ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Тема 1. ПОНЯТТЯ, ПРЕДМЕТ ТА МЕТОДИ ПРАВОВОЇ СТАТИСТИКИ.

 

Поняття статистики. Предмет статистики. Поняття закону великих чисел. Динамічні та статистичні закономірності. Закономірності явищ у суспільному житті. Роль статистики у пізнанні соціальних явищ. Методи статистики. Галузі статистики. Облік і статистика держави Україна. Поняття правової статистики. Предмет та метод правової статистики. Головні завдання правової статистики. Кримінальна статистика і її роль у організації боротьби із злочинністю. Етапи статистичної роботи в правоохоронних органах. Система правової статистики. Джерела правової статистики.

Теоретичнізнання. Необхідно знати поняття, предмет, методи правової статистики, структуру та види джерел правової статистики.

Практичні навички.Вміти характеризувати основні методи, галузі правової статистики, етапи статистичної роботи в правоохоронних органах.

Методичні рекомендації.Необхідно вияснити, що статистика, як і кожна наука, вимагає визначення предмету її дослідження та властиві тільки їй прийоми та методи. При вивченні даної теми необхідно мати на увазі, що правова статистика - це суспільна наука, яка тісно пов'язана з іншими галузями права.

Самостійна робота.Законспектувати у зошити закон України "Про державну статистику".

 

 

Тема 2. ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ТА СТАНОВЛЕННЯ ПРАВОВОЇ СТАТИСТИКИ В УКРАЇНІ.

Поняття правової статистики та історія її розвитку в Україні. Предмет, мета та завдання правової статистики. Етапи і методи правової статистики. Галузі правової статистики. Статистичні апарати в органах суду, прокуратури та в органах внутрішніх справ.

Значення даних правової статистики для зміцнення законності і правопорядку в країні.

Теоретичні знання.Необхідно знати поняття правової статистики; історія розвитку статистики в Україні; предмет, мета та завдання правової статистики; поняття етапів і методів тощо.

Практичні навички.Вміти характеризувати поняття предмету, етапи, метод правової статистики, а також мету і завдання правової статистики.

Методичні рекомендації. Необхідно звернути увагу на те, що статистика не тільки характеризує зміни у житті суспільства, а й дає оперативну діагностику його стану і прогностику на майбутнє. Статистика виникла з потреб держави мати відомості про чисельність населення і його рух . Без аналізу статистичних даних будь-яка наука оперує лише схоластичними висновками на потребу якій завгодно умозрілій концепції.

Самостійна робота.Підготувати реферат на тему: "Статистичні підрозділи в ОВС".

Тема 3. СТАТИСТИЧНЕ СПОСТЕРЕЖЕННЯ.

Поняття завдання і мета статистичного спостереження правової статистики. Форми, види та методи статистичного спостереження. Об'єкт правової статистики. Одиниця спостереження і одиниця сукупності. Одиниці виміру у правовій статистиці. Програма статистичного спостереження. Види статистичного спостереження. Способи статистичного спостереження.

Теоретичні знання.Необхідно знати поняття, завдання та методи статистичного спостереження, поняття та вида об'єкту статистичного спостереження.

Практичні навички.Вміти характеризувати об'єкти кримінально-правової, цивільно-правової, адміністративно-правової статистики, а також вміти заповнювати статистичні картки первинного обліку в органах МВС.

Методичні рекомендації.При вивченні даної теми потрібно насамперед засвоїти поняття обліку та статистики, їх роль у суспільстві. Потрібно чітко визначити характерні риси обліку і поняття статистики. Важливо зрозуміти у чому полягає відмінність статистики від інших видів обліку, що об'єднує різні види обліку в єдину систему.

Самостійна робота. Законспектувати в зошит питання; програма статистичного спостереження.

Тема 4.

ДОКУМЕНТИ ПЕРВИННОГО ОБЛІКУ ТА СТАТИСТИЧНА ЗВІТНІСТЬ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ.

Поняття про статистичні формуляри. Види документів первинного обліку для реєстрації та обліку злочинів. Порядок заповнення та подання статистичних карток (форми № ї, 1.1, 1.2, 2, 3, 4, 6) Види документів первинного обліку органів суду. Поняття про статистичну звітність. Види статистичної звітності в правоохоронних органах.

Теоретичні знання.Необхідно знати поняття про статистичні формуляри; види документів первинного обліку для реєстрації та обліку злочинів; порядок заповнення та подання статистичних карток (форми № 1, 1.1, 1.2, 2, 3, 4, 6); види документів первинного обліку органів суду; поняття статистичної звітності.

Практичні навички.Вміти характеризувати матеріали статистичних даних, а також знати порядок заповнення та подання статистичних карток (форми № 1,1.1, 1.2, 2, 3,4,6).

Методичні рекомендації.При вивченні даної теми необхідно засвоїти всі види первинного обліку документів. Статистичний формуляр є особливим документом, в якому реєструються відповіді на запитання програми статистичного спостереження. Він може мати форму статистичного звіту, переписного, або опитного, листа, анкети, картки чи бланка.

Самостійна робота.Підготувати реферат на тему: "Види статистичної звітності в правоохоронних органах".

 

 

Тема 5. ЗВЕДЕННЯТА ГРУПУВАННЯ СТАТИСТИЧНИХ ДАНИХ.

Поняття статистичного зведення та його види. Основні положення теорії групування.

Групування в правовій статистиці. Ряди розподілу. Поняття класифікації злочинів. Схеми класифікації злочинів. Статистичні таблиці. Організація і техніка зведення.

Теоретичні знання.Необхідно знати поняття та види зведення. Поняття та види групування, ряди розподілення.

Практичні навички.Вміти характеризувати матеріали статистичного спостереження, сутність та види статистичного зведення та групувань.

Методичні рекомендації.Необхідно звернути увагу на те, що зведення узагальнює , підсумовує результати статистичного спостереження, яке має бути проведено так, щоб можна було б виявити найсуттєвіші та відмінні ознаки явищ, які вивчаються. Необхідно звернути увагу на метод статистичного угрупування, який є основним методом, за допомогою якого дані статистичного спостереження узагальнюються та підлягають обробці й аналізу.

Самостійна робота.Підготувати реферат на тему: "Основні групування в правовій статистиці".

Тема 6. АБСОЛЮТНІ І ВІДНОСНІ ВЕЛИЧИНИ.

Поняття про абсолютні величини. Поняття про узагальнені показники. Поняття відносних величин і їх види. Відношення інтенсивності. Коефіцієнти злочинності. Відношення які характеризують виконання структуру сукупності. Відношення, які характеризують виконання поставлених задач. Відношення, які характеризують динаміку злочинності. Відношення ступеня і порівняння.

Теоретичні знання.Необхідно знати поняття про абсолютні, відносні величини та їх види.

Практичні навички.Вміти характеризувати відносини інтенсивності, коефіцієнт злочинності, відносини, які характеризують структуру сукупності.

Методичні рекомендації.Необхідно звернути увагу, що статистичне зведення дає кінцеві дані щодо сукупності явищ, які вивчаються з їхніми зареєстрованими ознаками та виражає їх в абсолютних числах. Потрібно відзначити, що абсолютні числа є підсумковими величинами, узятими зі статистичних таблиць без будь-яких перетворень.

Самостійна робота.Підготувати реферати на теми: "Абсолютні величини і їх роль у розслідуванні злочинів", "Види відносних величин і їх роль у розкритті злочинів".

Тема 7. СЕРЕДНІ ВЕЛИЧИНИ.

Поняття про середні величини. Види середніх величин та техніка їх обчислення. Середня арифметична. Середня гармонічна. Середня геометрична. Мода і медіана. Показники варіації та способи їх обчислення.

Теоретичні знання.Необхідно знати поняття про середні величини, види середніх величин, знати поняття моди і медіани.

Практичні навички.Вміти характеризувати види середніх величин, проводити техніку обчислення середніх величин - середню арифметичну, середню геометричну.

Методичнірекомендації. Необхідно звернути увагу, що у статистиці середні величини мають досить важливе значення. їх основним завданням є вимір найпоширеніших, найтиповіших рис масових процесів суспільного життя. Середні величини застосовуються для узагальнюючої характеристики сукупності, обчислення середнього рівня, порівняння двох або більше об'єктів характеристики динаміки явищ, вивчення зв'язку між явищами. У правовій статистиці середні величини використовуються для обчислення зміни у структурі групової злочинності.

Самостійна робота.Записати в зошит формули обчислення моди, медіани, середньої арифметичної. Підготувати реферат на тему: "Окремі види середніх величин і їх характеристика".

Тема 8. РЯДИ ДИНАМІКИ.

Поняття про статистичні ряди та їх види. Види рядів динаміки та правила їх побудови.

Основні показники рядів динаміки і техніка їх обчислення. Вивчення закономірностей ряду динаміки. Інтерполяція, екстраполяція та прогнозування в рядах динаміки.

Теоретичні знання.Необхідно знати поняття статистичних рядів, динамічних рядів та їх різновиди; поняття абсолютного приросту, темпу зростання темпу приросту тощо); поняття інтерполяції, екстраполяції, прогнозування в рядах динаміки.

Практичні навички.Вміти характеризувати динамічні ряди та їх різновиди.

Методичні рекомендації.Для вивчення цієї теми необхідно мати знання з кримінального права та кримінології, алгебри та геометрії, а також інших суспільних наук, які тісно пов'язані із статистикою. Необхідно звернути увагу на особливості застосування динамічних рядів (їх різновидів) в правовій статистиці, адже кожний ряд динаміки складається з двох елементів, а саме: переліку хронологічних дат (моментів) або інтервалів часу; конкретних значень відповідних статистичних показників, які називаються рівнями ряду. Отже, залежно від характеру явища, що вивчається, рівні ряду динаміки можуть відноситися або до окремих проміжків часу, або до конкретної дати (моменту) часу. Тому всі ряди динаміки і поділяються на інтервальні та моменті.

Самостійна робота.Підготувати реферат на тему: "Абсолютні, відносні та середні величини рядів динаміки".

Тема 9. ІНДЕКСИ.

 

Поняття про індекси. Правила побудови індивідуальних індексів. Правила побудови та обчислення загальних індексів. Агрегативний індекс — основна форма загального індексу.

Поняття середніх індексів. Базисні та ланцюгові індекси.

Теоретичні знання.Необхідно знати поняття про індекси, правила побудови індивідуальних індексів, поняття загальних індексів, агрегативного індексу, поняття середніх індексів, базисних та ланцюгових.

Практичні навички.Вміти характеризувати всі види індексів, а саме: індивідуальні, загальні індекси, агрегативні індекси, середні індекси, базисні та ланцюгові.

Методичні рекомендації.Необхідно звернути увагу на особливості застосування індексів в правовій статистиці, а саме на те, що вони обчислюються подібно тому, як обчислюється та чи інша відносна величина. Окремі елементи, з яких складається те чи інше суспільне явище, можуть бути однорідними і неоднорідними. Також, необхідно зазначити, що у правовій статистиці загальні індекси практично не використовуються, а використовуються індивідуальні індекси.

Самостійна робота.Підготувати реферат на тему: "Особливості застосування індексів у правовій статистиці".

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти