ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Тема 10. ЕЛЕМЕНТИ ПРАВОВОЇ СТАТИСТИКИ.

Поняття про основні концепції кримінологічних шкіл. Антропологічна школа. Соціологічна школа. Поняття про теорію імовірностей. Теорія ймовірностей, вибірковий метод і його застосування в правовій статистиці. Поняття про динамічні ряди і їх різновиди.

Теоретичні знання.Необхідно знати поняття про основні концепції кримінологічних шкіл, поняття теорії імовірності, поняття вибіркового методу, динамічних рядів.

Практичні навички.Вміти характеризувати та застосовувати закон великих чисел, теорію імовірності, динамічні ряди.

Методичні рекомендації.При вивченні даної теми необхідно володіти знаннями таких наук як кримінологія, а також іншими суспільними науками, які пов'язані із статистикою. Закон великих чисел є одним із основних законів, який використовується статистикою для дослідження явищ суспільного життя. Він дає змогу зрозуміти, чому із великої кількості хаосу випадкових зв'язків ми можемо встановити і встановлюємо закономірності у розвитку суспільних явищ. Від вибору тієї чи іншої методологічної бази істотно залежать практичні висновки різних галузей науки для суспільного життя. Методологія статистичної науки є системою принципів наукового пізнання, які використовуються на шляху розуміння дійсності.

Самостійна робота.Підготувати реферат на тему: "Основні концепції кримінологічних шкіл".

Тема 11. СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ.

Поняття про статистичний аналіз. Прийоми статистичних групувань і узагальнюючих показників. Паралельні ряди. Загальне поняття про функціональний і кореляційний зв'язок. Основні завдання статистичного дослідження злочинності. Вивчення стану злочинності. Виявлення причин і умов, які сприяють споєнню злочинів. Дослідження особи злочинця. Дослідження заходів боротьби із злочинністю.

Теоретичні знання.Необхідно знати поняття про статистичний аналіз, поняття про функціональний і кореляційний зв'язок, основні завдання статистичного дослідження злочинності.

Практичні навички.Вміти проводити статистичний аналіз, володіти прийомами статистичних групувань, вивчати та аналізувати стан злочинності, виявляти причини і умови, які сприяють скоєнню злочинів.

Методичні рекомендації.При підготовці до даної теми необхідно вважати, що між статистичною і іншими суспільними науками існує найтісніший зв'язок. Статистика шляхом аналізу обґрунтовує або заперечує ті чи інші наукові положення, оскільки дані статистики узагальнюють практику, яка є засобом перевірки знань, критерієм істинності будь-якої теорії. При визначення стану злочинності, її рівня, структури і динаміки рекомендується використовувати нормативні акти, періодику, статистичні картки, звіти та інше.

Самостійна робота.Зробити статистичний аналіз дослідження якого-небудь конкретного кримінально-правового явища, використовуючи статистичні документи. Підготувати доповідь на тему: "Виявлення причин і умов, які сприяють скоєнню злочинів в М. Одесі серед неповнолітніх".

 

 


Перелік рекомендованих підручників, інших методичних

Та дидактичних матеріалів

1. Конституція України. — К., 1996.

2. Правова статистика. Збірник нормативних актів / Укладач Плужнік О.І. - Одеса:
Поліграфія, 2001. - 116 с.

3. Закон України «Про державну статистику» від 17.09.92 р. // Відомості Верховної Ради -
1992.-№43.-Ст. 608.

4. Постанова Верховної Ради України "Про порядок введення в дію Закону України "Про
державну статистику" від 17 вересня 1992 р.

5. Закон України "Про міліцію". 20.12. 1990. — К., 1990.

6. Наказ Генерального Прокурора України та Міністра внутрішніх справ України № 22/835
від 21.12.1995 р. «Про затвердження та введення в дію нових форм первинного обліку
злочинів та інструкції про порядок їх заповнення та подання».

7. Наказ Міністра юстиції України № 21/5 від 28.07.1994 р. «Про затвердження та введення
в дію Інструкції по судовій статистиці».

8. Айрапетов А.М. Таблицы исчисления среднегодовых темпов роста, прироста и снижения.
- М., 1979.

9. Алексеев А. И. Криминология и профилактика преступлений. - М., 1989.

10. Бабаев М.М., Быков Л.А., Звирбуль В.К. Изучение преступности. - М., 1973.

11. Барвинський В. Досліди з поля статистики. К., 1993. - 52 с.

12. Баталина Т.С. Некоторые методологические вопросы судебной статистики. - Л., 1975.

13. Берекашвили Л. О едином учете преступлений // Социалистическая законность. - № 10. -
М., 1976.

14. Блувштейн Ю.Д. Криминологическая статистика (статистические метоыі в анализе
оперативной обстановки). - Минск, 1981.

15. Блувштейн Ю.Д., Волков Г.И. Динамические ряды преступности. - Мн., 1984.

16. Бородин С.В. Борьба с преступностью: теоретическая модель комплексной програмыі, -
М., 1990.

17. Брайнин М. С, Злобин Г. А. и др. Правовая статистика. - М., 1980.

18. Быков Л.А. Графические методы в планировании, статистике и учете. - М., 1952.

19. Быков Л.А. Методика анализа сезонных колебаний преступности // Вопросы борьбы с
преступностью. - Вьш. 32. - М., 1974.

20.Вицин СЕ. Математическая обработка рядов динамики, характеризующих социальные
явлення. - М., 1976.

21.Вицин С.Е. Системный подход и преступность. - М., 1980.

22.Воскресенский Г. М., Дударев Г. И., Масленников Е. П. Статистические методи
обработки и анализа социальной информации в управленческой деятельности ОВД. - М.,
1986.

23.Герчук Я.П. Графические методы в статистике. - М., 1968.

24.Громыко Г.Л. Статистика. - М., 1982.

25.Ефимова М.Р., Петрова Б.В., Румянцев В.Н. Общая теория статистики. Учебник. - М.:
ИНФРА-М, 1998. - 416 с.

26.Журавский Д.П. Об источниках и употреблении статистических сведений. - М., 1946.

27.Иванов Л.О. Предмет моральной статистики в историческом аспекте // Советское
государство и право. -1990. - №4.

28.Иванов О.В. Теория статистической группировки. -М., 1990.

29.Кальман О.Г., Христич І. О. Правова статистика. - Харків, 1999. - 204 с.

30. Кендэл М. Временные ряды. - М., 1981.

31.Кильдишев Г.С. Общая теория статистики. - М., 1980.

32.Кондрашов Н.Н. Количественные методы в криминологии. - М., 1971.

33.Кудрявцев В.Н. Правовое поведение: норма и патология .- М., 1982.

34.Кузнецова Н. Ф., Миньковский Г. М. Криминология. - М., 1994.

35. Кузьмичева С. К. Обработка и анализ материалов уголовной статистики // Лекция.
Горький. 1974.

36.Кулинич О. І. Теорія статистики. - К., 1992.

37. Лобзяков В.П. Криминология и административная юрисдикция милиции. - М, 19%.

38.Лунеев В.В. Преступность XX века. Мировые, региональные и российские тенденции. -
М., 1997.

39.Лунеев В.В. Юридическая статистика: Учебник. - М.: Юрист, 1999.

40.Маслов П.П. Статистика в социологии. - М., 1971.

41. Минин АЛ. Информация криминологических исследований. - Екатеренбург, 1992.

42. Общая теория статистики / Под ред. А.А. Спирина, 0.3. Башиной. - М., 1996.

43.Общая теория статистики / Под ред. И. Елисеева, М. Юзбашева. - М., 1995.

44. Оніщук З.М., Христич І. О. Загальна теорія статистики. Навч. посібник. -К., 1991.

45.Остроумов С. С. Советская судебная статистика. — М., 1976.

46.Остроумов С. С. Уголовная статистика: Учебное пособие. — М., 1974.

47.Остроумов С.С. Очерки по истории уголовной статистики дореволюционной России.
М., 1961.

48. Остроумов С.С. Судебная статистика (общая и специальная части). - М., 1976.

49.Остроумов С.С. Уголовная статистика и борьба с преступностью. - М., 1975.

50.Правова статистика. Курс лекцій /О.М. Джужа, Ю.В.Александров та ін. - К.: Правові
джерела, 2000. - 336 с.

51.Правовая информатика и кибернетика: Учебник / Под ред. проф. Н.С. Полевого. - М.,
1993.

52.Правовая статистика / Под ред. М.А. Осетрова. - М.,1980.

53.Правовая статистика / Под ред. З.Г. Яковлевой. - М.,1986.

54.Правовая статистика/Кол. авторов. - М.: Юр. л-ра, 1986.

55.Правовая статистика: Учебное пособие. Кальман А.Г., Христич И.А. - Харьков, 1998. -
184 с.

56.Пристанская О.В., Юцкова Е.М. Методика криминологического изучения правосознания
и общественного мнения о престутшости. - М., 1989.

57.Ряузов Н.Н. Общая теория статистики. - М., 1979.

58.Ряузов Н.Н. Сводка и группировка статистических материалов. - М.. 1961.

59.Савюк Л.К. Правовая статистика: Учебник. - М.: Юрист, 1999.

60.Сиденко А.В., Башкатов Б.И., Матвеева В.М. Международная статистика: Учебник. - М.:
Дело и сервис, 1999. - 272 с.

61.Сиденко А.В., Матвеева В.М. Международный статистический учет, Словарь-
справочник. от А до Я. - М.: Дело и сервис, 1999. - 208 с.

62.Спирин А, А., Башина О. Е. Общая теория статистики. — М., 1995.

63.Статистический словарь. — М., 1989.

64.Суслов И.П. Теория статистических показателей. -М.,1975.

65.Тарасов Л.В. Мир, построенный на вероятности. - М.: Просвещение, 1984.

66.Философский словарь. — М., 1976.

71.Чернадчук В.Д. Правовая статистика. Конспект лекций. К., 1999.

72. Чупров А.А. Очерки по теории статистики. - М., 1959.

73.Шнайдер Г. Й. Криминология. — М., 1994.

74.Энциклопедический словарь. - М., 1997.

75.Юридический словарь. — К., 1993.

76. Кримінальний кодекс України. — К., 2001.

77.Кримінально-процесуальний кодекс України. —- К., 2001.

78. Бабаев М. М. Причини преступности и меры борьбы с ней. - М., 1974. - С. 20-21.

79.Булатов Г. Статистика административных нарушений // Советская юстиция. 1972. № 13.

80. Вицин С. Е. Моделирование в криминологии. — М., 1973. - С. 27.

81.Вестник статистики. — 1974, № 12, с. 88.

82.Герцензон А. А. Уголовное право и социология. — М., 1970. с. 163.

83. Гегель. Наука логики. Соч. т. І, М., 1929, с. 184.

84. Дружинин О. Что такое статистика как наука. // Вестник статистики, 1976, № 1.

85. Кузнецова Н. Ф. Преступление и преступность. — М., 1969, с. 196-197, с. 205.

86.Козлов Т. Е., Овсиенко В. Е., Смирнский В. Й. Курс общей теории статистики. — М., 1965, с. 5,12.

87.Немчинов В. Социология и статистика // Сб. Социология в СССР., М., 1966, т. І, с. 326-327.

88.Остроумов С. С, Панченко С. Н., Кондрашков Н. Н. Проблеми гражданско-правовой статистики // Социалистическая законность -1973. - № 9.

89.Остроумов С. С, Панченко С. Н. Актуальные задачи уголовной статистики и предупреждение преступности // Советское государство и право. -1971, № 8.

90.Пассавера Й. С. Закон больших чисел и закономерности массового процесса. - М., 1966.

91.Птуха М. В. Очерки по истории статистики ХУП-ХУІП веков. — М.- 1945.

92.Рабинович М. П. Методика преподавания курса общей статистики. — М., 1958.

93.Яхот О. О. Философские проблеми статистики и их значение для анализа общественных явлений // Автореферат докт. дисс, М., 1963, с. 32.

94.Ярошенко К. Пути совершенствования гражданско-правовой статистики // Социалистическая законность. -1974. - № 6.

 

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти