ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Якісна чи кількісна характеристика будь-яких властивостей чи стану виробів називається ознакою продукції.

Варто відрізняти поняття якості продукції від поняття її технічного стану. Поняття технічного рівня товарів по змісту вужче від поняття якості, тому що охоплює сукупність тільки техніко-експлуатаційних характеристик.

Технічний рівень продукції - відносна характеристика якості продукції, заснована на порівнювані значень показників, що характеризують технічну досконалість оцінюваної продукції, з відповідними базовими значеннями ( ДСТ 15467-79).

У міжнародних стандартах немає поняття "технічний рівень продукції", тому в них відсутнє і визначення цього поняття.

Визначення технічного рівня продукції дозволило в минулий період проводити відносну оцінку технічної досконалості оцінюваної продукції в порівнянні з кращими вітчизняними чи закордонними аналогами.

       
   
 
 

 


Рис.10.1 – Взаємозв'язок якості роботи, якості продукції, ефективності виробництва і потреб

 

Якість продукції не тільки технічна, товарознавча, але і найважливіша економічна категорія. Як економічна категорія вона тісно зв'язана з споживчою вартістю. Якщо споживча вартість - це корисність товару взагалі, то якість продукції - це ступінь прояву споживчої вартості в конкретних умовах її використання. Якість не тільки нерозривна зв'язана з споживчою вартістю, але і невіддільна від неї, однак нетотожно їй. Якість характеризує одну чи одночасно кілька властивостей споживчої вартості, зв'язаних із задоволенням суспільної потреби. Споживча ж вартість є більш широким поняттям і охоплює всю сукупність властивостей, у тому числі і не зв'язаних із задоволенням тієї чи іншої потреби. Якість характеризує ступінь суспільної корисності споживчої вартості, міру придатності для задоволення конкретної потреби

Значення підвищення якості продукції необхідно розглядати як на макро-, так і на мікрорівні.

Підвищення якості продукції на макрорівні дає можливість:

· підвищити ефективність суспільного виробництва;

· здійснити на практиці прискорення НТП;

· підвищити добробут народу, тому що з поліпшенням якості продукції збільшується реальна заробітна плата;

· заощаджувати матеріальні і фінансові ресурси;

· підвищити престиж держави.

За рахунок досягнення високої і стабільної якості продукції на підприємстві можливо:

· збільшити обсяг реалізації, прибуток від реалізації продукції;

· забезпечити конкурентноздатність продукції;

· підвищити імідж підприємства;

· знизити ризик банкрутства і забезпечити стійке фінансове положення підприємства.

У сучасних умовах виникає необхідність у зміні орієнтації і критеріїв оцінки розроблювальної і випускаємої продукції. Одним з таких критеріїв може служити конкурентноздатність продукції.

Розрізняють два поняття: "конкурентноздатність підприємства" і "конкурентноздатність товару".

Під конкурентноздатністю підприємства розуміється здатність підприємства виготовляти конкурентноздатну продукцію, що за своїми споживчими і вартісними характеристиками у комплексі є більш привабливою для споживачів, ніж продукція конкурентів за рахунок його уміння ефективно використовувати фінансовий, виробничий і трудовий потенціал.

Рівень конкурентоспроможності виробничого підприємства (Квп) можна визначити як добуток індексу конкурентоспроможності продукції ( Iп) на індекс відносної ефективності виробничої діяльності ( I е):

Квп = I п * I е

Під конкурентноздатністю товару розуміється сукупність його якісних і вартісних характеристик, що забезпечує задоволення конкретної потреби покупця і вигідно для покупця відрізняється від аналогічних товарів-конкурентів.

Для визначення конкурентноздатності продукції виготовлювачу необхідно знати:

§ Конкретні вимоги споживачів до запропонованого на ринку товарів;

§ Можливі розміри та динаміку попиту на продукцію;

§ Розрахунковий рівень ринкової ціни товару;

§ Очікуваний рівень конкуренції на ринку аналогічних товарів;

§ Найбільш перспективні ринки для даного товару і етапи закріплення на них;

§ Термін окупності загальних витрат пов’язаних з проектуванням, виготовленням та просуванням на ринок нового товару.

Формула конкурентноздатності в загальному виді може бути представлена, як

якість + ціна + обслуговування

 

Керувати конкурентноздатністю можна шляхом забезпечення оптимального співвідношення між цими складовими, кожне з який є багатофакторним.

Показники якості продукції

Кількісна характеристика одного чи декількох властивостей продукції, що складають її якість, розглядається стосовно до визначених умов її створення, експлуатації чи споживання, називається показником якості продукції.

По способу вираження показники продукції можуть бути натуральними (метри, кілометри), відносними (відсотки, коефіцієнти, бали, індекси), а також вартісні.

По стадії визначення – прогнозовані, проектні, нормативні, фактичні.

Оцінка якості припускає визначення її абсолютного, відносного, перспективного й оптимального рівня.

Абсолютний рівень якості визначається шляхом розрахунку конкретних показників, що характеризують даний продукт, без їхнього порівняння з відповідними показниками аналогічних товарів.

Відносний рівень якості – розраховується шляхом порівняння абсолютних рівнів якості по продукту, що випускається фірмою, з аналогічними продуктами, що випускаються іншими фірмами, чи базовим продуктом, що випускається даною фірмою.

Перспективний рівень якості продукції відображає пріоритетні напрямки розвитку науки і техніки, а також враховує перспективи розвитку споживчих переваг.

Оптимальний рівень якості відповідає мінімальній величині суспільних витрат на виробництво та експлуатацію продукції

У залежності від кількості властивостей, що характеризуються, показники якості поділяються на :

· одиничні, котрі характеризують окремі властивості виробу;

· комплексні, за допомогою яких виміряється група властивостей виробу;

· узагальнюючі, котрі характеризують якість усієї сукупності продукції підприємства.

Одиничні показники по характеризуємим властивостям умовно поділяють на такі групи :

1.Показники застосування ( характеризують пристосованість виробів до використання й область використання ).

2. Показники надійності ( довговічність, безвідмовність, ремонтоздатність і зберігаємість ).

3. Ергономічні показники (враховують комплекс гігієнічних, антропо­метричних, фізіологічних властивостей людини, вимоги техніки безпеки)

 
 

 


Рис.10.2. Показники якості продукції

4. Показники технологічності (характеризують ефективність конструкції машин і технології їхнього виготовлення ).

5. Показники естетичності (характеризують виразність, відповідність стилю, моді, оригінальність, естетичність упаковки).

6. Показники стандартизації й уніфікації ( відображають ступінь використання у виробі стандартизованих і уніфікованих деталей і вузлів).

7. Економічні показники (відображають витрати на розробку, виготовлення й експлуатацію виробів).

1. Показники транспортабельності (характеризують пристосованість продукції до транспортування).

9.Патентно-правові показники ( свідчать про патентну чистоту, патентний захист, а також можливості безперешкодної реалізації продукції на світовому ринку).

10. Екологічні показники (характеризують рівень шкідливих впливів на здоров’я споживача або навколишнє середовище).

Комплексні показники характеризують кілька властивостей продукції. Відповідно до цих показників продукцію підрозділяють на сорт, марку, клас.

У процесі господарської діяльності важливо не тільки вірно оцінити якість окремих виробів, але і загальний рівень якості продукції підприємства. Для цього використовується система узагальнюючих показників, основними серед який є :

· коефіцієнт оновлення асортименту продукції;

· частка сертифікованої продукції;

· частка експортованої продукції;

· обсяг товарів, реалізованих за зниженими цінами під час сезонного розпродажу;

· частка виробничого браку;

· питома вага продукції, на яку отримані рекламації.

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти