ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Схема регулюючих контрактивних рахунків

Пояснення:

Ж — первинна оцінка об'єктів господарських засобів; З — сума, що зменшує оцінку об'єктів; І — фактична (реальна) вартість об'єктів.

З наведеної схеми видно, що кредитовий залишок регулюю­чого контрактивного рахунка показує, на яку суму повинна бути зменшена оцінка залишку, відображеного на основному рахунку (що регулюється), щоб мати уяву про реальну вартість об'єкта.

Регулюючі контрпасивні рахункипризначені для уточнення суми залишків окремих джерел засобів, облік яких ведеться на пасивних рахунках.

До регулюючих контрпасивних рахунків (субрахунків) нале­жать:

субрахунок "Прибуток, використаний у звітному періоді" до субрахунка "Прибуток нерозподілений" (рахунка "Нерозподі­лений прибуток (непокриті збитки)";

рахунки "Неоплачений капітал", "Вилучений капітал" до рахунка "Статутний капітал".

Необхідність застосування в бухгалтерському обліку субра­хунка "Прибуток, використаний узвітному періоді" зумовлена тим, що згідно з діючим положенням одержаний підприєм­ством прибуток на субрахунку "Прибуток нерозподілений" по­винен обліковуватись зростаючим підсумком з початку року — до його розподілу і списанням після закінчення звітного року. Це необхідно для контролю за виконанням плану по прибут­ках, правильністю його використання згідно з чинним законо­давством та установчими документами, правильністю розра­хунків з бюджетом по податках на прибуток, визначенням рентабельності діяльності та одержанням іншої інформації.

Виходячи з цього, розподіл прибутку узвітному періоді (розподіл прибутку між власниками по нарахованих дивіден-


дах, відрахування до статутного, резервного капіталу та інше використання) відображається на дебеті регулюючого субра-хунка "Прибуток, використаний у звітному періоді" в корес­понденції з дебетом відповідних рахунків ("Статутний ка­пітал", "Резервний капітал", "Розрахунки з учасниками" тощо). Зазначений субрахунок надає інформацію про суму прибутку, вилучену з господарського обігу підприємства. Щоб визначити суму нерозподіленого прибутку, що залишився в обігу підприємства, треба із суми одержаного протягом звітного періоду прибутку (кредитове сальдо субрахунка "Прибуток не­розподілений") вирахувати суму використаного прибутку (де­бетове сальдо регулюючого субрахунка "Прибуток, використа­ний у звітному періоді").

Так, якщо на субрахунку "Прибуток нерозподілений" креди­товий залишок — 300 000 грн., а на дебеті регулюючого до нього субрахунка "Прибуток, використаний у звітному періоді" відображена сума 200 000 грн., то сума невикористано­го прибутку, що залишилася в обороті на звітну дату, дорівнює 100 000 грн. (300 000 — 200 000).

У системі рахунків ці показники матимуть такий вигляд:

З прикладу видно, що сума одержаного з початку звітного року прибутку відображена на кредиті субрахунка "Прибуток не­розподілений" (300 000), а сума використаного прибутку — на дебеті регулюючого до нього субрахунка "Прибуток, викорис­танні у звітному періоді" (200 000); різниця між цими сумами по­казує залишок невикористаного на звітну дату прибутку, що за­лишився в обороті підприємства — 100 000 грн. (300 000-200 000).

Функцію регулюючих контрпасивних рахунків виконують також рахунки "Неоплачений капітал" і "Вилучений капітал", призначені для уточнення величини власного капіталу. Сальдо цих рахунків показує, на яку суму треба зменшити суму влас­ного капіталу, а тому при визначенні підсумку власного капіталу в балансі вираховується.

Отже, регулюючі контрпасивні рахунки використовуються у тих випадках, коли залишки відповідних джерел засобів відобра­жаються в сумі, більшій фактичної їх величини.


Пояснення:

Л — сума джерела засобів (прибуток);

К — сума використаного джерела засобів;

М — залишок невикористаного джерела засобів.

Контрарно-доповнюючі регулюючі рахунки поєднують ознаки контрарних і доповнюючих рахунків. До них належить, напри­клад, аналітичний рахунок "Відхилення фактичної собівартості готової продукції від планової", який пов'язаний з рахунком "Готова продукція" і має характер регулюючого доповнюючо­го активного рахунка (у випадку перевитрати) або контрактив-ного (при досягненні економії).

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти