ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Граматичні значення, категорії, способи.

Частини мови

План

1. Граматика та її розділи. Предмет граматики.

2. Основні одиниці граматичної будови мови.

3. Граматичне значення.

4. Граматичні категорії.

5. Лексико-граматичні розряди.

6. Способи вираження граматичних значень слова.

7. Морфологічна будова слова. Морфологічний і словотвірний аналіз слова.

8. Морфема і словоформа. Види морфем.

9. Зміни у морфологічній будові слова.

10. Основні способи словотворення.

11. Визначення поняття «частини мови».

12. Основні критерії виділення частин мови.

13. З історії питання про частини мови.

14. Сучасні погляди вчених на частини мови.

15. Характеристика основних частин мови та своєрідність їх виділення в різних мовах світу.

 

Ключовіпоняття: граматика, формальна граматика, контенсивна граматика, синхронічна граматика, діахронічна граматика, функціональна граматика, морфологія, синтаксис, словотвір, граматичне значення, дериваційні значення, реляційні значення, модальні значення, граматична категорія, морфологічні категорії (класифікаційні, словозмінні), синтаксичні категорії, лексико-граматичні розряди, морфема, сегментні морфеми (корінь та афікси), несегментні морфеми (нульова та суперсегментні морфеми), морфеміка, граматична форма слова, синтетичні та аналітичні форми слова, способи вираження граматичних значень, синтетичні способи вираження граматичних значень (афіксація, чергування, наголос, редуплікація, словоскладення, суплетивізм), аналітичні способи вираження граматичних значень (за допомогою службових слів, інтонації, порядку слів), граматикалізація фонетичних та лексичних явищ, зміни морфемної структури слів (опрощення, ускладнення, перерозклад), зміни за аналогією; частини мови, їх категорії, класифікації частин мови за часів давніх індійських та грецьких граматик, в Александрійській школі, у давньому китайському мовознавстві, М.Смотрицького, М.Ломоносова, В.В.Виноградова, І.Вихованця та ін..

 

Література

Основна література

Кочерган М.П. Вступ до мовознавства. – К., 2000. – С. 262-294, 295-306.

Дорошенко С.І., Дудик П.С. Вступ до мовознавства: Навчальний посібник. – К. , 1974. – С. 175-183, 214-218.

Карпенко Ю.О. Вступ до мовознавства. – К., 2006. – С.257-300.

Кодухов В.И. Введение в языкознание. 2-е изд. – М., 1987. – С.205-235.

Маслов Ю.С. Введение в языкознание. – М., 1987. – С. 125-167.

Реформатский А. А. Введение в языковедение. – М., 2001.С.244-323.

 

Додаткова література

Апресян Ю.Д. Идеи и методы современной структурной лингвистики (краткий очерк). – М., 1966.

Безпояско О.К., Городенська К.Г., Русанівський В.М. Граматика української мови.: Морфологія. – К., 1993.

Бондарко Л.В. Теории морфологических моделей. – Л., 1976.

Виноградов В.В. Русский язык: Грамматическое учение о слове. – М., 1972. Вихованець І.Р. У світі граматики. – К., 1987.

Вихованець І.Р. Частини мови в семантико-граматичному аспекті – К., 1988.

Вихованець І.Р., Городенська К.Г. Теоретична морфологія української мови. – К., 2004.

Глисон Г. Введение в дескриптивную лингвистику // Введение в языковедение: Хрестоматия: учеб. пособие для студентов вузов / Сост. А.В.Блинов, В.П.Мурат, Г.И.Рапова. – М., 2000.

Драгунов А.А. Исследования по грамматике современного китайского языка. – М., 1952.

Из трудов А.А.Шахматова по современному русскому языку (учение о частях речи). – М., 1952.

Кубрякова Е.С., Панкрац Ю.Г. Морфология в описании языков. – М., 1983.

Курилович Е. Проблема классификации падежей // очерки по лингвистике. – М., 1962.

Мещанинов И.И. Члены предложения и части речи – Л., 1978.

Общее языкознание. Внутренняя структура языка. – М., 1972.

Потебня А.А. Из записок по русской грамматике. – М., 1958. – Т. 1-2. – Т.1.– С. 44-61.

Пешковский А.М. Избранные труды. – М., 1959.

Реформатский А.А. Агглютинация и фузия как две тенденции грамматического строения слова // Морфологическая типология и проблема классификации языков. – М.-Л., 1965.

Реформатский А.А. Лингвистика и поэтика. – М., 1987.

Сучасна українська літературна мова: Морфологія / За ред. І.К.Білодіда. – К., 1969.

Холодович А.А. Проблемы грамматической теории. – Л., 1979.

Щерба Л.В. О частях речи в русском языке // Введение в языковедение: Хрестоматия: учеб. пособие для студентов вузов / Сост. А.В.Блинов, В.П.Мурат, Г.И.Рапова. – М., 2000.

Якобсон Р.О. Избранные работы. – М., 1985.

 

ВСТУП ДО МОВОЗНАВСТВА

Семінар 7.

Словосполучення і речення.

План

1. Поняття словосполучення.

2. Типи словосполучень.

3. Синтаксичні зв’язки слів.

4. Речення та його ознаки.

5. Структура речення.

6. Види речень.

7. Складне синтаксичне ціле.

8. Актуальне членування речення.

 

Ключовіпоняття: словосполучення, його типи; синтаксичні зв’язки слів; синтагма; граматична валентність, лексична валентність; речення та його ознаки; види речень, просте речення, двоскладне речення, односкладне речення, різновиди односкладних речень, члени речення, поширене речення, непоширене речення; складне речення, безсполучникове складне речення, складносурядне речення, складнопідрядне речення, види підрядних речень; синтаксичні категорії речення: категорія синтаксичного часу, синтаксичного способу, об’єктивної модальності, суб’єктивної модальності, предикативності; синтаксема, алосинтаксема; висловлення; актуальне членування речення; текст, його компоненти.

 

Написання модульної контрольної роботи.

 

Література

Основна література

Кочерган М.П. Вступ до мовознавства. – К., 2000. – С. 307-320.

Дорошенко С.І., Дудик П.С. Вступ до мовознавства. – К., 1974. – С. 218-235.

Карпенко Ю.О. Вступ до мовознавства. – К., 2006. – С. 301-320.

Кодухов В. И. Введение в языкознание. 2-е изд. – М., 1987. – С. 236-247.

Маслов Ю.С. Введение в языкознание. – М., 1987. – С. 167-185.

Реформатский А. А. Введение в языковедение. – М., 2001.С.324-345.

 

Додаткова література

Арутюнова Н.Д. Предложение и его смысл. – М., 2005.

Бабайцева В.В. Односоставные предложения в современном русском языке. – М., 1968.

Виноградов В.В. Основные вопросы синтаксиса предложения (на материале русского языка) // Введение в языковедение: Хрестоматия: учеб. пособие для студентов вузов / Сост. А.В.Блинов, В.П.Мурат, Г.И.Рапова. – М., 2000.

Вихованець І.Р. Нариси з функціонального синтаксису української мови. – К., 1993.

Вихованець І.Р., Городенська К.Г., Русанівський В.М. Семантико-синтаксична структура речення. – К., 1983.

Глисон Г. Введение в дескриптивную лингвистику // Введение в языковедение: Хрестоматия: учеб. пособие для студентов вузов / Сост. А.В.Блинов, В.П.Мурат, Г.И.Рапова. – М., 2000.

Іваницька Н.Л. Синтаксис простого речення. Складні випадки аналізу. – К, 1989.

Матезиус В. О так называемом актуальном членении предложения // Введение в языковедение: Хрестоматия: учеб. пособие для студентов вузов / Сост. А.В.Блинов, В.П.Мурат, Г.И.Рапова. – М., 2000.

Мельничук О.С. Про два синтаксичні рівні формування й опису словосполучень // Мовознавство. – 1970. - № 6.

Мещанинов И.И. Члены предложения и части речи – Л., 1978.

Пешковский А.М. Русский синтаксис в научном освещении. – М., 1956.

Прокопович Н.Н. Словосочетание в современном русском литературном языке. – М., 1966.

Распопов И.П. Строение простого предложения в современном русском языке. – М., 1970.

Слинько І.І., Гуйванюк Н.В., Кобилянська М.Ф. Синтаксис сучасної української мови: Проблемні питання: Навч. посібник. – К., 1994.

Сучасна українська літературна мова: Синтаксис / За ред. І.К.Білодіда. – К., 1972.

Удовиченко Г.М. Словосполучення в сучасній українській літературній мові. – К., 1968.

Шахматов А.А. Синтаксис русского литературного языка. – 2-е изд. – М., 1941.

 

Умови відпрацювання пропущеного заняття:

1. Пред’явити конспект відповідної теми.

2. Виконати домашню самостійну роботу, законспектувати першоджерела (1-2).

3. Вивчити матеріал, уміти давати розгорнуту відповідь на питання семінару.

4. Відповісти на питання тесту (аудиторна форма роботи).

 

 

ВСТУП ДО МОВОЗНАВСТВА (І семестр)

ЛІТЕРАТУРА

Основна література

 

Кочерган М.П. Вступ до мовознавства. – К.: Академія, 2000.

Карпенко Ю.О. Вступ до мовознавства. – К.: Академія, 2006.

Дорошенко С.І., Дудик П.С. Вступ до мовознавства: Навчальний посібник. – К.: Вища шк., 1974.

Ющук І.П. Лекції зі вступу до мовознавства: Навчальний посібник. – К.: Вид. Міжнар. ін-ту лінгвістики і права, 1995.

Завдання для самостійної роботи зі «Вступу до мовознавства» / Уклад. Д.І.Терехова. – К.: Вид. центр КДЛУ, 2000.

 

Додаткова література

Підручники

Бевзенко С.П. Вступ до мовознавства: Короткий нарис. – К., 2006.

Введение в языковедение: Хрестоматия / Сост. А.В.Блинов, И.И.Богатырева, В.П.Мурат, Г.И.Рапова. – М., 2000.

Вендина Т.И. Введение в языкознание. – М., 2001, 2002.

Головин Б.Н. Введение в языкознание. 4-е изд. – М.,1983.

Доленко М.Т. Вступ до мовознавства: Збірник вправ і завдань. – К., 1975.

Донець С.Л., Мацько Л.І. Вступ до мовознавства: Практикум. – К.., 1989.

Кодухов В.И. Введение в языкознание. 2-е изд. – М.,1987.

Зиндер Л.Р. Введение в языкознание: Сборник задач. – М., 1987.

Норман Б.Ю. Сборник задач по введению в языкознание. – Минск, 1989.

Реформатский А.А. Введение в языковедение. – М., 1967.

Реформатский А.А. Введение в языковедение. – М., 2001.

Довідкова література

 

Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов. – М., 1969.

Васильева Н.В., Виноградов В.А., Шахнарович А.М. Краткий словарь лингвистических терминов. – М., 1995.

Ганич Д.І., Олійник І.С. Словник лінгвістичних термінів. – К.,1985.

Лингвистический энциклопедический словарь / Под ред. В.Н. Ярцевой. – М., 1990 (2002).

Розенталь Д.З., Теленкова М.А. Словарь-справочник лингвистических терминов. – М., 1976.

Селіванова О. Сучасна лінгвістика: термінологічна енциклопедія. – Полтава, 2006.

Українськамова. Короткий тлумачний словник лінгвістичних термінів. – К., 2001.

Українськамова. Енциклопедія. – К., 2004.

 

Додаткова література

Аванесов Р.И. Русское литературное произношение. – 5-е изд. – М., 1972.

Ажнюк Б. М. Мовні зміни на тлі деколонізації та глобалізації // Мовознавство. – 2001. - № 3.- С. 48-49.

Алефіренко М.Ф. Теоретичні питання фразеології. – К., 1987.

Алефиренко Н.Ф. Современные проблемы науки о языке. – М., 2005.

Алпатов В.М. 150 языков и политика: 1917-2000. Социолингвистические проблемы СССР и постсоветского пространства. – М., 2000.

Апресян Ю.Д. Идеи и методы современной структурной лингвистики (краткий очерк). – М., 1966.

Апресян Ю.Д. Лексическая семантика. Синонимические средства языка. – М., 1974.

Аракин В.Д. Омонимы в английском языке // Иностранные языки в школе. – 1958. – № 4.

Арутюнова Н.Д. Предложение и его смысл. – М., 2005.

Атласнародов мира. – М., 1964.

Атлас української мови: у 3 т. – К., 1984-2001.

Ахманова О.С. Очерки по общей и русской лексикологии. – М., 1957.

Бабайцева В.В. Односоставные предложения в современном русском языке. – М., 1968.

Баран Я.А. Фразеологія у системі мови. – Івано-Франківськ, 1997.

Бардина Н.В. Проблеми сучасної прикладної лінгвістики // Мова. – Одеса, 2004.

Безпояско О.К., Городенська К.Г., Русанівський В.М. Граматика української мови: Морфологія. – К., 1993.

Белецкий А.А. Лексикология и теория языкознания: Ономастика. – К., 1972.

Бенвенист Э. Классификация языков // Новое в лингвистике. – Вып. 3. – М., 1963. – С. 36-59.

Білецький А. Коріння нашої мови // Вітчизна. – 1992. – № 4.

Білецький А.О. Про мову й мовознавство. – К., 1996.

Богородицкий В.А. Введение в татарское языкознание в связи с другими тюркскими языками. – М., 1934.

Бодуэн де Куртенэ И.А. Об отношении русского письма к русскому языку // Избранные труды по обшему языкознанию. – Т. 2. – М.: Изд. АН СССР, 1963.

Бондарко Л.В. Теории морфологических моделей. – Л., 1976.

Бондарко Л.В. Фонетическое описание языка и фонологическое описание речи. – Л.: Изд. ЛГУ, 1981.

Бондарко Л.В., Вербицкая Л.А., Гордина М.В. Основы общей фонетики. – СПб., 1991.

Бондарко Л.В., Зиндер П.Р. Исследование фонетики // Основы теории речевой деятельности / Отв. Ред. А.А.Леонтьев. – М., 1974.

Брайчевський М. Походження слов׳янської писемності. – К., 1998.

Будагов Р.А. Литературный язык и языковые стили. – М., 1968.

Будагов Р.А. Что такое общественная природа языка?// Вопросы языкознания. – 1975. – № 3.

Будагов Р.А. Язык – реальность – язык. – М., 1983.

Булаховський Л.А. Нариси з загального мовознавства. Серія друга // Вибр. твори: у 5 т. – К., 1975. – Т. 1.

Виноградов В.В. Проблемы литературных языков и закономерностей их образования и развития. – М., 1967.

Виноградов В.В. Русский язык: Грамматическое учение о слове. – М., 1972.

Виноградов В.В. Избранные труды. Лексикология и лексикография. – М., 1977.

Вихованець І.Р. У світі граматики. – К., 1987.

Вихованець І.Р. Частини мови в семантико-граматичному аспекті – К., 1988.

Вихованець І.Р. Таїна слова. – К., 1990.

Вихованець І.Р. Нариси з функціонального синтаксису української мови. – К., 1993.

Вихованець І.Р., Городенська К.Г., Русанівський В.М. Семантико-синтаксична структура речення. – К., 1983.

Вихованець І.Р., Городенська К.Г. Теоретична морфологія української мови. – К., 2004.

Воронин С.В. Фоносемантические идеи в зарубежном языкознании. Очерки и извлечения. – Л., 1990.

Гак В.Г., Григорьев Б.Б. Теория и практика перевода. – М., 2000.

Гамкрелидзе Т.В., Иванов В.В. Индоевропейский язык и индоевропейцы. Реконструкция и историко-типологический анализ праязыка и протокультуры. – Тбилиси, 1984.

Гельб И.Е. Опыт изучения письма. Основы грамматологии / Пер. с англ. – М., 1982.

Гиляревский Р.С., Гривнин В.С. Определитель языков мира по письменности. – 2-е изд. – М., 1963.

Гордина М.В. О различных функциональных единицах языка // Исследования по фонологии. – М., 1966.

Гумбольдт В. фон. О различии строения человеческих языков и его влиянии на духовное развитие человечества // Избранные труды по языкознанию. – М., 1984.

Денисюк Н., Янко Л. Київські глаголичні листки. – К., 2003.

Дирингер Д. Алфавит. – М., 1963.

Драгунов А.А. Исследования по грамматике современного китайского языка. – М., 1952.

Драчук В.С. Дорогами тисячоліть: Про що розповідали письмена. – К., 1978.

Журавлев В.К. Внешние и внутренние факторы языкового развития. – М., 1952.

Звегинцев В.А. Внутренние законы развития языка. – М., 1954.

Зиндер Л.Р. Общая фонетика. – М., 1979.

Зиндер Л.Р. Очерк общей теории письма. – Л., 1987.

Златоустова Л.В., Потапова Р.К., Трунин-Донской В.Н. Общая и прикладная фонетика. – М, 1986.

Зограф Г.А. Языки Индии, Пакистана, Цейлона и Непала. – М., 1960.

Іваницька Н.Л. Синтаксис простого речення. Складні випадки аналізу. – К, 1989.

Іванишин В., Радевич-Винницкий Я. Мова і нація: Тези про місце і роль мови в національному відродженні України. – Дрогобич,1994.

Иванов В.В. Генеалогическая классификация языков и понятие языкового родства. – М., 1954.

Из трудов А.А.Шахматова по современному русскому языку (учение о частях речи). – М., 1952.

Иллич-Свитыч В.М. Опыт сравнения ностратических языков: Сравнительный словарь. – М., 1971-1984. – Т. 1-3.

Использование ЭВМ в лингвистических исследованиях / Под ред. В.И.Перебейнос. – К., 1990.

Истрин В.А. 1100 лет славянской азбуки. – М., 1963.

Истрин В.А. Развитие письма. – 2-е изд. – М., 1965.

Карабан В.І., Мейс Дж. Переклад з української мови на англійську. – Вінниця, 2003.

Карский Е.Ф. Славянская кирилловская палеография. – Л., 1928.

Касарес Х. Введение в современную лексикографию. – М., 1958.

Клименко Н.Ф., Пещак М.М., Савченко І.Ф. Формалізовані основи семантичної класифікації лексики. – К., 1982.

Ковалик І.І., Самійленко С.П. Загальне мовознавство: Історія лінгвістичної думки. – К., 1985.

Кондрашов Н.А. История лингвистических учений. – М., 1979.

Кубрякова Е.С., Панкрац Ю.Г. Морфология в описании языков. – М., 1983.

Кузнецов П.С. Морфологическая классификация языков. – М., 1954.

Курилович Е. Очерки по лингвистике. – М., 1962.

Левицький Ю.М. Мови світу: енциклопедичний довідник. – Львів, 1998.

Левковская К.А. Теория слова, принципы ее построения и аспекты изучения лексического материала. – М., 1962.

Лейчик В.М. Терминоведение. Предмет, методы, структура. – М., 2006.

Леонтьев А.А. Возникновение и первоначальное развитие языка. – М., 1963.

Леонтьев А.А. Основы психолингвистики. – М., 1999.

Лисиченко Л.А. Лексикологія сучасної української мови: Семантична структура слова. – Х., 1977.

Лисиченко Л.А. Бесіди про рідне слово: слово і його значення. – Харків, 1993.

Лосев А.Ф. Знак. Символ. Миф: Труды по языкознанию. – М., 1982.

Лоукотка У. Развитие письма. – М., 1950.

Лурия А.Р. Язык и сознание. – М., 1979.

Люльфинг Г. У истоков алфавита. – М., 1981.

Макаев Э.А. Язык древнейших рунических надписей. – М., 1965.

Манакин В.Н. Сопоставительная лексикология. – К., 2004.

Матусевич М.И. Введение в общую фонетику. – 3-е изд. – М., 1959.

Мейе А. Введение в сравнительное изучение индоевропейских языков. – М., 1938.

Мельничук О.С. Про два синтаксичні рівні формування й опису словосполучень // Мовознавство. – 1970. - № 6.

Мещанинов И.И. Члены предложения и части речи – Л., 1978.

Мізін К. Людина в дзеркалі компаративної фразеології: Монографія. – Кременчук, 2011.

Молчанов А.А., Нерознак В.П., Шарыпкин С.Я. Памятники древнейшей греческой письменности: введение в микенологию. – М., 1988.

Мова і час. Розвиток функціональних стилів сучасної української літературної мови. – К., 1977.

Морфологическая типология и проблема классификации языков. – М.; Л., 1965.

Мосенкис Ю.Л. Сравнение языков разных надсемей и проблема языкового моногенеза. – К., 1997.

Народы мира. Историко-этнографический справочник / Под ред. Ю.В.Бромлея. – М., 1988.

Національні та інтернаціональні компоненти в сучасних терміносистемах. – К., 1993.

Николаева Т.М. Фразовая интонация славянских языков. – М., 1977.

Общее языкознание. Внутренняя структура языка. – М., 1972.

Общее языкознание: Методы лингвистических исследований / Под ред. Б.А.Серебренникова. – М., 1973.

Огієнко І. Повстання азбуки і літературної мови в слов׳ян. – Жовква, 1937.

Оранский И.М. Иранские языки. – М., 1963.

О соотношении синхронного анализа и исторического изучения языка. – М., 1961.

Панов М.В. И все-таки она хорошая! (Рассказ о русской орфографии). – М., 1964.

Панфилов В.З. Взаимоотношение языка и мышления. – М., 1971.

Пауль Г. Принципы истории языка. / Пер. с нем. – М., 1960.

Пешковский А.М. Русский синтаксис в научном освещении. – М., 1956.

Пешковский А.М. Избранные труды. – М., 1959.

Півторак Г.П. Походження українців, росіян, білорусів та їхніх мов / Міфи і правда про трьох братів слов׳янських зі «спільної колиски». – К., 2001.

Пизани В. Этимология: История. Проблемы. Метод. – М., 1956.

Потапов В.В. Краткий лингвистический справочник. Языки и письменность. – М., 1997. Потебня А.А. Из записок по русской грамматике. – М., 1958. – Т. 1-2.

Потебня А.А. Мысль и язык // Полное собрание сочинений. – К., 1993. – Т.1.

Проблемы и методы экспериментально-фонетического анализа речи. – Л., 1980.

Прокопович Н.Н. Словосочетание в современном русском литературном языке. – М., 1966.

Пронников В.А., Ладанов И.Д. Язык мимики и жестов. – М., 2001.

Радевич-Вінницький Я.К. Україна: Від мови до нації. – Дрогобич, 1996.

Распопов И.П. Строение простого предложения в современном русском языке. – М., 1970.

Реформатский А.А. Из истории отечественной фонологии. Очерк. Хрестоматия. – М., 1971.

Реформатский А.А. Агглютинация и фузия как две тенденции грамматического строения слова // Морфологическая типология и проблема классификации языков. – М.-Л., 1965.

Реформатский А.А. Лингвистика и поэтика. – М., 1987.

Різник М.Г. Письмо і шрифт. – К., 1978.

Росетті А. Вступ до фонетики / Пер. з румун. – К.,1974.

Рубинштейн Р.И. Разгаданные письмена. – М., 1960.

Русанівський В.М. Структура лексичної семантики. – К., 1988.

Селіванова О.О. Актуальні напрями сучасної лінгвістики. – К., 1999.

Селіванова О.О. Нариси з української фразеології. – К. – Черкаси, 2004.

Семиотика. – М., 1983.

Сепир Э. Избранные труды по языкознанию и культурологи. – М., 1993.

Скрипник Л.Г. Фразеологія української мови. – К., 1973.

Слинько І.І., Гуйванюк Н.В., Кобилянська М.Ф. Синтаксис сучасної української мови: Проблемні питання: Навч. посібник. – К., 1994.

Соколовская Ж.П. Система в лексической семантике: анализ семантической структуры слова. – К., 1979.

Солнцев В.М. Язык как структурно-системное образование. – М., 1977.

Соссюр Ф. де. Курс загальної лінгвістики / Пер. з фр. А.Корнійчук, К.Тищенко. – К., 1998.

Сравнительно-историческое изучение языков разных семей. Современное состояние и проблемы. – М., 1981.

Ставицька Л. Арго, жаргон, сленг: Соціальна диференціація української мови. – К., 2005.

Степанов Ю.С. Семиотика. – М., 1971.

Степанова Н.Д., Чернышова П.П. Лексикология современного немецкого языка. – М., 1962.

Струганець Л.В. Динаміка Лексичних норм української літературної мови ХХ століття. – Т., 2002.

Ступин Л.П. Лексикография английского языка. – М., 1985.

Суслопаров М. Розшифрування найдавнішої писемності з берегів Дніпра // Київ. – 1996. – № 9.

Сучасна українська літературна мова: Вступ. Фонетика / За ред. І.К.Білодіда. – К., 1969.

Сучасна українська літературна мова: Морфологія / За ред. І.К.Білодіда. – К., 1969.

Сучасна українська літературна мова: Синтаксис / За ред. І.К.Білодіда. – К., 1972.

Сучасна українська літературна мова: Лексика і фразеологія / За ред. І.К.Білодіда. – К., 1973.

Тайны древних писем. Проблемы дешифровки. – М., 1976.

Тараненко А.А. Языковая семантика в ее динамических аспектах. – К., 1989.

Тараненко О.О. Новий словник української мови (Концепція і принципи укладання словника). – К. – Кам׳янець-Подільський, 1996.

Теоретические основы классификации языков мира / Под ред. В.Н.Ярцевой. – М., 1980.

Теоретические основы классификации языков мира. Проблемы родства / Под ред. В.Н.Ярцевой. – М., 1982.

Тоцька Н.І. Голосні фонеми української літературної мови. – К., 1973.

Трубецкой Н.С. Основа фонологии. – М., 1960.

Удовиченко Г.М. Словосполучення в сучасній українській літературній мові. – К., 1968.

Удовиченко Г.М. Загальне мовознавство: Історія лінгвістичних учень. – К., 1980.

Ужченко В.Д. Народження і життя фразеологізму. – К., 1988.

Ужченко В.Д. Образи рідної мови. – Луганськ, 1999.

Ужченко В.Д., Ужченко Д.В. Фразеологія сучасної української мови: Навч. посібник. – К, 2007.

Утевська П. Невмирущі знаки. – К., 1976.

Уфимцева А.А. Опыт изучения лексики как системы. – М., 1963.

Уфимцева А.А. Лексическое значение. Принципы семиологического описания лексики. – М., 1986.

Фортунатов Ф.Ф. Избранные труды. – М. – Т. 1, 1956. – Т. 2, 1957.

Филин Ф.П. Образование языка восточных славян. – М.; Л., 1962.

Филин Ф.П. Происхождение русского, украинского и белорусского языков: Историко-диалектологический очерк. – Л., 1972.

Фридрих И. История письма. – М., 1979.

Холодович А.А. Проблемы грамматической теории. – Л., 1979.

Цейтлин Р.М. Краткий очерк истории русской лексикографии (Словари русского языка). – М., 1958.

Чесноков П.В. Слово и соответствующая ему единица мышления. – М., 1967.

Чикобава А.С. Проблемы языка как предмета языкознания. – М., 1959.

Шахматов А.А. Синтаксис русского литературного языка. – 2-е изд. – М., 1941.

Шмелев Д.Н. Проблемы семантического анализа лексики. – М., 1973.

Щерба Л.В. Избранные работы по языкознанию и фонетике. – Ч. 1. – Л., 1958.

Щерба Л.В. Опыт общей теории лексикографии. // В кн.: Щерба Л.В. Языковая система и речевая деятельность. – Л., 1974.

Щерба Л.В. О частях речи в русском языке // Введение в языковедение: Хрестоматия: учеб. пособие для студентов вузов / Сост. А.В.Блинов, В.П.Мурат, Г.И.Рапова. – М., 2000.

Юшманов Н.В. Ключ к латинским писменностям земного шара. – М.-Л., 1941.

Языки Азии и Африки. – Т. 1-2. Индоевропейские языки. – М., 1976-1978.

Языки и диалекты мира. – М., 1982.

Языки народов СССР: в 5 т. – М., 1966-1967.

Языки Российской Федерации и соседних государств. Энциклопедия. – М., 1997. – Т. 1.

Языковая номинация. Общие вопросы. – М., 1977.

Языковая номинация. Виды наименований. – М., 1977.

Якобсон Р.О. Избранные работы. – М., 1985.

Якобсон Р., Хале М. Фонология и ее отношение к фонетике // Новое в лингвистике / Отв. ред. В.В.Иванов. – М., 1962. – Вып. 2.

Якушин Б.В. Гипотеза о происхождении языка. – М., 1984.

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти