ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Економічний зміст і призначення окремих класів рахунків.

Рахунки класу 1 "Необоротні активи"призначені для обліку довгострокових інвестицій підприємства в матеріальні, нема­теріальні і фінансові активи. До них належать рахунки: 10 "Ос­новні засоби", 12 "Нематеріальні активи", 13 "Знос необорот­них активів", 14 "Довгострокові фінансові інвестиції", 15 "Капітальні інвестиції" та ін.

Рахунки класу 2 "Запаси"призначені для обліку оборотних матеріальних активів, що знаходяться в різних операційних циклах підприємства (запаси, виробництво, готова продукція). До них належать рахунки: 20 "Виробничі запаси", 22 "Мало­цінні і швидкозношувані предмети", 23 "Виробництво", 26 "Го­това продукція", 28 "Товари" та ін.

Рахунки класу 3 "Грошові кошти, розрахунки та інші активи"


призначені для обліку оборотних фінансових активів (грошо­вих коштів, фінансових інвестицій, коштів у розрахунках), а також витрат майбутніх періодів. До них належать рахунки: ЗО "Каса", 31 "Рахунки в банках", 33 "Інші кошти", 36 "Резерв сумнівних боргів", 39 "Витрати майбутніх періодів" та ін.

Рахунки класу 4 "Власний капітал і забезпечення зобов'язань" за своїм змістом об'єднуються в дві групи ра­хунків. Перша група рахунків (40 —- 46) призначена для обліку величини власного капіталу підприємства (рахунки 40 "Статут­ний капітал", 41 "Пайовий капітал", 42» "Додатковий капітал", 43 "Резервний капітал", 44 "Нерозподілений прибуток (непо­криті збитки)" та ін.). Друга група рахунків (47 — 49) призна­чена для обліку джерел фінансування майбутніх витрат і пла­тежів (рахунки 47 "Забезпечення майбутніх витрат і платежів", 48 "Цільове фінансування і цільові надходження").

Рахунки класу 5 "Довгострокові зобов'язання" призначені для обліку зобов'язань, які виникають у підприємства протягом операційного циклу діяльності підприємства (постачання, ви­робництва, реалізації тощо) строком погашення більше 12 мі­сяців після дати балансу. До них належать рахунки: 50 "Дов­гострокові позики", 51 "Довгострокові векселі видані", 52 "Довгострокові зобов'язання з оренди", 54 "Відстрочені податкові зобов'язання" та ін.

Рахунки класу 6 "Поточні зобов'язання" призначені для обліку зобов'язань, які будуть погашені у звичайному порядку операційної діяльності підприємства протягом 12 місяців від дати балансу. До них належать рахунки: 60 "Короткострокові позики", 63 "Розрахунки з постачальниками і підрядчиками", 64 "Розрахунки по податках і платежах", 65 "Розрахунки по страхуванню", 66 "Розрахунки по оплаті праці" та ін.

Рахунки класу 7 "Доходи і результати діяльності" і класу 9 "Витрати діяльності" призначені для складання Звіту про фінансові результати. Тому для кожної статті Звіту передбаче-ч но окремий рахунок: 70 "Доходи від реалізації", 71 "Інший опе­раційний дохід", 72 "Дохід від участі в капіталі", 90 "Собі­вартість реалізації", 91 "Загальновиробничі витрати", 92 "Адміністративні витрати", 93 "Витрати на збут" та ін.

Рахунки класу 8 "Витрати за елементами" призначені для відображення витрат за елементами: 80 "Матеріальні витрати", 81 "Витрати на оплату праці", 82 "Відрахування на соціальні заходи", 83 "Амортизація", 84 "Інші операційні витрати" та ін. Підприємства можуть одночасно використовувати рахунки класів 8 і 9, що дасть змогу системно одержувати інформацію, необхідну для заповнення відповідного розділу Звіту про


фінансові результати, а потім перегрупувати ці витрати за ви­дами діяльності і центрами відповідальності.

Суб'єкти малого підприємництва можуть не використовува­ти рахунки класу 9 "Витрати діяльності", а обліковувати відповідні витрати тільки за елементами, які одночасно з дохо­дами, відображеними на рахунках класу 7 "Доходи і результа­ти діяльності", списувати безпосередньо на рахунок 79 "Фінан­сові результати".

Рахунки класу 0 "Забалансові рахунки" призначені для обліку активів, які не належать підприємству, а також умовних зобов'язань, одержаних і виданих забезпечень. До них нале­жать рахунки: 01 "Орендовані необоротні активи", 02 "Активи на відповідальному зберіганні", 05 "Гарантії і забезпечення видані", 06 "Гаранти і забезпечення одержані", 08 "Бланки су­ворого обліку" та ін.

Для забезпечення правильного використання рахунків при відображенні господарських операцій одночасно з прийняттям Плану рахунків Міністерством фінансів України розроблено і затверджено інструкцію щодо його застосування. В ній наведе­на характеристика економічного змісту, призначення і структу­ри кожного рахунка, типова кореспонденція рахунків, а також даються вказівки щодо порядку організації аналітичного обліку.

Коротке ознайомлення з групуванням рахунків у введеному Плані рахунків бухгалтерського обліку показує, що в ньому враховано економічний зміст рахунків і їх призначення, вихо­дячи з кругообігу господарських засобів. Поєднання цих ознак надає наукової обгрунтованості групуванню рахунків, напрям­кам організації всієї системи обліку на підприємствах і в організаціях, складанню фінансової звітності.

План рахунків та інструкція щодо його застосування є важ­ливим засобом державного управління бухгалтерським обліком на підприємствах і в організаціях усіх галузей і форм власності, його упорядкування і раціоналізації, забезпечення єдиного по­рядку відображення господарських операцій в системі рахунків, можливість узагальнювати показники обліку при складанні ба­лансу та інших форм звітності. Нова концепція національного Плану рахунків зорієнтована на перспективу розвитку ринко­вої економіки, ефективність використання інформаційних сис­тем з метою забезпечення всіх рівнів управління і зовнішні* споживачів необхідною обліковою інформацією.


Затверджено Міністерством фінансів України від 30.11.99 №291

ПЛАН

Рахунків бухгалтерського обліку активів,

Капіталу, зобов'язань і господарських операцій


Підприємств і організацій

І 44

Контрольні запитання

1. Що розуміють під класифікацією рахунків? Яке її значення?

2. За якими ознаками класифікують рахунки?

3. На які групи поділяють рахунки за економічних змістом?

4. Які рахунки в бухгалтерському обліку використовують для обліку необоротних активів?

5. Які рахунки в бухгалтерському обліку використовують для обліку оборотних активів?

6. Назвіть джерела формування господарських засобів
(активів) підприємства.

7. Які рахунки використовують для обліку джерел власних
засобів?

& Які рахунки використовують для обліку джерел залучених (позикових) коштів?

9. На які групи поділяються рахунки бухгалтерського обліку
за призначенням і структурою?

10. Дайте характеристику основних матеріальних рахунків.

11. Призначення і будова рахунків обліку власного капіталу.

12. Призначення і будова розрахункових рахунків (активних, пасивних, активно-пасивних).

13. Яке місце в бухгалтерському обліку займають регулюючі рахунки?

14. Призначення і будова регулюючих доповнюючих рахунків.

15. Призначення і будова регулюючих контрактивних рахунків.

16. Призначення і будова регулюючих контрпасивних рахунків.

17. На які групи поділяють операційні рахунки?

18. Призначення і будова збірно-розподільчих рахунків.

19. Призначення і будова бюджетно-розподільчих рахунків.

20. Призначення і будова калькуляційних рахунків.

21. Призначення і будова порівняльних рахунків.

22. Призначення і будова фінансово-результатних рахунків.

23. Призначення і відмітні особливості забалансових рахунків.

24. Що розуміють під Планом рахунків? Яке його значення?

25. Принципи будови Плану рахунків бухгалтерського обліку
активів, капіталу, зобов'язань та господарських операцій
підприємств і організацій.


© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти