теорії ринкового ціноутворення

Згідно теорії вартості класичної школи політекономії єдиним джерелом вартості є витрати труда на виробництво товару. Два товари обмінюються за умови, якщо на їх виробництво витрачена однакова кількість труда. Корисністьрозглядається як об’єктивна власність товару задовольняти конкретні потреби, яка не може визначати його вартість.

А.Сміт вважав, що

- рівень ціни повинен бути не вище і не нижче того, який необхідний для оплати земельної ренти, покриття витрат, на виробництво, обробку й доставку товару на ринок, а також на заробітну плату і прибуток на капітал. На його думку, використання таких цін є можливим тільки за умови пристосування попиту до пропонування.

Д. Рікардо

Д. Рікардо намагався пояснити економічну природу впливу корисності на мінову вартість. При визначені ролі попиту в процесі формування ціни товару він пішов далі А.Сміта, але не зміг повністю відійти від існуючого в той час погляду на цю проблему. Д. Рикардо вважав, що мінова вартість товарів визначається кількістю труда, втіленого в них.

Марксистська школа

Суть методичного підходу до процесу ціноутворення з позиції трудової теорії вартості К. Маркса полягає в тому, що товаром є робоча сила, яка купується й продається за нормальною ціною. Рівень ціни визначається величиною суспільно необхідного робочого часу.

К.Маркс

К. Маркс стверджував, що вартість робочої сили менше вартості продукції, яка одержана в результаті її застосування. Неоплачена праця являє собою додаткову вартість. Мається на увазі, що купується та оплачується мінова вартість робочої сили, а отримується її споживча вартість.

Вартість товару за К.Марксом

Ц = С + П

Де:

Ц – ціна продукції

С – витрати на виробництво та реалізацією продукції

П – величина прибутку в ціні

 

Прибічники теорії маржиналізму

На їх погляд вартість виступає як суб’єктивне судження людей про цінність того чи іншого блага, а сама цінність визначається як гранична корисність цього блага для конкретних споживачів. Вони пропонують шукати джерело вартості не у виробництві, а в споживанні товару.

А.Маршалл

Ступінь інтенсивності конкретної потреби на ринку формує максимально високий рівень ціни, який споживачі готові сплатити за даний товар. Витрати виробництва на одиницю цього товару визначають мінімальну ціну, по якій кожний виробник готовий продати створення ним товар. Як виробник так і споживач прагнуть одержати певну вигоду.

А. Маршал вважає, що попит стає ефективним лише тоді, коли ціна, яку він згоден заплатити, досягає рівня, при якому продавці згодні продавати.Якщо попит більший, ніж пропонування, то створюється дефіцит товару і приводить до підвищення рівня ціни. Збільшення ціни впливає на розширення обсягів виробництва, що, в свою чергу, створює умови для зниження рівня попиту. Рівновага на галузевому ринку досягається за умови відповідності коливань обсягів виробництва й рівнів цін на товари.

Ціноутворюючі чинники

Ціноутворюючі чинники залежно від характеру прояву, відношення підприємства до них та особливостей впливу на процес маркетингового ціноутворення можна поділити на неконтрольовані і контрольовані.

Неконтрольовані чинники поділяються на:

1. Чинники зовнішнього макро – середовища

- стан державної економіки

- державна цінова політика

- законодавчі акти, що стосуються процесу ціноутворення

- митні тарифи та податки

- культурне середовище

- соціальна відповідальність перед суспільством

- обмеження в ресурсах

- досягнення науки та патенти

- інвестиційні вкладення в науку та виробництво

2. Чинники мікро – середовища

- кон’юнктура ринку

- конкуренція

- попит на продукцію підприємства

- вимоги та потреби споживачів

- мотиви покупки та купівельна спроможність товару

- система посередників

- банківська та страхова системи

Контрольовані чинники поділяються на:

1. Чинники, що контролюються вищим керівництвом підприємства

- цілі підприємства

- вид продукції

- цілі цінової політики

- цільовий ринок

- величина прибутку в ціні

- рівень якості продукції

- імідж підприємства

- впровадження у виробництво нових технологій

- роль, задачі та функції підрозділів

- базисна ціна

2. Чинники, що контролюються службою маркетингу

- стратегія й тактика цінової політики

- витрати підприємства

- плановий рівень ціни

- доходів від реалізації продукції

- конкурентоспроможність продукції

- корпоративна культура в процесі реалізації продукції

- цінові заходи

- стадії життєвого циклу товару

- методи конкурентної боротьби

Види ціноутворюючих чинників в залежності від їх функціонального призначення

1. Чинники попиту

- стан купівельної готовності споживачів

- платоспроможність споживачів та рівень їхніх заощаджень

- споживчі властивості продукції та її корисність

- рівень задоволення потреб та вимог споживачів продукцією підприємства

2. Чинники пропозиції

- кількість продукції, яка буде запропонована на ринку в цілому, та кількість продукції, яку може поставити на ринок підприємство

- запаси даної продукції на підприємстві та у конкурентів

- витрати на виробництво та реалізацію продукції

- ціни на природні ресурси, капітал, труд

- податки, акцизи та інші платежі, а також відрахування в державні та суспільні фонди

3. Чинники споживчого вибору

Чинники споживчого вибору характеризують конкурентоспроможність продукції підприємства на ринку товарів – замінників при конкретному рівні ціни.

Чинники, що зумовлені альтернативними виробничими можливостями

Чинники, що зумовлені альтернативними виробничими можливостями,в процесі формування ціни дають змогу підприємству враховувати граничні умови його виробничої діяльності. При цьому мається на увазі альтернативність витрат на виробництво продукції, що відповідає основній вимозі в умовах незмінного рівня ціни.

Класифікація цін

1. Залежно від характеру економічного обороту ціни класифікуються на:

- оптові

- закупівельні

- прейскурантні

- роздрібні

- тарифи

2. З урахуванням особливостей просування продукції:

- оптова ціна підприємства (одне підприємство - іншому)

- оптова ціна промисловості (підприємство – підприємству через посередників)

- роздрібна ціна (підприємство – населенню через посередників)

3. Відповідно до часу дії ціни:

- довгострокові та короткострокові

- поточні (що змінюються)

- сезонні

4. Залежно від території дії:

- внутрішні (загальнодержавні, регіональні та зональні)

- зовнішні (міжнародні)

5. Залежно від ступеня свободи відносно обмежень державного законодавства

- фіксована ціна

- регульовані ціни (певні інтеграли)

- вільні ціни

Вільні ціни це ринкові, які встановлюються в залежності від кон’юнктури ринку та керуються покупцями продукції.

Ринкові ціни класифікуються на:

- на основні відчутності цінності продукції

- ціни споживчого сегменту ринку

- договірні (контрактні) ціни

- пільгова ціна

- престижна ціна

- дискримінаційна ціна

- біржова (аукціонна) ціна

- ціна, спрямована на стимулювання збуту

- на основі рівня поточних цін (зорієнтована на конкурентне середовище)

 

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти