ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Подвійний запис, його суть і значення

У результаті господарських операцій відбуваються подвійні рівновеликі зміни засобів господарства та джерел їх форму- вання. Так, придбаваючи матеріали, підприємство одночасно витрачає грошові кошти. В результаті цих операцій відбу-


вається взаємопов'язана, двобічна зміна у складі господарських засобів: збільшення виробничих запасів і зменшення грошових коштів на цю ж суму. В процесі використання матеріалів для виготовлення продукції відбувається збільшення витрат вироб­ництва і одночасно зменшення запасів матеріалів на складах. Реалізація готової продукції (товарів) призводить одночасно до збільшення грошових коштів підприємства і зменшення товар­них запасів і т. д.

Взаємопов'язані подвійні зміни у складі господарських засобів та їх джерелах в процесі діяльності підприємства зумов­люють необхідність відображення господарських операцій на рахунках способом подвійного запису, суть якого полягає у тому, що колену господарську операцію в одній і тій же сумі записують двічі: на дебеті одного рахунка і кредиті другого.

Ознайомимося з порядком подвійного запису на рахунках на такому прикладі.

Операція 1.Одержано в касу з поточного рахунка в банку грошові кошти в сумі 50 000 грн.

Ця операція зумовлює взаємозв'язок двох рахунків: "Каса" і "Поточний рахунок". Обидва рахунки — активні. Оскільки на активних рахунках збільшення господарських засобів відобра­жається на дебеті, то операція повинна бути записана на дебет рахунка "Каса". На поточному рахунку в банку грошові кошти, відповідно, зменшилися на цю ж суму (50 000 грн.). Зменшення засобів на активних рахунках відображається на кредиті. Тому операцію треба одночасно відобразити на кре­диті рахунка "Поточний рахунок". Схематично відображення на рахунках цієї операції матиме такий вигляд:

Д-т рах. "Поточний

Сальдо 1) 50 000 (-)

рахунок" Д-т рах. "Каса" К-т

Сальдо 1)50 000 (+)  

Як видно з наведеного прикладу, зроблений запис на рахун­ках відображає дві події, що виникли внаслідок здійсненої господарської операції: збільшення грошових коштів у касі під­приємства і одночасно зменшення їх на цю ж суму на поточно­му рахунку.

Перш ніж відобразити господарську операцію на відпо­відних рахунках подвійним записом, на підставі первинних (або згрупованих) документів складають бухгалтерську провод­ку, під якою розуміють зазначення рахунка, який дебетується, і


рахунка, який - кредитується, а також суму відображуваної в обліку господарської операції.

Бухгалтерська проводка (у наведеному прикладі) буде запи-сана так:

Д-т рах. "Каса"

К-т рах. "Поточний рахунок" 50 000 грн.

Кожна господарська операція внаслідок подвійного запису викликає взаємозв'язок між певними рахунками. Цей взаємо-зв'язок полягає у тому, що дебет одного рахунка поєднується з кредитом іншого, характеризуючи зміни, які відбуваються у складі засобів або їхніх джерелах внаслідок господарської опе-рації.

Взаємозв'язок рахунків, що виникає в результаті відображен-ня на них господарських операцій подвійним записом, називається кореспонденцією рахунків, а самі рахунки кореспондуючими.

У наведеному прикладі такими рахунками є рахунки "Каса" і "Поточний рахунок". Кореспонденція рахунків дає змогу ви-значити основний зміст господарської операції.

Залежно від кількості кореспондуючих рахунків розрізняють прості і складні бухгалтерські проводки (записи).

Простою називають таку бухгалтерську проводку, за якої один рахунок дебетується, а другий на цю ж суму креди-тується, тобто коли кореспондують тільки два рахунки. Роз-глянута у нашому прикладі бухгалтерська проводка — проста.

Складною називають таку бухгалтерську проводку, за якої кілька рахунків дебетується, а на загальну суму записів по дебе-ту кредитується один рахунок, або навпаки, кілька рахункі кредитується, а на загальну суму записів по кредиту дебетують один рахунок, тобто коли кореспондують між: собою більше ніж: два рахунки.

Розглянемо господарську операцію, що зумовлю необхідність складної бухгалтерської проводки.

Операція 2. Витрачено у виробництві на виготовлення про

Сировини і матеріалів.................................. 660 000 грн

Палива............................................................ 140 000 грн

Разом.............................................................. 800 000 грн.

Ця операція зумовила зменшення виробничих запасів, отже активні рахунки, на яких вони обліковуються, — "Матеріал" і "Паливо" — потрібно на відповідні суми кредитувати. З іншого боку, затрати виробництва на загальну суму здійсненім


витрат матеріальних цінностей збільшилися. Отже, активний рахунок "Виробництво" треба дебетувати на суму 800 000 грн.

Бухгалтерська проводка по операції буде такою:

Д-т рах. "Виробництво"............................... 800 000 грн.

К-т рах. "Матеріали".................................... 660 000 грн.

К-т рах. "Паливо" . ..................................... 140 000 грн.

У системі рахунків цей запис буде відображено так:

Складні бухгалтерські проводки не порушують правила по­двійного запису, оскільки як у простих, так і в складних про­водках зберігається взаємопов'язане відображення господарсь­ких операцій на дебеті і кредиті рахунків та рівність дебетових і кредитових підсумків. Так, у наведеному прикладі суми, запи­сані на кредиті двох рахунків (660 000 + 140 000), дорівнюють сумі, записаній на дебеті одного рахунка (800 000). Крім того, кожну складну проводку можна розкласти на кілька простих. У наведеному прикладі це виглядатиме так:

1. Д-т рах. "Виробництво"

К-т рах. "Матеріали" 660 000 грн.

2. Д-т рах. "Виробництво"

К-т рах. "Паливо" 140 000 грн.

Застосування складних проводок значно зменшує кількість облікових записів, робить їх більш наочними.

У практиці бухгалтерського обліку забороняється складати такі проводки, в яких по одній господарській операції кілька рахунків дебетується і одночасно кілька рахунків кредитується. Такі бухгалтерські проводки утруднюють встановлення взаємозв'язку рахунків і визначення за кореспонденцією між ними економічного змісту відображеної господарської операції, а це послаблює контроль за правильністю облікових записів. Тільки чітка кореспонденція між рахунками забезпечує наочність, ясність і доступність обліку, підвищує його конт­рольні функції.

Отже, подвійний запис є способом відображення господарських операцій на кореспондуючих рахунках, при якому колена операція


записується на дебеті одного і кредиті другого рахунка в одній -і тій же сумі.

З розглянутих прикладів можна зробити такі висновки про суть і значення подвійного запису:

— спосіб подвійного запису зумовлений змістом самих гос­подарських операцій, які викликають взаємопов'язані подвійні зміни у складі засобів та їх джерелах в процесі господарської діяльності;

— при відображенні кожної господарської операції спосо­бом подвійного запису обов'язково кореспондують два рахун­ки, один з яких дебетують, а другий кредитують на одну і ту ж суму;

— якщо господарська операція відображається складною проводкою, то загальна сума записів на одній стороні кількох рахунків повинна дорівнювати загальній сумі, записаній на протилежній стороні кореспондуючого з ними рахунка;

— оскільки кожна господарська операція в одній і тій же
сумі відображається на дебеті одного і кредиті іншого рахунка,
то підсумок записів по дебету всіх рахунків має дорівнювати
підсумку записів по кредиту рахунків. Відсутність такої
рівності свідчить про помилки в облікових записах.

Таким чином, подвійний запис забезпечує контроль за пра­вильністю облікових записів шляхом звірки рівності загальних підсумків дебетових і кредитових оборотів, а також залишків на рахунках.

У формі двосторонніх змін в системі рахунків відобра­жається рух господарських засобів та їх джерел. Подвійний запис дозволяє з'ясувати, внаслідок яких операцій відбулися зміни певного виду засобів або їх джерел, звідки господарські засоби надійшли і куди вони були використані. Це дає змогу за допомогою системи рахунків як способу поточного бухгал- терського обліку одержувати безперервну інформацію про хід результати господарської діяльності для потреб планування, оперативного керівництва, контролю й аналізу.

Правильна кореспонденція рахунків має велике значення для організації бухгалтерського обліку, оскільки вона вносить певний порядок в систему облікових записів. Тому встановлен­ням кореспонденції між рахунками (складанням бухгалтерсь­ких проводок) займаються державні керівні органи, зокрема Міністерство фінансів України. Розроблені ним в нормативних документах типові кореспонденції рахунків по всіх можливих господарських операціях забезпечують єдиний порядок обліку в господарюючих суб'єктах всіх галузей і форм власності.


© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти