ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Тема 3. Соціологічна теорія суспільства

Огюст Конт — основоположник соціології. Органістична теорія суспільства Спенсера. Формальна соціологія. Соціолого-психологічний напрям в соціології. Соціологізм Дюркгейма. Розуміюча соціологія Вебера. Функціоналізація Т.Парсонс. Структурний функціоналізм. Неофункціоналізм.

Конфліктологічні теорії. Соціал-дарвіністські теорії суспільства. Расово-антропологічні теорії.Марксистка – теорія суспільства. Конфліктологічна теорія Дарендорфа. Теорія функціональності конфлікту Л. Козера. Конфліктологія. Праксеологія.

Література: [1-16, 25, 29].

Тема 4. Програмування соціологічного дослідження

Етапи та види соціологічного дослідження. Структура програми соціологічного дослідження. Формулювання проблеми, мета та завдання дослідження. Гіпотеза в соціологічному дослідженні. Операціоналізація понять. Теоретична та емпірична інтерпретація понять. Концептуальна схема дослідження та схема аналізу інформації.

Література: [1-16, 25, 27, 30, 34].

 

Тема 5. Спостереження в соціології

Місце спостереження серед інших методів збору соціологічної інформації. Види спостережень. Методика проведення формалізованого спостереження. Методи, які підвищують надійність даних спостереження.

Література: [1-16, 25, 27, 30, 34].

Тема 6. Метод аналізу документів

Поняття документу в соціології . Види документів. Основні джерела документальної інформації. Методика проведення якісного методу аналізу документів. Контент-аналіз та його специфіка. Методика проведення контент-аналізу. Методика підвищення надійності аналізу документів.

Література: [1-16, 25, 27, 30, 34].

Тема 7. Опитування в соціології

Місце опитування серед інших методів збору соціологічної інформації.

Специфіка анкетування. Види анкетувань. Інтерв‘ювання та його види. Експертне опитування та методика його проведення. Соціометричне опитування. Експрес-опитування.

Література: [1-16, 25, 27, 30, 34].

Тема 8. Новітні методи збору соціологічної інформації

Лінгвосоціологічні процедури. Застосування психосемантичних методів в соціології. Методика проведення фокус-груп. Соціологічна методика проведення телеконференцій та теле-дискусій.

Література [1-16, 25, 27, 30, 34].

ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

Змістовий модуль 1. Предмет соціології, її структури і функції. Суспільство як система. Теорії суспільства в історії соціології

 

Семінарське заняття № 1. Предмет, об’єкт, закони і категорії соціології (4 год.)

 

Питання для обговорення

1. Предмет і об’єкт соціології, її функції.

2. Предметне коло соціології.

3. Специфіка соціологічних законів.

4. Структура соціологічного знання.

5. Суспільство як соціальна система.

6. Особистість в системі соціальних зв’язків.

 

Питання для самостійного опрацювання

1. Визначення предмету соціології.

2. Об’єкт соціології.

3. Соціологічні закони.

4. Структура соціології.

5. Сутність суспільства.

6. Соціальна взаємодія, соціальні відносини.

7. Соціальні зміни та соціальні процеси.

8. Особистість і суспільство.

9. Соціальна адаптація і соціалізація особистості.

10. Функції соціології.

 

Теми рефератів

1. Методи соціології.

2. Сучасні дискусії про предмет соціології.

3. Місце соціології в системі суспільствознавства.

Література: [1-16, 25].

 

Семінарське заняття № 2. Основні етапи і тенденції розвитку соціологічної думки (2 год.)

 

Питання для обговорення

1. Протосоціологічний період.

2. Класичний період у розвитку світової соціології.

3. Сучасна західна соціологія.

4. Соціологія в Україні.

 

Питання для самостійного опрацювання

1. Загальна характеристика протосоціологічного періоду.

2. Особливості класичної соціології.

3. Основні школи і напрямки в сучасній західній соціології.

4. Історія соціології в Україні.

5. Специфіка української соціології.

 

Теми рефератів

1. Психологія натовпу.

2. Конфліктологічний напрямок в соціології.

3. Марксистська теорія суспільства.

4. Постмодерністська соціологія.

Література: [1-16, 25, 29].

 

Змістовий модуль 2. Соціально-професійна соціологія. Організація і проведення соціологічних досліджень

 

Семінарське заняття № 3. Сутність та специфіка конкретно-соціологічного дослідження

 

Питання для обговорення

1. Соціологічне дослідження: поняття , функції і види.

2. Етапи соціологічного дослідження.

3. Організація конкретно-соціологічного дослідження.

4. Програмування соціологічного дослідження.

5. Проведення соціологічного дослідження.

 

Питання для самостійного опрацювання

1. Сутність та завдання конкретно-соціологічного дослідження.

2. Етапи конкретно-соціологічного дослідження.

3. Види конкретно-соціологічного дослідження.

4. Гіпотеза в соціологічному дослідженні.

5. Операціоналізація понять.

6. Концептуальна схема дослідження.

7. Схема аналізу інформації.

 

Теми рефератів

1. Теоретична та емпірична інтерпретація понять.

2. Формування проблеми, мета та завдання конкретно-соціологічного дослідження.

Література: [1-16, 25, 27, 30].

 

Семінарське заняття № 4. Методи соціологічного дослідження (2 год.)

 

Питання для обговорення

1. Спостереження в соціології, його види.

2. Метод аналізу документів.

3. Конвент-аналіз та його специфіка.

4. Опитування в соціології.

5. Інтерв’ювання та його види.

6. Специфіка анкетування, його види.

 

Питання для самостійного опрацювання

1. Сутність спостереження.

2. Види спостереження.

3. Методи підвищення надійності даних спостереження.

4. Поняття документу в соціології.

5. Основні джерела документальної інформації.

6. Сутність контент-аналізу, методика його проведення.

7. Сутність опитування.

8. Анкетування.

9. Інтерв’ювання та його види.

 

Теми рефератів

1. Експрес-опитування.

2. Методика підвищення надійності аналізу документів.

3. Формалізоване спостереження.

Література: [1-16, 34].

 

Семінарське заняття № 5. Методи збору, аналізу і обробки соціологічної інформації (2 год.)

 

Питання для обговорення

1. Лінгвосоціологічні процедури.

2. Психосемантичні методи в соціології.

3. Методика проведення фокус-груп.

4. Аналіз документів.

5. Обробка та аналіз соціальної інформації.

 

Питання для самостійного опрацювання

1. Сутність лінгвосоціологічних процедур.

2. Сутність психосемантичних методів.

3. Опис інформації.

4. Кореляційний та регресивний аналіз.

5. Факторний та кластерний аналіз .

6. Аналіз документів.

7. Аналіз соціальної інформації.

Теми рефератів

1. Методи соціологічного прогнозування.

2. Обчислення узагальнюючих параметрів.

Література: [1-16].

 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

У відповідності до програми курсу "Соціологія" студенти заочної форми навчання виконують домашню контрольну роботу.

Основні вимоги до написання контрольної роботи:

· контрольна робота виконується державною (українською) мовою;

· робота має бути надрукована на комп’ютері чи на машинці, або виконана розбірливим (чітким) почерком на одному боці сторінок стандартного (А4) паперу, через 1,5 міжрядкові інтервали. Сторінки повинні мати поля: ліве – 25-30 мм, праве – не менше 10 мм, верхнє – не менше 20 мм, нижнє – не менше 20 мм;

· матеріал роботи необхідно розміщувати в такій послідовності:

– титульний аркуш (відповідно до методичних вказівок, розроблених УСЗ);

– тема та план реферату;

– вступ, розділи, висновок (кожний розділ виділяється по тексту);

– список використаної літератури;

– на останній сторінці роботи ставиться число її виконання та особистий підпис виконавця;

· аркуші роботи повинні бути підшиті і пронумеровані;

· робота подається на кафедру не пізніше як за два тижні до початку сесії.

ТемИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

1. Предмет і структура соціології.

2. Функції соціології.

3. Основні етапи протосоціологічного знання.

4. Позитивна соціологія О. Конта.

5. Еволюціонізм Г. Спенсера.

6. Психологічний напрямок у соціології.

7. Розуміюча соціологія М. Вебера.

8. Соціологізм Е. Дюркгейма.

9. Структурний функціоналізм Т. Парсонса.

10. Теорії конфлікту Р. Дарендорфа, Л. Козера.

11. Поняття суспільства у соціології.

12. Історичні типи суспільств.

13. Соціальні інститути. Функції найважливіших соціальних інститутів.

14. Поняття соціологічної спільності.

15. Основні ознаки соціальної групи.

16. Поняття соціальної організації.

17. Теорії організації.

18. Соціальна нерівність та її історичні форми.

19. Соціальна стратифікація та мобільність.

20. Поняття соціалізації.

21. Аномія та девіанта поведінки.

22. Соціальний статус та соціальна роль.

23. Соціологічне поняття особистості.

24. Класичні теорії суспільного розвитку.

25. Глобалізацій ні процеси сучасності.

 

ПИТАННЯ ДО ЕКЗАМЕНУ

 

1. Предмет і структура соціології. Наукові дискусії навколо предмету соціології.

2. Сутність „соціального” як ключової соціологічної категорії.

3. Особливості соціологічного знання, рівні його формування.

4. Методи, якими користується соціологія. Особливості соціологічного підходу до вивчення суспільства.

5. Сутність основних функцій соціології.

6. Роль і завдання соціології в соціальному реформуванні українського суспільства.

7. Місце соціології у професійній підготовці молоді.

8. Особливості протосоцологічного знання, його основні форми.

9. Соціологічна думка античності.

10. Специфіка соціологічних законів.

11. Соціологічне розуміння суспільства філософами середньовіччя.

12. Ренесанське мислення Н. Макіавеллі.

13. Позитивна соціологія О. Конта.

14. Теорія суспільства К. Маркса.

15. Загальна теорія систем Г. Спенсера, її місце у вченні про суспільство.

16. Різновиди натуралістичних та психологічних підходів до вивчення суспільства.

17. Особливості трактування Е. Дюркгеймом предмету соціології, її методики.

18. Сутність теорії суспільства запропонованої Е. Дюркгеймом.

19. Вивчення аномії, соціальної нерівності і соціальної солідарності Е. Дюркгеймом.

20. Розуміюча соціологія Макса Вебера.

21. Соціальні дії і їх класифікація, за М.Вебером.

22. М.Вебер про зв’язок між протестанською етикою і „професійним епосом” капіталістичного підприємця.

23. Політична соціологія М. Вебера.

24. Сутність теорії функціоналізму Т. Парсонса.

25. Теорії конфлікту Р. Дарендорфа, Л. Козера.

26. Постмодерністська соціологія.

27. Програма соціологічного дослідження.

28. Кількісні методи збору і аналізу соціологічної інформації.

29. Якісні методи збору та аналізу соціологічної інформації.

30. Поняття суспільства в соціології.

31. Особливості і зміст основних етапів становлення соціології в Україні.

32. Суспільство як соціальна система та соціальне явище.

33. Історичні типи суспільства.

34. Характерні особливості сучасного ( постіндустріального) суспільства.

35. Причини та шляхи розвитку суспільства. Особливості розвитку українського суспільства.

36. Поняття соціальної структури суспільства, її складових.

37. Ознаки соціальних інститутів та умови успішного їх функціонування.

38. Поняття соціального інституту, його види.

39. Роль та функції соціальних інститутів у життєдіяльності суспільства.

40. Найважливіші соціальні інститути сучасного українського суспільства, проблеми їхньої взаємодії.

41. Поняття соціальної спільності.

42. Основні ознаки соціальної групи.

43. Група як складова соціальної структури суспільства. Класифікація груп.

44. Соціологічне тлумачення соціальної організації, її структура.

45. Соціологічні теорії організації.

46. Праксеологія.

47. Сутність теорії соціальної стратифікації.

48. Основні чинники та критерії соціальної стратифікації.

49. Види спостереження.

50. Соціальна стратифікація та мобільність.

51. Сутність та роль середнього класу у стабілізації суспільства.

52. Сутність процесу соціальної мобільності, її види.

53. Соціальна мобільність у сучасному українському суспільстві.

54. Спостереження в соціології.

55. Трансформація соціальної структури українського суспільства.

56. Соціальний контроль, його складові.

57. Громадська думка як елемент соціального контролю.

58. Поняття соціальної взаємодії. Теоретичні моделі соціальної дії.

59. Сутність, спільність та відмінність понять „людина”, „індивід”, „особистість”.

60. Особистість як об’єкт і суб’єкт соціальних відносин.

61. Гіпотеза в соціологічному дослідженні.

62. Соціальний статус та соціальна роль особистості.

63. Фактори, механізми та агенти соціалізації.

64. Соціальна зумовленість соціалізації у суспільстві, що трансформується.

65. Проблеми соціалізації особистості в умовах ринкових відносин.

66. Теоретична та емпірична інтерпретація понять.

67. Типологія особистості в соціології.

68. Аномія та девіантна поведінка.

69. Соціологічний зміст понять „де соціалізація” та „ресоціалізація”.

70. Класичні теорії суспільного розвитку.

71. Теоретичні моделі глобалізації.

72. Світова культура як головний вимір глобалізації.

73. Інновація та підтримання традиції як основні соціальні процеси.

74. Концепція модернізації та конвергенції.

75. Концептуальна схема дослідження та схема аналізу інформації.

76. Поняття документу в соціології. Види документів.

77. Основні джерела документальної інформації.

78. Методика проведення якісного аналізу документів.

79. Конвент-аналіз та його специфіка.

80. Місце опитування серед інших методів збору соціологічної інформації.

81. Специфіка анкетування.

82. Інтерв’ювання та його види.

83. Експрес-опитування.

84. Лінгвосоціологічні процедури.

85. Психосемантичні методи в соціології.

86. Молодь як соціальна група та суб’єкт суспільних відносин.

87. Сутність, зміст, причини і види девіації.

88. Соціальний контроль його функції та типи.

89. Соціологія конфлікту. Суб’єкти соціальних конфліктів.

90. Культура як соціологічна категорія. Соціологія культури.

 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна література:

1. Соціологічна енциклопедія: А – Я (В.Г. Городяненко, В.І. Астахова - К.: Академидав, 2008. – 456 с.

2. Соціологічна теорія суспільства: Тексти лекцій з навчальної дисципдіни“Соціологія” для студентів усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання (Д.Ф. Ванюшина, (укл.); НУХТ. – К.: 2003. – 19 с.

3. Соціологічна теорія: традиції та сучасність: Курс лекцій: Навчальний посібник (В. Тарасенко, В. Танчер, А Ручка: НАН України; Ін – т соціології; Вища щкола соціології при ІС НАН України; К.: 2007. – 263 с.

4. Соціологія: Курс лекцій: Навчальний посібник (В.М. Піча, О.М. Семашко, Н.И. Черниш; ІЗМН, НДІ “ Проблеми людини”, К.: 2002 – 344 с.

5. Соціологія: Методичні вказівки до вивчення дисципліни і виконання контрольних робіт (для студентів усіх спеціальностей форм навчання; та завдання модульного контролю (О.Ф. Пірянкова (укл.); НУХТ, К.: 2006. – 43 с.

6. Соціологія: Навчальний посібник (С.О. Макеєв, В.П. Чорноволенко, В. Л. Осовський; К.: Знання; 2000 – 2003. – 78 – 454 с.

7. Соціологія: Навчальний посібник (Ніжинський державний ун – т ім М.В. Гоголя; Ніжин; 2006. – Модуль 1. ( Т.В. Кушерець. – 2007 – 232 с.

8. Соціологія : Підручник (В.Г. Городяненко, О.В. Гілюн, А.В. Демічева; К: Видавництво “Академія”, 2008 – 560 с.

9. Соціологія : Підручник для вищої школи (В.І. Волович, Г.Т. Говченеко, М.І. Горлач. – Х.: Видавничий будинок “Фактор”, 2006. – 767 с.

10. Соціологія : Підручник (В.М. Піча, В.П. Савельєв, А.Г. Хорунжий; Львів; Магнолія, 2007 р.-278 с.

11. Соціологія : Словник термінів і понять (Є.А. Біленький; К.: Кондор, 2006. – 372 с.

12. Соціологія: історія та загальна теорія: Методичні рекомендації (В.І. Бурдяк, ; Чернівці; Національний університет імені Ю. Федьковича; Чернівці : Рута, 2005. – 34 с.

13. Соціологія: терміни, поняття, персоналії: Навчальний словник. – довідник для студентів вищих закладів освіти; В.М. Піча: К.: Каравела; Львів: Новий світ. - 2000 – 2002 – 480 с.

14. ВА 605804; Соціологія у схемах, таблицях, визначеннях (В.І. Бурдяк, Н.Ю. Ротар; Чернівці; Національний університет імені Ю. Федьковича; Чернівці : Рута, 2000. – 72 с.

15. Соціологія. Підручник // За ред. Городянського В.Г. – К., Академія, 1999.

16. Смелзнер Н. Соціологія. – М. Фенікс, 1994.

 

Додаткова література:

17. Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. – М., 1995.

18. Валлерстайн И. Анализ мировых систем и ситуация в современном мире. – СПб., 2001.

19. Вебер М. Соціологія. Загальноісторичні аналізи. Політика: Пер. з нім. Олександр Погорілий. – К., 1998.

20. Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма // Вебер М. Избранные произведения. – М., 1990.

21. Етнонаціональна структура суспільства. Довідник / Євтух В.Б., Трощинський В.П., Галушко К.Ю., Чернова К.О. – К.: Наукова думка, 2004.

22. Злобіна О. Особистість як суб’єкт соціальних змін. – К.: Інститут соціології НАН України, 2004.

23. Ионин Л.Г. Социология культуры: Учебное пособие – М., 2000.

24. Коппель О.А., Пархончук О.С. Міжнародні системи та глобальний розвиток: Навчальний посібник. – К: ВПЦ „Київський університет”, 2004.

25. Короткий соціологічний енциклопедичний словник / За ред. Воловича В.І. – 2000.

26. Михальченко М.І. Україна як нова історична реальність: запасний гравець Європи. – Дрогобич: ВФ „Відродження”, 2004.

27. Огаренко В.Н., Малахова Ж.Д. Социология малых групп. Учебник. – Запорожье: ГУ „ЗИГМУ”, 2002.

28. Пригожин А.И. Современная социология организаций. – М., 1995.

29. Ритцер Дж. Современные социологические теории. – СПб., 2002.

30. Сорокин П.А. Социокультурная динамика и эволюционизм // http:abuss.narod.ru / Biblio/ sorokin2.htm.

31. Соціальні виміри суспільства. Випуск 7. – К.: Інститут соціології НАН України, 2004.

32. Суспільна трансформація: концептуалізація, тенденції, український досвід / За ред. Танчера В.В., Степаненка В.П. – К.: Інститут соціології НАН України, 2004.

33. Хабермас Ю. Учиться на опыте катастроф? Диагностический взгляд на ХХ век / http:politizdat.ru /article/15/.

34. Человек и общество / Под ред. Макеева С.А. – К., 1999.


ЗМІСТ

Пояснювальна записка
Тематичний план дисципліни
Зміст дисципліни
Тематика семінарських занять
Теми контрольних робіт
Питання до екзамену
Рекомендована література

 

УНІВЕРСИТЕТ СУЧАСНИХ ЗНАНЬ

03150 Київ, вул. Велика Васильківська, 57/3.

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти