ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Схема розкладу балансу на рахунки


Баланс


Із наведеної схеми видно, що на кожний вид засобів, відо­бражений в балансі активною статтею, відкривають активний рахунок, на якому початковий залишок (сальдо) записують на дебеті. Для обліку кожного джерела засобів, відображеного в балансі пасивною статтею, відкривають пасивний рахунок, по­чатковий залишок (сальдо) на якому записують на кредиті. При цьому сума всіх дебетових залишків активних рахунків відображає загальну вартість господарських засобів і дорівнює підсумку активу балансу. Відповідно сума кредитових залишків пасивних рахунків відображає загальну суму джерел засобів і дорівнює підсумку пасиву балансу. Отже, загальна сума всіх де­бетових залишків активних рахунків дорівнює сумі кредитових залишків пасивних рахунків (оскільки підсумок активу балансу дорівнює підсумку пасиву).

Для забезпечення контролю за господарською діяльністю підприємства важливо мати відомості не тільки про залишки засобів та їхніх джерел, а й про обсяг господарських операцій за звітний період, тобто величину здійснених оборотів (напри­клад, обсяг затрат на виробництво, випуск продукції, реаліза­цію тощо). Тому періодично, як правило, в кінці місяця, підра­ховують підсумки записів операцій на дебеті і кредиті рахунків, які називаються оборотами по рахунках.

Підсумок дебетових записів на рахунку називається дебето­вим оборотом, а підсумок кредитових записів — кредитовим. Дебетові і кредитові обороти рахунків показують рух окремих видів засобів, їхніх джерел, господарських процесів за певний час. Для більшої наочності дебетовий і кредитовий обороти розміщують на рахунку під рискою в одному рядку один проти одного. Якщо немає записів, на місці, де треба зазначити суму обороту, ставлять риску.

Після запису операцій на рахунках треба визначити стан за­собів та їхніх джерел на кінець звітного періоду, тобто встано­вити кінцеві залишки (сальдо) на рахунках. Кінцевий залишок (сальдо) визначають виходячи з початкового залишку (сальдо) й оборотів рахунка.

На активних рахунках на дебеті відображають залишок гос­подарських засобів на початок місяця і збільшення їх, а на кре­диті — зменшення засобів.

Для визначення залишку на кінець звітного періоду на ак­тивному рахунку до суми початкового дебетового залишку до­дають суму дебетового обороту (збільшення засобів) і від знай­деної суми віднімають суму кредитового обороту (зменшення засобів).

В активних рахунках кінцевий залишок, як і початковий,


може бути тільки дебетовим. Він показує наявність відповідного виду засобів на звітну дату. При цьому в актив- них рахунках може бути:

1) дебет більший за кредит (тобто сума початкового дебето- вого залишку і дебетового обороту більша за суму кредитового обороту). Тоді різниця між ними показує кінцевий дебетовий залишок (наявність засобів) на кінець звітного періоду;

2) дебет дорівнює кредиту (тобто сума початкового дебето- вого залишку і дебетового обороту дорівнює сумі кредитового обороту). У цьому разі кінцевого залишку не буде і рахунок вважається закритим (відповідного виду господарських засобів на кінець звітного періоду немає).

Схематично будову активного рахунка можна показати так:

Активний рахунок


Для прикладу розглянемо активний рахунок "Каса". Рахунок "Каса"

 

Дебет Кредит
Сальдо— залишок засобів на початок місяця Оборот— збільшення засобів (+) Сальдо— дебетове Оборот— зменшення засобів (-)
     

 

Дебет Кредит  
Сальдо— залишок коштів    
у касі — 5 000    
Оборот— надходження Оборот— видаток коштів  
коштів у касу (+) 30 000 із каси (-) 34 000  
Сальдо— залишок коштів    
у касі — 1 000    
     

Уданому прикладі на активному рахунку "Каса" по дебету записано залишок коштів у касі на початок звітного періоду 5 000 грн., а також надходження, тобто збільшення коштів у касі на 30 000 грн.; всього кощтів у касі було 35 000 грн. (5 000 + 30 000). Видаток коштів із каси (зменшення) у сумі 34 000 грн. записано на кредит рахунка "Каса". Залишок коштів у касі на кінець звітного періоду — 1 000 грн. (35 000 - 34 000).


На пасивних рахунках на кредиті відображають залииґок джерел господарських засобів на початок звітного періоду і збільшення їх, а на дебеті — зменшення джерел засобів. Для визначення залишку на кінець звітного періоду на пасивному рахунку необхідно до початкового кредитового сальдо додати суму кредитового обороту (збільшення) і від одержаної суми відняти суму дебетового обороту (зменшення).

На пасивних рахунках кінцевий залишок, як і початковий, може бути тільки кредитовим. Він свідчить про наявність пев­ного виду джерел утворення засобів на звітну дату.

На пасивних рахунках може бути:

1) кредит більший за дебет (тобто сума початкового креди­тового залишку і кредитового обороту більша за суму дебето­вого обороту). В цьому разі різниця між ними показує кінцевий кредитовий залишок певного виду джерел засобів на кінець звітного періоду;

2) кредит дорівнює дебету (тобто сума початкового кредито­вого залишку і кредитового обороту дорівнює сумі дебетового обороту). В цьому разі кінцевого залишку не буде і рахунок вважається закритим (певного виду джерел засобів на кінець звітного періоду немає).

Схематично будову пасивного рахунка можна показати так:

Пасивний рахунок

 

Дебет Кредит
    Сальдо— залишок джерел
Оборот— зменшення джерел засобів
засобів (-)   Оборот— збільшення джерел засобів (+) Сальдо — кредитове

Для прикладу розглянемо пасивний рахунок "Статутний капітал".

Рахунок "Статутний капітал"

 

Дебет   Кредит
Оборот— зменшення капіталу (-) 120 000 Сальдо — 800 000 Оборот— збільшення капіталу (+) 160 000 Сальдо — 840 000

З прикладу видно, що на пасивному рахунку "Статутний

капітал" на кредиті показана початкова сума статутного

капіталу (800 000) і його збільшення (160 000), тобто загальна

сума статутного капіталу становила 960 000 грн. (800 000 +

160 000). Зменшення статутного капіталу (на 120 000) відобра-
жено на дебеті рахунка. Залишок статутного капіталу на кінець

звітного періоду дорівнює 840 000 грн. (800 000 + 160 000 -
120 000).

Ознайомившись з будовою рахунків, бачимо, що дебет і кре-

дит активних і пасивних рахунків мають різне значення. Так,

на дебеті активного рахунка записують збільшення засобів гос-

подарства, а пасивного рахунка — зменшення джерел засобів;

на кредиті пасивного рахунка записують збільшення джерел

засобів, активного — зменшення господарських засобів. Ак-

тивні рахунки мають залишок тільки дебетовий (оскільки не

можна використати засобів більше, ніж їх надійшло); пасивні
рахунки — тільки кредитовий (оскільки джерела засобів обме­
жуються наявними господарськими засобами).,

У системі рахунків бухгалтерського обліку використовується

невелика група активно-пасивних рахунків, на яких одночасно

обліковують засоби господарства і їхні джерела, а відповідно,

вони поєднують ознаки активних і пасивних рахунків (напри-
клад, рахунок "Нерозділений прибуток (непокриті збитки)". В

практиці обліку активно-пасивні рахунки мають обмежене за-

стосування. Детальнішу характеристику цих рахунків розгляну-

то в главі 6 "Класифікація рахунків". В кінцевому результаті

записи на рахунках підпорядковані одному порядку, який роз-
глянуто на прикладах активних і пасивних рахунків.

Отже, на відміну бід балансу, який характеризує стан госпо­
дарських засобів та їхніх джерел на звітну дату, у системі ра-
хунків ці засоби і джерела відображаються і контролюються
безперервним виявленням у них змін, що відбуваються у ре-
зультаті господарських операцій. Тому система рахунків у
їхньому взаємозв'язку створює передумови для балансового
узагальнення ресурсів підприємства за їх складом і розміщен-
ням та джерелами формування на відповідну дату.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти