ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Рекламні засоби. Види реклами

 

У Законі України «Про рекламу» від 03.07.1996 р. реклама визначається як спеціальна інформація про осіб або продукцію, що поширюється в будь-якій формі і будь-яким способом з метою прямо-) або опосередкованого одержання прибутку.

У процесі рекламування беруть участь:

• рекламодавець - особа, що виступає замовником реклами для її виробництва і/або поширення;

• виробник реклами - особа, що цілком або частково здійснює виробництво реклами;

• розповсюджувач реклами - особа, що здійснює поширення рек­лами будь-якими рекламними засобами;

• споживач реклами - будь-яка особа або група осіб, на яких спрямована реклама;

• спонсор - особа, що матеріально підтримує будь-яку діяльність без одержання від неї прибутку з метою популяризації винятково

свого імені (назви), торговельної марки.

Існують різні підходи до класифікації реклами. Можна виділити основні види реклами за певними ознаками класифікації (табл. 7.1).

Таблиця 7.1 Класифікація видів реклами

Розглянемо деякі перераховані види реклами докладніше. Залежно від об'єкта рекламування розрізняють:

- товарну рекламу;

- інституціональну (іміджеву) рекламу;

- соціальну рекламу.

Товарна реклама сфокусована на збуті конкретних товарів або послуг. її головна задача - це вплив на поведінку, а не на відношен­ня покупця. Ефективність реклами короткострокова й оцінюється за рівнем продажів.

Інституціональна (іміджева) реклама - призначається для формування сприятливого образа фірми, її торговельної марки в очах клієнтів, конкурентів, власних співробітників і широкої громадськості.

Соціальна реклама - являє собою процес поширення інформації державними органами про здоровий спосіб життя, охорону навко­лишнього середовища, збереження енергоресурсів, соціальний захист і безпеку населення. Вона не має комерційного характеру, у ній не згадуються конкретна продукція і її виробники.

Залежно від ступеня очевидності комерційних намірів рекламодавця:

~ пряма реклама;

- непряма реклама.

Пряма реклама здійснюється на комерційних умовах, чітко на­зиває рекламодавця і безпосередньо рекламує конкретний товар (послугу) або конкретну фірму.

Непряма реклама виконує свої функції в завуальованій формі -називаючи прямо рекламодавця і не прибігаючи до прямих засобів реклами.

Залежно від виду контакту зі споживачем реклами:

- індивідуальна реклама;

- масова (безособова) реклама.

Індивідуальна реклама припускає безпосередній контакт із конкретними споживачами реклами (потенційними покупцями). Вона здійснюється за допомогою: особистого спілкування рекламного аген­та з покупцями, поширення рекламних матеріалів поштою заздалегідь відібраним адресатам; спілкування з покупцями по телефону, факсу

До масової (безособової) реклами відносяться: реклама в пресі як загального, так і спеціального призначення; довідниках, бюлете­нях; друкована реклама у виді проспектів, каталогів, плакатів, листі­вок, календарів; кіно-, теле-, радіо- і відеореклама; зовнішня реклама; реклама на транспорті; реклама в місцях продажу товарів.

Залежно від місця розміщення реклами розрізняють:

- внутрішню рекламу;

- зовнішню рекламу.

Внутрішня реклама розміщається усередині будинків, при­міщень, споруджень, якщо для цього немає яких-небудь норматив­них обмежень.

До зовнішньої реклами відноситься будь-яка реклама, розташо­вувана на окремих спеціальних конструкціях, щитах, екранах, що знаходяться під відкритим небом; на фасадах будинків і споруджень, опорах вуличного освітлення і над проїзною частиною вулиць і доріг (з обов'язковим дотриманням вимог техніки безпеки і забезпечення безпеки дорожнього руху).

Залежно від широти товарного охоплення розрізняють:

- первинну рекламу;

- селективну рекламу.

Первинна реклама використовується для формування поінфор­мованості покупця про товар взагалі, без указівки конкретних харак­теристик.

Селективна реклама використовується для інформування по­купця про конкретний вид або сорт даного товару.

Залежно від стратегії рекламування розрізняють:

- однорідну рекламу;

- неоднорідну рекламу.

Однорідна реклама є однією і тією ж на різних ринках збуту, сто­совно до різних споживачів реклами, у тому числі й у різних країнах.

Неоднорідна реклама характеризується використанням різних стратегій на різних ринках.

Процес планування рекламних заходів представлений на рис. 7.4.

I етап. Ідентифікація цільового ринку.

Звичайна дія реклами спрямована на покупців, посередник» і консультантів за певними потребами.

II етап. Визначення цілей реклами.

Метою реклами називається конкретна задача по інформуванню Цільової аудиторії протягом певного часу.

Якщо мета рекламної компанії - формування первинного попи­ту на етапі виведення товару на ринок, то використовується інфор­мативна реклама.

Якщо мета реклами - формування виборчого попиту на етап росту, то проводиться спонукальна реклама.

Іноді спонукальна реклама приймає форму порівняльної рекла­ми, при якій компанія прямо або побічно порівнює свою марку іншими.

Мета порівняльної реклами - встановлення переваги певної мар­ки товару за допомогою порівняння її ознак з марками аналогічних товарів.

Якщо мета компанії - змусити споживачів згадати про товар на етапі зрілості, то проводиться нагадувальна реклама.

Аналогічна їй, так звана, підкріплювальна реклама, яка прагне запевнити нинішніх покупців у правильності зробленого вибору.

III етап. Розробка рекламного бюджету.

При розробці рекламного бюджету враховуються наступні фак­тори: етап життєвого циклу товару, частка ринку, рівень конкуренції, частота реклами, ступінь однорідності товарів.

Для розробки рекламного бюджету використовуються ті ж мето­ди, що і при розробці бюджету комунікацій.

IV етап. Розробка рекламного звертання. Цей етап включає:

- формування ідеї звертання;

- оцінку і вибір варіантів звертання;

- виконання звертання.

Розробку рекламного звертання, як правило, здійснюють про­фесійні рекламісти, що приймають рішення про вибір стилю, тону, слів, що запам'ятовуються, форми втілення рекламного звертання (розмірів оголошення, кольору, ілюстрацій).

 

Рис. 16.2. Процес планування рекламних заходів.

V етап. Вибір носіїв реклами.

Процес формування систем каналів доставки рекламних звертань адресатам одержав назву медіапланування.

Медіапланування припускає прийняття рішень на двох рівнях:

- вибір медіаканалу;

- вибір медіаносія.

Медіаканал - сукупність засобів поширення реклами, однотип­них з погляду способу передачі інформації, що характеризуються однаковим типом сприйняття їх аудиторією (телебачення, радіо і т.д.)-

Основними засобами поширення реклами можуть виступати: друкована реклама; реклама в пресі; реклама на радіо; реклама на телебаченні; кіно- і відеореклама; виставки і ярмарки; рекламні сувеніри; пряма поштова реклама; зовнішня реклама; реклама в Інтернеті.

Медіаносій - конкретний представник медіаканалу (конкретна програма, радіопередача, випуск газети і т.д.). Основними критеріями вибору медіаканалу є наступні:

- максимальне охоплення цільової аудиторії;

- відповідність каналу цілям рекламної компанії;

- витрати (вартість каналу);

- приступність каналу;

- наявність альтернативних каналів.

VI етап. Складання графіка рекламування.

Графік рекламування може бути послідовним, тобто рівномірний розподіл реклами протягом даного періоду часу.

Пульсуючий графік - нерівномірне поширення реклами протягом даного періоду часу.

VII етап. Тестування реклами.

У процесі тестування реклами визначається широта охоплення, частота повторення і сила впливу.

Широта охоплення - це відсоток людей, що належать до цільової аудиторії, яких слід познайомити з рекламною компанією за певний проміжок часу.

Частота повторення - величина, що показує, скільки разів пред­ставник цільової аудиторії повинен познайомитися з рекламним повідомленням.

Сила впливу - якісна величина, що оцінює рівень впливу звер­тання.

VIII етап. Безпосереднє рекламування.

Безпосереднє рекламування можуть здійснювати або фахівці відділу маркетингу, або зовнішні рекламні агентства.

IX етап. Оцінка ефективності реклами.

На цьому етапі проводять оцінку комунікативної і торговельної ефективності реклами.

Комунікативна ефективність реклами виявляється в її здатності залучити до себе увагу споживачів. Як правило, оцінку проводять за Допомогою опитувань споживачів.

Торговельна ефективність реклами визначає ріст валового доходу підприємства під впливом конкретних рекламних заходів.

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти