ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Структура і зміст Звіту про власний капітал

Зміст і форма Звіту про власний капітал, а також загальні вимоги/щодо розкриття його статей регламентуються По­ложенням (стандартом) бухгалтерського обліку 5 "Звіт про власний капітал", затвердженим наказом Мінфіну України від 1.03.99 №'87.

Метою складання Звіту про власний капітал є розкриття інформації про зміни в складі власного капіталу підприємства протягом звітного періоду.

Форма Звіту про власний капітал наведена на с. 249-251.

У статтях "Залишок на початок року" та "Залишок на кінець року" показується сума власного капіталу (статутний капітал, пайовий, резервний, додатковий капітал, нероз­поділений прибуток тощо), наведена в балансі підприємства відповідно на початок і кінець звітного періоду.

У статтях "Зміна облікової політики" та "Виправлення по милок" відображають суми коригувань, передбачених По­ложенням (стандартом) бухгалтерського обліку 6 "Виправлен­ня помилок і зміни у фінансових звітах".

У статті "Скоригований залишок" показується залишок


власного капіталу на початок звітного періоду після внесення відповідних коригувань.

У статтях розділу "Переоцінка активів" відображаються дані, які показують збільшення або зменшення власного капіталу в результаті переоцінки основних засобів, нема­теріальних активів, незавершеного будівництва в порядку, передбаченому відповідними положеннями (стандартами).

У статті "Чистий прибуток (збиток) за звітний період" пока­зують суму чистого прибутку (збитку) із Звіту про фінансові результати.

У статтях розділу "Розподіл прибутку" відображаються дані про розподіл прибутку між учасниками (власниками) підприємства або спрямування прибутку до статутного капіталу, резервного капіталу та ін.

У статтях розділу "Внески учасників" наводять дані про збільшення статутного капіталу підприємства та зміни неопла-ченого капіталу в результаті збільшення або зменшення дебіторської заборгованості учасників по внесках до статутно­го капіталу підприємства.

У статтях розділу "Вилучення капіталу" відображають дані про зменшення статутного капіталу підприємства внаслідок ви­ходу учасника, викупу або анулювання викуплених акцій акціонерним товариством, зменшення номінальної вартості акцій або з інших причин.

У статтях розділу "Інші зміни в капіталі" відображають всі інші зміни у власному капіталі підприємства, що не включені до вищезазначених статей (зокрема, списання невідшкодованих збитків, безоплатне одержання активів та ін.).

У статті "Всього змін у капіталі" підводять підсумок змін у складі власного капіталу за звітний період, визначений як сума скоригованого залишку власного капіталу на початок року і всіх змін протягом звітного року внаслідок переоцінки активів, використання чистого прибутку, вилучення капіталу та інших змін.

Дані в графах 3—11 Звіту про власний капітал наводяться із знаком "+" або "-", що означає збільшення або зменшення за­лишку відповідного елементу власного капіталу.

Контрольні запитання

1. Дайте визначення фінансової звітності Розкрийте її зна­чення

2. Вимоги, що ставляться до фінансової звітності.

3. Склад фінансової звітності.

4. Що розуміють під консолідованою фінансовою звітністю?
Зведеною фінансовою звітністю?

5. Якими державними органами встановлюються форми фінансової звітності і порядок їх заповнення?

6. Яким органам подається квартальна і річна фінансова звітність?

 

7. За яким принципом побудовано баланс?

8. Назвіть розділи, за якими згруповані статті активу балансу.

9. Дайте коротку характеристику статей розділу І "Необо­ротні активи " балансу.

 

10. Дайте коротку характеристику статей розділу II "Обо­ротні активи " балансу.

11. Назвіть розділи, за якими згруповано статті пасиву ба­лансу.

12. Дайте коротку характеристику статей розділу І "Влас­ний капітал" пасиву балансу.

13. Якими статтями балансу характеризуються зобов'язання підприємства довгострокові? Короткострокові?

 

14. Мета складання Звіту про фінансові результати. Його структура і зміст.

15. Мета складання Звіту про рух грошових коштів. Яку інформацію надає цей Звіт користувачам?

16. Мета складання Звіту про власний капітал. Його струк­тура і зміст.


© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти